'
IN CHRISTUS'  HAND
 

Filippenzen 1:1,2 De gemeente in Filippi is de oudste in Europa. Filippi is de plaats waar Paulus vanuit Troas in Europa kwam. Lydia de purperverkoopster was de eerste die hier tot geloof kwam. Zij was een vrouw die niet van Joodse afkomst was. Paulus wordt in deze stad dan gevangen genomen. Samen met Silas. Door het ingrijpen van God komen ze vrij en komt de gevangenbewaarder met zijn gezin tot geloof. Dat is het begin van Christus' gemeente in Filippi. Deze stad is een Romeinse kolonie in Griekenland. Dat betekende dat hier alles ging zoals in Rome. Hier woonden ook veel Romeinen en ook veel van hen die met pensioen waren gegaan. De stad ademde in Griekenland een Romeinse sfeer. Juist in zo'n stad wil Christus Zijn eerste gemeente in Europa. Zijn eerste kolonie die laat zien wie de echte grote koning is die eens totaal overwint. Die eens door alle machthebbers wordt vereerd omdat ze niet anders kunnen. Niet de keizer van Rome of welke machthebber regeert maar Christus. Dat mogen we ook weten bij de slachtoffers die door bijvoorbeeld terreurdaden gevallen zijn. Niemand krijgt de terreurstrijders volledig in zijn macht. Als Christus met macht en glorie verschijnt maakt terreur en ongeloof voor eeuwig geen enkele kans meer. Paulus en Timotheus die de gemeente van Filippi groeten mogen het machtige evangelie van Gods vrede en genade verkondigen dat eens totaal zal heersen op de aarde. Op die aarde mogen dan de heiligen, de gelovigen leven. Morgen DV meer over de heiligen.

 

HEILIGES
 

Fil 1:1,2 Paulus groet die heiliges in Filippi. Die heiliges is die gelowiges. Hoekom word hulle heiliges genoem? Omdat hulle sondeloos geword het? Nee! Ook gelowiges is mense wat elke dag vergifnis nodig het. Nogtans is hulle heiliges. Hoekom omdat die HERE hulle 'n aparte plek in die wêreld gegee het. Hy het hulle afgesonder. Hy het hulle 'n plek naby Hom gegee. Hulle kan deur Christus Hom ken as die enigste God en as hul Vader. Die HERE het hul van die wêreld afgesonder. Hy laat hulle Sy evangelie in die gemeente hoor. Hulle ken die voorreg om by Gods verbond te behoort. Die afsondering van die wêreld is 'n voorreg! Hoe belangrik is dit om steeds weer te bedink. Dit is nie 'n straf nie maar God se genade in jou lewe. Ons hoor in ons tyd mense dikwels sê dat ons ons nie moet afsonder nie omdat die wêreld dan nie na ons sal luister nie. Ons moet met die wêreld saamdoen en nie vir 'n Christelike lewensstyl kies nie. Dit is 'n redenering wat die duiwel gebruik om die lewe met Christus al hoe meer uit jou lewe te laat verdwyn. Om jou en ander meer gewoond te maak aan 'n wêreldse lewe sonder die HERE. Laat ons heiliges wil wees wat graag volgens die wil van ons Hemelvader leef. Nie om dit in afsondering te doen nie. Om vanuit die afsondering in die wêreld met woorde en dade van die goeie lewe met Christus te getuig.

 

GENADE EN VREDE
 

Fil 1:1,2 Paulus wenst de gemeente in Filippi genade en vrede toe. Let eens op de volgorde. Eerst genade dan vrede. Dat is ook de volgorde die in ons leven nodig is. We krijgen geen echte vrede zonder eerst genade te krijgen. Zonder eerst te beseffen dat we genade nodig hebben. We komen in de wereld met een hart dat de echte vrede niet zoekt. Je ziet dat in onze tijd zo duidelijk bij aanslagen en moorden van allerlei kant. Mensen zoeken niet de vrede maar dat wat zij willen dat gaat gebeuren. Zo is het zo vaak ook in het klein. Tot in de kerk toe. Wij moeten tot de erkenning komen dat wij door ons leven schuldig tegenover God staan. Dat wij geen mensen zijn die zo slecht nog niet zijn. Dat je dat vooral van jezelf leert zien. Om vrede te hebben en een echt vredige toekomst te hebben, heb je Gods genade nodig. Dat Hij jou vergeeft. Dat jij vanuit de erkenning van eigen schuld naar Christus als je Verlosser gaat. De enige die je de echte vrede kan geven. Dat ook graag wil. De vrede met God. Vanuit die vrede leer je dan in vrede met de mensen om je heen te leven. Dan leer je ook over Christus te spreken als de enig nodige Vredemaker. Dan leer je Hem met enthousiasme aan anderen aan te bevelen. Bij Hem moet je zijn voor eeuwige vrede. Door de genade die Hij verdiend heeft.

 

WAAR BEGIN JE MEE?
 

Fil 1:3-5 Paulus spreekt zijn blijdschap uit over de gemeente van Filippi. Hij vertelt dat hij steeds weer voor deze gemeente bidt en ook dankt dat ze met Christus leven. Dat ze uit de wereld geroepen zijn om samen gemeente van Christus te zijn. Dat is zo goed, zo mooi, zo bijzonder. Paulus schrijft in het vervolg van de brief ook over veel waarin die blijdschap en bemoediging naar voren komt. Toch is er ook duidelijk kritiek en vermaan. Deze dingen laten mij de vraag stellen waar beginnen wijzelf als we leven in een gemeente waarin het evangelie echt verkondigd wordt? Waar we met gebreken willen leven volgens Gods Woord. Beginnen we dan met onze klachten en kritiek? Als iemand aan jou vraagt: Hoe gaat het in de gemeente? Begin je dan met dingen die volgens jou niet goed gaan of in het verleden verkeerd gegaan zijn? De kans is dan groot dat we ons al meer van de gemeente vervreemden, ons er niet meer thuis voelen terwijl het met de eigen gebreken toch een gemeente van Christus is. Bidden we met ons hart voor de gemeente waar we bij horen? Danken we voor de genade dat elke week 2 keer echt het evangelie volgens Gods onfeilbare Woord gebracht wordt? Dan komt er blijdschap en dankbaarheid in je leven. Dan ga jezelf ook weer de grote genade zien dat je mag horen bij Gods volk dat mag leven in gemeenschap met Christus als Verlosser en Heer.

 

GEMEENSKAP AAN DIE EVANGELIE
 

Fil 1:3-5 Wat maak Paulus so dankbaar as hy aan die kerk in Filippi dink? Die antwoord lees ons in vers 5: "julle gemeenskap aan die evangelie". Dit is die geheim van regtig kerk van Christus wees. Dit is ook die geheim van regtig Christen-wees. 
Wat is dit dat jy, dat ons gemeenskap aan die evangelie het? Dit beteken dat die evangelie vir ons alles is. Dat ons ons heeltemal aan die goeie nuus van God uitlewer. Dat Christus voor ons alles geword het. Die evangelie het in Filippi in goeie grond geval. Hulle was nie net in die begin entousiasties oor God se boodskap nie. Hulle was dit vanaf die begin en is dit nog op die oomblik wat Paulus hierdie brief skryf. As 'n mens hierdie woorde lees, is dit goed om vir jouself te vra: Hoe is dit in my lewe, hoe is dit in ons gemeente? Is God se Woord, Sy boodskap vir ons alles? Wil ons in ons eie lewe al hoe meer die evangelie ken om ons al hoe meer in diepte aan Christus te wy? Om al hoe meer een met Hom te wees. In ons tyd hoor jy mense sê dat dit net om Christus gaan. Dit is genoeg dat 'n mens weet dat Hy Sy lewe vir jou gegee het en dit is nie nodig om soveel meer van die Bybel, van die evangelie te weet nie want dit gaan om Christus en Sy liefde. Wie so dink en voel, ken nie Christus nie! Dan het jy jou nie aan Hom oorgelewer nie. Wie Christus in Sy liefde ken, wil Christus se hele Woord al meer ken om al meer vanuit God se liefde in gehoorsaamheid aan Hom te leef.

 

OP DIE HERE GERIG
 

Fil 1:6 Paulus dankt en bidt voor de gemeente in Filippi. Hij roemt niet in de mensen die deel van deze gemeente zijn. Hij zegt niet wat zijn jullie toch een goeie gemeente, wat hebben jullie het toch goed voor elkaar. Paulus richt zich op het werk van God. Het is belangrijk dat wij dat in de aanloop van een nieuw seizoen ook doen. Juist in de vakantie kunnen er allerlei plannen ontstaan. Dat is goed maar laten we dan wel ons hart op HERE richten. Het allerbelangrijkste blijft dat we bidden dat de Here God in ons werkt. In ons persoonlijk en in ons als gemeente. Als Hij in ons is beginnen te werken dan gaat Hij er ook mee verder. Dat is een echt houvast ook voor de toekomst. Wie biddend naar de HERE gaat voor Zijn werk van wedergeboorte en heiliging in jou, in ons leven mag weten dat Gods werk niet bij een begin blijft. Dan kunnen onze plannen wel eens schipbreuk lijden maar Gods werk gaat door. Daar mag je op bouwen. Gods belofte is waar en zeker.
Wie zo bouwt op Gods belofte wil ook niet bij het begin blijven staan. Dan wil je geen baby in het geloof blijven. Dan wil je groeien. Je doel is om al meer volwassen te worden in geloof. Bij dat volwassen worden hoort dat je wilt toenemen in kennis van de HERE en Zijn Woord. Je wilt geen baby blijven in kennis. Je wilt niet achteruit gaan in kennis en weer een kind in het geloof worden. Je wilt al meer een baby worden in het verstand hebben van het verkeerde en het doen ervan.

 

GOD SE WERK: HEERLIK!
 

Fil 1:6 Die Here het Sy werk begin en sal dit voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Wat beteken dit? Wanneer die Here besluit het om Sy kerk te vergader dan gebeur dit! God se werk is groter dan alle teenstand, dan alle vyandskap, dan alle swakheid en afval. Niks kan en sal die HERE se werk stop nie. Wat Hy besluit het gaan gebeur. Hier sien ons ook die wonderlike van God se uitverkiesing. Dit is Sy liefdewerk. Ons het na die sondeval verdien om almal verlore te gaan. So kom ons almal in die wêreld. Hoe groot is die wonder as ons deur God se genade gaan glo. God se werk deur Sy Geest in ons. Sonder dat dit iets van 'n mens se verantwoordelikheid wegneem. Hier het ons God se wysheid wat bo ons vuurmaakplek gaan te eerbiedig en te aanbid. Deur God se eie werk word wat Hy in ons begin voleindig. Wie om dat werk in Hom met liefde en belydenis van eie sondes vra kan weet dat die HERE dit doen en al in jou begin het. Op hierdie aarde is dit so dat in ons ook nog die werk van die sonde gesien word. Sien ook Rom 7. Ons, God se volk moet 'n stryd voer. Die Here maak duidelik dat Hy deur Sy Gees die krag en liefde wil gee om aan Christus vas te hou. As die dag kom wat die Here Jesus terugkom op die wolke staan die hele uitverkore volk van God voor Hom. Hulle leef en van hulle kan deur God se werk dan gesê word wat ons lees in Efeze 5:27: "sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sal wees."

 

GOD MAAKT ZIJN WERK AF
 

Fil 1:7 Paulus heeft geschreven dat hij er van overtuigd is dat de HERE Zijn werk in de Filippenzen is begonnen. Wanneer de Here in hen begonnen is gaat Zijn werk in hen ook door. Dan wordt op de dag van Christus terugkeer ook duidelijk dat zij gelovigen zijn en dat ze door Christus' werk helemaal schoongemaakt voor God staan. Dat ze als vrijgesprokenen voor altijd op de nieuwe aarde zullen leven. 
Dat zijn grote woorden. Hoe kan Paulus dit nu van deze mensen zeggen? Hij is niet God zelf en kan dus niet in de harten van mensen kijken. Toch zegt hij deze dingen. Waarom is Paulus hiervan overtuigd? Dat maakt hij duidelijk in vers 7. Hij ziet de Filippenzen als deelgenoten in de genade. Dus als medegelovigen omdat ze terwijl hij gevangen zit om zijn geloof in Christus zich nog steeds openlijk als zijn medegelovigen laten zien en horen. Paulus heeft in Filippi in de gevangenis gezeten bij het begin van de gemeente daar. Op het moment dat hij deze brief schrijft zit hij ook gevangen. Het is gevaarlijk om dan openlijk te leven en te spreken zoals Paulus en te laten weten dat hij jouw broer in het geloof is. Toch doen ze dat. Ze kiezen openlijk voor Christus ook als het gevaarlijk is. Dat is het werk van de Geest in hen. Dat stelt ons voor de vraag: komen wij op voor hen in de samenleving die openlijk en duidelijk voor Gods Woord opkomen ook als dat politiek niet correct is? Daarover morgen meer.

 

WAAR STAAN JY?
 

Fil 1:7 Paulus is daarvan oortuig dat die gemeente in Filippi saam met hom deel in die genade. Dat hierdie gemeente regtig met Christus leef. Hulle wys naamlik dat hulle saam met Paulus aan Christus verbonde is. Ook nou Paulus juis omdat hy Christus volg en verkondig in die tronk is. Hulle wys daarmee dat hulle bereid is om vir Christus te ly. Ook toe Paulus die evangelie teenoor ander verdedig het, het die gemeente van Filippi laat weet dat hulle dit saam met hom wil doen. Hulle het duidelik gewys waar hulle staan. Ook as in die kerke mense 'n ander pad wys of 'n ander leer verkondig. Ook as mense in die gemeentes vind dat die gelowiges hulle meer by die Jode of by die wêreld rondom hulle moet aanpas. Paulus staan vir die evangelie ook as dit teenstand en selfs vervolging beteken. Hy vind die gemeente van Filippi dan aan sy kant. Saam in diens van Christus as hulle Heer. Daarin sien Paulus God se werk in hulle. 
Dan kom die vraag hoe dit met ons staan. Is ons bereid om die evangelie te verkondig, te verdedig en mense te ondersteun wat dit doen? Ook as die evangelie nie politiek korrek is nie of as dit norme oordra wat mense baie oudtyts vind. As mense ons dan vra, sê ons dan dat ons saamstem met hom of haar wat die Woord van God verkondig het? Of sê ons dan dat ons 'n bietjie meer genuanseer dink. Dan laat ons die verkondiger van die evangelie alleen staan. Wat beteken dit dan dat Christus ons Heer is? Werk dan die Here in ons of Sy groot teenstander?

 

STEUN ELKAAR!
 

Fil 1:8 Paulus verlangt naar de gemeente van Filippi. Het is een gemeente die hem als getuige van Christus in deze wereld altijd weer gesteund heeft. Wanneer het verkondigen en opkomen voor het evangelie Paulus in en buiten de kerk veel gekost heeft dan was de kerk van Filippi er met hun steun. Openlijk!
Dat is ook wat je nodig hebt wanneer je uit liefde voor de HERE voor het evangelie opkomt en je stelt tegenover werelds leven en dwaalleer. Zeker als de Here je op een plaats gezet heeft in het leven waar je grote verantwoordelijkheid hebt. Wat is het dan ontmoedigend wanneer mensen op wie je dacht te kunnen bouwen tegen je zeggen: Je hebt wel gelijk maar dat kun je in deze tijd niet meer zeggen. Wanneer je steun van deze mensen verwacht blijven ze stil of keren zich vanwege de zogenaamde vrede tegen jou terwijl je niets meer of minder dan Gods Woord hebben laten horen. In liefde.
Hoe goed is het dan wanneer mensen of gemeenten je laten weten dat ze je steunen en voor je bidden om samen trouw te blijven aan Christus. Soms zelfs van mensen van wie je het niet verwacht. Wat is het ook in onze tijd belangrijk dat we openlijk hen ondersteunen die trouw aan het Woord spreken waar ze afwijking van Gods Woord aanwijzen. Laten we dan niet bang zijn voor wat andere mensen of gemeenten zeggen. Samen voor Christus en daarom samen voor Gods heerljke Woord. Met de gevoelens, de ontferming van Christus naar elkaar toe. Dan ga je naar elkaar verlangen, om elkaar te bemoedigen. Dat hebben we ook in onze tijd zo nodig!

 

INNIGE TEDERHEID
 

Fil 1:8 Die manier waarop Paulus sy verlange na die gemeente van Filippi beskryf is opvallend. Hy skryf oor die die innige tederheid van Christus. Dit wys daarop dat tussen Paulus en die Filippense 'n band bestaan wat sterker is as enige menslike vriendskap. Dit is 'n band wat so sterk en teer is dat dit belangriker geword het as om deur mense oulik gevind te word. Die belangrikste het geword dat hulle saam aan Christus as hul Verlosser, Heer en God verbind is en bly. Met innige tederheid. Jy het Christus so lief gekry, jy is so vol verwondering dat Hy ook die Verlosser van jou arm sondaar wil wees dat Sy liefde in jou lewe bo alles gaan. Jy voel jou daarom verbonde met hulle wat vanuit die innige tederheid van Christus leef. Jy het dan Christus ontdek as die grootste en onmisbare skat in jou lewe. Niks en niemand is so belangrik en verdien so baie liefde in jou lewe as Hom nie. Dit is soos die Here Jesus dit self sê in Matt 13: "Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat mooi pêrels soek; en toe hy een baie kosbare pêrel kry, gaan hy weg en verkoop hy alles wat hy het, en koop dit." Vs 45,46
Die belangrykste in jou lewe het geword dat die band van innige tederheid met Christus bly bestaan. Die ergste in jou lewe het geword as hierdie band versteur raak. Sy liefde wil jy nie verloor nie. Daarom haat jy die sondes in jou lewe, daarom vlug jy na Hom om vergifnis. Daarom wil jy in die kerk en die hele lewe voluit Sy Woord en leer uitdra en uitleef. Ook as ander mense jou verkwalik want jy kan dit nie verdra as Christus wat jou so lief geword het jou sou moes verkwalik. Sy innige tederheid het jou alles geword.

 

DANKBAAR BIDDEN
 

Fil 1:9 Paulus heeft de HERE gedankt voor al het goede dat hij in de gemeente van Filippi gekregen heeft. Na de Here zijn dank gebracht te hebben gaat hij bidden. Dat is iets om zelf ook eens over na te denken als we zelf bidden. Zou het niet heel goed zijn om vaak in onze gebeden met onze dank te beginnen? Dat zou wel eens heel veel kunnen helpen in ons leven met de HERE. Dat we er eerst eens op letten wat we allemaal meer gekregen hebben dan een leven dat alleen maar uit ellende bestaat. Dat is namelijk wat wij verdiend hebben. Als je dan eerst eens gaat danken voor de dingen die je meer als ellende en verdriet gekregen hebt ga je de goedheid en genade in je leven zien. Dan ga je zien dat je alle reden hebt tot dankbaarheid tegenover de Here in de hemel. Dan komt ook je bidden in een heel ander kader te staan.
Paulus bidt dat de liefde bij de Filippenzen nog overvloediger zal worden. Dat die nog steeds zal groeien. Het is duidelijk dat Paulus de liefde op de eerste plaats zet. Dat zie je steeds weer in Gods Woord. Bijvoorbeeld ook bij de vrucht van de Geest. Gal 5:22. Juist als mensen die willen vasthouden aan het Woord zeggen we nogal eens: Altijd dat gepraat over de liefde er is ook Gods oordeel. Toch is dat niet terecht. Want Gods oordeel doet niets af van Zijn liefde. Zijn liefde roept juist bij een leven tegen die liefde in om Zij oordeel. Gods oordeel laat juist zien dat in ons leven Gods liefde als liefde voor Hem en naar alle mensen toe op de eerste plaats heeft te staan. Om daarin steeds te groeien.

 

TOENEEM IN LIEFDE
 

Fil 1:9 Paulus sien hoe die gemeente van Filippi in liefde vir die HERE leef. Hy bid dat hierdie gemeente nog meer in liefde sal toeneem. Ons sien dat Paulus by die toeneem in liefde dan juis ook liefde en kennis met mekaar verbind. Ons sien in ons tyd die liefde dikwels net as 'n gevoel. Iets dat nie so baie met kennis te doen het nie. Nogtans is dit verseker in die Bybel nie so nie. Die ware liefde het baie met kennis te doen. Dit gaan dan nie om 'n kennis wat jou lewe nie sou raak nie. Die toeneem in kennis van die HERE beteken dat jy Hom al hoe meer in Sy grootheid en liefde leer ken. Dat jy Hom al hoe meer begin aanbid en jou verwonder oor die groot God wat jou Vader wil wees. Jy gaan jou al hoe meer daaroor verwonder dat jy arm sondaar kind van God mag wees en Christus ook na jou toegekom het met Sy evangelie. Die toeneem in kennis is ook daarop gerig om al hoe meer die wil van jou Hemelvader te ken. Om al hoe meer in jou lewe volgens Sy wil te lewe en so uit te straal wat lewe met Christus beteken. Dit is 'n leuen en 'n verleiding van die duiwel as vir jou gesê word dat kennis nie belangrik is vir jou as gelowige nie.!! Wie Christus in liefde ken wil sy lewelank toeneem in kennis van die Drie-enige God! Wat gebeur as ons nie in kennis toeneem nie? De HERE sê dit in Hos 4:6 so:"My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis." Wanneer groei ons in liefde na Christus toe? Die Here Jesus sê dit self so: "As iemand My liefhet, sal hy My woord bewaar, en My Vader sal hom liefhê. ... As julle My gebooie bewaar, sal julle in My liefde bly, net soos Ek die gebooie van My Vader bewaar en in Sy liefde bly." Joh 14:23;15:10

 

IN DE SPIEGEL VAN GODS LIEFDE
 

Fil 1:9 Gisteren zagen we dat Gods liefde alles met kennis van Hem, van Zijn Woord en van onszelf te maken heeft. Ook het kennen van onszelf in het licht van Gods Woord en liefde is van het grootste belang. Want wat gebeurt er als we ons eigen hart en leven spiegelen aan Gods liefde in Christus? Dan zien we juist onze eigen liefdeloosheid! Dan zien we juist onze zonden, dan zien we juist waar wij tekortschieten! Gods liefde is niet een of ander verdovend middel die ons onze zonden laat vergeten. Het is geen verdovend middel dat ons achterlaat in een zondig leven. Het is zo erg als mensen dat als evangelie verkondigen. Het is een pure leugen. 
Gods liefde ontdekt ons aan onze zonden maar dan altijd met hoop! Met uitzicht. Het laat zien dat er vergeving is, dat we door de Geest kunnen opstaan in een nieuw leven waarin we vanuit Gods liefde juist de zonden bestrijden. Gods liefde is het beste medicijn tegen een zondig leven! Die liefde wil de Geest ons in de strijd geven. Waar over deze strijd vanuit Gods liefde niet meer gesproken wordt en deze strijd niet meer gestreden wordt, is het ware geloof verdwenen. Dan is als er over Gods liefde gesproken wordt niets meer van die liefde over. Het is dan ons eigen idee van liefde geworden waarin we geloven. Dat is een afgod. Wat is het goed om vanuit die echte liefde van God te leven. Dan moet ik altijd weer denken aan Psalm 130:4; " Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt." De vergeving als geweldige uiting van Gods genade en liefde zet juist aan tot een eerbiedig leven volgens Vaders wil!

 

VOEL EN WEET
 

Fil 1:9 Ons het gesien dat die liefde eerste kom en dat God se liefde ons leer verlang om die HERE meer en dieper vanuit Sy Woord te ken. As ons die HERE meer leer ken, gaan jy Hom ook al meer in jou lewe raaksien. Dan sien jy Sy werk, Sy liefde, Sy leiding ook in jou eie lewe. Dit is die geloofservaring. Jy bou jou lewe nie daarop nie. Jy bou jou lewe as God se kind op wat die HERE vas en seker in Sy Woord vir jou sê en belowe. Ook as jy en ek in ons lewe dinge anders ervaar as wat ons in God se eie Woord lees, is dit nodig om nie jou ervaring as waarheid te glo nie maar God se Woord. Dit kan in ons lewe gebeur dat dit voel asof Christus nie by ons is nie. Jou lewe is so 'n deurmekaarspul en dit verander ook nie. Jy het daarom gebid en dit lyk asof die HERE daar nie as jou Vader is nie. So voel jy. Hoe belangrik is dit dan dat jy nie al hoe meer gaan glo dat die HERE dus nie daar is nie. Die HERE het beloof dat wie regtig met sy hart Sy kind wil wees deur Hom versorg sal word. Dat Hy dan vir jou ook in die moeilikste tye die krag sal gee om dit te deurstaan. Dit kan jy glo want die HERE doen altyd wat Hy beloof het. Hy het nie belowe dat Hy die moeilike dinge uit jou lewe sal wegdoen nie. Hy beloof jou in Sy Woord wel dat Hy jou in die geloof die krag sal gee om met Christus te leef en dat Hy jou dan tuis sal bring in die hemel en later op die nuwe aarde. Dit is so belangrik dat ek nie altyd my eie menslike ervaring glo nie maar altyd wat die HERE beloof het. Hy hou altyd vir 100% Sy belofte. Wie tot Hom gaan in liefde en vertroue met al jou vrae en kleingeloof mag weet: God is met jou!

 

ONDERSCHEI!
 

Fil 1:10 Gods se liefde word vir die gelowiges gegee om te kan onderskei. Daarby het ons die al meer ken van die HERE en Sy Woord nodig. Daarby het ons nodig om vanuit die liefde en kennis al hoe meer te ervaar wie die HERE is en wat Sy wil is. Dit is nie dinge om net te hê nie maar om daarmee te werk. Ons het nodig om te kan onderskei waarop dit aankom. Wat is dit wat regtig belangrik in ons lewens is? Wat is dit wat beslissend is as ons keuses in ons lewe moet maak? Elke dag weer is ons lewe vol van dinge waarin ons moet kies. Ook in dinge wat so gewoon lyk. Hoe gaan jy met jou tyd om, wat is jou vriende, hoe leef jy in jou gesin ens? 
Dan is dit nodig om te kan onderskei. Ons leef in 'n wêreld waarin dit toenemend so is dat vir ons dinge aanbeveel word wat teen wat die HERE in Sy Woord sê, ingaan. Sien ons dit nog raak? Of het by ons die liefde vir Christus en die ken van die HERE so min geword dat ons dit nie meer raaksien nie? Is dit so dat dinge wat so teen Vader se wil ingaan deur ons nie meer so ervaar en gevoel word nie. Dit gaan daarom dat ons ervaring en ons gevoel al hoe meer so gaan voel soos die HERE wil dat ons dink en leef. Hy wil ons ook in ons gevoel nuwe mense laat wees. Mense wat verander het en hulle laat vorm deur Sy Woord. Dit is die manier waarop de Gees in en aan ons wil werk. Die ken van die HERE uit Sy Woord en vandaaruit in die hele lewe is dit waarop dit aankom! Ook vandag.

 

OP DE BASISSCHOOL
 

Fil 1:10 Onderscheiden waarop het aankomt. Dat is iets dat altijd weer belangrijk is. Je kunt je met heel veel dingen bezighouden maar na een tijd kom je er achter dat het zo weinig voorstelt. Je bereikt er uiteindelijk niets mee. Je hebt je tijd besteed aan dingen die geen waarde hebben. Wat echt waarde heeft is dat je je leven niet laat opgaan in allerlei dingen die misschien je even plezier geven maar daarna voorbij zijn. Echt waarde heeft dat je leerling van Christus bent elke dag weer. Dat je bij Hem als je Verlosser en je Heer elke dag weer komt. Dan ga je ook zien hoe belangrijk de Bijbel is in een leven om te zien waar het in je leven op aankomt. In dit verband las ik gisteren een heel indrukwekkend citaat van Luther in de nieuwe biografie over hem van prof Selderhuis. Dit is waard om door te geven: "Als je een christen wilt worden, moet je het Woord van Christus nemen, maar wel weten dat je er nooit in uitgeleerd raakt en dan zul je met mij erkennen dat je zelfs het ABC nog niet kent. Als het om roemen zou gaan, dan zou ik dat zeker over mijzelf kunnen doen, want ik ben dag en nacht met de studie van de Bijbel bezig geweest en toch ben ik nog steeds een scholier. Ik begin elke dag als iemand van de basisschool."
Leerling zijn in de klas van de Heilige Geest door het Woord jouw hart en leven te laten binnenkomen, leert mij elke dag om met de HERE te beginnen. Om Hem te vragen: HERE leidt mij ook vandaag tegen mijn eigen hart in op Uw weg! Laat mij door uw Geest zien dat alleen leven voor en met U echt leven is. Daar komt het op aan!

 

WAAR DIT OP AANKOM
 

Fil 1:10 Wat is die doel van die geestelik onderskei van die dinge? Paulus noem as groot doel om te gaan raaksien waarop dit aankom. As jy dit sien gaan dit ook regtig jou lewe bepaal. Dan gaan jou lewe verander. Dan wil jy nie bly wie jy is nie. Wie van die HERE gaan hou wil deur God se Gees verander word. God se liefde is so wonderlik dat Sy liefde jou al hoe meer wil verander na God se beeld. Jy wil dan ook self nie in jou eie sondige ek bly leef nie. Jy wil al hoe meer rein wees. Die woord wat Paulus hier vir rein gebruik beteken letterlik dat jy deur die son beskyn kan word. Jy kan in die volle lig van God se lig staan. Die lig wat ook al die verkeerde by jou ontdek. Die lig waarvoor niks verberg bly nie.
Jy wil dan so leef dat in jou lewe al hoe minder gevind word wat onrein is. Jy wil vir die HERE 'n mens wees wat vir Hom al hoe meer aangenaam word. Waaraan Hy al hoe meer blydskap beleef. Sy liefde dryf jou in jou lewe, ook in jou gevoelens om regtig 'n mens te wil wees soos Hy dit graag wil. Dit is 'n mens wat regtig tot sy doel kom. Dit is die beste wat in jou lewe kan gebeur. Ons weet ook dat tot die dag van ons afsterwe God se lig altyd weer dinge wys wat nie goed is nie. Waardeur ons ons sondes raaksien en voel. Nogtans is dit nie nodig dat dit jou moedeloos maak nie. Jy mag na Christus as jou Verlosser gaan en weet dat by Hom vergifnis is. Om juis vanuit die dankbaarheid vir Sy offer weer as 'n bly mens waaraan die Gees werk te leef. In die verlossende lig van Christus!

 

OPRECHT
 

Fil 1:10 Onderscheiden waarop het aankomt om oprecht te zijn. Rein, oprecht zijn wat is dat eigenlijk? Het betekent dat je echt met je hart de HERE wil dienen. Je dient en leeft voor Christus omdat je Hem wilt volgen. Hij is jou de liefste van je leven geworden. Je doet niet alsof. Je noemt je geen gelovige en je gaat niet naar de kerk omdat de mensen in de omgeving dat ook doen. Je doet je niet voor als een christen omdat de mensen om je heen dat van je verwachten terwijl het in je hart heel anders is. 
Als je daarover nadenkt dan is het wel zo dat ook in de kerk, onder Gods volk daarin verschil is. De HERE heeft Zijn verbond gesloten met de gelovigen en hun kinderen. Kinderen van gelovigen komen niet automatisch als gelovigen ter wereld. Zij moeten tot geloof komen. Ze hebben het grote voorrecht dat ze door Gods hand als het goed is thuis en in de kerk steeds met Gods belofte omringd worden. Zij mogen steeds weer horen hoe geweldig het is Christus te kennen en de Drie-enige God te dienen. Steeds weer klopt de HERE met Zijn Geest op hun hart. Hij roept ze echt gemeend op om met hun hart de HERE te gaan dienen. Die oprechtheid wil de HERE geven. Er is ook verschil als je ouder bent en je hebt met je hart belijdenis van je geloof gedaan. Dan kunnen er tijden zijn dat het geloof zo zwak geworden is, dat je zelfs op een verkeerde weg gaat. Dan kan de vraag er in je hart zijn: Dien ik de HERE nog wel met mijn hart? Doe ik niet alsof? Kijk dan in Christus ogen zoals Petrus en belijdt je zonden, je onoprechtheid. Laat het dan zo zijn dat je op Christus vraag of je Hem liefhebt kunt antwoorden al is het nog zo bedeesd: Here U weet dat ik U liefheb! Zie Joh 21.

 

OEFEN
 

Fil 1:10 Jy gee geen aanstoot op die dag dat Christus verskyn nie. Dit is die resultaat van die groei in liefde vanuit die groei in kennis van die HERE. As 'n mens op die dag van Christus sonder blaam is dan het jy in jou lewe op hierdie wêreld voor Christus se terugkeer regtig volgens die Hemelvader se gebooie wil leef. Sy wil was vir jou die beslissende. Dit beteken dat jy en ek ons daarin al hoe meer in begin oefen het. Ons sien dan vanuit die liefde en kennis van die HERE al meer wat die HERE se wil is. Ons ontdek al hoe meer in diepte waar dit in ons gevoel, in ons verstand, in ons doen verkeerd gaan. Teenoor die verkeerde plaas ons dan vanuit God se liefde al hoe meer die kennis van die HERE en Sy wil. Ons wil dit ons al hoe meer eie maak. Ons bly weg by die dinge wat ons so maklik verlei omdat ons nie wil struikel nie. As ons struikel dan gaan ons na die HERE om vergifnis maar ook met die vraag: "leer ons deur U Gees om regtig met hierdie verkeerde al hoe meer te breek." Ons werk vanuit God se liefde dan aan die ontwikkel van ons gewete. Die gewete ontwikkel hom deur steeds maar weer God se wil en woord jou lewe te laat inkom. Deur jou te oefen in 'n leef, voel en doen van God se wil. Ons lees dit op 'n mooi manier in Hand 24:16 waar Paulus sê: "Daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. Let daarop dat ons ons gewete moet ontwikkel in die eerste plek teenoor God en vanuit Sy wil dan weer teenoor die mense. Dit vra om 'n lewe waarin ons die HERE en ons naaste liefhet. Dit wil die Gees jou om Christus gee!

 

BANG VOOR DE WEDERKOMST?
 

Fil 1:10 Het gaat er in dit vers om dat het kennen van de HERE en Zijn liefde er voor zorgt dat je schoon en onberispelijk voor Christus staat als Hij terugkomt. Als je dat leest kan dat je onzeker en bang maken. Want als je op jezelf let dan ben je echt niet helemaal schoon. Dan is het echt niet zo dat jij nooit meer struikelt. Jouw leven is echt niet zondeloos en echt niet zonder kleingeloof. Moet je dan niet schrikken als het om de dag van Christus wederkomst gaat? Hij komt dan toch om te oordelen de levenden en de doden! Moet dat oordeel je niet bang maken? Alles wat jij en ik gedaan, gedacht en gevoeld hebben en waar misschien geen mens van geweten heeft, weet de hemelse Rechter. Zie o.a. 1 Kor 4:5
Moeten we schrikken als we denken aan de wederkomst? Wij moeten schrikken en opschrikken als we met ons hart in zonden leven. Als we dat niet willen laten. Wanneer we in feite zonder God leven. Dan roept de HERE jou nu met ernst en liefde tot bekering. 
Wanneer jij in al jouw zwakheid voor Christus wil leven. Wanneer jij echt baalt van verkeerde dingen in je leven. Jij vindt het erg als er dingen tussen jou en Christus als je Verlosser en Heer komen te staan is angst niet nodig. Dan mag je uitzien naar de dag dat je met eigen ogen je Verlosser mag begroeten. Dan mag je je blijmoedig de volgende woorden van het gebed in het doopsformulier eigen maken: "Geef dat het op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, Uw Zoon, met vrijmoedigheid zal verschijnen." Zonder schrik en angst omdat je bekleed bent met de reinheid en onberispelijkheid van Christus!

 

REGVERDIG LEWE
 

Fil 1:11 Die ken en liefhê van die HERE sorg daarvoor dat 'n mens vol word van die vrug van die geregtigheid. Dit gaan hier daarom dat jy vanuit God se liefde reg vir Hom wil lewe. Jou strewe het geword om volgens Gods se reg te lewe. Glo in Christus is nooit net dat jy dinge weet nie. Regtig glo is dat jy met Christus leef. Dat jy so wil leef soos Christus geleef het. Dit beteken vanuit God se liefde in volle gehoorsaamheid aan die Hemelvader. Die Here Jesus het dit altyd vir 100% gedoen. Ons kom voor Christus terugkeer op aarde nooit tot die 100% nie. By ons bly vergifnis elke dag nodig. Nogtans is dit nooit 'n verskoning om ongehoorsaam aan die HERE te wees nie. Dit is nooit 'n verskoning om nie te wil toeneem in kennis en leef volgens God se wil nie. Wie God se liefde in Christus raaksien wil regtig die vrug van 'n lewe volgens God se reg in hierdie wêreld wys. Ek dink nou ook aan wat ons lees in Gal 5:6. Ons lees daar oor die krag van die geloof. Wat is die geloof wat krag het? Dan sê die Gees: "die geloof wat deur die liefde werk." Die ware geloof bly nooit by die weet staan nie maar wil met die HERE leef. Wil vir Hom leef. Sy slaaf wees is dan die mooiste en die beste wat jy wil wees. Verslaaf aan Sy wil en so staan in die vryheid van die kind van God wees. Heerlik. Hoe groot is God se genade dan in jou en my lewe. Ons kom dan tot ons doel. Die doel waaroor ons lees in Efese 2: "Want ons is Sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel." Vs 10

 

VRUCHT DRAGEN
 

Fil 1:11 We moeten goed bedenken dat Paulus bidt. Hij heeft gebeden dat de Filippenzen in liefde nog meer mogen groeien. In dit verband bidt hij ook dat ze vol worden van een leven volgens de wil van God. Dat in hun leven al meer te zien is dat ze vrucht voor de HERE dragen en daardoor al meer als rechtvaardige mensen in de samenleving opvallen. Wie in liefde voor Christus groeit en daardoor voor zijn naaste gaat anders leven. Dat blijft nooit een theoretische zaak. Alleen theoretisch geloven is jezelf bedriegen. Dat is ongeloof!
De Here Jezus zelf spreekt ook over het echt leven met Hem. Dat je door het geloof aan Hem als je Redder en Heer verbonden bent. We horen Christus daarover in Joh 15 o.a. dit zeggen: "Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. ..... Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent." Vs 5,8
Hoe draag je vrucht en leef je tot eer van God? Wanneer je als een discipel dat is als je als een leerling en volgeling van Christus leeft. Wanneer je Hem echt als je Heer en Meester wilt volgen. Wanneer je wilt groeien in een leven volgens Gods wil zoals Christus dat deed. Dan raak je nooit uitgeleerd en uitgegroeid. Dan leer je altijd weer bidden om die groei. Dan werk je daar biddend aan.

 

ONREGVERDIG
 

Fil 1:11 Mense is na die sondeval nie meer geneig om te doen wat reg is nie. Ons hart wil vir onsself leef. Ook as dit vir probleme en onreg by ander mense sorg. Ons wil nie meer dat die HERE as die enigste God bo ons staan en dat ons Hom volg nie. Nogtans bid Paulus dat die gelowiges vol van die vrug van geregtigheid word. Al hoe meer. Hoe is dit nou moontlik? Is Paulus nie besig om homself en ons te bedrieg nie?
Dit is hierby belangrik om op 2 dinge te let.
1. Paulus bid tot God. Hy vra die HERE om dit te gee. Dit maak duidelik dat ons die verlange na regverdigheid nie in onsself het nie. Ons het dit deur eie skuld uit ons lewe weggedoen. Ons het God se geskenk weggegooi. Ons het die HERE, ons het die Gees wat ons hart verander nodig om dit weer te kry. Ons kan dit nie koop of verdien nie. Is dit dan nie so dat hierdie gebed sinloos is nie? Nee, want Paulus wys ons hoekom ons dit vol moed kan bid.
2. Die rede daarvoor is dat ons dit op die gebed kry "deur Jesus Christus". Jesus Christus, God se Seun, het na die wêreld gekom vir sondaars, vir mense wat vanuit hulle hart nie regverdig en liefdevol wil wees nie. Mense wat onder God se oordeel lê. Hy het uit onverklaarbare liefde vir sondaars gekom en verdien dat die Gees jou en my tot ander mense wil maak. Ons tot erkentenis en belydenis van eie onregverdigheid wil bring. Ons wil leer verlang na wat regtig reg is. Wie daarom opreg bid ontvang dit om Christus lyding op aarde. Halleluja!

 

GODS EER
 

Fil 1:11 Paulus bidt voor de gemeente in Filippi. Hij vraagt de HERE om deze gemeente nog meer te laten groeien in Gods liefde. Aan het einde van vers 11 zien we dat het grote doel daarvan is de eer en prijs van God. 
Waarom gaat het om de eer van God? Waarom is het doel dat wij de HERE prijzen en loven? De HERE is de enige God. Hij heeft in Zijn werk van schepping en verlossing laten zien dat Hij onnavolgbaar groot is. Hij heeft ook laten zien dat Hij in en in goed is. Hij is de bron van het leven en ook de bron van alles wat goed is. Hij is de ene fantastische God die dat ook uitstraalt. Je ogen gaan daarvoor open als je de Bijbel leest waarin de Heilige Geest vertelt wie de Drie-enige God is. Wie bidt dat de Geest je een hart geeft dat met eerbied en liefde voor God de Bijbel leest, ga je zien hoe geweldig de HERE is. Dan ga je ook zien hoe God vandaag werkt. Dan worden Gods beloften voor de toekomst vaste steunpunten in je leven nu. Ook bij het felste verdriet en de grootste teleurstelling.
De HERE heeft in de komst van Zijn Zoon als Verlosser bewezen dat Hij in Zijn genade voor deze wereld Goddelijk onnavolgbaar is. Hij verdient daarvoor echt alle eer. Op de heerlijkheid van die ene geweldige God past dat wij Hem prijzen. Hoog van Hem opgeven met een blij en dankbaar hart. Groeien in geloof en liefde om al meer met hart en ziel de HERE te loven. Dan is je leven voor altijd goed. Juist om de HERE daarvoor weer te danken.

 

BANG?
 

Fil 1:12 Paulus het 'n goeie band met die gemeente van Filippi gehad. Hy was ook de man die deur die Gees se leiding die evangelie van Jesus Christus in hierdie stad gebring het. As jy menslik kyk, is hy die stigter van die kerk in Filippi. Dan kom die boodskap dat Paulus gevangegeneem is. Hy is in die tronk. Hy was eers in die tronk in Caesarea en is na 2 jaar is hy na Rome oorgebring. Hy word ook daar gevange gehou. Dit lyk daarop dat dit die gemeente in Filippi geskok het. Hoe moet dit nou verder? Gaan dit nie beteken dat die kerk groot skade gaan lei nie? Gaan die mense nie nog meer bang wees om na die evangelie te kom luister nie? As hulle Paulus aan die doodstraf moet verloor hoe gaan dit dan verder met Christus se kerk? Ook ons kan in 'n gemeente of in 'n kerkverband baie sterk op sekere mense gerig wees. As hulle wegval hoe moet dit dan verder? Gaan alles dan as 'n kaartehuis instort? As die Here mense wegneem wat baie in Sy kerk beteken, is dit ook om ons daarop te wys dat ons self ons verantwoordelikheid moet neem. Dat Hy Sy Gees wil gee om ook sonder hierdie steunpilaar Sy lewende gemeente te kan wees! Die krag daarvoor kan ons soek en vind by Christus. Een is ons Meester wat deur Sy Gees daarvoor die geeskrag wil gee. Paulus vertel selfs dat die Here die dinge wat so nadelig lyk, gebruik het tot bevordering van die evangelie. Die HERE wys Sy krag in swakheid. Niks kan Sy werk stop nie. Ook nie die keiser en die tronk nie.

 

OP ONGEDACHTE PLEKKEN
 

Fil 1: 12 Paulus zit in de gevangenis. Nu zelfs in Rome. Toch is het zo dat Paulus nu schrijft dat zijn gevangenschap een positief effect heeft voor de verspreiding van het evangelie. Het is namelijk zo dat Paulus in zijn gevangenschap de mogelijkheid gekregen heeft om te laten horen waarom hij gevangen zit. Hij zit niet gevangen om een of andere criminele daad maar omdat hij de goede boodschap van Christus verkondigd. Toen hij in Caesarea in de gevangenis zat, kreeg hij de gelegenheid om aan hooggeplaatsten te vertellen van de Heer en Verlosser Jezus Christus. Hij kreeg de gelegenheid om aan het hof daar te laten horen dat je door het geloof in Hem zelfs voor je leven na de dood een geweldige toekomst hebt. We lezen over die periode in Handelingen 24 ook dit: "en Felix beval de hoofdman Paulus in bewaring te houden, maar minder streng, en niemand van de zijnen te beletten hem van dienst te zijn." De Here Jezus Christus geeft Paulus de gelegenheid om aan het hof daar meerdere keren het evangelie te brengen en hij blijft voor iedereen bereikbaar die zijn advies en bemoediging nodig heeft! Heel bijzonder voor iemand die gevangen wordt gehouden in die tijd. 
Over de kracht van de evangelie bij het hof in Caesarea lezen we in Hand 26 o.a. dit: "En Agrippa zei tegen Paulus: U overtuigt mij bijna om christen te worden! En Paulus zei: Ik zou van God wel wensen dat, én bijna én geheel, niet alleen u maar ook allen die vandaag naar mij luisteren, zouden worden zoals ik ben, uitgezonderd deze boeien." vs 28,29. Christus zorgt dat de verkondiging van het evangelie ook op ongedachte manier doorgaat!

 

TOT IN DIE HOOGSTE KRINGE

 

Fil 1:12 Die Here Jesus wys dat Hy regtig die koning is. Hy sorg daarvoor dat as Paulus in die tronk is hy Christus se getuie tot in die hoogste kringe kan wees. Ons het gister gesien dat dit so in Caesarea was. Dit was ook so toe hy na Rome oorgebring is. Dit is selfs so dat Paulus terwyl hy van Caesarea na Rome gebring word as gevange nog altyd kan getuig van Christus as die enigste pad na 'n van skuld en sonde verloste lewe. Hy kan ook op daardie tog na Rome verkondiger van die evangelie wees. Tydens die skipbrek kan hy vir die mense wat saam met hom op die skip is van Christus vertel. Dan kry hij na die skipbreuk op die eiland Malta die geleentheid om van die HERE te vertel. Hy kan wys dat selfs die krag van die gevaarlikste slang niks kan doen nie as die Here Christus wil dat Sy getuie bly leef. Die duiwel het nie die mag nie maar Christus. Toe hy in Rome kom, kon hy vir die Joodse leiers getuig. Ons lees van sy verblyf in Rome dat Koning Christus hiervoor het gesorg: "Van vroeg tot laat aand het Paulus die koninkryk van God vir hulle verduidelik en hulle uit die wet van Moses en uit die profete probeer oortuig van Jesus. Deur sy uiteensetting het daar party oortuig geraak, maar ander wou nie glo nie." Hand 28:23-24 Paulus het 2 jaar in Rome as gevange gebly maar die geleentheid gekry om die mense alles oor Jesus Christus te vertel. Die Woord van God is nie geboei nie selfs nie deur menslike boeie nie! Dit is vandag nie anders nie omdat Christus regeer.

 

KRACHT IN ZWAKHEID 
 

Fil 1:13,14 Wat is nu duidelijk geworden aan het hof van de keizer als het om gevangene Paulus gaat? Dat hij gevangen zit vanwege zijn band met Christus. Er is er een in zijn leven die hij wil volgen, over wie hij niet kan zwijgen en dat is Jezus Christus. Hij legt overal verantwoording af van zijn verbondenheid aan Christus als zijn Redder, Here en God. Niet op de manier dat hij mensen vertelt dat dit zijn waarheid is en dat anderen hun waarheid hebben. Nee, hij laat horen dat Christus de enige Verlosser is. De hoogste Heer. Dat Christus de eniggeboren Zoon van God is en de enige weg naar de Vader. Zo gebruikt de Heilige Geest Paulus. Paulus vertelt zelfs aan koningen, zelfs bij het keizerlijke hof dat ieder mens eens verantwoording van zijn leven moet afleggen aan Christus als de Koning van de koningen. Hij roept ook aan het keizerlijke hof op tot bekering. Tot geloof. Hij past het evangelie niet aan om maar in leven te blijven. Hij verkondigt Christus niet als een lievig Lam. Nee hij verkondigt Gods liefde voluit. Dat betekent Christus als het Lam van God en de Leeuw uit Juda's stam. Zie Openbaring 5. Hij verkondigt ook de toorn van het Lam (Openb 6) juist om mensen tot Christus brengen. Hij prijst ze Christus aan met bewogenheid. Wat een prachtig voorbeeld. Het is een voorbeeld waardoor bezorgde gelovigen weer moed krijgen en ook zelf weer openlijk over Christus gaan spreken. De HERE wil in alle omstandigheden van het leven ons die moed geven. Zijn kracht komt juist wanneer wij zo zwak en kwetsbaar lijken uit. Laten we moed vatten vanuit onze band met Christus!

 

BLYDSKAP IN CHRISTUS 
 

Fil 1:13,14 Hoe goed is dit om saam te wees met kollega's met wie 'n mens die liefde vir die HERE en Sy Woord kan deel. Om saam ondergedompel te word in die Woord deur lesings waar ons saam na kan luister. Vanaf maandag 29 Augustus was ek aanwesig op die Haamstedekonferensie wat Woensdag 31 Augustus weer geeindig het. Die doel van die konferensie is om weer in alle rus toegerus te word vir die tyd wat voorlê. Om ook bemoedig te word om weer vryuit en voluit die evangelie te verkondig. Paulus maak in Filippense 1 duidelik dat dit gaan om verkondiging van die evangelie, van die goeie boodskap. Wat is die kern daarvan? Wie kan by die verkondiging nooit gemist word nie? Jesus Christus! Dit gaan daarom dat Christus ons verkondig word. Paulus is bly as Christus ons as die Verlosser van ons sondes en as ons Here en God verkondig word met die ernstige en bewoë oproep van geloof en bekering. Paulus maak duidelik dat dit kan wees dat mense dit vanuit verskillende motiewe doen. Jy kan jou vrae hê. As die regte evangelie klink wees dan bly met die boodskap! Dit is heeltemal iets anders as wat die naam Jesus Christus baie genoem word maar nie as die enigste Redder waar jy as sondige mens jou hele verlossing moet kry nie. Paulus waarsku juis steeds weer vir 'n verkondiging waar nie die ware Christus verkondig word nie. Dan word mense bedrieg! Dink maar aan wat Hy skryf in Galasiërs 1. Laat ons blydskap in Christus wees. In Christus soos Hy Homself in die Skrif gewys het. Laat ons niks daarvan af doen of aan toevoeg. Laat ons leef en groei in die leef met Hom. Dit is so goed en nodig want sonder die ene ware Christus bestaan geen vergifnis en ewig lewe vir jou of my nie.

 

VAT MOED! 
 

Fil 1:14 Vanmorgen valt mij in vers 14 het woord onbevreesd op. Paulus vertelt dat de mensen aan het hof van de keizer die in Christus zijn gaan geloven nu met meer moed onbevreesd het Woord van God uitdragen. Juist omdat ze gezien hebben hoe juist door de gevangene Paulus het Woord van God, het evangelie al meer bekend wordt tot in de hoogste kringen.
Onbevreesd. Moet je er eens aan denken dat je heel dicht bij je ziet hoe iemand in de gevangenis zit omdat hij Gods Woord onbevreesd en voluit blijft vertellen. Menselijk zou je dan zeggen dat je een waarschuwend voorbeeld dicht bij je hebt. Dan zou je toch juist voorzichtiger zijn of je geloof maar stil voor jezelf houden? Is er onder christenen in onze samenleving vaak ook geen angst? Als we voluit uitdragen wat de Here in Zijn Woord zegt, is de reactie vaak fel. Dan spreek je niet meer politiek correct, dan ben je bedreiging voor de vrijheid. Voluit het getuigenis uitdragen dat wij mensen zondig zijn, slecht van onszelf en dat we alleen door het werk van Christus en Zijn Geest toekomst hebben. Uitdragen wat Gods wil op het punt van seksualiteit roept vaak heel kritische reacties op. Blijven we dan maar stil om maar door anderen gedoogd te worden? Zelfs onder de vrome smoes dat we anders de groei van de kerk in de weg staan. Als we menselijk op de omstandigheden letten, zouden we stil worden of blijven. De HERE laat zien dat er bij Hem de nodige moed te krijgen is, zelfs bij de dreiging van gevangenschap, om voluit zonder vrees het evangelie uit te dragen. De wereld, de machthebbers van deze wereld zijn niet de grote koning dat is Christus en niemand anders. Vat moed!

 

ONSUIWER MOTIEWE 
 

Fil 1:15 Paulus wys nou op party mense wat Christus verkondig maar dit doen uit onsuiwere bedoelings. Hulle verkondig Christus as die Verlosser wat jy as sondig mens so nodig het maar hulle motiewe om dit te doen is nie reg nie. 
'n Mens sien hier hoe ook in die kerk, ook in die kerk waar regtig die ware evangelie verkondig word mense op 'n verkeerde manier kan leef. Dit gebeur selfs onder mense wat ampsdraers in die kerk is. Paulus het as gevangene na Rome gekom. In Rome was daar 'n kerk van Christus. In daardie gemeente was predikers wat aansien geniet het. Wanneer Paulus na Rome kom, praat die mense baie oor Paulus. Dit lyk asof die predikers in die gemeente van Rome 'n ruk minder aandag kry. 'n Deel van hulle raak jaloers. Hulle doen alles daaraan om self meer aandag te kry. Al is Paulus hul broer in die geloof, al het Christus self hom as 'n apostel aangestel nogtans hou hulle nie daarvan dat mense graag na Paulus luister nie. Dit is die rede dat hulle deur hul prediking nog meer aandag op hulleself wil rig. Hulle wil dat die mense Paulus al meer vergeet en hulle meer aandag gee. Ons sien hier hoe ook in die kerk waar regtig die evangelie verkondig word naywer kan bestaan. Mense soek hul eie aanhang en wil in die kerk 'n bepaalde posisie kry. Dit is verskriklik. Dit stryd so met wat Christus ons leer! Dan kan dit wees dat jy die ware evangelie verkondig maar jy wys Christus dan verseker nie in jou lewe nie! Hoe belangrik is dit dat ons nie onsself en ons eie posisie in die kerk soek nie. Dat ons ook daarin die voorbeeld van ons Here en Heiland volg wat gesê het: "Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien." Mark 10:45

 

UIT EIGEN BELANG 
 

Fil 1:15-17 Paulus spreekt over mensen die het evangelie verkondigen uit eigen belang. Hij noemt daarbij ook dat het niet zuiver is. Zo vertaalt de HSV. Dat zou de indruk kunnen wekken dat het evangelie niet echt verkondigd wordt. Daar gaat het nier niet over. Het is daarom beter om met de Vertaling van 1951 en de NBV hier te vertalen met: "met onzuivere bedoelingen". 
Het gaat om broeders die geroepen zijn om het evangelie te verkondigen. Dus vooral de predikanten hebben zich heel in het bijzonder te toetsen waarom ze in de kerkdiensten voorgaan, waarom ze op andere plaatsen spreken. Dat is toch niet om zelf bekend te worden? Dat is toch niet om zelf meer invloed te krijgen en anderen wat minder belangrijk te maken? Dat is toch niet om er zelf financieel beter van te worden? Eigenlijk zijn het ongelooflijke vragen maar toch zijn ze heel reëel als je naar de geschiedenis kijkt. Steeds zie je weer mensen die zichzelf zoeken juist in hun ambt. Mensen die hun positie zelfs gebruiken om seksueel over de schreef te gaan. De Here Jezus wijst zelf op het gevaar van eigen belang als Johannes en Jakobus voor zichzelf om een bepaalde positie vragen. De positie die het dichtst bij Christus als Koning zal staan. Dan is een deel van het antwoord van de Here Jezus: "Het zitten aan Mijn rechter- en aan Mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven; maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is." In het vervolg maakt de Here Jezus nog duidelijk dat het in Zijn kerk nooit om heersen mag gaan! Dan ken je Christus niet echt. Zie Markus 10:35-45

 

NIE WIE NIE MAAR WAT 
 

Fil 1:17 Paulus weet dat sekere voorgangers in Rome uit onsuiwere bedoelings die evangelie verkondig. Hulle doen alles mense nie na na Paulus te laat gaan nie. Hulle soek hulself met die verkondiging van Christus. Paulus maak ook in 'n ander brief duidelik dat dit nie daarom gaan dat jy populêr by mense word deur die verkondiging nie. Dit mag nooit die doel van jou verkondiging wees nie. Die groot doel moet wees om sondaars by Christus te bring sodat hulle nie verlore gaan nie maar vir ewig gered word. Die groot doel moet wees dat die HERE alle eer en lof van mense ontvang. Die ander brief waar ek nou aan dink is die eerste brief aan die Korintiërs. Mense het daar toe so oor bepaalde verkondigers van die evangelie gepraat asof hulle die eer moet kry. Ons kan in die kerk so oor bepaalde predikante praat dat hulle eintlik tussen jou en Christus kom en staan. Hulle word belangriker as die HERE self. Dit is so belangrik en onmisbaar dat ons luister na wat mense sê en nie wie dit sê nie! Dit gaan om die boodskap. In Korinte bestaan groot verdeeldheid omdat mense huisgemeentes begin vorm rondom bepaalde predikers. Die een noem hulle na Petrus, ander na Apollos en weer ander na Paulus. Paulus skryf dan: dit nie so kan wees nie! Hy skryf in dieselfde brief: "En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreflikheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde." 1 Kor 2:1,2

 

 
IN CHRISTUS' OGEN KIJKEN 
 

Fil 1:17 Paulus is blij met de broeders die samen met hem optrekken in de verkondiging van het evangelie. Die laten blijken dat ze met hem meeleven en hem als een grote steun voor de gemeente en de evangelieverkondiging zien. Die er geen enkel probleem mee hebben als mensen in en buiten de gemeente Paulus bezoeken en zich door hem laten onderwijzen in de weg die Christus wijst.
Hij spreekt nu over hen die het evangelie uit liefde verkondigen. Dat geldt niet alleen voor ambtsdragers. Dat heeft iedere gelovige veel te zeggen. Leven jij en ik voor Christus uit liefde? Wat is dat? Dat is dat je je leven zo inricht en zo spreekt dat je het zo doet omdat de band met Christus voor jou het belangrijkste in je leven geworden is. Je wilt je nooit van Christus losmaken. Je wilt geen dingen doen en zeggen die Christus verdriet zouden doen. Je vindt het erg als je dat bij jezelf merkt. Dat is ook juist hoe je leert om verdriet over je zonden te krijgen. Door in de ogen van de Here Jezus te kijken en zo in het hart van de Vader. Dat wil de Geest je in je leven leren. Een teer leven met de HERE. Waardoor je ook teer omgaat met anderen. Zeker ook met hen die met jou in hetzelfde geloof staan. Dan is het Gods liefde die ook de omgang met anderen al meer gaat bepalen. Dan verdwijnt daaruit al meer ons eigen belang. Wat is dat, als we eerlijk zijn, vaak moeilijk. Hoe goed en nodig is het om onszelf daarop te toetsen en dan in Christus' ogen te kijken.

 

WEGSYFER 
 

Fil 1:18 Paulus skryf in hierdie vers iets wat baie opmerklik is. Daar is mense in die kerk wat dinge doen waarmee hulle Paulus wil benadeel. Hulle probeer deur hulle prediking en werk Paulus minder invloed in de gemeentes te laat kry. Hulle wil self meer in aansien kom en staan. Dan sien jy dat die Gees juis in die kerk ons leer om onreg te wil ly. Die dinge wat my aangedoen word, is nie die belangrikste en verseker nie die beslissende nie. 
Paulus skryf selfs: "Maar wat maak dit saak? In elk geval, of dit met bybedoelings is of in opregtheid, op allerhande maniere word Christus bekend gemaak, en daaroor is ek bly." Paulus kan homself wegsyfer en bly wees met elke keer wat Christus verkondig word. Dit leer ook ons om bly te wees met elke keer as Christus verkondig word. Om wat goed is ook regtig goed te noem. Dit is nie nodig dat jy of ek of mense waarvoor ons agting het daarby aanwesig is nie. Ons moet altyd weer leer om op die inhoud te let. As die regte evangelie verkondig word, is dit goed. Dit gaan hier om die regte verkondiging van Christus. Paulus skryf hier nie dat as die naam van Christus maar genoem word dan is ek bly nie. By Christus se naam behoort ook die prediking soos Christus Homself in die Skrif wys. Paulus skryf dikwels ook oor die dwaalleer waarby Christus genoem word maar wat wat geen prediking van die evangelie is nie. Hy doen dit ook in hierdie brief. Hy skryf byvoorbeeld in hoofstuk 3:2: "Pas op vir daardie dwaalleraars." Dit is mense wat Christus se naam noem maar anders van Hom praat as wat die Gees ons in die Bybel leer.

 

HARDE FEITEN 
 

Fil 1:19 Paulus spreekt in een moeilijke zaak dat hij iets weet. Hij weet heel kort gezegd dat het goed komt. Daarin ligt de grond voor de blijdschap die blijft. Hij weet dat in zijn leven wat er ook gebeurd de vreugde er zal blijven. Dat is heel bijzonder. Blijdschap, vreugde is een bepaald gevoel. We weten allemaal dat omstandigheden dat gevoel zomaar om kunnen gooien. Je kunt je blij zijn soms zomaar kwijt zijn. Er zijn mensen die als blije mensen bekend stonden en na een tijdje heel depressief zijn. Er zijn ook mensen die heel goed kunnen doen alsof ze blij en optimistisch zijn maar van binnen de zwaarmoedigheid heel sterk voelen. 
Paulus zegt dat de grondtoon van zijn leven gebouwd is op wat hij weet! Niet op wat hij voelt maar wat hij weet. Paulus bouwt niet op zijn gevoelens. Zonder om maar te ontkennen dat die gevoelens er zijn. Hij vaart in zijn leven niet op zijn gevoel maar op wat hij weet. Vanuit wat hij weet wil hij zijn gevoel voeden. Hij weet dat het goed komt. Hij weet dat Christus zijn Redder is die voor hem het eeuwige zalige leven bij de HERE verdiend heeft. Hij weet dat Christus de grote Overwinnaar is die Zijn overwinning uitdeelt aan wie op Hem bouwt. Hij weet dat God zijn Vader is die voor Hem zorgt en blijft zorgen. Paulus bouwt op wat God gezegd en beloofd heeft. Op Christus letten betekent dat je steeds weer hoort dat Hij jou wil meenemen, wil redden voor eeuwig. Dat niemand je dan uit de hand van de Vader kan rukken. Dan kun je je blijdschap zelfs onder tranen vinden omdat je weet dat je kind van God mag zijn en het verdriet voor jou niet eeuwig duurt.

 

OP GOD VERTROU 
 

Fil 1:19 Paulus besef dat hy in moeilike omstandighede is. Hy is in die tronk en kan voor die regbank geroep word. Die kans is groot dat hy van groot dinge beskuldig gaan word. Hoe gaan Paulus reageer as dit baie swaar gaan word? Bly hy dan van Christus as die enigste Heer getuig? Gaan hy dan sê dat nie die keiser nie maar Christus die hoogste Heer is? Hoe staan dit met ons as gehoorsaamheid aan Christus en van Hom bly getuig ons in probleme kan bring? As dit beteken dat mense nie meer ons vriende wil wees nie. As dit beteken dat ons loopbaan nie meer so voorspoedig sal wees nie. 
Paulus is seker daarvan dat as hy voor die regbank sal verskyn dit goed sal gaan. Hy sal trou aan die Here bly. Alles wys daarop dat Paulus selfs verwag dat hy nog vry sal kom om verder die evangelie te kan verkondig. Hoekom is Paulus nou so seker dat hy ook in die moeilike omstandighede waar die doodstraf tog ook bo sy kop hang trou aan die evangelie sal bly? Dit is nie omdat hy op homself en sy eie geloof vertrou nie. Hy is seker daarvan omdat hy weet hoe die broers en susters in Filippi vir hom bid. Hy weet ook dat die Gees gegee word as mense opreg daarom bid. Hy weet dat die gebed om die Gees deur die Vader om die offer van Sy Seun verhoor word. Wat het ons nodig in moeilike omstandighede om staande te bly as God se kinders in hierdie wêreld? Die gebed om die hulp van die Heilige Gees. Dan gee die HERE wat jy en ek nodig het. Gelukkig hoef ons nie op ons eie krag te bou nie.

 

DIE GEES SE KRAG 
 

Fil 1:20 Paulus weet dat die HERE hom op die gebed die krag sal gee om ook voor die keiser van Christus as sy Heer en Heiland te getuig. Die HERE het vir hom die belangrikste in sy lewe geword. Die Gees het hom geleer om met hart en siel op Christus gerig te wees. Nie net omdat dit so behoort nie maar in liefde. Paulus weet hoe die liefde op die proef gestel kan word. Hoe die egtheid van sy geloof dan getoets word. Nogtans is Paulus nie bang daarvoor nie. Hy weet dat die Gees die krag sal gee wat nodig is. Ook as dit beteken dat hy tot die dood veroordeel sal word. Dan gee die Gees die krag om selfs daarby die Here te verheerlik. Ons weet dit ook uit die geskiedenis. Ons weet hoe die Gees daarvoor gesorg het dat Christene in die arena van Christus getuig het en mense opgeroep het om in Christus te gaan glo. Ek dink nou ook aan wat die Here Jesus vir Petrus gesê het: "Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou; maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek. En 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik; en toe Hy dit gespreek het, sê Hy vir hom: Volg My." Joh 21;18,19 
Ons kan baie besorg wees hoe dit met ons en ons kinders moet gaan in die toekoms. Dit kan wees dat ons deur vervolging getref gaan word. Dan het ons die belofte dat ons tot in die swaarste die krag van die Gees sal kry om God ook dan te verheerlik. Deur Sy krag! Ons kan ons lewe en dat van ons kinders in Sy hande lê.

 

LEVEN EN STERVEN 
 

Fil 1:20,21 Paulus heeft het over leven en sterven. Er zijn van die tijden in je leven dat leven en sterven allebei heel dichtbij zijn. Als je oud bent of als je ernstig ziek bent dan weet je dat het sterven tijdens je leven heel dichtbij is. Paulus weet dat de dag dat hij veroordeeld zal worden tot de dood er ook zomaar kan zijn. De dood is voor ons gevoel niet altijd dichtbij. Je bent nog niet oud, je voelt je nog gezond, Het sterven lijkt ver weg te zijn. Wanneer je dan hoort van iemand die plotseling door een hartaanval of een ongeluk sterft, komt het besef dat de dood toch dichtbij is weer even heel duidelijk binnen. Wat betekenen leven en dood voor jou en mij? Is de dood voor jou een grote bedreiging? Dan heb ik het over jou en mijzelf die gaan sterven. Dan heb ik het niet over onze geliefden die ons heel erg zullen missen en daarom veel verdriet kennen als we sterven. Is het sterven voor onszelf een bedreiging of is het anders? Voor Paulus was het anders geworden. Hij noemt het sterven voor hemzelf zelfs winst. Hoe is het mogelijk om er zo over te praten? Het geheim daarvan is Christus. Wie door het geloof bij Christus hoort deelt namelijk in Christus' overwinning op de dood. Dan kan bij jouw sterven de dood je niet meer vasthouden. Dan kan de dood je niet in de hel brengen. Hoe graag de duivel en de dood dat ook willen. Ik moet nu denken aan wat Paulus geleidt door de Geest schrijft in 1 Kor 15: "De dood is verslonden in de overwinning." vs 54 Wie met Christus leeft mag altijd blijven leven. Daarvoor komt God de eer toe!

 

BANG VIR DIE DOOD? 
 

Fil 1:21 Hoekom is Paulus nie bang vir die dood nie? Omdat sy lewe Christus is. Wat beteken dit? Dat die inhoud van jou lewe op Christus gerig is. Dat Christus die Heer van jou lewe is. Dat jy in alles aan Hom verbonde wil wees. In liefde. Dat jy dit die ergste in jou lewe vind as jy weet of voel dat jy afstand van jou Redder en Heer geneem het. 
Jy wil uit dankbaarheid vir wie Christus is en wat Hy uit onverdiende liefde alleen gedoen het vir jou sondaar, in Sy diens lewe. Christus is nie 'n harde Heer nie. As jy of ek voel dat God se woorde hard vir my is dan kom dit omdat ek hard is. Omdat my liefde vir die verkeerde te groot is. Omdat die liefde vir die verkeerde wat my net rigting hel stuur gebreek moet word. Hoe nodig is dit dat my hardheid stukgebreek word in die lig van Christus se werk en Sy goeie wet. Dit is die liefdewerk wat die Geest om Christus se werk in jou en my te wil doen. Dit is die werk wat die Geest in God se uitverkore kinders doen! Hy maak so. 
Wie so by Christus sy of haar lewe soek en steeds weer bid om Christus al meer jou lewe te laat word, kan met vertroue wag op die dag van sy sterwe. Dan kan dit wees dat jy 'n lang sterfbed het. Dit kan ook wees dat in jou lewe skielik die dood kom. Vir wie hier op aarde met Christus geleef het, met jou eie gebreke en sondes waarvoor jy vergifnis gevra het, is die sterwe dan wins. Dan laat jy al jou sondes en ook al jou swakheid waardeur jy sondig agter jou. Jy leef dan altyd sonder nog vergifnis nodig te hê naby die HERE, naby Christus in volle vrede.

 

HET LEVEN IS EEN 
 

Fil 1:21 Nog een keer over dit vers. Het laat ons zien hoe het leven een eenheid is als je Christus kent en in liefde voor Hem leeft. Dan is leven met Christus op deze wereld een leven van hoop. Het bijzondere daarbij is dat het geen hoop is die uit kan komen. Nee, het is een hoop die zeker werkelijkheid wordt. Je zou nog beter kunnen zeggen dat het leven met Christus een leven vol verwachting is.
Wanneer een vrouw een kindje krijgt, zeggen we dat ze in verwachting is. We weten zeker dat er een kindje groeit. We zien het zelfs groeien doordat de buik van de moeder al groter wordt. We weten daarmee zeker dat er een kind komt. Dat we ons klaar moeten maken voor de geboorte. 
Zo is het ook met het leven met Christus. Wie nu met Hem leeft als Heer en Verlosser ziet Christus niet met zijn eigen ogen. Die weet wel wat Christus gedaan heeft en wat Hij nu doet. Dan weet je ook dat op het gebed Hij je er tijdens dit leven op aarde doorheen helpt. Dat het de Here God is die voor je zorgt en steeds weer laat horen dat Hij bij je wil zijn als de Almachtige Vader. Dan is het de Geest die je steeds weer wil leren om niet de weg van je eigen zondige hart te gaan. Dan is het leven op aarde voor wie Christus volgt nog een strijd met Hem als je grote Helper. Vol verwachting houd je het vol omdat de Geest die verwachting bij je levend houdt. Bij je sterven wordt die verwachting werkelijkheid. Dat is de winst bij het sterven van Gods kind. Daarom kunnen we vandaag verwachtingsvol verder.

 

STERWE WINS 
 

Fil 1:22-24 Paulus het duidelik gemaak dat vir hom sterwe wins sal wees. Dit is vir hom 'n houvas in die lewe hier en nou op die wêreld. Dit is vir hom 'n groot bemoediging terwyl hy 'n gevangene is en wag op die oomblik dat hy voor die keiser moet verskyn. 
Hy dink nou verder na oor wat dit beteken dat vir hom die lewe Christus is en die afsterwe wins. As hy sou moet en kon kies tussen die lewe in gevangeskap of die afsterwe weet hy nie wat hy moet kies nie. Ons sien hierdat die lewe hier op aarde ons lief mag wees. Die HERE het ons gemaak om op hierdie aarde te leef. Nie om 'n wêreldse lewe te leef nie. As ons daarvoor sou kies, sou ons teen die hemel en teen Christus kies. Wie vir 'n wêreldse lewe kies en daarin bly, sal nooit by Christus in die hemel kom nie. Wie met Christus op hierdie aarde leef, mag van die lewe hou. Dis goed om van die lewe te geniet. Om te geniet van jou familie, jou kinders, jou vriende. Om te geniet van die baie mooi dinge wat die HERE in die skepping gelê het. Om ook te geniet van die lewe saam met God se volk. Somtyds kan jy ook in Christus se kerk van moeilike dinge moeg raak maar wat is dit dan ook weer goed as jy 'n bydrae mag lewer vir God se volk in Sy koninkryk. Hoe klein dit ook kan lyk. As jy 'n broer of suster in die gemeente kan help, kan bemoedig, kan troos. Hoe goed is dit om jou naaste by te staan en daarin te kan getuig van Christus. Dit is nie nodig om met 'n boekie in 'n hoekie te gaan sit en te sê: Ek wag net op die oomblik van my sterwe want dit is vir my wins. Die lewe is goed as dit 'n lewe saam met Christus is.

 

VERLANGEN OM BIJ CHRISTUS TE ZIJN
 

Fil 1:22-24 Paulus schrijft dat bij hem er het verlangen is om naar Christus te gaan. Dat is het beste wat hem kan overkomen. Dan wordt het er voor hemzelf alleen maar beter op. Let er op dat hij niet schrijft dat hij graag sterft. De dood is en blijft een vijand. De dood hoort niet bij Gods goede schepping. De dood zal dan ook op Gods nieuwe schepping, op de nieuwe hemel en aarde voor altijd verdwenen zijn. Paulus maakt wel duidelijk dat de dood als vijand voor Gods kinderen machteloos geworden is. Het is voor wie met Christus leeft een poort geworden naar het leven heel dicht bij Christus. In Naar het leven waarin we onze Redder en Koning met eigen ogen zullen zien!
Als we hier lezen dat Paulus er naar verlangt om door het sterven heen bij Christus te zijn, zie je ook dat de leer van de zogenaamde zielenslaap niet klopt. Dat is de bewering dat als je sterft je nergens naar toegaat. Dan ben je dood en is er niets. Wanneer de Here Jezus terugkomt zou je opstaan en dan pas met Christus verder leven. Gelukkig is wat Christus voor ons verdiend heeft veel mooier en rijker. Er is geen tijd dat we nergens van weten. We mogen in geloof weten dat wie met Christus leeft zelfs door de dood geen seconde van Christus losgemaakt kan worden! De dood brengt Gods kind juist van het ene op het andere ogenblik bij Vader in de hemel thuis. Om daar te leven! Om daar verlost te zijn van de pijn, het verdriet, de moeite en de aanvechtingen van het leven op aarde. Als je dat bedenkt, leer je in geloof uitzien.

 

IN SY VADERHANDE
 

Fil 1:22-24 Paulus weet dat dit vir Hom die beste sou wees om deur die dood heen by Christus te wees. Sy lewe sou dan beter, makliker en gelukkiger word. Nogtans weet hy dat hy nie kan en mag kies nie. Sy lewe lê in God se hand. Die lewe lê nie in ons hand nie. Ons het ons Vader in die hemel wat weet wat goed en reg vir ons is. As Hy ons as Sy kind nog op hierdie aarde laat leef dan het dit 'n doel. Ook as ons nie kan bedink wat dit sou wees nie. Ons mag ons lewe oorgee aan die HERE wat altyd doen wat wys en goed is. 
Paulus is daarvan oortuig dat dit vir hom beteken dat hy nog nie gaan sterf nie. Hy dink dat die Here hom nog sal laat leef om dat dit nodig is vir Christus se kerk. Dit is nie so dat Paulus sê dat die HERE hom nie tot Hom mag roep nie. Paulus erken steeds weer dat die Here daaroor besluit. Ons dink somtyds dat ons werk op hierdie aarde nog nie klaar is nie. Ons dink somtyds dat ons nog nie gemis kan word nie. Dit is goed om regtig vir ander iets te wil beteken as ons dit in liefde vir God en ons naaste doen. As ons dit nie vir ons eie naam en eer doen nie. As ons so dink moet ons weet dat dit altyd ons beperkte insig is. As die HERE anderste besluit is dit goed. Dan sorg Hy daarvoor dat mense, dat die kerk sonder ons verder kan. Die HERE sorg en hou in stand en nie ons nie. Laat ons ons lewe en sterwe in Sy Vaderhande lê.

 

TRUMP KONING?
 

Fil 2:10 Alles wijst er tot onze verbazing en ontzetting op dat Donald Trump president van Amerika wordt. Een openlijk goddeloze president. Een man die vrouwen als een soort gebruiksvoorwerpen voor eigen genot beschrijft. Een man die vaak meer door emotie dan door bedachtzaamheid gedreven lijkt te worden. Zonder nu de loftrompet op Clinton te laten horen want ook zij is niet best als je gaat kijken naar haar ethische standpunten. Ook om haar hangt het waas van onbetrouwbaarheid. Maar toch. Wat nu? De HERE laat ons als het goed is nu nog meer kijken naar die ene Koning die zich vernederd heeft tot in de dood. Naar die ene koning die onder het onrecht en de goddeloosheid van koningen en leiders tot aan het kruis geleden heeft. Die daarin de toorn van God tegen onze zonden gevoeld heeft. Hij heeft van God alle eer ontvangen en is tot Koning in de hemel gekroond. Hij heeft met Zijn lijden verdiend dat er die ene volledig rechtvaardige Koning over de schepping regeert en de schepping zal leiden naar een voor altijd rechtvaardige samenleving. Waarin mannen en vrouwen met diep respect en in liefde met elkaar omgaan. Waar het gebrul van een Lamech en een Trump maar ook van een Poetin niet meer gehoord zal worden. We worden ertoe gedreven om ook nu niet op mensen te vertrouwen maar tot de HERE te bidden. Om te vragen dat koning Christus het zo wil regeren dat onze angsten geen waarheid worden maar we ook onder het presidentschap van Trump een gerust leven kunnen leiden. Een leven waarin we uitdragen dat je bij Christus moet zijn om toekomst te hebben in Zijn rijk. Dan leren we ook weer bidden voor alle koningen en hooggeplaatsen. Ook voor Trump dat Hij wijsheid zal ontvangen en bij zal dragen aan dat rustige leven.

 

ALS GE IN NOOD GEZETEN
 

Fil 1:22-24 Paulus denkt hardop terwijl hij weet dat zijn leven in Gods hand is. Hij weet ook dat dit goed is want dan is je leven in de handen van je hemelse Vader. De enig echte God die alles overziet. Die voor jou en mij de toekomst kent. Gelukkig ook het heden en ook ons verleden. Die het beste met ons voor heeft. Beter dan wat wij verdiend hebben. We hebben alleen maar een zwart gat vol ellende verdiend. Hij geeft door Christus zelfs in de donkerste ogenblikken hoop en uitzicht. Ik moet nu denken aan het volgende van dit lied:
Als g' in nood gezeten, 
geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten,
God verlaat u niet.
Wie bij Christus schuilt in Zijn leven krijgt steeds weer het uitzicht op een geweldige toekomst. Paulus weet dit en toch denkt hij dat hij nog niet naar Christus in de hemel zal gaan. Voor zover hij het kan zien, is hij hier op aarde nog nodig voor Christus' kerk. Je ziet hier wat er in het hart van dit kind van God is. Hij wil graag van nut voor anderen zijn. Hij wil zo graag hier op aarde dienstbaar zijn aan de bouw van Christus kerk. Wat is het belangrijk dat ook wij zo willen leven. Vanuit geloof en daarom vol verwachting naar de toekomst graag in dienst staan van opbouw van Christus' kerk. Dat bevrijdt ook van allerlei onnodig gemopper en leert om te leven in blijdschap voor een kerk waar het Woord heerst en opbouwt door de Geest.

 

DIENSBAAR
 

Fil 1:25 Paulus is daarvan oortuig dat hy nog 'n ruk sal bly leef. Dat hy in die tyd van lewe tot nut van Christus se kerk sal wees. Hy wil sy lewe in diens van die gemeentes van Christus stel. Hy soek die lewe nie vir homself nie want dan sou hy eerder vir die sterwe kies. Dit is vir Gods se kind altyd beter as jy deur die sterwe na die HERE in die hemel gaan. By Christus wees is altyd wins as jy by Christus behoort. Die lewe kan op hierdie aarde nog so voorspoedig wees nogtans is dit altyd baie beter en mooier as jy by jou God en Verlosser is. Dit is dus altyd 'n verkeerde opmerking as jy van 'n gelowige sê dat hy te vroeg gesterf het omdat hy of sy nou baie gemis het. Dit wat God se kind in die hemel kry is altyd meer as wat jy hier kan mis. 
Paulus wil diensbaar wees aan die toeneem in geloof en aan die blydskap van God se kinders op aarde. Diensbaar wees juis vir ander is so belangrik. Om juis in die diensbaar wees ook jou blydskap te vind. Dikwels word in ons tyd nie die diensbaar wees beklemtoon nie maar dat jy presteer en ander na jou opkyk. Dan beteken jy iets, dan word jy gewaardeer. Die evangelie maak duidelik dat dit nie om ons prestasies gaan nie. Dit gaan daarom dat ons in liefde vir die HERE en ons naaste wil leef. Jy hoef niks te presteer nie. Jy word deur God se liefde omvou as jy die minste wil wees en vir ander iets wil beteken. Vanuit die liefdesband met Christus. Wie homself verneder, sal verhoog word.

 

WEGCIJFEREN
 

Fil 1:25 Het is voor Paulus duidelijk dat hij voorlopig zal blijven leven. Dat is geen leven voor zichzelf. Daarin ligt het doel van zijn leven niet. Daarin ligt als het goed is ook het doel van mijn leven niet. In het geloof leven we niet voor onszelf. Paulus weet dat het doel van verder leven zal zijn dat het voor de bevordering van het leven met God door anderen is. Hij leeft voor Christus om juist anderen te laten vorderen, te laten groeien in hun leven met Christus. Zodat anderen door zijn woorden en leven al meer gaan zien hoe goed het is om Christus te kennen en voor Hem te leven. Zodat ze al meer de blijdschap van het geloof gaan kennen. 
Op een andere plaats wijst Paulus met deze woorden op het doel van zijn leven; "Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken, en ook niet aan de gemeente van God, zoals ik ook in alles probeer allen te behagen, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden." 1 Kor 10:32,33
Paulus wil zichzelf zoveel mogelijk wegcijferen om er voor te zorgen dat hij voor niemand onnodige blokkades neerlegt voor een komen tot Christus en een leven met Hem. Hij wil op geen enkele manier onnodig mensen weghouden bij het gered worden van Gods oordeel. Het zijn diepe woorden die de geest van onze tijd in het hart raken. Wij leven in een tijd waar wegcijferen een vies woord is en leven tot je eigen ontplooiing heel hoog op het lijstje van mensen staat. Vaak zelfs op de eerste plaats. Dat wordt ook sterk aanbevolen. Je wegcijferen om dienstbaar te zijn voor mensen om tot Christus te komen is zoveel beter.

 

EIE EER?
 

Fil 1:26 Soek Paulus sy eie eer? Wil hy deur mense geroem word? Nee, hy het al eerder gesê dat dit vir hom beter sou wees as hy sou sterf en dan meteens by Christus in die hemel sou wees. Ons moet bedink dat Paulus in sy lewe al baie vir die evangelie moes verduur. Jy kan jou goed indink dat hy uit die moeites van die lewe weggeneem sou wil word. Nogtans wys alles daarop dat Paulus vrygelaat is en dat hy weer die evangelie gaan verkondig het tot in Spanje toe. Dit was nie sonder dat hy weer vir Christus weer swaargekry het nie. Hy het daarna vir die tweede keer in Rome gekom en daar is hy toe doodgemaak omdat hy Christus as die Heer van die lewe bly bely het. Oor die vrylating wat Paulus in Fil 1 verwag, lees ons by Eusebius wat in die vierde eeu na Christus die kerkgeskiedenis beskryf: "Na homself met welslae te verdedig, is algemeen beweer dat Paulus weer uitgegaan het om die evangelie te verkondig, en later vir die tweede keer na Rome gegaan het en daar die marteldood onder Nero gesterf het." (Hist. Eccl. II,22,2)
Soek Paulus in sy vrylating sy eie eer? Nee, hy sien daarna uit dat Christus deur mense nog meer geprys word vanweë die verkondiging van die evangelie wat uit sy mond kom. Hy weet dat Christus hom baie het toevertrou om dit juis te kan verkondig as groot rykdom wat 'n mens net in Christus kan hê. Ons sien hier weer dat die groot doel van ons lewe is om so te leef dat Christus daardoor die eer en lof ontvang.

 

LEVEN VOLGENS HET EVANGELIE
 

Fil 1:27 Dit vers begint met het woordje 'alleen'. Het is jammer dat in de NBV dit woordje, wat er echt staat, ontbreekt. Dit woord maakt namelijk duidelijk dat Paulus nu wijst op iets dat heel erg nodig is. dat onmisbaar is als je als een christen wilt leven. Als je dat niet doet kun je je wel christen noemen maar ben je het in Gods ogen niet. 
Paulus zegt: 'Mensen let er toch vooral op dat jullie zo leven zoals dat bij het evangelie van Christus hoort.' Dat is niet vaag maar heel concreet. Want het evangelie van Christus heeft een heel duidelijke inhoud. Christus-zijn is maar niet een of ander sausje dat over je leven ligt. Dat is niet dat je een enkele keer per jaar een bijzondere kerkdienst bijwoont. Dat is niet dat je wel iets hebt met het kerstverhaal en verder eigenlijk je Bijbel dicht laat en met de stroom van de mensen meeleeft. Nee, het gaat er om dat je leven al meer de inhoud krijgt doordat je in overeenstemming met het evangelie van Christus leeft. Dat is niet dat ik mijn eigen evangelie maak. Dat is dat ik echt luister naar wat Christus te zeggen heeft in de Bijbel Bij dat evangelie horen dan ook het Oude Testament en wat er na Mattheus tot en met Johannes in de Bijbel volgt. Christus zelf aanvaardde het hele Oude Testament als het Woord van God! In Handelingen tot en met Openbaring is ook de Geest van Christus aan het Woord om ons het evangelie van Christus te leren. Onze oren en ogen open om het evangelie te horen en te lezen! Ons hart op het gebed om de Geest open om te leven volgens dit evangelie!

 

OOREENKOMSTIG DIE EVANGELIE
 

Fil 1:27 Die Heilige Gees wys vir ons dat die hoofsaak van ons lewe is dat ons lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus is. In die Nuwe vertaling lees ons die woord lewenswandel. In die Ou Vertaling word vertaal met: gedra julle waardig. Letterlik word hier 'n werkwoord gebruik wat regtig spesiaal is. Dit is 'n woord wat vir ons wys waar ons vaderland is. Dit is 'n woord wat wys watter gebied ons lewe beheers. Is dit wat ons op hierdie aarde sien of word ons lewe beheers deur iets wat nie op die aarde is nie? 
Dit is 'n woord wat die mense wat in Filippi gewoon het op 'n besondere manier aangespreek het. Filippi is 'n stad in Griekeland maar was in daardie tyd 'n Romeiense kolonie. Daar het veral Romeine gewoon en hierdie stad is heeltemal geregeer volgens die wette wat vir Rome gegeld het. Die wette in die Griekse stad Filippi was heeltemal Romeins. Rome was hul vaderstad. Paulus wys nou vir ons dat nie die wêreld nie maar die hemel vir ons as christenen ons vaderland moet wees. Die wil van ons Vader wat in die hemel woon moet ons lewe op hierdie aarde bepaal. Ons moet in ons eie lewe daarna streef, daarom bid dat ons al meer gaan leef soos in die hemel geleef word. In Fil 3:20 lees ons dit op 'n ander manier. Daar is nie die werkwoord gebruik maar die selfstandige naamwoord: burgerskap. Ons lees daar: "Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus." Dit gaan daarom waar ons ons tuis het. Laat ons mense wees wat as hemelburgers op aarde leef.

 

ZOALS DE HERE VRAAGT
 

Fil 1:27 Wanneer leven jij en ik zoals de HERE dat in het evangelie van ons vraagt? Die vraag komt naar boven als Paulus de Filippenzen oproept dat te doen zowel als hij naar ze toekomt als dat dit niet meer mogelijk is. Het leven zoals de Here dat in het evangelie als goed aanwijst, mag niet van de aanwezigheid van Paulus afhankelijk zijn. Het moet niet zo zijn dat jij en ik alleen zo leven als de Here Jezus dat wil wanneer er iemand bij ons is die dat ook doet. Het moet niet zo zijn dat ik als een christen leef omdat ik daarmee bij andere mensen in een goed blaadje wil blijven staan. Paulus zegt daarover in Col 3 dit: "Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart, in het vrezen van God.
En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus." vs 22-24 Het zijn woorden die niet alleen voor de slaven in die tijd gelden maar voor iedereen die als slaaf van Christus in de echte vrijheid wil leven. Het geheim hiervan ligt daarin dat we zelf in liefde aan Christus verbonden zijn. Dat we de verwondering kennen dat Christus zelf jouw en mijn Verlosser wil zijn. Dat je daarom Hem ook als Heer in je hele leven wilt volgen. Leef volgens de norm van het evangelie niet omdat anderen dat doen maar omdat je lieve Heiland dat zo graag wil!

 

SAAM VASSTAAN
 

Fil 1:27 Paulus het die gemeente van Filippi opgeroep om so te leef soos die Here Christus dit graag sien. Hy het beklemtoon dat dit so moet wees uit liefde vir die HERE en nie omdat ander mense dit van hulle verwag nie. Wat wil Paulus graag oor hierdie gemeente hoor? Dat hulle in een gees vasstaan! Dit is nou ook vir my vandag 'n spesiale woord van die HERE. Hoe belangrik is dit dat ook kerke saam dit doen. ook as hulle saam besluite moet neem. Dat ons in die gemeente en as gemeentes saam een van siel saamstry vir die geloof van die evangelie. Hoe kosbaar is hierdie woorde! 
Saam vasstaan. Hoe is dit moontlik? Deur saam te luister na die HERE se Woord as die waarheid. Saam leerlinge van die Woord te wil wees en saam jou deur Christus te laat leer. Om saam ons te laat bind deur Christus se Woord en daardeur mekaar ook nooit te wil bind bo die Woord van die Gees nie. Om saam verbonde en gebonde wil wees in die vryheid van Christus! Steeds ook weer dit te soek met almal wat so kerk van Christus in hierdie wêreld wil wees. Dan is ons een van siel. Hoekom? Omdat ons dan ons siel, ons lewe, ons hele bestaan aan Christus uitlewer as die Heer van ons persoonlike en ook ons kerklike lewe. Dan leer ons om nie onsself te soek nie maar om saam te stry vir die evangelie. Die evangelie is dan dit wat vir ons heilig is. Omdat dit God se boodskap is. Die hoogste wat ons op hierdie aarde en later op die nuwe aarde wil wees is om kinders van God te wees wat in diepe verwondering en liefde volgens Sy Woord wil leef. 'n Beter lewe is nie moontlik nie.

 

VASTSTAAN IN EEN GEEST
 

Fil 1:27 Vaststaan in een geest. Dat is waar de Heilige Geest de gemeente van Filippi en ook ons toe oproept. Wat is dat eigenlijk? Dat is dat je je aan Christus als je Koning en je God overgeeft. Je staat in het geloof dat zich bindt aan het Woord van God. Je gaat niet ergens aan de rand staan met de bedoeling dat je het altijd nog anders kan doen of geloven als wat de HERE het in de Bijbel zegt. Nee, je gaat midden in dat Woord staan. Je wilt je er helemaal door laten vormen. Je wilt je volgens dat Woord helemaal tot een ander mens laten maken. Je wilt nu juist niet je oude zelf blijven. Je wilt nieuw worden en daarin groeien. Je wilt al meer een mens worden die laat zien wie de HERE is. Beeld van God zijn. Verandering in jouw leven is jouw doel. Steeds meer veranderen als je het met je oude zondige ik vergelijkt. Wel een verandering waarbij je maar een kant op wil veranderen. De kant van Christus op. Dat is een verandering waarin je vaststaat. Vaststaan is wel het tegenovergestelde van verandering. De kant op gaan naar wat de HERE in de Bijbel zonde en ongeloof noemt wil je beslist niet. De kant van twijfel aan wat de HERE ons in de Bijbel vertelt, is voor jou geen optie. Wanneer je dat bij jezelf merkt bid je of de HERE jou dat wil vergeven en of Hij jou het geloof geeft om weer vast te staan. Gods onfeilbare Woord is jouw zekere kompas in je leven. Samen daaraan werken dat is een heel belangrijk doel van samen kerk-zijn. Samen juist al meer laten zien dat we onze eenheid vinden in Christus en Zijn duidelijke Woord.

 

SAAMSTRY
 

Fil 1:27 So lewe dat jy wys dat jy die evangelie hoog hou in jou lewe. Dit is die groot opdrag wat Paulus in hierdie vers gee. Hy wil so graag sien of hoor dat die Filippense saam vasstaan in die evangelie. Die vasstaan in die evangelie is dan nie iets wat passief is nie. Paulus voeg daarby: "en een van siel saamstry vir die geloof van die evangelie."
By die saamstry gaan dit daarom dat ons eengesind die evangelie uitdra. Dat ons teenoor kritiek een ook aanvalle op die geloof in Christus vertel wat die ware evangelie is. Dat ons duidelik maak dat regtig net die evangelie ons die werklikheid wys. Dat ons mense wat krities is juis oproep om nogtans hulle aan Christus as die enigste nodige Verlosser en Koning toe te vertrou. Mense wat uit genade, uit liefde alleen Christus as die Verlosser leer ken het, wil hierdie grootste rykdom nie vir ander verswyg nie. Die saamstry vir die evangelie beteken dat ons mense wil laat deel in die rykdom, die verlossing wat ons kry as ons ooreenkomstig die evangelie leef. Dit gaan daarom dat ons nie deur onderlinge rusies en omdat die een belangriker wil wees as die ander die saamstry vir in die evangelie in die weg staan nie. Paulus doen in hoofdstuk 4 die volgende oproep: "Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintiche om eensgesind te wees in die Here. ..... wat met my saamgestry het in die evangelie". 4:2,3 Saamstry deur liefde en gehoorsaamheid aan die een evangelie is ons roeping elke dag weer.

 

STANDVASTIG
 

Fil 1:27,28 Wat betekent het om waardig volgens het evangelie te leven? Eerst heeft Paulus daarbij gewezen op standvastigheid. Je blijft bij het evangelie. In een veranderende wereld is het evangelie dat waaraan je vasthoudt. Het is je onveranderlijke kompas. Je wilt je leven wel veranderen maar dan niet volgens wat de geest van de tijd zegt maar volgens wat de HERE in het onveranderlijke evangelie je leert. Dan is er de strijdbaarheid. De Geest verbindt je zo in liefde met het evangelie dat je een soldaat in dienst van Christus wilt zijn. Je wilt tegenover de macht van de duivel juist mensen laten horen wie de echte God en Verlosser is. Wie het echt verdiend om op deze wereld gediend te worden. Je wilt tegen de gedachten van deze wereld juist het evangelie zetten dat alles wat daarmee in strijd is, ontmaskert. Dan is er het derde dat voortkomt uit een leven overeenkomstig het evangelie. Dat is dat je moed ontvangt. Je bent geen bange soldaat, je bent niet iemand die laf is en eigenlijk wil deserteren. Nee, je laat je niet bang maken door de tegenstanders. Ze weten in Filippi wat tegenstand is. Toen Paulus hun het evangelie kwam brengen, raakte de hele stad in rep en roer en kwam Paulus zelfs in de gevangenis. De Here liet toen zien dat Hij de machtigste is. Hij zorgde voor een heel plaatselijke aardbeving waardoor de deuren van de gevangenis opensprongen. Je mag soldaat zijn in het leger van de Almachtige! Daarover morgen meer.

 

JOU NIE LAAT AFSKRIK
 

Fil 1:28 Saam vasstaan vir en in die evangelie beteken ook dat jy jou nie laat afskrik deur die teenstanders nie. Die teenstanders kan mense wees wat geweld en verdrukking gebruik. Dit kan ook mense wees wat vanuit die gemeente met 'n dwaalleer kom. Mense wat oor Christus praat maar wat byvoorbeeld sê dat dit nie meer nodig is om ons aan die HERE se wet te hou nie. Ons staan deur Christus offer in die vryheid en Jesus hou van ons. Dit sou dan die rede wees om nie meer oor die sondes in ons lewe te hoef nadink nie. God hou van jou wat jy ook maar doen. Dit kan wees dat 'n bepaalde dwaalleer so populêr geraak het dat as jy dit 'n verkeerde leer noem die teenstand selfs in die gemeente baie groot word. Dieselfde kan gebeur as jy aan die kaak stel dat mense in die gemeente leer dat die Bybel nie die onfeilbare Woord van God is nie. As jy mense wat hulle meer deur die tydgees as die onfeilbare Woord van God laat lei ontmasker. As jy uitwys dat in de kerk daar wolwe is wat met hulle dwaalleer die trop verstrooi. Dan kan jou die lewe baie moeilik gemaak word. Jy is dan die een wat die eenheid bedreig en jy moet swyg. Nogtans vertel die Gees ons steeds weer dat hierdie dinge gaan gebeur. Ons lees dit o.a. as Paulus afskeid neem van die ouderlinge van die gemeente van Efese: "Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak". Hand 20:29-31

 

MIJN GOD GELOOFT IN MIJ
 

Fil 1:28 Strijden voor het evangelie zonder je bang te laten maken door de tegenstanders. Ook in hoofdstuk 3 spreekt Paulus over tegenstanders. Gisteren zagen we al dat die tegenstanders ook in de gemeente kunnen zitten. Mensen die zich gelovig en christen noemen maar zich verzetten tegen de gezonde leer en daarmee tegen de Heer! Het vreemde is dat in onze tijd mensen eigenlijk niet meer van tegenstanders en zeker niet in de kerk willen weten. We doen alsof ze er eigenlijk niet kunnen zijn. We zijn allemaal christenen, we hebben elkaar heel erg nodig en daarom worden we blind en doof voor dwaalleer. Ik liep vorige week op het station in Meppel om een van de kinderen op te halen. Ik zag daar op een van de grote advertentieborden de volgende zin staan: "Mijn God gelooft in mij". Het klinkt goed maar het is echt je reinste dwaalleer. Alsof God op ons kan bouwen die van onszelf zondaren zijn. Wij hebben nodig om onszelf te verloochenen en dan ons vertrouwen op de HERE te stellen. De HERE zelf spreekt zo anders. Lees bijvoorbeeld maar eens Gal 5:24: " Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd." Het is een dwaalleer om te zeggen dat de mens nog niet zo slecht is. Wie dat gaat zeggen, gaat in de knoop komen met het werk dat Christus voor ons moest doen om ons te redden. Hij moest voor ons de straf dragen, wij hebben elke dag vergeving nodig. Wij hebben een nieuw hart door de Geest ons gegeven nodig. Gelukkig gelooft God niet in mij maar mag ik in God geloven en mag ik leven van Zijn genade!

 

REGTE PREDIKING
 

Fil 1:28 Wie vasstaan in die evangelie ook as dit teenstand oproep, is 'n duidelike teken in hierdie wêreld. Hoekom kan jy dit volhou as die volg van Christus volgens Sy leer jou in probleme bring? Omdat jy weet dat jy nie net leef vir hierdie wêreld nie. Jy weet dat by die afsterwe van enige mens die oomblik kom dat jy voor God moet verskyn. Dan kom Sy oordeel oor jou lewe. Hierdie oordeel is beslissend vir die vraag of jy 'n ewigheid met verdriet en ellende ingaan of dat jy ewig gelukkig by die Here sal leef. Dit is wat by die kern van die evangelie behoort. Ek dink nou aan die evangelisasiepreek van Paulus op die Areopagus in Atene. Hy sluit daardie verkondiging van die evangelie af met die volgende woorde: "God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat Hy 'n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek." Hand 17:30-31
Waar hierdie oordeel en daarmee die oproep tot bekering verdwyn, het die regte prediking van die evangelie verdwyn. Dan het die sogenoemde verkondiging van die evangelie 'n eie kragtelose menselike boodskap geword. Hoe belangrik is dit om steeds tot ons te laat deurdring wat die Here Jesus sê: "En julle sal deur almal gehaat word ter wille van My naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word." Matt 10:22.

 

EENSGEZIND
 

Fil 1:28 Het samen eensgezind strijden voor het evangelie is aanwijzing voor het behoud, voor de eeuwige redding van wie zo voor en met Christus leven. Ze zien in zichzelf hoe het de Heilige Geest is die in ze werkt. Die op het gebed de moed en de kracht geeft om ondanks tegenstand vol te houden. Om tegen tegenstand, tegen kritiek, tegen achteruitzetting je blijdschap in Christus te vinden. In het wonder van Gods liefde en genade. Dat is Gods werk in je. dat is genade waarin je je moed en hoop steeds weer vindt. 
Het samen eensgezind strijden in dienst van het evangelie is voor de vervolgers, voor de tegenstanders van het echte evangelie ook een aanwijzing voor hun verderf. Het gaat hier om Gods eeuwige straf waardoor je dan in de altijddurende ellende komt. 
Het gaat er om dat zij die zich als tegenstanders van het evangelie opstellen, zien dat Gods kinderen met moed en hoop blijven leven voor Christus. Niet met geweld maar door de Geest met het uitdragen van het evangelie tegen de verdrukking in. Met het doel dat ze zich gaan afvragen hoe dit mogelijk is. Zoals bijvoorbeeld Stefanus (Hand 7) het deed toen hij gevangen genomen werd. Hij verkondigde toen aan de tegenstanders het evangelie! Hij getuigde van Christus. Toen ze hem gingen stenigen bad hij voor de mensen die hem dood gingen maken. Hij bad om vergeving zodat ze dit teken tot hun redding zouden zien. Al was het later in hun leven. Wie niet naar het evangelie luistert en er niet uit leeft gaat echt verloren.

 

EENSGEZIND
 

Fil 1:28 Het samen eensgezind strijden voor het evangelie is aanwijzing voor het behoud, voor de eeuwige redding van wie zo voor en met Christus leven. Ze zien in zichzelf hoe het de Heilige Geest is die in ze werkt. Die op het gebed de moed en de kracht geeft om ondanks tegenstand vol te houden. Om tegen tegenstand, tegen kritiek, tegen achteruitzetting je blijdschap in Christus te vinden. In het wonder van Gods liefde en genade. Dat is Gods werk in je. dat is genade waarin je je moed en hoop steeds weer vindt. 
Het samen eensgezind strijden in dienst van het evangelie is voor de vervolgers, voor de tegenstanders van het echte evangelie ook een aanwijzing voor hun verderf. Het gaat hier om Gods eeuwige straf waardoor je dan in de altijddurende ellende komt. 
Het gaat er om dat zij die zich als tegenstanders van het evangelie opstellen, zien dat Gods kinderen met moed en hoop blijven leven voor Christus. Niet met geweld maar door de Geest met het uitdragen van het evangelie tegen de verdrukking in. Met het doel dat ze zich gaan afvragen hoe dit mogelijk is. Zoals bijvoorbeeld Stefanus (Hand 7) het deed toen hij gevangen genomen werd. Hij verkondigde toen aan de tegenstanders het evangelie! Hij getuigde van Christus. Toen ze hem gingen stenigen bad hij voor de mensen die hem dood gingen maken. Hij bad om vergeving zodat ze dit teken tot hun redding zouden zien. Al was het later in hun leven. Wie niet naar het evangelie luistert en er niet uit leeft gaat echt verloren.

 

GESKENK - GENADE
 

Fil 1:29 Die HERE het vir die gelowiges in Fillippi die geloof as geskenk gegee. Die mooiste geskenk wat jy kan kry. Die geskenk wat die HERE vir jou en my ook graag wil gee. Wie tot Hom vlug met sy eie skuld en by Christus sy redding en die nuwe lewe soek, kry die geloof. Die Gees werk dit dan in 'n mens. As ons glo is dit selfs so dat ons die HERE dank dat Hy ons geleer het om tot Hom te vlug. Sonder dat dit ook maar iets van ons eie verantwoordelikheid wegneem. Oor die geloof as God se genadegeskenk lees ons in Efese 2: "Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie." vs 8,9 As ons roem dan doen ons dit in die HERE, in Sy genadewerk wat Hy om Christus se werk in ons doen. By die geloof behoort op hierdie wêreld voor Christus se wederkoms ook dat die gelowiges vir Christus sal ly. Geloof op hierdie sondige wêreld beteken ook dat jy seergemaak word vanweë jou volg van Christus. De Gees noem dit in ons teks selfs genade, 'n voorreg dat jy vir Christus ly. Die ly wys dan naamlik daarop dat jy regtig vir die Here leef. Dat ly by die ware geloof behoort lees ons meerdere kere in God se Woord. Die Here Jesus sê hieroor o.a. die volgende: "As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het. As julle van die wëreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle." Joh 15:18,19. Môre meer hieroor.

 

LIJDEN EN GENADE
 

Fil 1:29 Aan de Filippenzen is de genade gegeven om te geloven en voor Christus te lijden. Dat laatste klinkt ons eigenlijk gek in de oren. We leven in een tijd van je goed moeten voelen. Een tijd waarin je voor problemen wegloopt. De neiging is om relaties snel te verbreken als er moeilijke dingen komen. Werken aan een oplossing vraagt teveel en zorgt er teveel voor dat je je niet goed voelt. Als je dan zou moeten lijden om je geloof is dat toch heel vreemd? Geloven is er toch voor om je goed te voelen en als dat niet meer zo is, kun je je geloof toch beter aanpassen of het loslaten? Om dan lijden om je geloof zelfs genade te noemen. Zelfs een voorrecht te noemen staat heel ver af van het levensgevoel in onze tijd. Je om je geloof een vreemde te voelen en als een vreemde in je omgeving behandeld te worden is toch gewoon heel erg pijnlijk! Wat heeft dat met genade te maken? 
Dat het pijnlijk is, is zeker waar. Dat ontkent de HERE ook niet. Paulus noemt het niet voor niets lijden! Het is echt lijden. Het voelt echt niet goed. Een christen is als het goed is niet iemand die het lijden leuk vindt. Het is echt lijden. Het maakt het leven moeilijk. De genade is o.a. dat de HERE laat zien dat je echt gelooft. Dat Hij zoals bij Job laat zien dat Hij in het lijden Zijn kinderen niet in de steek laat. Hij geeft ze de liefde en het geloof om ook in het lijden voor Christus vol te houden. Om op weg te blijven gaan naar het eeuwige leven zonder lijden. De HERE is goed voor wie in geloof leeft en het van de Geest verwacht. Ook vandaag en morgen.

 

VUURGLOED VAN VERVOLGING
 

Fil 1:29 Mense op hierdie wêreld ly vanweë die evangelie. Dit is iets wat ons nie moet verbaas nie. Ons lees daaroor ook in die eerste brief van Petrus: “Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing doen, asof iets vreemds oor julle kom nie; maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van Sy heerlikheid met blydskap kan jubel.” 4:12,13
Dit is nie vreemd as ons vanweë ons lewe en ons praat as Christen in probleme kom nie. Dit behoort by ’n Christenlewe op hierdie sondige wëreld. Jy is hier ’n vreemdeling. Jy is iemand wat as ’n burger van die hemel op die aarde leef. Dit herinner die wêreld daaraan dat hulle anders moet leef. Dit roep teenstand op. Ons moet steeds weer bid dat die HERE die teenstand deur Sy Gees sal wegneem sodat mense hul teenstand opgee en hul aan Christus gaan toevertrou. Die verdra van die lyding en die volhou in die geloof wys die HERE se krag. Hoe goed is dit om so te bly getuig van Christus. As ’n Christen ly wys die HERE ook vir jou dat jy in die spoor van jou Meester leef. Jy is aan Hom verbind. Hy neem jou saam na die wêreld waar elke vervolging verdwyn het. Jy mag nou Sy getuie op aarde wees. Dit is die beste wat in jou lewe kan gebeur.

 

GELOVEN EN LIJDEN
 

Fil 1:30 Geloven en lijden. Zo is het met Paulus. De Filippenzen weten dat. Ze hebben het zelf gezien toen hij bij hen was. Ook toen was er de tegenstand tot de opsluiting in de gevangenis. Paulus heeft laten horen dat geloven bij hem nog altijd met lijden gepaard gaat. Zo zal het ook blijven. Dat lijden zal er op allerlei verschillende manieren zijn. Onze voorouders hebben in de tijd van de 16e eeuw dat ook zelf meegemaakt tot op de brandstapel toe. Ons voorouders maakten dat in de 19e eeuw mee door boetes en ook gevangenisstraf. Dat kennen we gelukkig op dit moment niet. Wij danken de HERE daar voor. Toch is de tegenstand er tegen het evangelie. Meerdere keren in onze tijd heel venijnig. Dat zie je o.a. in de discussie die nu opgelaaid is over euthanasie. Je zou euthanasie moeten kunnen laten doen als je leven volgens jouzelf voltooid is zegt onze regering. Daarvoor zou een nieuwe wet moeten komen. Mensen die zich op grond van wat Christus zegt daar tegen keren worden door meerdere beschuldigd van onderdrukking. Je zou tegen de vrijheid zijn want je ontneemt mensen iets als mogelijkheid. Mensen moet dit toch kunnen doen als ze dat zelf willen, is dan de redenering. Als je die vrijheid niet wil geven dan ben je iemand die discrimineert en onderdrukt. Zo wordt je aan de kant gezet. Dan wordt de sfeer vaak heel grimmig. Dat kan zomaar omslaan in een verdergaande vorm van vervolging. Mensen vinden dat je zoiets niet zou mogen zeggen. Minder Marokkanen zeggen (wat een vreselijke uitspraak is!) mag wel al is het volgens mensen op het randje maar opkomen voor het leven dat de HERE gegeven heeft, mag niet. In dat lijden zorgt God als Vader voor Zijn kinderen.

 

REGTE EENSGESINDHEID
 

Fil 2:1-4 Paulus het geskryf dat die hoofsaak van die lewe van 'n Christen is om ooreenkomstig die evangelie te leef. In hoofstuk 1:27-30 het hy gewys wat dit beteken vir jou lewe in hierdie wêreld waarin jy met teenstand te doen kry. Paulus werk die leef ooreenkomsig die evangelie in vers 1-4 verder uit na die manier waarop hulle in die gemeente behoort saam te leef. Die groot oproep daarby is om as gemeente van Christus eensgesind te wees. Paulus ken baie blydskap as hy aan die gemeente van Filippi dink. Nogtans is daar dinge waar hy besorg oor is. Hy wil so graag dat die sorge wat hy het ook weggeneem kan word. Hy wil graag dat die blydskap wat hy het oor hierdie gemeente volkome word. 
Dit is juis oor die eensgesindheid waaroor hy sy vrae het. Dit lyk asof 'n omgang met mekaar in die gemeente dreig waarin mense hulself soek, waarin hul eie gevoel en mening so belangrik word dat ander maklik veroordeel word. Dit lyk alsof daar mense is wat gou van klein dinge groot dinge maak en so die ware eenheid bedreig. Dan word 'n kerk 'n sekte. Paulus beklemtoon nou hoe belangrik dit is om regte eensgesindheid uit te leef en daarom ook in liefde met mekaar om te gaan. Ons sien dan dat hy 4 motiewe in vers 1 noem wat dit moet beklemtoon. Die eerste is: "As daar enige troos in Christus is". Die woordjie 'as' is nie bedoel om dit te betwijfel nie maar om 'n beroep te doen op hul geloof, hul liefde vir die HERE. Hulle houvas wat hul saam in Christus vind. As ons regtig met Christus leef volgens sy Woord dan moet Sy gemeente eensgesind kan wees!

 

ENIGE
 

Fil 2:1 Ik zie in vers 1 steeds dat woordje enige staan. Als is er maar een klein beetje bemoediging, troost, liefde, verbinding met de Geest, ontferming en barmhartigheid is dan is dat genoeg reden om eensgezind te zijn! Paulus zegt als dat er bij jullie is dan is er toch alle reden om samen een in geloof op te trekken en dat in deze wereld te laten zien. Dan maken jullie van jullie eigen smaak en gevoel toch geen grote dingen en blijft dat op de achtergrond en dragen jullie elkaar daar in. Dan strijden jullie samen een in het ware geloof in deze wereld die vol tegenstand zit. 

Paulus heeft in hoofdstuk 1 al laten weten dat er bij de Filippenzen niet maar een beetje van al deze dingen is maar juist heel veel. Dus klinkt de aansporing om eensgezind te zijn nog veel sterker. 
Er is bemoediging in Christus. Ze weten dat ze in Christus hun grote houvast hebben in leven en sterven. Ze kunnen zelfs bij de dood verder. Dan is er de liefde. Ze kennen de liefde van God in Christus overvloedig. Paulus heeft hun dat zo duidelijk verkondigd. Dat er op de verkondiging van het evangelie mensen in Filippi tot geloof gekomen zijn betekent dat er ook de gemeenschap met de Geest is. (Jammer dat de vertaling van 1951 hier een onnodig kleine letter heeft) Het was de Geest die het hart van Lydia en anderen voor Christus heeft geopend. Ze kennen de teerheid en het omzien van de HERE naar hen toe. Niet een beetje maar zelfs in overvloed. Zo is het ook met ons als we omringd zijn in ons leven door het evangelie. Dat roept om eensgezindheid vanuit Gods eigen Woord.

 

EEN VAN SIN
 

Fil 2:1,2 Paulus is dankbaar vir wat hy in die gemeente van Filippi sien en ook van hulle hoor. Hy besef ook dat die mooi dinge wat nou daar is bedreig word. As mense geneig is om hul eie idees en gevoelens die belangrikste te vind dan ly die mooi en goeie dinge daaroor. Dan kom so vinnig 'n gevoel en 'n gebaklei wat die lewe met die Here aantas. Wat ook die leef in liefde vir mekaar aantas. 'n Mens sien dan gebeur dat 'n gemeente moeg en mat raak. Dit lyk asof dinge saam nie meer wil werk nie. Dit lyk asof daar nie meer gees in die gemeente is nie. Al hoe meer begin mense hulle aan mekaar vererg. Al hoe meer kom daar onderling probleme en kwessie in die gemeente. Dit gebeur as die eerste liefde uit die gemeente verdwyn. Wat is nou die geheim van die eerste liefde? 
Dit is dat ons in die gemeente een van siel en en een van sin is. Dit beteken nie dat ons alles op dieselfde manier doen nie. Dit beteken nie dat ons ons eenheid in eenvormigheid soek nie. Dit beteken dat ons wat hier letterlik staan: een ding bedink! Dat ons saam gerig is op Christus as ons God en Koning. As ons Verlosser. Dat ons saam vanuit die verwondering oor God se liefde in Christus in alles leerlinge van die Gees en daarom van die Woord wil wees. Die Drie-enige God het ons alles geword. Op Hom is ons hart en lewe gerig. Ons is so bly en vol verwondering dat ons kinders van God kan wees. Daarom wil ons met ons hart vir die HERE en vir mekaar in die gemeente leef. Ons wil niks anders hoor as die Woord van God soos die Gees ons dit in die Woord leer nie. Een van sin!

 

ECHTE EENHEID
 

Fil 2:1,2 Paulus roept op tot eenheid in de gemeente van Filippi. Hij doet dat door te wijzen op de band met de HERE. In wat ze in die band hebben. Je ziet hier dat de eenheid altijd begint in de levende band met Christus en dan ook in de plaatselijke gemeente. Het gaat er om dat we samen in de gemeente, waar Christus de ambtsdragers geeft, die eenheid in waarheid en liefde aan de HERE echt beoefenen. Dat is in een gemeente als Filippi best spannend. Een gemeente waar mensen met een Joodse achtergrond en mensen met een heidense achtergrond samenkomen. Waar jong en oud samenkomen. Mensen ook met heel verschillende beroepen. Zelfs komen er in de gemeenten van Christus in die tijd heren en slaven bij elkaar. Kan dat goed? Gaan mensen die van zulke verschillende klassen zijn een gemeente vormen? Je zou zeggen dat dat eigenlijk wel mis moet gaan. De Heilige Geest wijst er dan opdat die echte eenheid er kan zijn. Dat die er juist moet zijn. De Here Jezus heeft daar zelfs voor geleden en gebeden. Ik denk nu ook aan Joh 17: "En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt." vs 20,21 Om te kunnen zijn wat we in Fil 2:15 lezen: "opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld".

 

SELFSUG EN EERSUG
 

Fil 2:3 Wat is nou dinge wat die regte eenheid in die gemeente van Christus aantas en stukkend maak? Paulus noem in hierdie vers verskillende dinge wat daarvoor sorg. Die eerste is selfsug en eersug. Hoe dikwels sien 'n mens hierdie dinge in die kerk! Hoe vroom sekere broers en susters ook praat jy sien dat hulle vir hul eie posisie gaan. Dit is vir hulle belangrik dat hul 'n bepaalde posisie van invloed en aansien in die gemeente kry of behou. As hulle die nie kry of behou is daar probleme. Dan maak hulle kwessies of kom skielik die kritiek wat steeds weer herhaal word en waarin hulle ander mense in die gemeente saamsleep. So ontstaan die spannings en kom by 'n deel van die gemeente ontevredenheid. Die hartlike eensgesindheid vir die evangelie, vir Christus verdwyn. Hoe belangrik is dit dat ons nie ons eie persoon as die belangrikste sien nie. Hoe belangrik is dit dat ons bly besef dat ons klein mensies is wat die HERE se straf verdien het deur ons sondes. Dat ons bly besef dat ons niks beter is van onsself as al die ander mense rondom ons nie. Dat dit die HERE se onverdiende genade is dat ons by Christus se gemeente behoort en dat jy die geloof as geskenk van die Here God gekry het. Dan gaan dit nie meer om my nie. Dan wil ek diensbaar wees aan die opbou van die gemeente. Nie om self aansien of 'n posisie te kry nie maar om saam volgens die Woord van God 'n gemeente te wees wat een van sin is en dit ook uitstraal in hierdie wêreld. Dit is 'n gemeente wat hom in liefde volgens God se onfeilbare Woord laat leer in leer en lewe.

 

ECHTE BESCHEIDENHEID
 

Fil 2:3 Wat is bij het leven in echte eenheid als gemeente van Christus heel belangrijk? Je zult zeggen: Christus volgens Zijn Woord volgen. Dat is waar. Toch zijn er gemeenten die dat willen, echt willen maar waar toch steeds weer kwesties zijn. Dat zie je ook steeds weer terugkomen in de kerkgeschiedenis. Jammer genoeg is dat ook in onze tijd zo. Wat hoort nu ook bij dat volgen van Christus volgens zijn Woord? Dat de een in de gemeente de ander als beter dan zichzelf benadert. Dat er bij ieder van ons de echte bescheidenheid is. Geen gemaakte bescheidenheid waardoor we eigenlijk niet willen zeggen wat er in ons leeft. Ook geen gemaakte bescheidenheid waardoor we eigenlijk juist in de belangstelling willen komen te staan. Echte bescheidenheid is dat je klein van jezelf denkt. Niet dat je je gaven niet in de gemeente ten dienste van de anderen wilt geven. Dat juist wel. Het is dat je juist dienstbaar wilt zijn aan anderen, dienstbaar wilt zijn in de gemeente. Je bent niet uit op een positie maar om wanneer de HERE roept er te zijn voor de anderen. Zonder zelf invloedrijk te willen zijn. Over deze bescheidenheid, over deze nederigheid lezen we in 1 Petrus 5 het volgende: " Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade." vs 5 Die echte bescheidenheid is een geschenk dat de Geest op het gebed wil geven en dat de echte vrede in Gods gemeente stimuleert.

 

KYK NIE OP ANDER NEER NIE
 

Fil 2:3 Die eenheid van Christus se gemeente word dikwels ook bedreig deur mense wat voel dat hul beter gelowiges is as die ander in die gemeente. Hulle kyk op die ander neer. Ons sien dit byvoorbeeld by die Skrifgeleerdes in die Here Jesus se tyd. Hulle praat oor die gewone mense onder die volk as die volk wat die wet nie ken nie. Hulle verag die ander deel van God se volk. Ook in die gemeente van Filippi is daar mense wat hul beter voel. Hulle meen dat hulle meer is omdat hulle besny is en hulle aan die wette hou wat die HERE vir die volk Israël gegee het. Hulle meen dat hulle daardeur regverdiger as ander is. Paulus skryf oor hierdie mense later in hierdie brief met skerp woorde: "Pas op vir daardie dwaalleraars; pas op vir daardie mense wat kwaad stig; pas op vir daardie betekenislose besnydenis!" 3:2
Mense kan met vroom woorde hul bo ander gelowiges verhef. Ek praat nou van gelowiges en nie van mense wat teen die Woord van God inleef en nogtans hul Christen noem nie. Dan gebeur dit dat mense in die gemeente hul baie geesteliker voel as die ander gewoon gelowiges. Hulle laat dit voel. Hulle het spesiale ervarings en hulle leef uit die Gees en wonder of ander dit ook doen. Die ander is sulke gewone mense en dit sou minderwaardig wees. Hoe belangrik is dit om ook hier te bedink wat die Gees sê: Wie homself verhef sal verneder word. Laat ons saam in nederigheid ons lewe by die HERE soek en ons nie teen mekaar verhef nie.

 

EIGEN BELANGEN
 

Fil 2:4 De Heilige Geest roept op om niet alleen oog te hebben voor je eigen belangen maar juist voor die van anderen in de gemeente. Vooral gericht zijn op je eigen belangen en wensen bedreigt de eenheid van de gemeente. Het is van belang om niet voor jezelf te leven. Om echt vanuit de liefde en genade van God als je levensdoel te zien om er voor de naaste te zijn. Dan is je broer en zus in het geloof je naaste die het meest dichtbij is. Het is de naaste familie die de HERE je gegeven heeft. Die familieband gaat zelfs boven de bloedband uit. Niet gericht zijn op je eigen belangen en wensen betekent ook dat je heel sterk tegenover de geest van onze eigen tijd komt te staan. Je gaat vanuit dit gedeelte in de Bijbel ook zien hoe haaks onze tijdgeest op het evangelie staat. In onze tijd wordt via media, scholen en opvoeding vaak benadrukt dat je vooral voor jezelf op moet komen. Dat je vooral dichtbij jezelf moet blijven. Het gaat om jou en hoe jij je voelt. Wie dat benadrukt en al meer zo gaat leven kan in grotere verbanden moeilijk meer leven en gaat ook al minder voor anderen betekenen. Het beste wat je dan voor een ander kunt doen is de ander vrijlaten. Als we al samen met anderen iets doen dan moet het iets zijn wat mij goed laat voelen en zo valt de samenleving en als je zo in de kerk leeft ook de kerk uit elkaar. Gods liefde leer om juist voor elkaar te leven tot echte eenheid en ondersteuning. Ook een echt medicijn tegen eenzaamheid.

 

OMSIEN NA DIE BELANGE VAN ANDER
 

Fil 2:4 Omsien nie na jou eie belang nie maar na die van van ’n ander. Dit is een van die wesentlike dinge van die lewe van ’n Christen. Gister het ons in die aand by die tafel Romeine 15 gelees. Toe het my opgeval hoeveel ook hierdie hoofstuk oor die lewe in diens van Christus vir ons naaste sê. Hoe dit daar ook juis gaan oor die eenheid van die gemeente. Dat ons juis geroep is om van klein dinge in die gemeente geen groot sake van verskil te maak nie. Om mekaar te verdra solank dit nie gaan om sake waarvan duidelik is dat dit in stryd met God se Woord is nie. 
As ons bepaalde dinge in die kerk graag wil doen of juis nie wil doen nie maar ons weet dat dit hier nie gaan om wel of nie gehoorsaam aan die HERE wees nie moet ons versigtig wees. Dan moet ons die dinge wat ons graag wil nie gaan doen nie as dit ander tot sonde sou bring nie. Dit mag in die kerk nie daarom gaan nie dat ons die dinge so doen of nie doen nie omdat ek of ’n groep in die gemeente daar so van hou nie. Dit gaan nie om wat vir ons lekker is nie. Om dit in Nederlands te sê dit gaan nie daarom wat ek of ’n groep ‘leuk’ vind nie. Die Gees sê ook vir ons in Rom 15: “En op ons wat reeds sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting.” Vs 1,2

 

EEN ZIJN EN ZELFVERLOOCHENING
 

Fil 2:4,5 Een zijn als gemeente in geloof en omzien naar elkaar horen bij elkaar. Leven voor je naaste komt in de eerste plaats uit in de gemeente waar je samenleeft met je geestelijke familie. Samen gebracht door Christus en beheerst door de Heilige Geest. Dat schrijf ik nu zo gemakkelijk op maar zo makkelijk is dat niet. Dat zie je bijvoorbeeld steeds weer in de brieven in het Nieuwe Testament. Ook in de brieven van Christus zelf die we in Openbaring 2 en 3 lezen. Juist dat leven in dienst van je broeder en zuster in de gemeente valt ons vaak zwaar. We leven zo graag voor ons zelf of voor een groep in de gemeente met wie wij het zo makkelijk klikt. We gaan dan graag voor de wensen en de belangen van onszelf of de groep. Dan komen we zomaar tegenover anderen te staan. Dan komen er de strijd en de strijdgevoelens zonder dat het om het echt wel of niet volgen van Christus en Zijn Woord gaat. Hoe kun je dat nu in jezelf bestrijden? Hoe kun je nu met je hart leren om niet voor je eigen belangen te gaan maar juist voor die van anderen. Met je hart en met blijdschap jezelf wegcijferen en er juist voor de ander zijn in de gemeente? Dan is het nodig om op de Here Jezus te letten. Hij die niet Zijn belang voorop stelde. Dan was Hij als de Zoon van God in de hemel gebleven. Het was helemaal onze eigen schuld dat we op weg naar de hel waren. Wij moeten geen smoesjes verzinnen dat wij op een of andere manier het waard zijn dat we Gods liefde verdienen. Dat is gewoon niet waar! Christus gaf zich voor ons! Bij Hem leren we met blijdschap zelfverloochening. Morgen verder.

 

CHRISTUS SE GESINDHEID
 

Fil 2:4,5 Paulus praat van die gesindheid van Jesus Christus. Christus se gesindheid moet ons groot voorbeeld wees. Sy selfvergetende omsien na ander ten koste van Sy eie lewe in die belang van ander moet ons navolg. Christus het Homself verneder, homself kleingemaak deur mens te word. 'n Mens wat deel in die gevolge van die sonde om God se kinders te red van die grootste gevolg van die sonde: die ewige dood. Om die wêreld 'n blinkende toekoms te gee. Hy het dit gedoen vir ander, Hy het dit gedoen vir mense wat niks anders as die ewige oordeel verdien het nie. Hy gee Sy posisie in die hemel op om vir ons te ly tot in die hel. Ons kan ook as gelowiges nie doen wat Christus gedoen het nie. Nogtans beteken glo, beteken leef as God se wedergebore kind dat jy en ek juis vanuit God se liefde in liefde vir ons naaste wil leef. Dat ons dit juis in die gemeente van Christus saam wil wys. Om ook ander na Christus en Sy gemeente te trek. Die Here Jesus maak dit ook baie duidelik nadat Hy in Joh 13 die voete van Sy leerlinge gewas het. Dan sê die Here Jesus o.a. dit: "As Ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want Ek het julle 'n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan julle gedoen het, ook so te doen. .... Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het." vs 14,15,35. Hoe 'n groot aansporing om een te wees in liefde en waarheid as gemeente!

 

VOORBEELD OM TE VOLGEN

 

Filippenzen 2:5 De gezindheid van Christus wordt ons hier tot voorbeeld gesteld. Het voorbeeld om te volgen! Dat past heel goed bij de nadruk die we in onze tijd vinden op navolging of discipelschap. Die nadruk roept bij gereformeerden nogal eens wat weerstand op. Dan wordt er gereageerd met de woorden: de Here Jezus is niet ons voorbeeld maar onze Verlosser. Wat vaak een eenzijdigheid bij de een is wordt dan met de eenzijdigheid van de ander beantwoord. Christus kennen en met Hem leven betekent namelijk dat Hij onze Verlosser en ons voorbeeld is. Wie de Here Jezus alleen tot voorbeeld van liefde en dan vooral van naasteliefde heeft gemaakt, kent het evangelie niet. Die leeft zelfs niet met Christus. Dan vergeten we dat we veel meer dan een voorbeeld nodig hebben. We hebben Christus nodig om elke dag vergeving van eigen schuld en zonden te krijgen. We hebben Hem nodig als de Redder die onze schuld op zich nam en onder Gods toorn daarvoor aan het kruis hing en stierf. We kunnen ook niet zelf vanuit een voorbeeld echt in liefde leven. Daarvoor hebben we de Geest nodig die Christus door Zijn lijden moest verdienen. Dus is het niet nodig om de Here Jezus als het voorbeeld te erkennen en te volgen? Als je dat niet doet leef je ook niet met Christus! Dan heb je een dood geloof. Christus volgen volgens Zijn Woord en voorbeeld hoort bij een echt leven met God. Laat ik dat eens laten zien met een tekst die we in 1 Petrus vinden: " Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen? 2:21

 

EENHEID IN WAARHEID EN LIEFDE

 

Fil 2:6 Ons moet bedink dat dit vir Paulus nog altyd om die eenheid van die gemeente gaan. Hoe leef ons as 'n egte eenheid in liefde en waarheid saam? Daarby is die onmisbaar om nie vir jouself te leef nie maar vir die ander. Dat ons persoonlik daarop gerig is dat ons mekaar wil help, mekaar ook na Christus wil bring en by Hom hou. Juis Christus is die die grootste en diepste voorbeeld van die leef vir die belange van ander. Vir die belange van God se uitverkore kinders. Hy is God se Seun. Hy is God self. As ons in ons vers lees dat Hy in die gestalte van God was, beteken dit nie dat Hy net die vorm van God gehad het nie. Hy was en is regtig God. Ook al sou 'n mens dit nie sê as jy Hom tydens Sy lewe net gesien het nie. Sy uiterlik was die uiterlik van 'n mens. 'n Heel gewone mens. Selfs 'n mens waarvan Jesaja in die profesie oor Hom sê: "Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie." 53:2 Uiterlik het die Here Jesus tydens Sy lewe op aarde Sy Goddelikheid nie uitgestraal nie. Hy het Sy Goddelikheid ook nie as 'n roof geag nie. Dit beteken dit was nie iets waarvan Hy gedink het dat Hy die heerlikheid van die Goddelikheid moes vashou nie. Hy het dit opgegee terwyl Hy nogtans God gebly het. Hy het Homself regtig verneder. Wie die Here Jesus gesien het en nie meer nie het net 'n mens gesien. Dit was nodig om vir ons sondige mense die straf te dra. Hy het mens geword vir ons ewig belang. Sou ons dan nie vol liefde vir die belange van ander leef nie?!

 

ZO GEWOON!

 

Fil 2:6 De Zoon van God komt als een heel gewoon mens in de wereld. Je ziet meteen dat het om de Zoon van God gaat als je de Bijbel leest. Er komt een engel naar Maria en ook naar Jozef. Er komt een engel naar Zacharia. De boodschap die ze krijgen is duidelijk: De Zoon van God, de beloofde Verlosser van Jesaja 9 komt in de wereld. Jezus Christus is door de Heilige Geest in de maagd Maria verwekt juist omdat de Zoon van God mens moest worden. 
 Maar als je zonder deze informatie naar de Here Jezus kijkt dan zie je niets anders dan een mens. Een baby in een voerbak in Bethlehem. Een kind dat moet vluchten naar Egypte. Een kind dat opgroeit ergens in het verachte noorden van Israël. Hij is daar de zoon van een heel gewone timmerman. Niets bijzonders. Hij wordt als de grote nakomeling van David niet in een prachtig paleis in rijkdom geboren. Zijn uiterlijk en wat mensen zien, wijst niet op zijn echt God-zijn. Hij komt in de wereld waarin de gevolgen van de zonden ook Hem treffen. Het bijzondere is dat Christus Zijn heerlijkheid, de eer die Hij in de hemel als God ontvangt opgeeft als Hij naar de wereld komt. Hij geeft dat op om onze Redder te kunnen zijn. Hij begint vanaf het begin van Zijn leven op aarde met lijden. Hij de grote God is niet veilig voor de gemene en onrechtvaardige koning Herodes. Hij laat zich opjagen. Om ons rust te geven: eeuwige rust! Dank u Here Jezus, Zoon van God!

 

OM TE DIEN!

 

Fil 2:7 Die Seun van God het na de wêreld gekom. Die engele het in die nag wat die Here Jesus gebore is met hemelse heerlikheid dit vir die herders vertel. Die herders het dit geglo. Die engele het ook vertel dat 'n mens die Heiland van die wêreld gaan vind in 'n krip. Hierdie kindjie straal Sy Goddelikheid nie uit nie. Jesus Christus wat God se Seun is het die gestalte van 'n dienskneg aangeneem. Christus het gekom om te dien! (Mark10:45) Dit is eintlik ongelooflik. Die Seun van God kom na die wêreld om ons mense te dien. Om selfs diensbaar te wees vir sondaars. Sy diens is 'n baie spesiale diens. Dit is nie so dat Hy in diens van sondaars nou ook self begin sondig het nie. Dit het hy nooit gedoen nie. Selfs nooit oorweeg nie. Juis in sy oortuigde sondeloosheid wys Hy dat hy anders as alle ander mense is. Nogtans dien Hy. Hy staan in diens van Sy hemelse Vader om die skuld van mense te dra. Hy doen dit vanaf die begin van Sy lewe. Hy verdien vanuit die staanspoor vir mense wat met berou oor eie sondes tot Hom vlug vergifnis. Hy verdien dit vanaf die begin van Sy lewe tot die einde van Sy lewe. Hy verdien dit vir die hele lewe van God se kinders. Hy is die Verlosser van die gelowiges se hele lewe. Dit omdat Hy lewenslank as Verlosser gedien en geleef het. Hy het so daarvoor gesorg dat Hy deur die opstanding ons verlossende Heer vir altyd kon wees. Hy het gedien en daardeur gely om te oorwin. Die oorwinning was ook diens. Diens om God se volk vir ewig die heerlike lewe by God te gee. Ek kan Hom wat so gedien het net dank en eer!

 

DANKEN VOOR VERNEDERING

 

Fil 2:7 De Zoon van God Jezus Christus komt op aarde als een dienstknecht. Hij komt om te dienen, om zich te vernederen voor schuldige mensen. Hij komt dat doen om mensen die als misdadigers zich tegenover hun Schepper gedragen tot geliefde kinderen van God te maken! Hij gaat daarin heel ver! Verder dan een mens ooit zou kunnen gaan voor anderen. Dat kan Hij alleen omdat Hij ook God is! Het bijzondere is dat Hij voor zondaren zover wil gaan. Voor ons bovenmenselijk lijden wil lijden om er voor te zorgen dat dit voor ons nooit zo zal zijn. Voor de mensen aan wie Paulus deze brief schrijft, komt dat lijden als een dienstknecht wel heel bijzonder uit. De inwoners van Filippi woonden namelijk in een Romeinse kolonie. Dat betekent dat de inwoners overwegend Romeinse burgers waren. Wie een Romeins burger was, zoals ook Paulus zelf, kreeg nooit de de doodstraf aan het kruis. Dat was de meest vernederende straf en daarvan waren Romeinse burgers gevrijwaard. De Here Jezus laat zichzelf terwijl Hij de Zoon van God is zo vernederen dat Hij geen Romeins burger is. Hij doet dat om er voor te zorgen dat mensen die met verdriet over eigen zonden tot Hem vluchten burgers van het Koninkrijk van God kunnen worden. Om er door Zijn lijden heen voor te zorgen dat deze mensen als Gods kinderen altijd zonder straf op de nieuwe aarde kunnen leven. Jezus Christus is de unieke Verlosser die wij als schuldige mensen zo nodig hebben. Dank U Zoon van God dat U zich zo voor ons hebt willen vernederen!

 

GEHOORZAAM UIT LIEFDE

 

Fil 2:8 De Zoon van God heeft zich vernederd. Voor Gods uitverkoren volk. Voor zondaren. Het was geen gemaakte vernedering. Het was geen vernedering om maar op te vallen. Het was een vernedering waarin Hij juist een opdracht uitvoerde. De opdracht van de Vader. Hier zien we geweldige liefde van God voor zondaren maar ook de geweldige liefde tussen de Vader en de Zoon. Hier zien we ook hoe de Zoon het hart van God laat zien. Zoals we daar ook van lezen in Joh 1:18: "Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem van de Vader is, die heeft Hem doen kennen."
Christus is gehoorzaam geweest tot aan de dood. Dat heeft ook iets heel indringends te zeggen over de eenheid van de gemeente waar Paulus nog altijd over spreekt. Christus bleef tot in de moeilijkste omstandigheden een met Zijn Vader. De liefde voor elkaar, de liefde voor Gods volk zorgde ervoor dat hele moeilijke dingen die gedaan moesten worden niet tot een breuk leidde. Het was en is en blijft een eenheid in gehoorzaamheid aan de wil van Vader in de hemel! Daarin moeten we als kerk ook onze eenheid zoeken. In het gehoorzaam zijn aan de HERE, aan Zijn onfeilbare Woord. Dan komt er echte eenheid die tegen een stootje kan. Dan is het de Geest van de echte eenheid die ons samenbindt en ons leert staan tegenover onszelf en tegenover de tijdgeest. Gehoorzaam zijn uit liefde voor de HERE en Zijn Woord bindt echt samen.

 

GEHOORZAAMHEID EN LEER 

 

Fil 2:9 Ons lees in ons vers dat Christus gehoorsaam was tot in die dood. In ons tyd hoor 'n mens ander dikwels sê dat gehoorsaamheid eintlik nie by die geloof behoort nie. Dit sou net om die liefde gaan. Gehoorsaamheid en liefde sou nie kon saamgaan nie. Jy hoor dieselfde as mense sê dat dit in die geloof om Jesus gaan en nie om die leer nie. Dit sou nie belangrik wees om oor die leer te praat nie want ons moet ander van Jesus vertel. Die laaste is heeltemal waar! Nogtans is dit die vraag of gehoorsaamheid, of die leer nie ook belangrik is nie. 
Ons kry in ons teks juis deur God se Seun se voorbeeld 'n baie duidelike antwoord. Die Here Jesus was gehoorsaam terwyl niemand so vol liefde vir Vader in die hemel was as Hy nie. Ons sien hier hoe die regte liefde vir God juis saamgaan met die leef in gehoorsaamheid aan God. Gehoorsaam aan Sy opdrag, Gehoorsaam aan Sy wil soos ons die in die Bybel lees! Die Here Jesus wil uit liefde vir Sy Vader niks anders doen as om die woorde van Sy Vader in te drink en daarvolgens te leef! Hy sê tydens Sy lewe op aarde; "My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het en om Sy werk te volbring." Joh 4:34 Dit is vir ons dan die vraag hoe ons die wil van ons Hemelvader leer ken. Uit God se eie Woord, uit wat Hy ons daar leer! Die leer is belangrik en onmisbaar om regtig die Heer te leer ken: Jesus Christus. Om Hom te volg en van Hom te vertel aan hulle wat Hom nie ken nie!

 

Fil 2:10 Alles wijst er tot onze verbazing en ontzetting op dat Donald Trump president van Amerika wordt. Een openlijk goddeloze president. Een man die vrouwen als een soort gebruiksvoorwerpen voor eigen genot beschrijft. Een man die vaak meer door emotie dan door bedachtzaamheid gedreven lijkt te worden. Zonder nu de loftrompet op Clinton te laten horen want ook zij is niet best als je gaat kijken naar haar ethische standpunten. Ook om haar hangt het waas van onbetrouwbaarheid. Maar toch. Wat nu? De HERE laat ons als het goed is nu nog meer kijken naar die ene Koning die zich vernederd heeft tot in de dood. Naar die ene koning die onder het onrecht en de goddeloosheid van koningen en leiders tot aan het kruis geleden heeft. Die daarin de toorn van God tegen onze zonden gevoeld heeft. Hij heeft van God alle eer ontvangen en is tot Koning in de hemel gekroond. Hij heeft met Zijn lijden verdiend dat er die ene volledig rechtvaardige Koning over de schepping regeert en de schepping zal leiden naar een voor altijd rechtvaardige samenleving. Waarin mannen en vrouwen met diep respect en in liefde met elkaar omgaan. Waar het gebrul van een Lamech en een Trump maar ook van een Poetin niet meer gehoord zal worden. We worden ertoe gedreven om ook nu niet op mensen te vertrouwen maar tot de HERE te bidden. Om te vragen dat koning Christus het zo wil regeren dat onze angsten geen waarheid worden maar we ook onder het presidentschap van Trump een gerust leven kunnen leiden. Een leven waarin we uitdragen dat je bij Christus moet zijn om toekomst te hebben in Zijn rijk. Dan leren we ook weer bidden voor alle koningen en hooggeplaatsen. Ook voor Trump dat Hij wijsheid zal ontvangen en bij zal dragen aan dat rustige leven.

 

DEUR GOD VERHOOG 

 

Fil 2:9,10 Christus het Homself verneder. Hy was gehoorsaam aan Vader se opdrag tot in die dood. Tot op die kruis. Die liefde vir die Vader en die liefde vir sondare, wat God uitverkies het, het Hom gedryf. God is liefde. Ons sien die liefde in die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Juis omdat God liefde is, haat Hy met Sy hele hart die sonde. Vir geen enkele sonde is daar 'n plek by die HERE nie. Dit bly altyd buite Hom. Nogtans het Hy Sy Seun gestuur om die straf op die sondes van die gelowiges te dra. Sonder dat by Christus self daar enige sonde ooit was. Die HERE wat enige sonde haat sorg daarvoor dat die straf op die sondes vir die gelowiges weggeneem word. Vir hulle wat met hul sondelas na Christus as die Verlosser en Heer van hul lewe vlug. Die Seun is so bewoë met sondaars dat Hy dit uit liefde doen. So wonderlik, so spesiaal dat 'n mens eintlik daarvoor nie genoeg woorde het nie!
God het daarom Christus wat dit gedoen het 'uitermate verhoor'. Hy wat as misdadiger en godslasteraar veroordeel is, word deur God verhoog. Die Here God verklaar dat Jesus Christus vir 100% onskuldig is. Dat Jesus Christus as enigste mens op aarde altyd vir 100% in liefde vir die Hemelvader geleef het. Christus is dit werd om die naam te kry wat bo elke naam op hierdie aarde uitgaan. Die Vader het Hom letterlik op die Hemelvaartsdag verhoog. Hij het Hom gebring in die troon in die hemel. Hoe goed is dit om te weet dat Hy regeer!

 

ONDERLING VERBONDEN 

 

Fil 2:10,11 Een tijdje geleden een echt goede gemeentevergadering gehad. Gelukkig een heel goede opkomst van oud en jong waarin we in christelijke verbondenheid samen konden doorspreken over onderlinge verbondenheid. Hoe we dat ook het beste kunnen vormgeven en hoe we door Gods liefde daartoe gedrongen worden. Het is een zegen om zo samen gemeente te kunnen zijn. Samen luisteren naar het Woord van onze Here. Juist over die naam, die titel Here of Heer gaat het hier in Filippenzen 2
 De Here Jezus heeft zich echt tot het diepste wat er is vernederd. Hij heeft zich zo laten vernederen dat God en mensen door Zijn lijden aan het kruis hebben uitgesproken deze mensen willen wij niet meer hebben. Hij moet dood. Hij moet de hel in. De Here Jezus is voor wie met zondeschuld tot Hem vlucht de hel ook ingegaan. Tijdens die drie uren duisternis op Golgotha. Hij droeg tot het bittere einde de toorn van God over onze zonden. Juist dat is Zijn geweldige verdienste. Dat is wat niemand op aarde Hem kon en kan nadoen. Daarin is Hij uniek! Het is daarom dat God Hem verhoogt heeft boven alles en iedereen. Hij is de Here. In het Grieks de Kurios. Hij is het die van God alle macht in hemel en op aarde in handen gekregen heeft. Voor altijd. aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. Dat vertelde de engel Gabriël al bij aankondiging van Zijn geboorte uit de maagd Maria. Er komt het moment dat echt iedereen het moet erkennen. De een met vreugde en de ander met eeuwige spijt in zijn of haar hart.

 

6  JANUARIE Fil 2:9,10 Christus het die hoogste naam in die hele skepping ontvang omdat hy Sy werk van verlossing in opdrag van die Vader gedoen het. Hy is deur die wêreld verneder maar nie die wêreld is die baas nie. Die HERE neem die laaste en beslissende besluit. Hy het Jesus Christus verhoog. Hoe belangrik en beslissend is dit vir ons dat ons met ons hart omhoog toe kyk. Ek dink nou aan wat die Here Jesus self in Johannes 3 sê: "En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê." vs 13-15
Dit beteken dat wie nie verlore wil gaan nie na die kruis moet kyk. Wie na die kruis kyk bly nie net na die kruis kyk vir die vergifnis van sy eie skuld nie. Wie gelowig na die kruis kyk, kyk nog verder boontoe. Hy kyk na die hemel om op Christus as Sy Koning te let en om te vra om die nuwe lewe wat die HERE deur die Gees van Christus wil gee. Dan wil jy regtig lewe as Christus se onderdaan.Onderdanig aan Hom as jou Heer omdat jy nie 'n beter lewe kan kry nie. Omdat jy nie beter as mens regtig tot jou doel kan kom nie. Onderdanig wees aan Christus is regtig heerlik omdat jy dan die beste Heer dien wat bestaan. Leer deur die Gees elke dag met liefde sê dat Christus jou Heer is! Om so te leef!

 

7 JANUARI Fil 2:9,10 De Here Jezus krijgt de positie van Vader in de hemel waarin elke knie zich voor Hem zal buigen. Elk schepsel zal uiteindelijk moeten erkennen dat Jezus Christus zijn of haar Heer is. Daar is geen ontkomen aan. Zover is het vandaag nog niet. dat zie je heel duidelijk op deze wereld. Er zijn er velen die zonder Christus leven. Er zijn er zelfs die ontkennen dat Christus bestaan heeft. Anderen zeggen dat Hij er was maar dat de verhalen over opstanding en hemelvaart onzin zijn. Hij is gestorven en daarmee uit. Anderen dienen andere goden. Ook de mensen die Christus niet als Heer in hun leven erkennen, ook de duivel en de demonen die zich fel tegen Christus verzetten zullen allemaal eens moeten erkennen dat dat Christus de Heer is! Dan overkomt iedereen wat Paulus overkwam toen hij op weg was naar Damascus. Hij zag Christus als iemand die goddeloos was en zag christenen als zijn grootste vijanden. Daarom was hij een fel vervolger. Het is Christus die hem op weg naar Damascus aanspreekt vanuit de hemel en dan gebeurt het volgende: " En hij zei: Wie bent U, Here? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Here, wat wilt U dat ik doen zal?" Paulus moet nu wel erkennen dat Christus leeft en de Heer is! Zo zal het ook gaan als de Here Jezus op de wolken terugkomt maar dan is er geen kans meer op bekering. Daarom is het zo nodig en goed om Hem nu al als Heer te volgen. Tot onze eeuwige redding.

 

9 JANUARIE Fil 2:10,11 Elke tong sal erken en bly dat Jesus Christus die Here is. God het Christus uitermate verhoog lees ons in vers 9. Dit beteken dat elke tong sal bely dat Hy die Here is. Dat elkeen sal erken dat Hy die magtigste is wat niks en niemand kan weerstaan nie. As 'n mens daaroor nadink, lê daarin 'n groot bemoediging vir wie Christus vandag as sy of haar Here en Verlosser volg. Dit beteken dat selfs die grootste teenstanders van Christus, dat selfs hulle wat dood en geweld op hierdie wêreld saai eendag niks meer teen Christus en Sy volk en Sy liefde kan doen nie. Eendag kom Christus terug en dan word die aarde vir altyd verlos van alle onreg en vervolging. Dan kom deur God se werk die wêreld wat onder die sonde en die gevolge daarvan gely het tot God se doel. Die volmaakte lewe sonder angs en in diepe liefde en vrede. Die duiwel, die sonde, die dood, die mensheid wat aan die sonde verslaaf is, kan dit nie teenhou nie. Christus is naamlik die almagtige Here. As Christus teruggekom het, moet ook almal wat dan definitief in die hel is dit erken. Hulle kan dan nie anders as om te buig vir Koning Christus. Al is dit in die helse ellende. God se volk sal dan juig saam met die hele skepping. Ons lees dit in Openbaring 5:13 so: "En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê: Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewighede!."

 

10 JANUARIE Fil 2:11 Jesus is Here. Baie mense praat van die liewe Jesus. As dit beteken dat jy vir niemand so lief is as vir die Here Jesus nie en jy daarom met jou hart in Sy diens wil staan dan is dit reg. Nogtans praat baie mense van die liewe Jesus op 'n manier asof Jesus nie hul Here in alles is nie. Dit is nie vir niks dat in die Skrif Jesus Christus so baie as die Here Jesus aangedui word nie. Ons moet vir onsself bedink of ons regtig met Jesus Christus as ons Here leef. Ook as ons altyd van die Here Jesus praat moet ons bedink of dit net woorde is of dat dit ook in ons dade blyk. 
Jesus is Here beteken dat ek nie my eie baas meer wil wees nie. Ek vertrou nie myself en my eie hart nie. Ek wil leer wat goed is van Jesus Christus en Hom op Sy Woord volg. Ek het geleer dat ek 'n sondige mens is wat uit myself verkeerde dinge wil doen en elke dag die vergifnis nodig het wat Christus deur Sy lyding verdien het. Christus het my Here geword en so wil ek praat en handel. Al meer Sy beeld in hierdie wêreld wys en so al hoe meer God se beeld wees. Dit is net deur die Gees dat 'n mens met sy hart leer sê dat Jesus die Here is. Sien 1 Kor 12:3. Dit is verseker in ons tyd so belangrik om duidelik te maak dat die Here Jesus nie iemand is waaroor ons kan beskik nie. Nie die liewe Jesus wat net bestaan om my te gee wat ek graag wil kry nie. Dan leef ek nie vir Christus nie maar vir myself. Dit gaan daarom dat ons leer om Jesus Christus met liefde te dien as ons Here. Om daarin ons vreugde te vind.

 

11 JANUARI Fil 2:11 Jezus Christus is de Heer voor wie iedereen en alles uiteindelijk de knie moet buigen. Iedereen en alles moet erkennen dat Hij de levende Heer over alles is. Christus is de Heer om juist daarin de eer te geven God, de Vader. De Vader heeft Zijn Zoon uit liefde en genade alleen naar de aarde gestuurd. De Vader liet de wereld niet aan zijn eigen beroerde lot over. Zonder enige verplichting te hebben stuurde de Drie-enige God Jezus Christus om als Verlosser naar de aarde om Zijn werk te doen. 
Het is Jezus Christus die dat ook laat zien en zo ook in eenheid met de Vader wil leven. De Here Jezus begint nooit voor Zichzelf. Hij wil niet Heer van de Heren en Koning van de koningen zijn om Zijn eigen Koninkrijk te beginnen. We zien dat heel duidelijk als de duivel de Here Jezus probeert te verleiden. Hij biedt Hem zonder te hoeven lijden tot op het kruis aan dat de Here Jezus de koning over de hele wereld zal worden. Dan zou de Here Jezus koning worden voor Zijn eigen eer en eigenlijk voor de eer van de duivel. Maar dan zonder dat verschrikkelijke lijden voor zondaren. De Here Jezus weigert uit liefde voor de Vader en voor Gods uitverkoren volk. De Here Jezus zoekt de eer van Zijn Vader en zoekt als Verlosser daarbij ook de hulp van Zijn Vader om Zijn werk te kunnen doen. Om zo de eer die daarbij hoort te krijgen. We horen de Here Jezus op aarde in diepe afhankelijkheid van de Vader bidden in Joh 17. Laten wij in verbondenheid aan Christus leven tot eer van God!

 

12 JANUARIE Fil 2:12 Die Filippense was tot nou toe gehoorsaam aan wat Paulus hulle geleer het. Hulle was gehoorsaam aan die evangelie wat hulle verkondig is. Dit is 'n baie belangrike opmerking. Die evangelie vra om geloof. Geloof beteken dat ons in liefde vir Christus leef. Dit beteken dat ons van God se onverdiende liefde leef. Daarby behoort geloofsgehoorsaamheid. Dit werk hulle wat regtig van die HERE hou uit in gehoorsaamheid vanuit liefde aan die HERE. In ons tyd wil baie mense net hoor van liefde en nie van gehoorsaamheid nie. Die liefde waarvan hulle praat beteken dan dat Christus Sy liefde vir hulle gee en dit nie belangrik is dat jy volgens die norme wat die Gees in die Bybel gee, leef nie. Die norme wat ons in die Bybel lees word dan in baie gevalle as iets van vroeër gesien waarvan dit nie nodig is om jou aan te hou nie. Verder is vir die HERE volgens baie mense gehoorsaamheid nie belangrik nie. Nogtans lees ons in ons teks dat dit baie belangrik is. Dan gaan dit nie om gehoorsaamm wil wees aan 'n bepaalde mens nie. Dit gaan naamlik nie daaroor of Paulus wel of nie aanwesig is nie. Dit gaan om die gehoor gee aan die evangelie van Jesus Christus! Dit gaan daarom of jy regtig in Hom glo as jou Here! Dat gehoorsaamheid by die geloof, by die liefde van God behoort lees ons in Rom 6:17 so; "Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is".

 

13 JANUARI Fil 2:12 Blijf aan jullie eigen zaligheid of behoud werken zegt Paulus tegen de Filippenzen. Of hij nu bij ze is of niet. Het klinkt ons vaak gek in de oren. Aan je eigen verlossing, aan je zaligheid werken dat kan toch niet! Je hebt kans dat als ik dat zo in de preek zeg en niet naar deze tekst verwijs broeders en zusters mij na de kerkdienst aanspreken. Dat ze geschrokken naar me toekomen en zeggen: "Dominee wat hebt u nu gezegd! Dat kan toch niet!" Hier zie je een voorbeeld van dat er in de Bijbel heel levend gesproken wordt. Iets dat juist ook in de prediking moet gebeuren. Op de man of vrouw af! Een preek en het samen praten over de HERE en het leven met Hem moet juist in heel gewone taal gebeuren. Niet afstandelijk waardoor het eigenlijk iets buiten onszelf wordt. 
Wanneer Paulus zegt dat we aan onze eigen zaligheid, ons eigen behoud moeten werken, bedoelt hij niet dat wij die zaligheid zelf kunnen verdienen. Daarover is Paulus al zo vaak zo duidelijk geweest. Het geloof is niets anders dan een genadegeschenk van God. Verdiend voor 100% door Christus dragen van de straf. Punt uit! Wie dan gaat afwachten of hij of zij het wel krijgt of wie denkt ach ik ben verlost en dus maakt het eigenlijk niet uit hoe ik leef komt verkeerd uit. Dan is er geen zaligheid en geen behoud voor jou. Wie Gods liefde kent en met Christus leeft die leeft! Die werkt. Die leeft in dienst van Christus en leeft daarom actief tot Gods eer! Dan werk je aan je zaligheid vanuit Gods genade!

 

TOT EER VAN  

 

Fil 2:11 Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Ons sien hier weer dat die Here jesus nie Sy eie eer gesoek het nie. Hy is deur die Vader verhoog omdat Hy Homself tot op die kruis verneder het. Omdat Hy Sy lewe onder God se vloek en oordeel wou bring om hulle wat tot Hom as Verlosser vlug daarvan te verlos! 
Ook as die Here Jesus in die hemel alle mag in die hemel en op aarde kry, regeer Hy tot eer van die Vader. Die Verlosser wat die Koning van die konings is, rig altyd ons hart en aandag weer op God die Vader. Dit is die Drie-enige God wat uiteindelik die hoogste eer en dank moet ontvang.
Dit is baie belangrik ook in ons tyd. In ons tyd is dit naamlik baie gewild om net die aandag op Jesus te rig. Dit gaan om Jesus en nie om God nie. Ons sien hier dat daardie manier van dink nie reg is nie. Dit lei ook daartoe dat die woorde en die lewe van die Here Jesus losgemaak word van die ander dinge wat ons in die Bybel lees. Dit is Christus altyd weer wat ons leer dat hy die Middelaar is wat juis al ons aandag en ons hart op die HERE rig. Daarmee op die hele Woord van God. Ook Johannes 17 is daar van 'n pragtige voorbeeld. Die dinge wat die Here Jesus sê, doen en leer staan nooit los van wat die Drie-enige God ons wys en leer nie. Daarom is die Here Jesus nie die hoogste doel van ons verering en lofprysing nie maar die Drie-enige God! Christus is die weg na die Vader. Vader, Seun en Gees, die Drie-enige God verdien al ons lof en verdien ons aanbidding met ons hele lewe.

 

WERK JE EIGEN ZALIGHEID  

 

Fil 2:12 Werk uw eigen zaligheid met vrees en beven. Ik herinner even aan de meditatie van 19 november. We zagen toen dat het hier om het levende geloof gaat. Levend geloof werkt! Werkt vanuit de genade van God in je leven. ik denkt nu ook aan Galaten 5:6: "In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is." Het bijzondere is dat we hier in Gal 5 over de liefde lezen terwijl Paulus in ons vers over vrees en beven spreekt. Hoe kunnen liefde en vrees en beven nu bij elkaar horen. Wat kan onze verlossing nu met vrees en beven te maken hebben? Hier zien we het geheim van de echte levende omgang met de HERE. Over wat voor vrees en beven gaat het hier? Niet om de panische angst die er is als je als zondig mens zonder geloof voor Gods rechterstoel komt te staan. Het gaat om het diepe ontzag dat je juist als schepsel en ook als zondig mens hebt voor de ene Heilige God hebt die nota bene jouw Vader wil zijn! Die daarvoor Zijn eigen Zoon opgeofferd heeft aan het kruis. Met dit offer van Christus heeft de HERE Zijn grootheid en heiligheid nog meer laten zien! Die geweldige God verdiend verdiend heilig ontzag en daarmee een diep eerbiedige omgang met Hem. Een omgang die gedragen wordt door de liefde van en voor Hem. Die prachtige verbinding tussen de grootste en intiemste liefde en dat diepe ontzag vinden we bijvoorbeeld ook in Psalm 2: "Dien de HERE met vreze, verheug u met huiver. Kus de Zoon." vs 11,12

 

LIEFDEVOLLE EERBIED  

 

Fil 2:12,13 Ons het gister gesien hoe goed dit is om die HERE in liefde met vrees en bewing te dien. Die ware liefde vra juis om diepe eerbied en ontsag vir die Here God. Hoekom is hierdie liefdevolle eerbied so nodig? Omdat dit God self is wat in en aan ’n mens werk. Hy is dit wat met Sy Woord en Gees in jou die geloof wil werk. Hy is dit wat die toegang tot jou hart soek as die evangelie van Christus deur jou gehoor of gelees word. As die HERE deur Sy Woord so naby aan ons kom, vra dit om eerbied, om liefde, om ontsag, om die tere omgang met hem as jou God en Vader. Hy is dit wat op die deur van jou hart klop. Ons lees Openbaring 3 dat Christus vir die gemeente van Laodicea sê: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand My stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.” 3:20. As ons nie in eerbied en liefde luister, gaan die deur deur die Heilige Gees nie oop nie. Wie nie met vrees en bewing in liefde die Here wil gehoorsaam, moet die regte lewe met die HERE mis. Die lewe wat beteken dat Hy Sy liefde, Sy sorg, Sy vergewing, die ewige lewe deur Christus verdien vir jou uit genade gee. Hoe belangrik is dit dat ons in diep ontsag omgaan met die Here God wat in Sy Woord ons so naby kom. Ons het in ons lewe met die lewende God te doen en nie net met een of ander idee of gedagte wat ons Christendom noem nie. Die Here Jesus sê vir die gemeente van Laodicea wat nie vanuit daardie eerbied leef nie: “Wees dan ywerig en bekeer jou.” Vs 19

 

GODS WERK!  

 

Fil 2:13 Waar komt het vandaan als we niet onszelf zoeken maar vanuit Gods liefde er voor elkaar en voor de andere naasten willen zijn? Waar komt het vandaan als we niet meer onszelf zoeken maar de HERE? Hebben we dat aan onszelf te danken? Laten we daardoor zien dat we beter zijn dan anderen die dit niet doen? Kunnen wij onszelf op de borst kloppen omdat wij beter leven en omdat wij in Christus geloven? Zijn de mensen die dat niet doen maar dom en slecht en zijn wij van het betere soort? Het antwoord kan daarop heel kort en krachtig nee zijn! Wie de liefde voor God en voor de naaste in alle gebrek in eigen leven kent, heeft dat aan Gods werk in zich te danken. We lezen in onze tekst dat het God is die het willen en het werken in ons werkt. Dat laat zien dat we volledig van Hem afhankelijk zijn. Dat zorgt er als het goed is voor dat we naar Hem gaan en eerbiedig vragen of Hij ons tot andere mensen wil maken. Dan nemen we niet de houding van de Farizeeër aan die zichzelf zoveel beter vond dan anderen. Dan nemen we de houding van de tollenaar aan die in diepe eerbied bad: “Here, wees mij zondaar genadig.” Dat is dan een gebed om vergeving maar ook een gebed waarin we indringend vragen of de HERE in en aan ons wil werken. Dat Hij onze wil door Zijn Geest wil ombuigen. Dat Hij zo in ons wil werken dat we anders willen en daarom anders gaan doen. Dat we zo mensen worden die uit liefde voor Christus en de naaste leren leven. Al meer. Dan leren we God danken voor Zijn werk in ons. Dan zien we zijn genade schitteren.

 

SONDER KLA EN TEëPRAAT  

 

Fil 2:14 "Doen alles sonder kla en teëpraat". Paulus vertel ons hier hoe 'n mens sy verlossing uitwerk met vrees en bewing. Die groot eerbied vir die HERE moet daarvoor sorg dat ons ons lewe regtig aan Hom toevertrou. Dat ons Hom vertrou. Ons wat onsself vanweë ons sondige hart nie self kan vertrou nie kan net die regte rigting gaan as ons ons aan God se leiding oorgee. Dit beteken dat ons ons verstand, ons gevoel, ons dade deur God se wil laat lei.
Ons is dikwels eiewys. Ons dink dat ons eie idee die beste is. Ons wil ons eie ding doen terwyl die HERE se wil anders is. Dan bots ons wil met God se wil. Wie dan eerlik is en raaksien wie die HERE is, die enigste en Alwyse God, sal erken dat dit nie goed is om aan jou eie wil en aan jou verstand en gevoel vas te hou nie. Dan leer jy as gelowige om te bid soos ons dit in die Heidelbergse Kategismus lees: "Gee dat ons en alle mense ons eie wil prysgee om aan U wil, wat alleen goed is, sonder enige teëpratery gehoorsaam te wees". 
Ons sien hier weer hoe belangrik dit is om aan die HERE as ons Vader gehoorsaam te wil wees. Om te erken dat ons God se wil nodig het om die goeie lewe te kan leef. As ons so bid, gaan ons ook in liefde met die ander in die gemeente om. Dan kla ons nie steeds vir mekaar nie, Dan is ons as ons saam die evangelie hoor nie mense wat steeds ontevredenheid uitstraal nie. Dan bou ons op! Dan stimuleer ons mekaar om saam in liefde en blydskap vir die HERE en vir mekaar te leef.

 

ZONDER MORREN EN BEDENKINGEN  

 

Fil 2:14,15 Waarom zo leven dat je alles zonder morren en bedenkingen doet in dienst van de HERE? Om juist onberispelijk en onbesmet te zijn. Om zo de gemeente op te bouwen en de echte eenheid in de gemeente in liefde te bevorderen. Dat laatste heeft Paulus met grote klem in het voorgaande van deze brief naar voren gebracht. Wat is daarbij dat zonder morren en bedenkingen van groot belang! Ook in kerken waar we echt Christus willen volgens Gods onfeilbare Woord. Wat weet de duivel daar vaak ook de eenheid onder druk te zetten, de onderlinge verhoudingen op scherp te zetten. Door liefdeloze kritiek die vaak niet eens met de mensen die het betreft zelf besproken wordt. Of doordat grote woorden van verwijt worden uitgesproken terwijl het niet de leer van de Schrift echt raakt. Zulke dingen verzieken het klimaat in gemeenten en laten zien dat mensen hun eigen ideeën meer liefhebben dan de HERE die ons juist oproept om in liefde met elkaar om te gaan. Die oproept om dat morren te laten. Om niet over anderen te praten als we niet met iemand zelf hebben gesproken. Het kwaad van de tong zoals we daar o.a. over lezen in Jakobus 3 is te vaak aanwezig. Ook van mensen die dan buiten de gemeente staan en andere ophitsen. Zelfs zonder dat in liefde naar de ander geluisterd is waarom hij of zij bepaalde dingen gezegd of gedaan heeft. We moeten goed bedenken dat het niet morren, het niet liefdeloos over anderen spreken ook bij de wil van onze hemelse Vader hoort! Hij vraagt ook hierin in liefde gehoorzaamheid.

 

VERBORGE?  

 

Fil 2:15 Kan die lewe met Christus verborge bly? Kan dit so wees dat ons leef soos die wêreld rondom ons en dat net op ons sterfbed ons van Christus praat? De Gees maak o.a. in hier duidelik dat dit nie so kan wees nie. Wie Christus in sy of haar lewe ken en in Sy diens leef, straal dit uit. Wie opreg Christen is, is met sy hart aan Christus verbind. Dan leef in jou die liefde, die verwondering dat jy Gods se kind mag wees. Selfs jy wat jouself as 'n sondaar ken en wat vergifnis nodig het. Die innerlike verbondenheid in liefde met Christus beteken dat jy jou lewe wil vorm soos Christus dit wil. Jy wil beeld van Christus, beeld van God op hierdie wêreld wees. Christus is vir jou nie net 'n kaartjie by jou sterwe na die hemel nie. As jy so dink sal dit 'n groot skrik wees as jy sterf want dan is jou afsterwe nie die deurgang na die hemel nie. Opreg wees beteken dat jy onberispelik wil wees. Dat ons regtig so vir die Here wil leef dat ons lewe vir Hom blydskap beteken. Somtyds sê mense dan: "Maar ons bly sondige mense" en dit is dan 'n verskoning om nie te streef na 'n lewe wat regtig van die HERE in alles spreek nie. Dat ons tydens ons lewe op hierdie aarde die onberispelikheid as sondeloosheid nie bereik nie is reg. Nie een dag van ons lewe op hierdie aarde nie. Nogtans kan en mag dit nooit 'n verskoning wees om daarna nie te streef en daarom nie te bid nie. Paulus self skryf: "Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus gegryp is." 3:12

 

TE MIDDEN VAN EEN VERKEERD GESLACHT  

 

Fil 2:15 Wat is de omgeving waarin wij leven? Als we het daarover gaan hebben gaan we onszelf niet op de borst kloppen want ook wijzelf voelen ons diep van binnen thuis in die omgeving. De vraag naar de omgeving waar we leven is heel belangrijk. Zeker als het er om gaat hoe je naar de tijd en de cultuur kijkt waarin we leven. Je hoort geregeld geluiden waarin gezegd wordt dat we met de tijd mee moeten gaan omdat de cultuur waarin we leven zo door het christendom is gestempeld dat de beweging die er in zit voor een groot deel een doorwerking daarvan is. Je zou de Geest dus in de Bijbel zien spreken en werken maar ook in de ontwikkeling van onze cultuur. Is dat hoe de Heilige Geest zelf over de cultuur om ons heen spreekt? Je moet eens letten op de woorden in onze tekst: "te midden van een verkeerd en ontaard geslacht". Nu zal iemand zeggen daar gaat het om de Romeins-Griekse cultuur die in en in heidens was. Toch maken we ons er dan te makkelijk vanaf want deze woorden worden ook gebruikt voor Gods volk dat ondanks het Woord dat steeds onder hen was de verkeerde kant op ging. Voorbeelden zijn o.a. Deut 32:5 en Hand 2:40. In die laatste tekst horen we Petrus zeggen: "Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht." Ons vertrouwen en onze koers zal nooit een volgen van de cultuur mogen zijn maar van Gods Woord in de cultuur van vandaag en morgen. Dan alleen kunnen we echt licht zijn in de donkere wereld.

 

LEEF AS GOD SE KIND  

 

Fil 2:15 Kind van God wees. Nie kind van die wêreld nie. Nie kind van die huidige tyd se gees nie. Dit is vir ons moeilik. Ons asem die tydgees in. Ons leef op 'n wêreld wat in en uit homself donker is en nie die HERE soek nie. Dit is nie so dat ons staan en wag het toe die Here Jesus na die wêreld gekom het nie. Ons lees in Johannes 1: "Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld - die wêreld het deur Hom tot stand gekom - en tog het die wêreld Hom nie erken nie. Hy het na Sy eiendom toe gekom, en tog het Sy eie mense Hom nie erken nie." vs 10
Mense kom nie uit hulself tot Christus as die Lig van die wêreld nie. Ons as sondige mense hou liewer van die donker. Ons wil leef in die donker omdat die ware lig die donker en die skuld in onsself wys. Ons hou nie daarvan nie! Ons wil dit wegsteek. 
Nogtans roep Paulus ons in hierdie teks op om as kinders van God te leef en die lig van Christus, van die evangelie te versprei. Dit wys ons dat dit nie net moet nie maar ook moontlik is. Christus het in die wêreld gekom en vir elkeen wat daarom bid Sy Gees verdien. Die Gees wat ons die liefde vir en van die HERE wil gee. Die Gees wat ons so wil verander dat ons die Lig liewer het as die donker. Die Gees wat ons leer om nie meer kind nie meer kind van die tyd en sy gees te wil wees nie maar kind van God. Jy wil verander word. Dan gaan vanuit ons lewe die lig skyn in die wêreld. Omdat ons aan Christus verbind is deur God se genade! Here maak ons U ligdraers!

 

EVANGELISATIE?  

 

Fil 2:15 "Dominee evangelisatie is niet echt nodig want elke zondag staan de kerkdeuren open. De mensen kunnen maar weten dat er kerken zijn dus kunnen ze uit zichzelf komen." Paulus schrijft hier dat we als lichtende sterren in de wereld, in de zondige wereld moeten schijnen. 
Hoe brengen we deze twee dingen bij elkaar? Laten ik het rechtuit zeggen: deze dingen zijn niet bij elkaar te brengen. Het eerste dat getuigen in deze wereld door de gemeente van Christus niet nodig is, klopt gewoon niet. Dan zouden we een lichtende ster moeten zijn in het verborgene. Dan zou dat achter de kerkdeuren moeten en achter de deur van ons huis. Dat past meer bij de geest van onze tijd die zegt: geloven is prima maar niet in de publieke ruimte, achter de voordeur graag! De Geest maakt duidelijk dat we in deze wereld als kerk en als gelovigen lichten hebben te zijn. Het evangelie moet van ons afstralen. Mensen moeten door ons leven en door ons spreken in het licht van Christus worden gezet. Dat betekent o.a. dat je openlijk een gelovige, openlijk een christen bent. Dat je leeft en praat als een volgeling van Christus. Zo is de naam christen ook ontstaan in Antiochië. De mensen in de stad gingen de volgelingen van Christus christenen noemen. Juist omdat de gelovigen daar steeds weer lieten merken en horen hoe ze vanuit Christus als hun Here en Verlosser leefden en dachten. Zie Hand 11:26 Geen getuigen, geen evangelisatie omdat kerkdeuren openstaan is heel gewoon verkeerd. Laat het licht van Christus vanuit jou en ons schijnen in deze wereld!

 

LIGDRAERS  

 

Fil 2:16 Hoe kan ons as ligte skyn in hierdie wêreld? Hoe kan ons Christus se ligdraers in hierdie donker wêreld wees? Dit kan net as ons aan die Woord van die lewe vashou. Dit is ook in en vir ons tyd 'n baie belangrik woord van die Gees vir ons. Ons kan nie die lig versprei as ons ons eie boodskap uitdra nie. Ons kan nie ligdraers in die wêreld wees as ons ons eie beeld van God of van Jesus uitdra nie. Ons kan nie die sout van die wêreld wees as ons die boodskap van Jesus uitdra waarby ons ons goed voel en so ons eie beeld van Christus maak nie. 
Dit wat ons uitdra, moet die woorde en die beeld van God self wees. Die Gees maak dit baie duidelik vir die mense in Korinte. Hy wys daarop dat hulle Christus wil dien volgens hul eie beeld. Die Gees laat Paulus dan o.a dit skryf: 'Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval." 2 Kor 11:4 Paulus wys dat 'n mens en 'n gemeente op hierdie manier van die ware evangelie afval en nie meer regtig Christus dien nie. Dan word ons met mooi woorde self deel van die duisternis en kan ons met die mooiste woorde nie meer ligdraers wees nie. Ons dra dan nie meer die Woord van die lewe uit nie. Die verloste lewe kan jy net vind by die Christus soos die in die Skrif na ons toekom. Daarom: vashou aan die Woord!

 

SCHIJNEN IN HET DONKER  

 

Fil 2:16 We zagen gisteren dat we in deze wereld als kinderen van God schijnen als we vasthouden aan het Woord van het leven. Wanneer we leven vanuit het Woord dat de HERE ons zelf gegeven heeft. Dat Woord is de waarheid. Dat Woord is het echte licht in deze donkere wereld. Dat laat me denken aan wat ik pas las. Dat iemand zei dat we in de kerk de vrijzinnigen nodig hebben. Vrijzinnig is dat je nu juist niet vasthoudt aan het Woord. Dat je je zin, je leven niet laat bepalen door het door God gegeven Woord. Dat je jezelf vrij voelt om je eigen zin, je eigen gedachten te volgen ook als dat ingaat tegen het Woord. Dat je jezelf dan nog altijd christen zou kunnen noemen en dan deel van Christus kerk zou kunnen zijn. Het is toch heel vreemd om zo te spreken en te denken. Dan maak je je los van het Woord. Dan maak je je los van het leven dat in Gods Woord naar ons toekomt. Dan maak je je los van wat Christus, die het leven is, ons in Zijn Woord geleerd heeft. Wie zijn eigen zin volgt die staat niet in het licht en straalt het echte licht niet uit. 
Het is zo onmisbaar om juist aan Christus en Zijn Woord vast te houden. Om juist ook in de kerk samen aan dat Woord vast te houden omdat daarin Christus die het leven is zuiver naar ons toekomt. Als we onze eigen hart en zin volgen dan zijn we op weg naar de dood. Dan zijn we eigenlijk al dood. Vanuit het Woord komt de roep tot ons om tot de levende God te komen die ons om Christus door de Geest tot leven wil wekken.

 

NIET VOOR NIETS  

 

Fil 2:16 Paulus ziet uit naar de dag dat de Here Jezus terugkomt. Een diepe wens bij hem is dat dan voor altijd duidelijk wordt dat zijn werk in Filippi echt vrucht gedragen heeft. Dat zijn werk als apostel in Filippi en andere plaatsen er toe geleidt heeft dat mensen tot het einde van hun leven met Christus geleefd hebben. Dat hij dan samen met mensen uit Filippi, Efeze, Corinthe en al die andere plaatsen waar hij gewerkt heeft aan Christus rechterkant zal staan. Als gezegenden van de Vader. Zie Matt 25.
Wanneer Paulus dit duidelijk maakt, gebruikt hij het beeld van een sporter. Van een hardloper. Dan moeten we bedenken dat Paulus in zijn leven zo veel gelopen heeft. Juist als verkondiger van het evangelie was hij steeds onderweg.Hij wilde steeds weer op een andere plaats het evangelie verkondigen om mensen daar tot Christus te brengen. Hij maakt te voet grote reizen waarop hij veel moest meemaken. Het was vol gevaar en ook vol tegenstand. Toch ging hij steeds weer verder. Hij liep en hij liep. Wat heeft Paulus zich ook lichamelijk ingespannen! Wat heeft hij er veel voor over gehad om de mensen op heel veel plaatsen het Woord van het leven te brengen. Zodat ze niet verloren zouden gaan maar eeuwig leven zouden hebben. Zijn verlangen is dat het niet tevergeefs was. Wie leeft voor Christus mag weten wat dezelfde Paulus op een andere plaats schrijft: "Wees altijd overvloedig in het werk van de Here, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Here." 1 Kor 15:58

 

OFFER  

 

Fil 2:17 Hierdie vers is nie meteens so maklik te verstaan nie. Wat bedoel Paulus as hy praat oor 'n drankoffer en as hy praat oor die offer van die geloof van die Filippense? 
Laat ons eerste kyk na die woorde; "die offer en bediening van julle geloof'. Paulus gebruik hier 'n beeldspraak. Hy herinner met hierdie woorde aan wat in die tempel gebeur het. Wie daar gekom het, het die offers gesien. By die offers is diere doodgemaak. Daarby het bloed gevloei. Wat het gebeur toe Paulus die evangelie in Filippi kom verkondig het? Toe het hy Jood en heiden opgeroep om tot Christus as hul Verlosser en Heer te kom. Dit het beteken dat hy hulle tot bekering opgeroep het. Hul lewe moes verander. Hulle het vir hulself en vir ander gode geleef. Die ou mens wat hulle was, moes geoffer word. Die ou mens moes doodgaan. Hulle moes leer om Christus te volg en so hul lewe aan die HERE toe te wy. Hulle moes leer om so hul lewe in diens van die HERE te gee. Dat is die offer van die geloof. Dat is die offer waar die HERE van hou. Wat Hom bly maak. Ons lees daarvan in Rom 12:1: "Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer - dit is julle redelike godsdiens." Dit gaan daarom dat ons deur die geloof regtig vir Christus wil leef. Dat ons regtig in liefde gehoorsaam aan die HERE leef. Dan praat Paulus ook nog oor die drankoffer wat hy dalk moet wees. Daaroor môre.

 

JE WIJDEN AAN GOD  

 

Fil 2:17 Paulus heeft het evangelie in Filippi mogen verkondigen. De Heilige Geest heeft hem gebruikt om in Filippi mensen tot een leven met Christus te brengen. Om ze zo door Gods liefde te brengen tot een leven waarin ze zich wijden aan de HERE. Zij geven hun leven, zij offeren hun leven in dienst van de enige God. Al zit Paulus gevangen toch geeft dat hem moed. Hij ziet dat de HERE werkt. Niets kan Zijn werk stukmaken. Zelfs de dood niet. Zelfs niet als je tot de dood veroordeeld wordt omdat je Christus als de enige Verlosser en de Heer over heel het leven verkondigt. Paulus spreekt hier over die eventuele dood als martelaar. Hij heeft het er over dat hij wel eens als een plengoffer uitgegoten kan worden. Daarmee wijst Paulus terug op wat er bij de offers gebeurde. We lezen daar ook over in Exodus 29:38-41. Over een offer werd o.a. wijn gegoten. O.a dit het offer tot een aangename geur voor de HERE. Paulus maakt duidelijk dat zelfs zijn dood in dienst van Christus de blijdschap uit zijn leven niet kan wegnemen. Zijn gevangenschap en zijn eventuele dood als getuige van Christus mag de blijdschap bij de gelovigen in Fillippi niet wegnemen. Als een kind van God om zijn of haar getuigen van Christus gedood wordt, is dat offer in Gods ogen goed. Dat neemt Hij aan. Hij laat daar het getuigenis van uitgaan dat Hij die man of vrouw het geloof gegeven heeft om daarvoor zelfs te kunnen sterven. Met de zekerheid dat Hij deze martelaar meteen verwelkomt en laat leven in de hemel om Christus offer.

 

VERKONDIG DIE EVANGELIE MET BLYDSKAP  

 

Fil 2:17,18 Bly wees. Bly in die geloof. Dit is waar Paulus oor skryf. Selfs bly as die uitdra van die geloof vir jou of my die dood beteken. Ek lees hierdie woorde terwyl verseker in Nederland jy al meer kan voel dat baie mense negatief teen die Christelike geloof aankyk. Veral as jy aan die Bybel as God se Woord wil vashou. As die Woord van die lewe. As jy die bybelse norme uitdra byvoorbeeld as dit om aborsie, genadedood of seksuele lewe gaan. As jy die HERE vanuit Sy Woord oor o.a. hierdie sake laat praat, word jy van diskriminasie en verdrukking beskuldig. 
Die opvallende is dat sekere mense in die kerke daarvoor pleit om nie opentlik daaroor te praat nie. Ons sou moet bedink dat die samelewing dit as negatief ervaar as jy vanuit God met norme kom. Veral as dit dinge is waarin die samelewing van nou so anders voel. Ons sou baie meer in die verborgene Christene moet wees. Ons sou ons meer aan die samelewing moet aanpas en oor Jesus praat as iemand wat meer by die semelewing van vandag en môre pas. Hoe anders is hierdie manier van dink as wat Paulus deur die Gees ons leer in die brief aan die Filippense! Paulus is in die tronk en roep die gemeente op om met blydskap die hele evangelie te verkondig. Sonder om iets van die evangelie van Jesus Christus as Verlosser en Here af te doen. Paulus soek nie die vervolging nie. Nogtans is hy bly as die vervolging kom dat hy dan mag weet dat Christus hom gebruik en almal wat so ly om van die HERE te getuig. Selfs vervolging en dood kan jou nie skei van die liefde en lewe wat God vir Sy kinders gee nie!

 

BLIJ ZIJN  

 

Fil 2:17,18 Blij zijn is de grondtoon van het geloof in die Here Jezus. Jij en ik kunnen blij in de wereld staan als we verbonden zijn met Christus als onze Verlosser en Heer. Je mag jezelf altijd weer bemoedigen met Christus als de Verzoener van je zonden. Je mag jezelf altijd weer bemoedigen met Christus als de Verlosser die voor jou toekomst geeft. Een toekomst mooier en beter dan iemand zich op aarde maar kan voorstellen. Zelfs een zonder einde. Zonder Christus is er alleen uitzicht op een eeuwig zwart gat. Met Christus kan echt niets ons scheiden van de liefde van God die zondaars die tot Christus vluchten echt redt! Wanneer je daar over nadenkt dan gaat er een wereld voor je open. Dan zie je ook dat dit alles te maken heeft met de eenheid van de kerk waarover Paulus zo nadrukkelijk spreekt. Wanneer blijdschap vanuit dankbaarheid de grondtoon van ons leven is dan verdwijnt al meer de altijd kritische houding om elkaar de maat te nemen. Dan benaderen we elkaar in de gemeente van Christus positief, dan willen we samen delen in de blijdschap van het geloof. Dan is ons denken en spreken juist gestempeld om elkaar in die blijdschap te laten delen. Zo willen we dan ook samenleven als kerken. Al meer groeien in een leven vol moed en blijdschap in dienst van onze Koning en Verlosser Jezus Christus. Wat is het ook voor het kerkelijke leven in Nederland van het grootste belang om vanuit die blijdschap elkaar te zoeken. Samen blij gehoorzaam aan het Woord van het leven! Blij zijn is geen extra bij het geloof. Het hoort er bij!

 

HOE BEPLAN JY?   

 

Fil 2:19 Paulus het die plan om Timoteus na die gemeente van Filippi te stuur. Hy skryf daaroor dat hy dit "in die Here Jesus" doen. Hiermee maak Paulus duidelik dat hy sy planne maak in afhanklikheid van Jesus Christus as die groot Koning. Paulus het geleer om nie te dink dat hy self kan besluit wat moet gaan gebeur nie . Dit voel Paulus op daardie oomblik duidelik in sy eie lewe. Hy sou graag gereis het om op allerhande plekke die evangelie te verkondig. Dit is vir hom nou onmoontlik want hy leef in die tronk. Hy kan nie doen wat hy maar wil nie.

Hoe belangrik is dit om as ons planne maak te besef dat ons hele lewe onder die beheer van die Here Jesus staan. Jakobus skryf daaroor die volgende: "Kom nou, julle wat sê: Vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar een jaar deurbring en handel drywe en wins maak ....... In plaas dat julle sê: as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen." 4:13,15

Dit behoort by die Christelike lewe om jou regtig afhanklik van die Here Jesus te weet. Om dit nie net met jou mond te sê nie maar dit ook al meer so te begin voel en dink. Dan leer 'n mens ook bid vir planne wat jy maak. Dan leer ons ook om as ons planne maak te wonder of dit tot opbou van die lewe met die HERE is. Afhanklik wil wees in liefde vir die HERE en Sy kerk is so belangrik. Dit leer jou om as burger van Christus se Koninkryk te leef. Dan leef jy en ek 'n regtig sinvolle lewe.

 

ECHTE BELANGSTELLING   

 

Fil 2:19 Paulus wil Timotheus naar Filippi sturen. Bij hem leeft er de echte belangstelling voor de gemeenten. Paulus leeft niet voor zijn eigen succes. Het is niet zo dat hij tegen anderen vertelt hoeveel gemeenten hij wel gesticht heeft, hoe groot ze wel zijn en daarmee uit. Nee, het gaat hem er om of deze gemeenten echt in liefde voor de Here leven. Hij heeft echte zorg over de gemeenten. Paulus is hierin een echte volgeling en apostel van de Here Jezus. Ook bij Christus is er als de Goede Herder die diepe zorg en liefde voor de gemeenten. Je ziet dat bijvoorbeeld in de brieven die Jezus Christus vanuit de hemel naar de 7 gemeenten in Asia laat sturen. Zie Openbaring 2,3. 
Paulus grote doel is dat hij graag bemoedigd wordt. Het is voor hem zo goed als hij hoort dat het in een gemeente goed gaat. Goed doordat de gemeente echt in verbondenheid met Christus en Zijn Woord leeft. Echt leeft in liefde voor de HERE. De bedoeling is dus niet om kritisch te zijn en zijn eigen stempel zo duidelijk mogelijk op de gemeenten te drukken. Er bestaan ook echt wel verschillen tussen hoe gemeenten bepaalde dingen doen als het maar volgens het evangelie is! Paulus stuurt uit liefde zelfs een van zijn meest geliefde medewerkers. Iemand die ook zelf echt in liefde voor de HERE leeft en werkt. Als het dan nodig is om ergens te corrigeren of te stimuleren dan kan die dat ook doen. Wat is het belangrijk dat we vol belangstelling voor de kerk van Christus zijn juist om elkaar te bemoedigen. Samen op Gods weg te gaan.

 

TELEURSTELLINGEN   

 

Fil 2:20 Paulus kent de teleurstellingen van het leven. Ook in de kerk van de Here Jezus. Eerst spreekt Paulus zijn vertrouwen in Timotheus uit. Hij wil juist hem naar Filippi sturen omdat Timotheus zo eensgeestes met hem en met de gemeente van Filippi is. Paulus kent Timotheus, die hij op andere plaatsen zelfs zijn geestelijk kind noemt, als iemand die juist voor de belangen van Christus' kerk leeft. Zijn eigen belang gaat niet voorop maar het belang van Christus' Koninkrijk. Dat betekent niet dat je de belangen van jezelf en je gezin verwaarloost maar dat je ze een plaats geeft in het geheel van de dienst aan Christus. Om samen te leven voor de HERE en zijn volk. 
Paulus heeft op dat punt ook grote teleurstellingen moeten meemaken. Hij merkt zo vaak dat anderen in de kerk die zijn medewerkers zijn meer voor zichzelf leven dan voor Christus en zijn kerk. Eerst aan jezelf denken Soms voel je die teleurstelling bij hem zo duidelijk zoals in onze tekst. Een ander voorbeeld is wat hij in zijn tweede brief aan Timotheus schrijft: "Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar allen hebben mij in de steek gelaten - het worde hun niet toegerekend". Juist bij teleurstellingen in de kerk is het zo belangrijk dat we dan juist vanuit de liefde van en voor de HERE verder werken. In Hem en Zijn werk onze blijdschap blijven vinden. Vertrouwen op wat Paulus dan verder schrijft in 2 Tim 4: "Maar de HERE heeft mij bijgestaan en mij kracht gegeven".

 

ONVOLMAAKTHEID   

 

Fil 2:21 Ek kom nog terug op wat ek Saterdag geskryf het. Toe het ons gesien dat ook in de kerk mense mekaar teleurstel. Paulus moet ervaar dat as dit moeilik en gevaarlik word baie rondom hom nie kom help en bemoedig nie. Dan lyk dit asof hy amper alleen staan. Dit wys ons dat die kerk op aarde nog nie die hemel en die nuwe aarde is nie. Die nugterheid van die geloof weet dat ons saam in die kerk nog onvolmaakte mense is. As jy daaroor nadink dan sien jy dit in die hele Bybel. Steeds weer in die Ou en Nuwe Testament lees ons hoe God se volk vermaan word. Steeds weer is daar rede om dit te doen. Ons is geroep om as God se volk anders as die wêreld te leef. Ons mag ook nooit sê dat ons omdat nie volmaak is en word op aarde dit dus nie baie saak maak hoe ons leef nie. Wie dit sê is 'n papegaai van die duiwel.

Nogtans moet ons by onsself en by ander weet dat die onvolmaaktheid, dat die teleurstellings daar is. Dit wys vir ons ook dat ons juis die roeping het om mekaar in liefde daarop aan te spreek. Paulus doen dit ook steeds weer in Sy briewe. Christus doen dit in die briewe aan die sewe gemeentes in Openbaring 2,3. As ons sê dat ons nou beter is as God se volk in Ou en Nuwe Testament bedrieg ons onsself en staan ons nie oop vir die gesonde vermaning wat ons almal vanuit God se Woord nodig het nie. Hoe belangrik en onmisbaar is dit om ons almal in ons lewe steeds te laat aanspreek op ons gedrag en so saam die regte geloof en vertroue en die regte omgaan met mekaar te leer.

 

BETROUBARE MANNE   

 

Fil 2:22 Paulus is in die tronk. Juis as gevangene het hy mense nodig wat hom help. Mense met wie hy kan kommunikeer. Timoteus is vir hom soos 'n kind. hy is die geestelike seun van Paulus. Paulus het hom as jongman die evangelie van Christus vertel. Timoteus het van sy ma en ouma die God se Woord leer ken. Hulle het as regtig vroom mense hom die geloof in HERE voorgeleef. Die HERE het dit so geseën dat Timoteus regtig as 'n gelowige seun geleef het. Toe het Paulus gekom en van die Here Jesus vertel as die Vervuller van die Ou Testament. As die beloofde Verlosser wat gekom het. Paulus het in Timoteus ook die gawes gesien om verkondiger van die evangelie te word. Timoteus het in die jare wat hy in diens van die evangelie dien, gewys dat hy betroubaar is. Ook betroubaar as dit om die evangelie gaan. Hy verkondig wat Paulus van die Here gehoor het. Hy verkondig die regte evangelie. Paulus roep in sy briewe aan Timoteus hom ook steeds weer op om dit te doen. Om die gesonde leer te verkondig. Hoe belangrik is dit ook in ons tyd dat ons betroubare evangelieverkondigers het! Paulus skryf ook vir Timoteus; "en wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer." 2 Tim 2:2
In ons tyd sien ons dikwels dat mense verkondigers wil hê wat steeds weer nuwe dinge doen en sê, wat sê wat mense in ons tyd graag wil hoor. De Gees sê iets heeltemal anderste! Dit gaan daarom dat manne die evangelie verkondig soos Christus ons dit het voorgesê en Paulus en Timoteus dit verkondig het!

 

BETROUWBAAR EVANGELIE   

 

 Fil 2:22 Timotheus heeft Paulus in de dienst van het evangelie geholpen. Hij heeft zijn trouw aan het evangelie steeds weer laten zien. Betrouwbaar zijn, altijd weer aanspreekbaar zijn aan het evangelie zoals ons dat in de Bijbel is gegeven is zo belangrijk! Ook als we denken aan lijdensweken die voor de deur staan. Er zijn allerlei kerstboodschappen die naar voren komen. ik ga het nu niet hebben over kerst dat niet verder komt dan lekker eten en gezelligheid. Een boodschap die ook rondzingt is dat God mens geworden is omdat Hij wel eens mee wilde maken hoe het was om mens te zijn. Dat Hij zelf eens de lucht wilde voelen en zelf wilde voelen hoe het is om mens op aarde te zijn. Het zou zoiets zijn als een directeur die in de fabriek het gewone werk gaat doen om zelf te voelen hoe het is om dit werk te doen. Vanuit eigen ervaring gaat hij er dan iets aan doen om het beter te maken. Het klinkt je misschien wel goed in de oren maar het is niet het kerstevangelie! Als het niet meer dan dat zou zijn dan was het allemaal erg arm. Dan was er voor ons geen vergeving. Dan is Christus niet gekomen om de straf die wij verdiend hadden, te dragen. Dan lopen we hier onverzoend rond op weg naar een heel duistere toekomst. Dan zou vrede op aarde zoals de engelen dat zongen een loze kreet zijn geweest. Het echte evangelie is dat Vader Zijn Zoon naar de wereld heeft gestuurd om voor ons de vloek te dragen! Daarom moest Christus zwak mens worden en heeft Hij de gevolgen en de kracht van de zonden als mens ervaren. Zonder te zondigen om wie geloofd eeuwige vrede te geven.

 

EPAFRODITUS   

 

Fil 2:25 Paulus stuur Epafroditus na Filippi. Die gemeente van Filippi het hierdie broeder self eerste na Paulus gestuur. Hierdie gemeente het regtig in liefde vir Paulus geleef. Hulle het geweet dat Paulus in die tronk is. Hulle weet ook dat in die tronk nie goed vir die gevangenes gesorg word nie. Dikwels kry hulle nie goeie kos nie. Hulle het klere wat hulle nie baie teen die kou verskerm nie. Die klere word vies en nie gewas nie. Die gemeente van Filippi stuur dan Epafroditus na Paulus met geld en ook om vir Paulus iemand te kan wees wat hom kan help met wat hy maar nodig het. Ons lees daarvan in Fil 4:16-18. Ons sien hier dat ons ons nie in ons eie gemeente mag opsluit nie. Dit is belangrik om wyer na God se werk in hierdie wêreld te kyk. 
Paulus skryf nou dat hy Epafroditus weer na die gemeente in Filippi terugstuur, Juis omdat hy op hierdie oomblik Timoteus wat hy so graag wou stuur nie kan stuur nie. Hy noem Epafroditus sy broeder, medewerker en medestryder. Dit is belangrik om vir die broeders en susters in Filippi duidelik te maak dat Epafroditus regtig vir Paulus van waarde was en is. Hulle hoef nie te dink dat Epafroditus hom in die moeilike oomblikke in die steek gelaat nie. Hy is regtig 'n man wat as 'n broeder leef. Wat vir Christus se Koninkryk leef. Hoe belangrik is dit om saam so te leef ook vandag. Om so mekaar te help en te stimuleer om Christus se kerk op aarde te wees.

 

DIENEN   

 

Fil 2:25 Epafroditus is als afgevaardigde van de kerk van Filippi naar Paulus gegaan. Hij heeft wat er door de gemeente ingezameld bij Paulus gebracht. Verder is hij daar als afgevaardigde van de gemeente om Paulus te helpen. We zien hier hoe goed het is dat dingen gedaan worden door de gemeente. Dat mensen namens de gemeente dingen kunnen doen. De kerk van Christus is er niet om er voor te zorgen dat ieder zijn eigen ding gaat doen en daar een deel van de gemeente voor probeert te winnen. Dan krijg je of snel onenigheid en spanningen of een soort onverschilligheid dat ieder maar zijn eigen ding moet doen. Dat past bij onze tijd maar niet bij het samen volk van God zijn. Je ziet deze dingen trouwens ook al in de tijd van het Nieuwe Testament zelf bijvoorbeeld in de gemeente van Korinthe. Epafroditus gaat namens de gemeente van Filippi op weg. Hij laat zich ook door de gemeente sturen. Hij stelt zich in dienst van de gemeente en zo in dienst van Christus' Koninkrijk. Ze beseffen de nood van Paulus en ook hoe belangrijk het is dat Paulus ook in gevangenschap kan blijven getuigen van Christus. Epafroditus wil echt een dienaar zijn. Hij wil gaan helpen en zijn leven in dienst van de gemeente en van Paulus stellen. Het gaat hem niet om zijn naam. Dat is het wat ons leven heeft te stempelen als christenen dat het niet om ons gaat maar dat we willen dienen volgens Gods Woord. Dat we uit dat Woord willen leven en dat Woord hoog willen houden en eerbiedigen.

 

SIEK WEES EN GOD SE ONTFERMING   

 

Fil 2:26,27 Epafroditus is by Paulus. Hy het die geskenk van die gemeente van Filippi gebring. Hy het Paulus gaan help as 'n broeder, medewerker en medestryder. Hy het saam met Paulus gestaan en hom nie vir Christus geskaam nie. Ook nie vir Paulus wat as gevangene vir Christus in die tronk is nie. Hy het hom nie daarvoor geskaam dat hy met 'n gevangene verbind is nie. 
Dan kom die oomblik wat Epafroditus siek raak. De gemeente van Filippi hoor dat hulle afgevaardigde by Paulus siek geword het. Hulle is daaroor besorg. As Epafroditus siek is, verlang hy na die gemeente van Filippi. Hy wil hul graag vertel wat gebeur het en hy wil ook graag weet wat in die gemeente gebeur. Hy is regtig betrokke op hierdie gemeente. Paulus vertel nou dat Epafroditus nie 'n bietjie siek was nie. Hulle het selfs gedink dat hy sou sterf. Paulus wys nou dat as dit om siek wees gaan dit die HERE is wat jou en my lewe in Sy hand het. Epafroditus was doodsiek. Hoekom het hy nogtans genees? Omdat die HERE Hom oor hom ontferm het. Dit was die HERE se goedheid dat Epafroditus kon herstel en so vir Paulus en die gemeente van Filippi nog van waarde kan wees. Ons sien hier dat as ons deur die dokters behandel word, wat goed is!, ons nooit die gebed mag vergeet dat die HERE die hande van die dokters en die medikasie sal seën. Ons kan nie sonder dat die HERE met ons is nie. Sonder Sy seën is ons dood maar met Sy seën leef ons! Ook as ons sterf want dan leef ons as gelowige by Hom in die hemel.

 

ZORG VOOR EN OVER   

 

Fil 2:26-28 We lezen in deze verzen op verschillende manier over zorg. Zorg over en voor elkaar. Dat is een heel belangrijk punt als het om het leven gaat. Dat is als het goed is juist ook een heel belangrijk kenmerk van het christelijke leven. Het leven in de kerk en juist vanuit de kerk naar buiten. Je hebt echte belangstelling voor de mensen om je heen. Je leeft niet voor jezelf en voor je eigen gelijk maar voor een ander die juist liefde nodig heeft. Dat heeft alles te maken met de twee grote geboden;
1. De HERE als de enige God liefhebben en eren.
2. Je naaste liefhebben als jezelf.
Dat laatste kan alleen als je vanuit Gods liefde leeft. Als je op Christus als de wijnstok aangesloten bent. Christus heeft die liefde, die genadige zorg zo geweldig laten zien. Toen wij nog zondaren waren ( Rom 5) heeft Hij ondanks ons in liefde voor ons onder Gods oordeel Zijn leven gegeven. Zijn onverdiende liefde gaat naar ons uit en roept ons uit zorg om tot Hem te komen zodat we niet verloren gaan maar eeuwig leven krijgen. Daarom als het goed is ook zorg voor mensen om je heen, groepen om je heen die je de verkeerde weg op ziet gaan. Niet omdat ze moeten doen wat jij zegt. Nee, omdat je mensen bij Christus als de echte Verlosser weg ziet bewegen al meer. Al denken ze zelf dat het niet zo is. Daarom ook altijd weer het gebed voor anderen, daarom waar je kan een ander helpen. Zonder je af te vragen of iemand het verdiend heeft. Dan wordt het leven warm door de liefde die de Geest in je werkt. Laten we warm zijn in een kille wereld om mensen zo voor Christus te winnen.

 

WAARDERING   

 

Fil 2:29 Paulus is blij dat de HERE er voor gezorgd heeft dat zijn medestrijder en medewerker Epafroditus weer gezond is. Hij stuurt hem dan ook naar de gemeente van Filippi. Wanneer Epafroditus bij hen komt moeten ze hem met blijdschap ontvangen. Het is belangrijk dat ze laten blijken dat ze blij zijn met zijn komst. Dat ze hem ook echt weer thuis laten voelen in de gemeente. Het is namelijk belangrijk om mannen als Epafroditus in ere te houden. Zeker ook in onze tijd is het belangrijk om hier aandacht aan te geven. Het is in onze tijd zo dat er veel nadruk op gelegd wordt dat mannen die geroepen zijn om het evangelie te brengen ook maar gewone mensen zijn. Het is populair om te zeggen dat je ze niet op een voetstuk moet zetten. Dat laatste is waar als dat betekent dat ze boven kritiek verheven zouden zijn of naar ze opgekeken zou worden als een soort halfgoden. Toch mogen we met het badwater het kind niet weggooien. Zij die zich inzetten voor het verkondigen van het Woord en daarvoor door de Here geroepen zijn in zijn kerk moeten daarvoor ook de waardering voelen, Om zo bemoedigd te worden. We lezen dat steeds weer in het Nieuwe Testament. Ik geef een paar voorbeelden: "Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut." Hebr 13:17 "Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard geacht worden, vooral diegenen die arbeiden in het Woord en in de leer. Want de Schrift zegt: Een dorsende os mag u niet muilbanden, en: De arbeider is zijn loon waard." 1 Tim 5:17,18

 

MAG?

 

Fil 2:29 Paulus beveel Epafroditus by die gemeente van Filippi aan. Hy is een van die manne wat met agting deur die gemeentes bejeën moet word. Dit is een van die manne wat betroubare medewerkers en medestryders vir die evangelie is. Dit lyk asof in Filippi daar mense is wat nie van plan is om Epafroditus met agting te ontvang nie. Wanneer sal jy iemand wat sy lewe gee met sy eie gawes vir die evangelie nie in ere hou nie?
Dit gebeur as jy van jouself hoog dink of as jy iemand anders as 'n bedreiging vir jou eie posisie sien. Jy wil met die ander wedywer en daarom probeer om die ander nie te ag nie sodat jy jou posisie hou of deur ander meer geag word. Dit is iets wat ook in die kerk gebeur. Ons raak jaloers op 'n ander se gawes, ons raak jaloers as oor 'n ander goed gepraat word. Hoe belangrik is dit om juis dan op Christus te let! Hy het Homself verneder. Hy roep ons juis in Fil 2 op om eensgesind te wees en juis die ander hoër te ag as onsself. Hoe belangrik is dit dat ons juis leer om van ander se gawes in die gemeente, in die kerke te geniet. Om saam vir die Here en Sy kerk in onderlinge liefde te werk. Christus self wys daarop dat ons nie vir ons eie posisies in die kerk moet gaan nie as Hy in Matt 20 sê: "maar so moet dit onder julle nie wees nie; maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees; net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en Sy lewe te gee as losprys vir baie." Matt 20:26-28

 

LEVEN VOOR EIGEN ONTPLOOOIING?   

 

Fil 2:30 Epafroditus was een man die zijn leven echt stelde in dienst van Christus en Zijn kerk. Paulus maakt aan de gemeente van Filippi duidelijk dat deze man echt voor Christus wil leven. Zijn komen naar Paulus heeft er voor gezorgd hij daardoor bijna dood was. Epafroditus denkt niet in de eerste plaats aan zijn eigen aardse belang maar leeft voor de verkondiging van het evangelie. Ook als zijn bijdrage op dat moment voor hem de dood zou betekenen. 
We zien hier iets heel belangrijks. Iets ook dat in onze tijd heel actueel is. Leef je voor je eigen ontplooiing op deze wereld of leef je in dienst van Christus? In onze tijd kom je heel vaak tegen dat het om onze eigen ontplooiing gaat. We zoeken uitdagingen waardoor wij op deze wereld ons kunnen laten zien. We moeten gaan voor wat wij willen bereiken. Bij velen zit er een prestatiedrang achter of dat we voor onszelf alles gedaan hebben en gezien hebben wat we ons voorgenomen hebben. Je hoort mensen dan praten over een bucketlist die ze af willen werken. Je leven is eigenlijk pas geslaagd als je dat gedaan hebt. De Heilige Geest beveelt Epafroditus aan die geen verlanglijstje voor zichzelf heeft maar zich inzet voor Christus en Zijn Koninkrijk. Dan kan het zijn dat je in ogen van mensen heel weinig bereikt hebt. Dat is schijn want wie voor Christus en Zijn Koninkrijk leeft, krijgt alles voor altijd! Wie zich uit liefde voor God geeft voor de naaste mist in de toekomst niets! Wie voor zichzelf leeft gaat dat voor eeuwig missen.

 

PERSOONLIKE AANDAG   

 

Fil 2:30 Nog een keer oor Epafroditus. Paulus skryf oor hom nog dit: "om aan te vul wat julle kortgekom het in die diensbetoning aan my." Epafroditus het sy lewe gewaag in diens van die evangelie. Hy het dit konkreet vir Paulus, wat in die tronk is, gedoen.
Wat het Epafroditus aangevul? Hy het vanuit Filippi na Paulus gekom en het die geld saam wat hulle ingesamel het. Dit is goed en mooi as ons geld kan gee vir mense wat in nood is. Dit help om kos en klere te kan koop. Dit is voorwaardes om te kan leef. Nogtans gaan dit nie net daarom in die lewe nie. Dit gaan ook om die liefde wat jy self kan gee. Om die persoonlike aandag wat mense so nodig het. Die gemeente van Filippi het geld gegee en Epafroditus was met sy aanwesigheid en persoonlike hulp vir Paulus die aanvulling wat nodig was. 
Ons leer hier 'n belangrike les. Dit is goed om geld te gee vir mense wat allerlhande behoeftes het om te kan leef. Nogtans is dit ook nodig om persoonlike aandag en hulp te gee. Dit kan nie so wees dat ons geld gee om ander nie self te hoef help nie. Ons kan self liefde en hulp gee nie afkoop deur vir ander geld te gee nie. Dit is reg om geld te gee want ons kan nie almal self help nie. Dit is goed om ander te stuur om die hulp te gee maar vergeet nooit om in jou eie omgewing vanuit Gods se liefde liefde en hulp te gee. Dit kan ook as jy min geld het. So is ons beeld van God na ander mense toe.

 

UITZICHT   

 

Fil 3:1 Het lijkt er op dat Paulus zijn brief aan de gemeente van Filippi wil gaan afsluiten. Letterlijk schrijft hij aan het begin van dit vers: "Voor het overige". Als hij dit geschreven heeft en dan over de blijdschap van het geloof schrijft, lijkt het alsof de Geest hem zo meeneemt dat er toch nog een heel stuk aan de brief wordt toegevoegd. Paulus gaat eigenlijk pas echt afsluiten vanaf 4:8 als hij in het Grieks dan hetzelfde woord gebruikt dat dan vertaald is met 'voorts' (HSV, 1951) of tenslotte (NBV). 
Wat heeft Paulus tot nu toe met het oog op de gemeente van Fillippi geschreven? Hij heeft duidelijk gemaakt dat afgunst en de onenigheid weg moeten. Ze moeten zich juist op Christus richten. Ook op Zijn voorbeeld dat Hij zich vernederd heeft, dat Hij juist in alles dienstbaar wilde zijn. Ze moeten juist eensgezind zijn door zich door Christus voorbeeld en Zijn leer te laten vormen. In het gedeelte daarna (2:19-30) laat Paulus dan zien dat hij en zijn medewerkers ook zo hun werk willen doen. Toch sluit Paulus nu niet af want het is alsof de Geest hem laat zien hoe de heel kleine gemeente tegenover een overmacht van ongeloof staat. Nog veel sterker dan wij dat vandaag ervaren! Wat is het belangrijk als je elke dag met zoveel ongeloof, zoveel geloof in andere dingen en goden te maken krijgt je blijdschap in de Here vindt! Dat je niet alleen maar bezorgt de wereld inkijkt, dat je je niet vast kijkt in wat de wereld allemaal zegt. Dat je beseft, ook als het om je kinderen gaat, dat de HERE sterker dan de hele afvallige wereld is. Als er iemand is die ons vast kan houden en brengen tot een gered leven dan is Hij het!

 

TOCH BLIJ!   

 

Fil 3:1 Paulus roept de gemeente op om zich in de Here te verblijden. Hij doet dat tegen de achtergrond van zijn oproep tot eensgezindheid en om het belang van de ander hoger te achten dan dat van jezelf. Zelfverloochening in liefde voor God en de naaste is niet iets om chagrijnig van te worden. Het is iets om blij mee te zijn. Daar komt nog iets bij als je het vervolg van deze brief leest. Paulus laat dan zien hoe je je leven vindt in Christus. Ook als de grote meerderheid om je heen anders denkt, voelt en gelooft. We moeten ons goed bedenken dat de eerste christelijke gemeenten in de wereld echt heel alleen stonden. Het leek alsof ze geen achtergrond hadden om op terug te vallen. De Joden waren hun tegenstanders. Zij hadden het Oude Testament en hadden toch de traditie aan hun kant leek het. De grote meerderheid van de Joden werd geen christen. De andere gemeenteleden hadden ook gebroken met hoe hun voorouders geloofden, dachten en voelden. Daar sta je dan terwijl bijna de hele wereld vreemd tegen je aankijkt. Dat kan je ook in onze tijd gebeuren als je tot geloof komt. Of als je vasthoudt aan Gods onfeilbare Woord terwijl de gemeenschap waarin je bent opgegroeid al meer van die overtuiging aan het weggroeien is. Als die jou als een soort fossiel gaan zien. Je bedoelt het in hun ogen goed maar toch ben je in het verleden hangen. Waarin vind je dan je vastheid, waarin vind je dan je blijdschap? Paulus laat zien dat je die blijdschap dan vindt in Christus in wie je alles hebt! Je echte verlossing die niemand je kan afpakken.

 

HARTLIK BLY   

 

Fil 3:1 Ons moet onthou dat Paulus in die tronk is. Hy is 'n gevangene. Juis omdat hy die evangelie van Christus bly verkondig het. Die gemeente in Filippi en in ander stede is baie klein. Die vervolging vanweë jou geloof dreig steeds weer. Mense së vir jou dat hulle nie verstaan dat jy so anders dink en voel as die meerderheid. Dit is tog glad nie nodig nie. Ons ken dit ook in ons tyd. 
Paulus wat in die tronk is skryf dan: "Verbly julle in die Here." Hy maak duidelik dat hy niemand anders oorgehou het as die Here. Niemand anders as Christus kan hom die regte blydskap gee. Die blydskap wat bly tot in die swaarste omstandighede. Christus is dit wat uit die dood opgestaan het en wat vir sondige mense ewige verlossing verdien het. Niemand en niks anders kan dit vir jou gee nie. Paulus skryf dan dat dit vir hom geen moeite is om hierdie dinge te skryf nie. Dit is nie so dat hy dit skryf omdat mense of omdat God dit van hom verwag nie. Dit is nie uit dwang dat hy dit skryf nie. Hy skryf dit vanuit sy hart in die tronk. Dit is die heerlike werklikheid wat Christus vir die gelowiges verdien het. Hy skryf dit uit sy hart en hy skryf dit graag want dit gee die lesers sekerheid. Wat mense rondom jou ook maar sê en dink as jy vashou aan Christus en Sy Woord nogtans het jy alle rede om bly te wees. Dan het jy iets gekry wat net hulle het wat aan Christus verbonde is ontvang. Wat onskatbare ewige waarde het. Dit is 'n voorreg om Christus te mag wees! Die grootste rede om bly te wees.

 

SCHELDEN?   

 

Fil 3:2 Paulus schrijft hier: "Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis!." Dat klinkt ons als schelden in de oren. Toch is het dat niet. Als we hier over honden lezen moeten we bedenken dat de Joden heidenen met honden vergeleken om dan uit te drukken dat ze onrein zijn. Dus niet als scheldwoord maar om aan te duiden dat bepaalde mensen voor God niet schoon zijn en dat als jij ze volgt je ook vies voor God wordt. De mensen over wie Paulus het nu heeft zijn mensen die zich inzetten. Het zijn arbeiders die er echt voor gaan. Toch zijn het slechte arbeiders. Niet omdat ze lui zijn maar omdat ze zich inzetten voor een slechte zaak. Zo lijkt het niet want ze beroepen zich op de besnijdenis. Op iets dat God zelf als teken bij de Joodse jongetjes van 8 dagen oud voorgeschreven had. Hier staat ook niet dat deze mensen niet menen wat ze doen. De Heilige Geest zegt dat deze actieve, voor het oog vrome mensen zich inzetten voor een verkeerde zaak. Wanneer je hen volgt wordt je juist onrein voor God. Dan blijft Gods oordeel over je leven. Waarom? Omdat deze mensen je de keus geven tussen de besnijdenis en het volgen van Christus als je Here en Verlosser. Volgens hen moet bij de christenen de besnijdenis in de plaats van de doop komen en moeten christenen Christus vaarwel zeggen. Paulus zegt nu dat je dan je leven versnijdt. Zonder Christus pleeg je zelfmoord. Met Christus leef je! Ben je vrij van het oordeel. Laat je dan ook door welke dwaalleer ook maar niet meenemen!

 

ONS DIE BESNYDENIS   

 

Fil 3:3 Teenoor die dwaalleer sê Paulus nou: "Want ons is die besnydenis". Hy praat van ons. Die ons is hulle wat in Christus glo en daarom met Hom leef as hul Verlosser en Here. Die Jode in die tyd wys die Christene daarop dat hulle die Ou-Testament het en dat by hulle die besnydenis is soos die HERE die in Genesis 17 gegee het. Waar moet jy wees om regtig by God se volk te behoort? Waar kom die besnydenis regtig tot sy reg? 
 Die Gees laat Paulus sê dat die Christene die besnydenis is. Hy sê daarmee dat hulle wat Christus as God se Seun volg die ware volk van God is. Die Filippense moet hulself nie in verwarring laat breng nie. Die besnydnis wys op Christus wat Sy lewe moes gee vir die sondes van God se volk. Hy het dit gedoen. Die besnydenis sonder die geloof in Christus het geen betekenis meer nie. Dit het nou net 'n nasionalistiese betekenis gekry. Christus het Sy bloed gegee en daarom is nou nie meer die besnydenis nie maar die doop die teken van God se verbond met Sy volk. Dit gaan daarom dat Jood en heiden saam by Christus skuil as hul Verlosser. Paulus wys ook op ander plekke daarop dat juis die Jode en die heidene wat in Christus glo saam God se volk is. Dit gaan daarby dan altyd om die hart wat met Christus in liefde verbonde is. Ons lees dit byvoorbeeld baie duidelik in Rom 2:28:29: "Want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dit is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie.; maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is die van die hart, in die gees, nie na die letter nie."

 

GAAT HET OM VORMEN?   

 

Fil 3:3 Paulus laat ons zien waar het in het leven met de HERE om gaat. Gaat het om de vormen? Gaat het er om dat je besneden bent, gaat het er om dat je gedoopt bent? Gaat het er om dat je avondmaal viert, gaat het er om dat je elke zondag naar de kerk gaat en dat je elke dag bidt? Begrijp me nu even heel goed. Behalve je laten besnijden zijn dit dingen die echt bij het leven met de HERE horen. Het gaat er om dat we daarin trouw aan de HERE zijn. Deze dingen horen bij de levende omgang in liefde met Christus. Wie zegt dat die dingen niet belangrijk zijn en je er wel slordig mee om kunt gaan, is bezig om bij het leven met de HERE weg te gaan of kent het niet. 
Maar er moet wel iets bij gezegd worden. Het gaat er om dat je het met je hart doet, dat je met een hart in liefde verbonden aan Christus zo leeft. De vormen die God geeft komen tot hun doel als we daarin met ons hart aan de HERE verbonden zijn. Dat we door de Geest, zoals Paulus hier schrijft, Christus dienen. Dan leren we om niet op vlees te vertrouwen. Niet op wat er lichamelijk bij de besnijdenis gebeurd is. Niet op het water zelf dat bij de doop over ons gekomen is. Niet op het plekje zelf dat ik in de kerkdienst ingenomen heb. Nee, ik zie de HERE in besnijdenis, in doop, in de kerkdienst, in het avondmaal, in het gebed voor me. Ik wil als kind met Hem als mijn Vader, mijn God en Verlosser leven! Hem in liefde dienen. Zo wil ik morgen ook vol verlangen naar de kerk.

 

WAT VAN DIE MEERDERHEID?   

 

Fil 3:3 Ons moet bedink dat die gemeente van Filippi 'n klein gemeente was. Teenoor hulle staan die groot meerderheid wat in ander gode glo en die Jode wat sê dat Christus nie die beloofde Verlosser is nie. Sou hulle wat met so min is reg wees? Is dit nie hoogmoed nie? As jy na die Jode kyk sien jy dat hulle in groot meerderheid nie in Christus glo nie. Hulle het al so lank die Ou Testament en hulle het hul Skrifgeleerdes. Sou dan die klein gemeente in Filippi waarvan 'n groot deel nog maar so kort die Skrif ken reg wees? So kan jy ook dink as ons vandag na ons omgewing kyk. Die groot meerderheid rondom ons deel met ons nie meer die gedagte dat die Bybel God se onfeilbare Woord is nie. Hulle noem hul Christenen. Baie van hulle is aktief maar nogtans meen hulle dat jy die Bybel nie so moet neem soos dit vir ons gegee is nie. Die groot meerderheid van die teloë sê dat die Bybel die gedagtes van die gelowiges oor God en hul ervaringe met God is maar nie die Woord van God self is nie. Sou ons beter weet as hulle? 
Paulus skryf dan deur die Heilige Gees dat ons nie op vlees moet vertrou nie. Ons moet nie let op wat mense sê nie. Hoe baie hulle ook al is. Ons moet leer roem in Christus Jesus. Hy is dit wat die apostels gegee het as mense wat Sy evangelie verkondig het en opgeskryf het. Sou ons dit dan beter as Jesus Christus en Sy Gees weet? Die Gees wil ons leer om nie op vlees te vertrou nie maar op Hom as die regte uitlêer van wat in die Ou Testament beloof is. Laat ons op Hom vertrou. Laat ons so maak!

 

KIJK IN DE SPIEGEL   

 

Fil 3:4 Mensen kunnen veel reden hebben om te denken dat ze het goed doen in hun leven. Zeker als ze zich met anderen vergelijken. Als Paulus op zijn vroegere leven let is er heel wat om te zeggen dat hij het veel beter dan anderen deed. Hij was een gelovig man. Hij hield zich aan de 10 geboden. Er was niet veel op hem aan te merken. Zo keek hij ook naar zichzelf. Je voelt hier iets van hoe de Farizeeën en Schriftgeleerden in het leven stonden. 
Wat is nu het verkeerde en gevaarlijke van zo'n levenshouding? Dat je vindt dat je het zo slecht nog niet doet. Dat jij je plek bij God eigenljk wel verdiend hebt. Dat jij door je eigen leven wel in aanmerking komt voor vergeving van wat nog niet helemaal goed is. Je hebt Christus als je Verlosser niet zo heel erg nodig. Je gaat je makkelijk verheffen boven anderen. Je gaat het verkeerde in je leven relativeren en niet meer zien als iets waarmee je de HERE verdriet doet. Niet meer als iets waardoor je echt voor altijd Gods oordeel verdiend hebt. De diepte en de echte noodzaak van Gods genade verdwijnt uit je leven. Paulus maakt duidelijk dat je door zo'n levenshouding in feite zonder de HERE leeft. Hoe nodig is het om je leven in de spiegel van Gods liefde te zien en dan elke dag met verdriet over je zonden tot Christus te vluchten. Dan is de echte blijvende blijdschap je leven binnen gekomen.

 

WINS   

 

Fil 3:4-7 Die Christene in Filippi is 'n klein groepie. Hulle glo so anders as hul voorouers. As jy na die Jode kyk dan kan hulle hul beroep op hul geskiedenis. Paulus wys dat hy dit ook kan doen. Hy is 'n Jood wat selfs onder die Jode 'n op spesiale dinge kan wys. Hy kan op sy besnydenis wys, op sy stamboom, op sy opleiding, op sy vroomheid, op sy ywer, op sy uiterlike gehoorsaamheid aan God se wet. As die Christenen in Filippi begin twyfel omdat hul geloof so nuut en uitsonderlik lyk dan moet hulle op Paulus let. 
Paulus bou nie meer op al die spesiale goed wat hy gehad het nie. Dit lyk of dit wins in sy lewe was. Hy het dit opgegee. Waarvoor? Vir 'n Persoon. Vir Christus. Vir Christus wat Sy lewe gegee het om mense te red. Vir Christus wat deur die Vader in die hemel as Verlosser gestuur is. Vir Christus wat deur Sy lewe en werk vol gemaak het wat die Heilige Gees oor Hom in die Ou-Testament geprofeteer het. Bou op die uiterlike dinge gaan 'n mens nie red nie. Hoekom nie? Omdat dit jou nie verbind met Christus. Omdat jy dan altyd nog kort kom. Gehoorsaamheid aan God se wet is goed en nodig maar kan jou nie red nie. Hoekom nie? Omdat jy altyd nog bly sondig en daarom God se straf verdien. Jy word deur jouself nooit 'n volmaakte mens nie. Jy en ek ons het die Seun van God se offer nodig om regtig gered te wees. Die Filippense hoef nie te twyfel of dit goed is om Christen te wees. Dit is die enigste pad na die redding! Die enigste manier van lewe waarin jy ewige blydskap het.

 

100% GENADE   

 

Fil 3:7 Wanneer je naar Paulus keek voordat hij een christen werd, was er veel in zijn leven dat geweldig leek. Hij was een overtuigde gelovige. Het Oude Testament was voor hem het Woord van God. Alles wees er op dat hij een levende band met God had. Hij was zo overtuigd dat hij de christenen met alles wat in hem was vervolgde. Dat waren de mensen die zeiden God te vereren en die zeiden dat Jezus Christus de beloofde Verlosser was. Dat was voor Paulus toen Godslastering. Je vindt in die tijd bij Paulus wat hij in de Romeinenbrief over zijn volksgenoten schrijft die niet in Christus geloven: "Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen."
Het grote punt is of je geleerd hebt om van genade te willen leven of dat je met al je ijver denkt het voor een deel zelf te kunnen en te moeten doen. Kan en moet ik zelf mijn plaats bij God verdienen? Ben ik voor een deel mijn eigen Verlosser? Om zo te denken en te leven lijkt winst maar het is verlies. Je bedriegt jezelf namelijk. Je kunt alleen steunen op wat Christus met Zijn offer en Zijn leven verdiend heeft. We moeten het voor 100% van Hem hebben. Dan verliezen we gelukkig ons eigen ik en worden we een nieuw mens door het werk van de Geest dat Christus voor 100% verdiend heeft.

 

WAT IS JOU GROOT BATE?   

 

Fil 3:7 'n Mens kan dinge hê wat vir jou as 'n bate voel. Jy is baie lief vir bepaalde dinge in jou lewe. Jy klou daaraan vas. Dit word dinge waarop jy al meer begin vertrou. Dit is dikwels ook sake waaraan jy baie tyd bestee. Die groot vraag in ons lewe is of die dinge wat ons doen, waaraan ons ons vashou in diens van Christus staan. is hulle daaraan diensbaar dat jy en ek ons lewe by Christus soek? 
Ons het nodig om steeds weer eerlik in die spieël te kyk. As ons dan agterkom dat dinge wat vir ons belangrik geword het vir ons 'n hindernis geword het om regtig met Christus te leef, moet ons dit uit ons lewe wegdoen. Dit kan wees dat sekere mense of aktiwiteite of 'n denkwyse jou so lief geword het. Jy kan daarvan baie moeilik afstand neem. As jy eerlik is, bou jy meer daarop as op Christus as jou God en Koning. Dit maak so seer as jy daardie ding of mens, wat jou so lief geword het, vaarwel moet sê. Jy weet eintlik nie hoe jy dan verder deur die lewe moet nie. 
As jy dit in jou lewe raaksien, het dit juis die tyd geword om regtig te breek met wat die vertroue op Christus in die pad staan. Dan gaan jy raaksien wat vir jou gevoel 'n bate, wins was dit in werklikheid nie is nie. Die duiwel sal dit bly aanbeveel omdat hy jou dan by die regte lewe met Christus wil weghou. As jy of ek aan sulke bates vashou dan tref God se oordeel ons en is dit die grootste verlies wat ons ooit in die lewe kan hê. Wie homself verloeën en by Christus skuil, kry baie meer wat nou die bates in jou lewe lyk.

 

ONZEKER?   

 

Fil 3:8-11 De christenen in Filippi moeten opboksen tegen meer dan 99% die niet in Christus gelooft. Wij moeten in onze tijd opboksen tegen een grote meerderheid in ons land die niet in een God gelooft. Ook opboksen tegen mensen die zich christen noemen maar de Bijbel niet als Gods onfeilbare Woord erkennen. Trouw aan Gods Woord en daarom dat Woord boven de cultuur stellen, wordt je zelfs in kerken kwalijk genomen. Dan wordt het je zelfs onmogelijk gemaakt om het evangelie onbekommerd uit te dragen omdat dit dan te zwaar of niet meer van deze tijd is. Wat doet dat zeer! Dan ga je je wel eens afvragen of jij gek geworden bent. Moet ik bij het geloof blijven of moet je meegaan met de grote stroom. Al is het dan ergens achteraan op een behoudende manier? 
Als je met zulke vragen zit dan zijn er die besliste woorden van Paulus in vers 8: "Ja, beslist" (HSV), "Voorzeker" (Vert 1951). Paulus maakt duidelijk aan die gemeente van Filippi dat ze zich niet onzeker hoeven te laten maken door de mensen om zich heen. Hoeveel het er ook al zijn. Alles waar de wereld op steunt, hoe vroom het ook bedoeld is, zoals bij Paulus voor zijn bekering tot Christus, noemt hij zelfs vuilnis. Zet alles wat in strijd is met Gods onfeilbare Woord is aan de straat om in de vuilnisauto te laten meenemen! Laat je niet door meerderheden je geloof in de Christus volgens Zijn in en in betrouwbare Woord afnemen. Wie Christus volgt als de Verlosser van je zonden die je elke dag voor de vergeving nodig hebt, is gered. Wie Christus volgt volgens Zijn betrouwbare Woord ook in 2017 is door de Geest wijs!

 

ALLES SKADE   

 

Fil 3:8 Paulus ag alles skade, vir hom is alles waardeloos as hy dit vergelyk met die ken van Christus. Die waarde van die ken van Christus oortref al die ander dinge. Dit is goed om daaroor na te dink. 
Die eerste wat dan opval is dat dit nie net gaan om dinge wat verkeerd is nie. 'n Mens kan met dinge besig wees wat nie verkeerd is nie maar wat daarvoor sorg dat jy jou nie besig hou met die belangrikste saak vir jou lewe nie. Ons kan so deur ons werk, deur ander mense, deur ons stokperdjeis in beslag geneem word dat die luister en leef met Christus op die agtergrond kom. Dan is dalk die ander sake nie verkeerd nie nogtans is dit verkeerd omdat dit in die plek van Christus kom. Die regte lewenshouding is dat ons vanuit Christus as die belangrikste al die ander dinge in ons lewe 'n plek gee. Sodat hulle diensbaar is aan die lewe met die HERE. Die ander dinge kry dan juis waarde omdat ons vanuit God se liefde met ander en ander dinge omgaan. 
Die tweede is dat die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus ons laat sien wat werklik van waarde is en wat reg en verkeerd is. Dit leer ons om die sondes te herken en die in ons eie lewe te erken. Nie om hulle in ons lewe te laat bestaan nie maar hulle vanuit die krag van die Gees al hoe meer uit ons lewe weg te doen. Vanuit die kennis van Christus gaan jy Jesus Christus dan as jou Here sien en so wil jy dan met Hom leef!

 

JEZUS OVER HOUDEN   

 

Fil 3:8 Paulus was een man die aanzien had. Onder de Joden was hij een gevierd man. Een veelbelovende Farizeeër. Hij was nog jong maar als je zijn inzet en zijn overtuiging zag, was er een gouden toekomst voor hem weggelegd. Hij zou vast een heel vooraanstaande persoon worden en door velen geëerd worden. Wat wil je nog meer in het leven. Als je op Paulus let op het moment dat hij deze brief schrijft,  is daar niets van over gebleven. Hij zit in de gevangenis. Hij wordt door de mensen voor wie hij een grote belofte was met veel talent nu veracht en vervolgd. Wanneer dat zo is ga je je afvragen van wie dat de schuld is. Heeft Paulus er in zijn leven na zijn opleiding en een veel belovend begin met de pet naar gegooid? Nee! Heeft hij zijn geloof op de HERE verloren? Nee! 
 Hij heeft Christus leren kennen. Als de door God beloofde Verlosser. Hij heeft zich aan Christus toevertrouwd als zijn Heer. Hij is met de door God gegeven talenten Christus gaan verkondigen als de enige weg naar de Vader. Hij is gaan zien dat hij niet zelf een deel van zijn verlossing kon verdienen. Alleen Christus! Daardoor heeft hij veel verloren. Al zijn aanzien bij zijn vroegere vrienden, een gouden toekomst onder zijn volksgenoten. Hij is in de voetstappen van zijn Heer gaan lopen. Die omdat hij niet aan de verwachting van mensen voldeed maar de wil van Vader in de hemel deed al meer veracht werd. Zelfs gevangen gezet en gedood werd. Houd Paulus, houd een mens die zoveel verliest nog wel iets over? Jazeker de grootste winst. Je houdt Christus over en daarmee het eeuwige leven!

 

LOSGEKOOP   

 

Fil 3:8,9 Wat hou jy oor as wins, as bate in jou lewe? Wat kan God se oordeel aan die einde van jou lewe deurstaan? Dit is die belangrikste vrae in ons lewe. As ons gaan vir die wins op die kort termyn is ons kortsigtig. Jy kan leef om ryk te word of te wees. Ek kan leef met as die groot doelwit dat mense my 'n belangrike posisie gee. Nogtans kom die oomblik dat ek moet sterf. Ek kan die dood nie uit my lewe weghou nie. Dan gaan baie geld en 'n belangrike posisie in kerk of samelewing my nie help nie. Ek kan my plek by die HERE in die hemel nie koop nie! Ons lees dit op 'n baie duidelike manier in Psalm 49: "Wees nie bevrees as 'n man ryk word, as die rykdom van sy huis groot word nie; want by sy dood sal hy van alles niks saamneem nie; sy heerlikheid sal nie neerdaal agter hom nie. Al ag hy homself gelukkig in sy lewe - en prys hulle jou, omdat jy aan jouself goed doen - tog gaan sy siel na die geslag van sy vaders; tot ewigheid sal hulle die lig nie sien nie." vs 17-20
Hierdie Psalm wys ons ook wat jou en my regtig wins gee, wat bly bestaan. Ons lees dit in vers 16 so: "Maar God sal my siel loskoop van die mag van die doderyk, want Hy sal my opneem."
Die gelowiges, hulle wat nie op die uiterlike dinge en op hulself vertrou nie maar op Christus is losgekoop van die dood. Christus het die losprys vir ons sondes betaal. Hy het die dood oorwin vir elkeen wat op Hom bou! Heerlik evangelie! As Christus jou bate is dan kan die lewe nie stukkend nie.

 

ECHTE WINST   

 

Fil 3:8,9 Winst en winnen. Dat is wat we lezen in deze verzen. Wat is volgens Paulus nu de echte winst in je leven? Daarbij moet je dan bedenken dat dit niet alleen de mening van Paulus is. Deze woorden staan als richtinggevend in de Bijbel en zijn daarom de woorden van God zelf. Echte winst is er als je Christus in je leven wint. Wanneer je bij Christus bent gaan horen. Wanneer je Hem bent gaan ontdekken en gaan behandelen als de grootste schat van je leven. Niets is meer waard dan Hij. Niemand kan jou meer geven dan Hij! Het gaat er om dat je in Christus bent. Dat betekent dat als de HERE naar jou kijkt, als Hij jou zoekt dat Hij je dan vindt vastgeklonken aan Christus. Als iemand die niet probeert om zelf voor God staande te blijven. Niet als iemand die denkt dat hij of zij zichzelf goed genoeg voor God moet maken. In jezelf krijg je het niet voor elkaar om voor God aanvaardbaar te worden. Daarvoor zit de zonde te diep in ons leven. Wanneer we dat echt zien en zo door Gods genade leven, verlost ons dat van 2 dingen. Het eerste is dat we zouden denken dat we eerst zelf goed genoeg moeten zijn om door Christus aanvaard te worden. Dan komt er een wettisch leven waarin je eigenlijk steeds weer moedeloos wordt. Het tweede is dat je denkt dat het niet uitmaakt want de Here Jezus houdt toch van je dus is vechten tegen de zonden in je leven niet zo nodig. Wie in Christus is, bouwt op Zijn volmaakte leven in jouw plaats en wil daarom juist al meer leven zoals Vader in de hemel het graag wil.

 

100% CHRISTUS   

 

Fil 3:9 Die groot ding van die lewe het vir Paulus geword dat hy in Christus gevind sal word. Dat as die HERE na hom kyk Hy raaksien dat Christus sy Verlosser en Here is. Paulus het in sy lewe agtergekom dat die geregtigheid uit die wet hom nie kan red nie. As jy dink dat jy met 'n lewe soveel as moontlik volgens die reëls van die wet kan verdien om onder God se oordeel weg te kom dan misgis jy jouself. Hoekom? Omdat jy nooit volledig volgens God se wet lewe nie. Omdat jou hart in jou lewe nooit vir 100% op die HERE en Sy wil gerig is nie. Ons lees daaroor in Gal 3:10: "Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie." Die wet laat aan ons as sondige mense altyd weer in ons eie lewe sien wat nie reg in ons lewe is nie. Dit gaan voor Christus se terugkeer vir ons as mense op aarde nooit gebeur dat as ons in die spieël van die wet kyk dat die uitkoms is: geen enkele sonde nie. Die wet gaan ons nie verlos nie. Paulus het deur die Gees geleer wat die offers in die Ou-Testament al gewys het: jy moet vir jou verlossing nie by die wet wees nie maar by die Verlosser wat kom. Die Verlosser het in Christus gekom. Christus het vir 100% in liefde regverdig volgens God se wet gelewe! Die regverdigheid van Christus wat ook God is, word as jy glo aan jou toegereken. As jy in Christus is, behandel God jou asof jy soos Christus geleef het. Heerlik wonder van genade!

 

TOEGEREKEND   

 

Fil 3:9 Wat is nu eigenlijk geloof? Paulus schrijft hier dat Hij in Christus wil zijn. Bij Christus gerekend wil worden omdat hij zo alleen rechtvaardig, aanvaardbaar voor God kan zijn. De laatste tijd hoor je mensen zeggen dat geloven niet betekent dat wat Christus gedaan heeft ons wordt toegerekend. Het zou er om gaan dat Christus overwonnen heeft maar niet dat Zijn zondeloosheid, Zijn 100% rechtvaardig leven op ons wordt gelegd. Als je dat zegt haal je het hart uit het evangelie. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Alleen doordat dat wat Christus gedaan heeft op mijn rekening geschreven wordt. Dat gebeurt door het geloof. Wat is nu dat geloof? Is dat toch weer iets waardoor ik zelf iets bij God verdien? Nee, Het is de hand die zich aan Christus vastgrijpt. Het is de lege hand die vraagt om gevuld te worden met wat Christus voor mij gedaan heeft. Het is geloof, het is vertrouwen op Christus! Hij heeft het voor mij gedaan. Ik zoek het niet meer bij mezelf maar bij Christus als de Verzoener en Redder van mijn schuld. Zijn zondeloosheid moet over mij gelegd worden om mijn schuld, mijn zonden te bedekken. 
Nou zeg je misschien maar er staat toch maar dat ik dit krijg op grond van geloof. Dat is ook zo. Maar let dan even op de tegenstelling die er in deze verzen ligt. Het is niet op grond van de wet maar op grond van geloof. De wet betekent dat ik het zelf moet doen. Geloof betekent dat ik het niet van mijzelf maar van Christus verwacht! Rechtvaardig door Christus alleen. In de liefdesband aan Hem!

 

CHRISTUS KEN   

 

Fil 3:10 Wat beteken dit dat jy glo? Ons het die vorige keer gesien dat wie regtig glo deur Christus regverdig voor God staan. Glo beteken dat jy Christus leer ken het. Wat is die ken van Christus? Dat is baie meer as dat jy dinge van Christus weet. Dat is baie meer as wat jy al die feite wat ons in die Bybel oor Christus lees, weet. Die weet bly altyd baie belangrik. Sonder weet kan 'n mens nie ken nie! As jy Christus regtig ken, wil jy ook al hoe meer van Hom en van die Drie-enige God weet! Wat is ken? Ken beteken dat jy regtig met die ander verbind is. Glo in Christus beteken dat jy Hom as jou groot geliefde al hoe meer wil ken. Dat jy vanuit die al meer weet wie Hy is jou al hoe meer aan Hom uitlewer as jou God en Koning. Dat jy al hoe meer oor Sy liefde vir jou en vir Sy werk waardeur Hy jou sondes het wil dra en wegdra, verwonder raak! 
Die ken van Christus is regtig wonderlik. Wat leer jy ken? Die krag van Sy opstanding. Christus het uit die dood opgestaan! Hy het die dood oorwin. Hy wil wie aan Hom verbind is, laat opstaan in ´n nuwe lewe. Hy wil ons van dood in die sondes lewend maak as God se kind. Hy wil ons van die slawerny aan die duiwel bevry en ons deur die Gees vir God leer leef. Die regte lewe wat nie stukkend kan, wat selfs die duiwel en die dood nie kan verinneweer nie kan en wil Christus vir jou gee. So kom dan die regte liefde jou en my lewe binne. Dan kom ook die hoop op die toekoms ons voor oë! Dan vat ´n mens moed ook in baie moeilike omstandighede. Christus ken is die beste wat bestaan.

 

OPSTAAN EN LIJDEN   

 

Fil 3:10 Geloven is Christus in liefde kennen als je Verlosser en God. Paulus heeft er op gewezen dat je dan het steunen op jezelf achter je kunt laten. Je kunt waarop je in jezelf en op deze wereld steunt als vuilnis aan de straat zetten. Omdat als je op Christus bouwt je bouwt op Hem die zelfs de dood overwonnen heeft. Omdat je dan bouwt op Hem die voor Gods kinderen door Zijn lijden en leven de eeuwige redding verdiend heeft. Wanneer Paulus op Christus' opstanding gewezen heeft volgen de woorden dat Christus kennen ook betekent dat je deelt in Zijn lijden. 
De volgorde lijkt hier wat gek. Eerst wordt er gesproken over de opstanding en dan over het lijden. In het leven van de Here Jezus was er toch eerst het lijden en dan de overwinning in de opstanding? Dat is waar. Toch is dit in het leven van een gelovige voor een deel anders. Als mens ga je geloven. Je komt niet als gelovige in de wereld. Wanneer je bent gaan geloven, is het de Geest van de opgestane Christus die je het nieuwe leven heeft gegeven. Het leven met Christus. Het gevolg daarvan is dat je als christen gaat leven en daardoor niet boven je Meester staat. Dan komt de strijd en het lijden om Christus' wil je leven binnen. Dan heb je gemeenschap aan het lijden van Christus omdat je bij Hem hoort. Gelukkig altijd met het uitzicht dat dit lijden tijdelijk is. Bij je sterven, bij Christus terugkeer op de wolken deel je in de volledige overwinning die Christus in Zijn opstanding heeft laten zien!

 

DIE GROOTSTE WENS   

 

Fil 3:10,11 Paulus maak duidelik dat die beste en beslissende in jou lewe is dat jy Christus ken. Dat ons Hom ken en dien as ons Here en Heiland. Die saamleef met Christus beteken dan ook dat ons in die geloof gelykvormig word aan Sy dood. Wat beteken dit? Dit is nie dat ons ook aan 'n kruis moet hang nie. Dit is nie dat ons ook vir ons sondes moet betaal nie. Dit gaan hier daarom wat Christus as Verlosser vir God se kinders beteken. As jy met Christus gelykvormig word in Sy dood beteken dit dat jy as oorwinnaar sterf. Dit beteken dat as jy as gehoorsaam kind van God in liefde tot Christus sterf vir jou die dood geen oordeel meer beteken nie. Die Here Jesus het gesterf nadat hy kon uitroep: "Dit is volbring." Hy het gesterf om deur Vader in de hemel daar verwolkom te word. Christus ken, beteken dat jy by jou dood by Christus mag wees. Dat jy deel in Sy oorwinning op die dood. Ons lees dit ook in vers 11. Die oorwinning waarin jy dan deel beteken selfs nie net dat jy hemel toe mag gaan nie. Jy kan dan ook vol verwagting uitsien na Christus se wederkoms want dan sal die gelowiges selfs met 'n nuwe, verheerlikte liggaam opstaan! Die Ou Vertaling is hier 'n bietjie ongelukkig. Dit kan die indruk wek dat dit nie seker is nie. Paulus formuleer hier so in die Grieks dat hy duidelik maak dat die grootste wens van sy lewe is. Die HERE gee dit vir elkeen wat by Christus skuil as die Versoener van sy sondes. Wie Christus ken het deur Hom vas en seker 'n wonderlike toekoms!

 

EENSAAM SONDER TOEKOMS?   

 

Fil 3:11 Paulus zit in de cel. Het kan voor hem zomaar een dodencel worden. De gelovigen in Filippi komen uit een grote groep mensen die al heel lang bestaan. Er zijn de gelovigen uit de Joden die zich beroepen op hun eeuwenlange tradities en geloof. Zoals Paulus dat ook gedaan heeft. Er zijn de heidenen die opgegroeid zijn met hun eigen goden. Aan het einde van dit gedeelte komt weer de vraag op of christen zijn geen nieuwerwetse hype is. Is het niet veel beter om je na een heel aantal jaren waarin je een superkleine minderheid gebleven bent weer terug te keren naar de grote groep? Die vraag dringt zich ook op aan mensen die in onze tijd aan de Bijbel als Gods onfeilbare Woord vasthouden. Die een prediking zoeken waarin het Woord van God ons verkondigd wordt zoals we dat in de Bijbel lezen. Die het Woord boven alles stellen. Ook boven de cultuur. Je kunt je zo eenzaam voelen als je om je heen kijkt en velen zo anders zijn gaan denken. Moeten we niet met de grote groep mee? Al is het dan wat achteraan. Is het nu nodig om zo in het isolement te komen? Dat moet je toch niet willen!? Dan lees ik die bijzondere woorden van vers 11: "om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden." Wat betekent het kennen van Christus? Paulus heeft al zijn oude zekerheden en sociale contacten opgegeven om Christus te kennen! Misschien zit hij daarom nu wel in zijn dodencel. Is hij gek? Nee, want Christus kennen en volgen volgens Zijn betrouwbare Woord betekent dat je opstaat uit de dood! Dan weet ik wat ik kiezen moet. Morgen meer over het bijzondere woord voor opstanding dat Paulus hier gebruikt.

 

OPSTANDINGSKRAG   

 

Fil 3:11 Paulus gebruik in ons vers 'n spesiale woord vir die opstanding uit die dood. Net hier in die Nuwe Testament word hierdie woord gebruik. Dit is die woord exanastasis. Hierdie woord beklemtoon dat dit 'n opstaan uit 'n bepaalde situasie is. Die woord beteken somtyds ook emigrasie. Christus het die mag gehad om toe Hy dood was, regtig dood was weer die lewe te vat. Hy het maar nie geval en het toe weer opgestaan nie. Hy was dood en het toe weer lewend geword. Dit is regtig iets wat jy jou nie kan voorstel nie. Dit is as jy dink aan wat in die skepping moontlik is heeltemal onmoontlik. Dit kan gebeur dat ons dink dat iemand dood is en nogtans lewendig word. Ons weet dan dat iemand skyndood was. In hom of haar was nog die lewe hoe swak ook maar en daarom kan hy of sy weer opgestaan. So was dit nie met Christus nie. Hy staan op terwyl Hy morsdood was. Die groot wonder is nou dat Christus vir wie in Hom glo verdien het dat ook hulle nadat hulle regtig dood gegaan het ook eendag weer sal opstaan. Wat in ons oë onmoontlik is, maak Hy moontlik. Hy maak so want Hy is God en Hy is die Verlosser! Heerlik. Niemand kan dit keer nie. Glo ook teen 'n groot meerderheid in beteken nie dat jy aan die verkeerde kant staan waar jy geen toekoms het nie. Regtig glo en leef met Christus as jou Here beteken dat jy eendag sal opstaan uit die dood. Dit is nou nog nie so nie maar dit gee die krag en die moed om vandag as gelowige te leef. Daaroor môre meer.  

 

JAGEN NAAR DE VOLMAAKTHEID   

 

Fil 3:12 Paulus heeft laten zien dat voor hem Christus alles is. Het kennen van Christus gaat overal bovenuit. Het heeft geen zin om op jezelf of op menselijke tradities je vertrouwen te stellen. Ze maken je niet rechtvaardig voor God. Het kennen van Christus is de enige weg tot behoud. Daarom spoort Paulus de gemeente in Filippi aan om het kennen van Christus echt boven alles te stellen. Het verbonden zijn aan Christus leidt dan tot de opstanding uit de doden. Dat is een geweldig vooruitzicht. De overwinning van Christus is zo groot en zo mooi. Zonder iets van die overwinning af te doen weet Paulus dat hij en ook de gemeente in Filippi nog onderweg zijn. Ze hebben de finish nog niet bereikt. Juist op weg naar de finish kun je struikelen en zo vallen dat je de finish nooit bereikt. Daarom gaat Paulus nu verder met het bemoedigen en aansporen van de gemeente in Filippi om juist de finish in geloof te halen. Het is belangrijk om deze nuchterheid bij elkaar levend te houden. Om te zien dat we nog niet volmaakt zijn en daarom vatbaar voor de krachten die ons van Christus los willen maken. Het lijkt zo mooi om te zeggen dat Christus heeft overwonnen en wij dus niet meer echt hoeven na te denken over de strijd tegen zonden. Het is een valstrik van de duivel om jou daarin te laten geloven. Om jou zo in werkelijkheid los te weken van een leven waar het kennen en dus leven met Christus ook praktisch op de eerste plaats komt. We moeten bewust blijven jagen naar de volmaaktheid. Daarover volgende keer meer.

 

CHRISTUS DIE GROOT SKAT   

 

Fil 3:12 Paulus het vir de gemeente van Filippi gewys hoe groot die skat is as jy Christus ken. Dit is regtig die beste wat jy in die lewe kan hê. Christus open vir sondaars die toekoms. 'n Toekoms waarin jy vir altyd gered is, verlos van jou skuld en van al die gevolge van die sonde. Ook die dood kan jou nie meer vat nie. Wie Christus in liefde ken, wil nie meer na sy eie sondige hart te luister nie Jy wil dan na Christus, wat regtig weet wat goed is, luister. Christus gee regtig 'n heerlike uitsig. Paulus maak duidelik dat ons nog op pad is na daardie werklikheid. Ons leef nou nog in die omstandighede dat ons die volmaaktheid nog nie bereik het nie. Christus het dit verdien vir elkeen wat Hom in geloof volg. Nou is dit op hierdie aarde nog 'n stryd. Ons voel nog die gevolge van die sonde in ons lewe, Ons sien dit ook rondom ons. Ons voel ook in eie lewe dat die sonde nog probeer om ons lewe te stuur. Die Gees maak duidelik dat dit ons nie moedeloos hoef te maak nie. Hy wil ons leer om na die volmaaktheid te jaag. Dit beteken dat ons steeds weer Christus voor ons oë sien en vir Hom wil leef. Ons wil die wonderlike wins wat ons in Christus het nie verloor nie! Ons wil die HERE met ons lewe nie hartseer maak nie. Hoe kan jy en ek so leef? Deur op Christus te bou. Hoe is dit vir 'n sondaar moontlik? Omdat Christus na ons toekom. Hy het ons gegryp. Dit is Sy werk in ons. Daarop mag jy bou. Dan bring Hy jou deur Sy Gees in die volmaaktheid by die Vader! Ons mag bou op God se belofte wat Hy ons gee.

 

VOLMAAKTHEID   

 

Fil 3:12 Paulus laat horen dat die volmaaktheid er nog niet in zijn leven is. Dat laat de gevangenis zien. Hij laat ook weten dat hij nog geen volmaakt mens is in de zin dat zijn leven al zonder zonden en zonder strijd tegen de zonden is. Hij jaagt in zijn leven op aarde naar de volmaaktheid. Je kunt je heel erg inzetten om een perfect mens te worden. Je kunt alles zetten op jouw prestatie. Je kunt er alles aan doen om voor God aanvaardbaar te worden. Om je zelf acceptabel voor God te maken en dat Hij je wel een plekje bij Hem na je dood moet geven. Het proberen om zo te leven loopt op heel veel stress en een grote mislukking uit. Zo haal je namelijk je doel nooit. Jij en ik bereiken het volmaakte niet door onze inspanning. Paulus wijst er op dat hij zelf die volmaaktheid niet gegrepen heeft. Toch heeft hij ernaar leren jagen omdat hij weet dat die volmaaktheid uit genade voor hem klaarligt. Hij weet dat Christus hem vastgegrepen heeft. Dat Christus hem naar Zich toegetrokken heeft. Hij die zelfs een vervolger van Gods kerk was. Hij die moorden op zijn naam heeft staan. Hij die in Rom 7 uitroept: "ik ellendig mens." Als je dan ziet dat Christus naar je toegekomen is en je op Zijn weg gezet heeft. De weg naar het eeuwige leven. Dan wil je uit liefde in alle gebrek jagen naar een leven al meer naar Gods wil. Dan is het de Geest die je die liefde elke dag op het gebed wil geven. Dan leer je uitroepen: "Ik dank God, door Jezus Christus, onze Here." Rom 7:25

 

VERGEET WAT AGTER JOU Lê   

 

Fil 3:13,14 Paulus skryf dat hy vergeet wat agter hom is. Hy weet nog hoe hy vroeër gedink en gevoel het. Hy weet hoe hy op sy eie werk voor God se oë vertrou het. Hy weet dat hy gedink het dat hy vanuit homself 'n goeie gelowige was en dat die Christene godslasteraars was. Dit is nie so dat hy dit nie meer weet nie maar hy steun nie meer daarop nie. Hy vertel ander nie meer dat dit goed was hoe hy toe gedink en geleef het nie. Hy het dit terwille van sy lewe met Christus prysgegee. Dit het hom tot sonde geword waarvoor Hy die vergifnis wat Christus verdien het nodig het. 
Wat beteken hierdie dinge vir ons vandag? Dat wat ons in ons lewe met die HERE as sonde leer ken het, waarvan ons in ons lewe afstand moes neem, vergeet. Dat jy en ek nie meer oor sondes in de verlede so praat asof dit goeie dinge was wat jy as Christen eintlik nie meer kan doen nie maar waarvan jy in jou gedagtes nog geniet. Dit beteken dat ons vir die jongmense nie so oor ons sondes wat ons vroeër gedoen het dat dit nou eenmaal daarby behoort as jy jonk is. Dat jy die indruk wek dat ook hulle daarvan as hulle jonk is moet geniet. Vergeet beteken dat jy almal die raad gee om die dinge wat jy as sonde leer ken skade te ag. Die groot rede is dat dit liefdesband met die HERE op die spel sit. Wie in die sondes leef terwyl jy weet dat jy daarmee die HERE hartseer maak verspeel naamlik sy redding. Laat ons die sondes van die verlede vergeet en mekaar help om regtig vir Christus te leef.

 

OP DE FINISH AF   

 

Fil 3:14 Vergeten wat achter je ligt. We hebben gisteren gezien dat dit betekent dat wat een leven met Christus in weg staat dat je daar afscheid van neemt. Dat je dat achter je laat. Dat je tegenover anderen ook niet doet alsof wat je vroeger gedaan hebt zo stoer was. Nee, het is iets dat je als vuilnis aan de straat gezet hebt. Zo praat je er ook over. Daarvoor moet wel iets in de plaats komen want een leeg huis vraagt juist weer om verkeerde bewoners. Vaak nog erger dan het voor die tijd was. Paulus vergeet wat achter hem ligt en strekt zich nu uit naar wat voor ligt. 
Hij roept hier het beeld van de atletiek op. De atleet neemt deel aan de wedstrijd en zijn doel is om de finish te halen. Daar bij de finish daar ligt de prijs klaar. Het bijzondere is hier wel dat Paulus dit beeld oproept maar dat het er niet om gaat dat je als eerste over de streep gaat. Het is niet zo dat alleen een gouden medaille telt. Zelfs niet zo dat dat alleen goud, zilver of brons tellen. Het gaat er om dat je de finish haalt. De HERE is niet de God die ons in een wedstrijd tegenover elkaar zet en dat alleen de winnaar of de eerste drie de prijs krijgen. Bij de HERE geldt door Zijn liefde niet het recht van de sterkste. Juist ook de zwakke, de twijfelaar, de mens die met zoveel in zijn leven worstelt, roept de HERE op om op weg te gaan. Om steeds maar weer door de Geest het doel in zijn of haar oog te houden. Om thuis te komen bij de HERE door Christus werk. Om dan verlost te zijn van alle zondige ballast van het leven.

 

GOD SE LIEFDE EN DIE WENSTREEP   

 

Fil 3:14 Jou inspan om die wenstreep te haal. Dit beteken dat jy jou konsentreer op die wenstreep. Jy wil die prys wat agter die wenstreep lê behaal. Dit het jou lewensdoel geword. Hoekom is dit die ding waarvoor jy as Christen leef? Omdat jy Christus in Sy wonderlike liefde leer ken. Jy het leer sien dat Sy liefde so onvoorstelbaar is. Liefde vir mense wat sondaars is. Liefde wat na ons toegekom het toe ons nog God se vyande was. Probeer jou dit inbeeld. Jy kom met regte liefde tot mense wat jou verwerp, wat jou seergemaak het. Wat jou seergemaak het tot diep in jou hart. Nogtans kom die HERE in Christus met liefde tot ons. Hy doen dit nie op voorwaarde dat ons op 'n bepaalde moment volmaakt moet wees nie. Hy doen dit selfs wanneer ons ons aan Hom verbind terwyl sonde nog steeds 'n rol speel in ons lewe speel. Sondes wat teen ons wil in ons lewe oorgebly het. Dan sê die HERE nie: Ek het met My liefde in jou lewe gekom en omdat jy nou nog daagliks sonde doen, verwerp Ek jou vir altyd. Die HERE is nie so nie. Hy het die Here Jesus na die wêreld gestuur wat ons elke dag leer bid: "Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe."
Maak dit ons nie tot mense wat dan dink dat jy maar kan sondig wat jy wil nie? Maak dit ons dit nie sorgeloos en goddeloos nie? Wie so leef, ken Christus nie in Sy liefde nie! Wie Christus leer ken het, sal uit liefde en dankbaarheid vanweë God se hoë en genadige roeping juis jaag na 'n lewe volgens Gods wil. Omdat jy God se liefde leer ken het!

 

JAGEN NAAR DE VOLMAAKTHEID   

 

Fil 3:14,15 Paulus jaagt naar de volmaaktheid. Juist omdat God Hem vanuit de hemel door Christus in liefde geroepen heeft. Bij Paulus letter lijk toen hij naar Damascus op weg was. Hand 9 Het was Christus die hem toen riep om niet meer een eigen wettisch leven te leiden maar Hem op Zijn Woord te volgen. 
Nu gaat Paulus niet meer alleen over zichzelf spreken maar betrekt hij daarin alle gelovigen in Filippi. Wat hij van zichzelf in de verzen hiervoor gezegd heeft, betrekt hij nu op de hele gemeente. Hij roept ze daarmee op om hem te volgen. Te volgen niet om hem maar om samen Christus volgen. Hij noemt dan hen die zo achter Christus aangaan volmaakt. Het is jammer dat de Herziene Statenvertaling hier voor een omschrijving kiest in plaats van letterlijk te vertalen. De Statenvertaling en de Vertaling van 1951 hebben hier "die volmaakt zijn". De HSV heeft "die geestelijk volwassen zijn". Ik kan wel begrijpen dat voor deze omschrijving gekozen is omdat Paulus in vers 12 zegt dat hij nog niet volmaakt is. Dan klinkt het wat raar om 3 verzen later te horen dat hij zichzelf en anderen als volmaakt aanduidt. Toch is het geweldig wat Paulus hier schrijft en ook niet in tegenspraak met vers 12. Paulus heeft namelijk in vers 12 geschreven dat hij van zichzelf niet volmaakt is maar door Christus gegrepen is! Christus is het die voor hem en ieder die in geloof met Christus verbonden is voor de volmaaktheid zorgt! Volmaakt in Christus! Heerlijk. Door Christus geen schuld meer bij God. In Hem rechtvaardig. Gods wonder voor onvolmaakte mensen.

 

VERSKILLE   

 

Fil 3:15 Paulus roep die gemeente van Filippi en ons op om so gesind te wees soos hy dit is. Soos hy dat in vers 14 beskryf het. Hy skryf nie net hoe dit met hom is nie. Hy weet dat wie so gesind is nie hom in die eerste plek volg nie maar dat jy dan Christus volg. Dat jy en ek dan in die spoor gaan wat die Gees vir ons wys. 
Dan kom woorde wat daarop wys dat ons nie altyd dadelik dieselfde voel nie. In Christus se kerk sien ons dat mense op sekere punte verskillend voel en dink. As ons daaroor verder praat moet ons goed bedink dat dit dan nie kan gaan oor sake waaroor die Skrif hom duidelik uitspreek nie. Dit kan wees dat iemand in die gemeente nie die kennis het om dit te weet nie. Dan moet ons geduldig en rustig onderwys. Wie regtig in geloof leef, neem die duidelike onderwys van die Gees deur die Skrif aan. Dit is in ons tyd 'n baie belangrike punt. Baie mense rondom ons wat sê dat hulle Christen is, meen dat jy die Skrif op baie punte nie meer as beslissend in ons tyd kan aanvaar nie. Dit sou om God se liefde gaan en nie om die norme wat die HERE vir ons in die Skrif gegee het nie. Dit is 'n groot dwaling wat die duiwel vir mense vertel. Hoe erg is dit dat wolwe in skaapsklere in die kerke tot op die preekstoel dit kan vertel. As Paulus hier oor anders gesind wees, skryf gaan dit nie oor hierdie dinge nie. Dieselfde Paulus het naamlik deur die Gees ook geskryf; "Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met wat ons verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees." Gal 1:8

 

HOE BEN JE GEZIND?   

 

Fil 3:15 Paulus heeft geleerd om alles achter zich te laten van het oude leven. Dat was niet voor iedereen in de gemeente zo makkelijk. Er waren er die het moeilijk vonden om vanuit hun verleden bepaalde Joodse feestdagen achter zich te laten. Dat waren voor hen nog bijzondere dagen. Sommigen vonden dat de gemeente van Christus daar eigenlijk nog iets mee moest doen. Anderen die geen Joodse achtergrond hadden vonden het ook moeilijk om alles achter zich te laten. Voor hen was vlees dat aan de afgoden gewijd was en in de slagerij te koop was taboe. Ze vonden eigenlijk dat dit voor alle gemeenteleden moest gelden. Terwijl anderen zeiden: het is gewoon vlees want de afgoden zijn niets en waarom zou ik het niet kopen en eten. 
Paulus heeft het over dit soort verschillen als hij zegt dat als iemand anders gezind is de HERE het hem of haar zal openbaren. Het gaat Paulus hier om mensen die vanuit het evangelie dat ze gehoord hebben echt in Christus zijn gaan geloven. Mensen die ook echt de Bijbel als het onfeilbare Woord van God hebben aangenomen. Vanuit het kennen van Christus is dan rustig onderwijs nodig. Om steeds verder te komen in het leven met de HERE. Om al meer en dieper de wil van God te zien in je leven. Vanuit Gods Woord. Dat geldt voor ons allemaal in ons leven. Als het goed is gaat juist het verstaan, het kennen van Gods Woord levenslang door in ons leven om juist zo te groeien in het kennen van God en Zijn Woord.

 

IN DIE NODIGE EEN   

 

Fil 3:16 Paulus weet dat ook in Christus se gemeente dinge bestaan waaroor ons verskillend kan dink en voel. Die kerk is geen sekte waarin elkeen moet voel en dink soos die menslike leier sê nie. Paulus roep die gemeente van Christus op om eensgesind te wees. Dit beteken dat ons oor dinge wat in die Skrif ons deur die HERE nie duidelijk geopenbaar is mekaar geen dwang sal oplê nie. Ons mag mekaar nie bo die Skrif bind nie. Dit is die vryheid wat ons mekaar moet gee vanuit die eensgesindheid oor wat die HERE ons so duidelik in die Skrif gewys het. Ons bely dit ook in die Nederlandse Geloofsbelydenis. O.a. in artikel 32: "Ons glo verder dat die regeerders van die kerk, al is dit nuttig en goed om onder mekaar 'n bepaalde orde tot instandhouding van die liggaam van die kerk in te stel en te handhaaf, tog noukeurig moet oppas om nie af te wyk van wat Christus, ons enigste Meester, vir ons ingestel het nie. En daarom verwerp ons alle menslike versindsels en alle wette wat mense sou wil invoer om God te dien en om, op watter manier ook al, die gewetens daardeur te bind en te dwing. Ons aanvaar derhalwe slegs wat kan dien om eendrag en eenheid te bewaar en te bevorder en om alles in gehoorsaamheid aan God te onderhou."
Dit tas die ware eensgesindheid nie aan nie maar bevorder dit op die regte manier. 
Hoe belangrik is dit om in die nodige een te wees! Dit is wat die HERE ons in Sy Woord vertel. Om so te leef. Om so in die dinge wat nie nodig is nie mekaar met liefde te bejeën. Dan sal die HERE ons deur Sy Gees ook in die ander dinge lei!

 

HOE BELANGRIJK IS HET WOORD?   

 

Fil 3:16 We hebben gelezen dat Paulus er over schrijft dat we in de gemeente over bepaalde zaken kunnen verschillen. Het gaat dan niet om dingen waarover de HERE in Zijn Woord duidelijk Zijn wil en leer geeft. Het is niet zo dat onze cultuur vandaag er voor mag zorgen dat we anders gaan voelen en denken over wat de Heilige Geest duidelijk in de Bijbel zegt. Het is dan ook heel vreemd als er gezegd wordt dat in bepaalde actuele zaken teveel gewicht gegeven wordt aan wat de HERE in Zijn Woord zegt. Wanneer we naast de Bijbel onze eigen redeneringen, cultuur en ervaring gaan stellen die dan samen tot een mening moeten leiden, schatten we Gods wijsheid niet op waarde! Dan zijn we met vrome woorden weer die eigenwijze mensen geworden zoals bij de zondeval in het paradijs. 
 Er is altijd ruimte in de gemeente voor groei in geloof. Ook als het gaat om toe te groeien naar een al meer zien wat de wil van God is. Er moet ook altijd ruimte zijn over zaken waarin we vanuit de Schrift niet met zekerheid kunnen zeggen wat God in ons leven wil. Maar het mag nooit zo worden dat er vrijblijvendheid over het christelijke leven komt. In de zin dat we naast de Bijbel ons eigen gevoel en onze eigen ervaring mee laten bepalen wat goed is. Paulus schrijft nu dat we in het spoor dat we bereikt hebben verder moeten gaan. Niet achteruit. Dat betekent dat we gericht moeten zijn op Christus en daarmee op Zijn Woord omdat Hij en Zijn Woord voor ons overal bovenuit stijgen. Al het andere dat daarmee in strijd is, zetten we als vuilnis aan de straat.

 

EENSGESIND   

 

Fil 3:16,17 "Laat ons eensgesind wees." In die volgende vers skryf Paulus: "Wees ook my navolgers, broeders". Waarin lê die eensgesindheid waarvan die Gees hier praat? Dit is 'n baie belangrike vraag. Waarin moet ons Paulus en die ander wat hy noem navolg? Dit is nie so dat ons Paulus en ander mense moet begin vereer nie. Paulus het in die gedeelte hiervoor geskryf dat die ken van Christus vir Hom alles geword het. Christus as die groot voorbeeld navolg dit is wat die Gees ons hier leer. Dan gaan ons saam op die smal pad wat Christus ons wys. Christus ken beteken dat ek na Hom luister om Sy onderwys vir 100% te wil volg. Die skool van die Heilige Gees leer my om Christus as die hoogste Leraar te erken. Die erken beteken dan ook dat ek met my hart aan Christus as my God en Verlosser my verbind om Hom te volg. Ons eenheid is nie dat ons vir mekaar net sê dat ons Christenen is en dat ons almal op ons eie manier leef en dink nie. As ons so praat dan volg ons nie Christus nie maar ons eie gedagtes en gevoelens en ons noem Christus net daarby. 
As ons regte navolgers is, leer ons om bly te wees in die Here. Sien 3:1.As ons Paulus en die ander volg dan volg ons saam Christus na. Dan gaan ons lewe al meer verander volgens God se beeld. Hoe belangrik is dit dat ons op hierdie manier die wêreld die regte pad wys. Hoe belangrik is dit dat ons vir mekaar in die gemeente die goeie voorbeelde is. Sodat ons mekaar stimuleer om op die smal pad te stap. Die pad wat so goed is!

 

VOORBEELDEN   

 

Fil 3:17,18 Gericht zijn op Paulus en anderen die met hem Christus volgens Zijn Woord zijn gevolgd. De HERE bemoedigt Zijn kerk ook als ze een kleine minderheid is met zoveel anderen in de geschiedenis die in echt geloof geleefd hebben. Die in hun geloof, in hun volgen van Christus voor ons voorbeelden zijn. Voorbeelden van hoe de HERE zelfs in de zwaarste omstandigheden, in de meest verleidelijke omstandigheden de kracht geeft om Christus te blijven volgen. De Heilige Geest laat ons bijvoorbeeld in Hebreeën 11 zien hoe mensen in geloof op de HERE en Zijn belofte bleven bouwen. Zelfs als het leek dat van die belofte in hun leven niets terecht zou komen. Steeds weer was er die hoop, dat leven in geloof. Het geloof dat de HERE ieder wil geven in alle omstandigheden in de mate waarin je het dan nodig hebt. Daarvoor heeft Christus Zijn leven gegeven. Om altijd wat de duivel en de wereld ook doet de finish te kunnen bereiken. De finish waardoor je de hemel of de nieuwe aarde bereikt als gered mens. We lezen dan ook na die geweldige opsomming van voorbeelden in Hebreeën 11 in de eerste verzen van het volgende hoofdstuk: "Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de ​zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op ​Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het ​kruis​ verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God." vs 1,2

 

TRANE   

 

Fil 3:18 Die Gees het Paulus geleer om vir Christus te leef. Christus het Paulus die opdrag gegee om die evangelie te verkondig. Om mense op te roep om tot Christus te kom as die enigste pad na die verlossing. Wie die evangelie uitdra word daarmee nie 'n persoon wat sonder gevoel die boodskap bring nie. As mense nie luister en bly leef as vyande van die kruis is dit nie so dat jy dan sê: Dit raak my koue klere nie. 
Paulus ken die werklikheid van die gelykenis dat die graan en die onkruid op hierdie wêreld saam opgroei. Nogtans bring dit trane by Paulus. Ek dink dat baie van ons die trane ken. Trane oor geliefdes wat nie Christus in hulle lewe wil navolg nie. Jy wil hulle so graag by Christus bring, of weer by Christus bring maar hulle wil hul eie lewe volgens eie gevoel en smaak nie opgee nie. Ons sien by die Here Jesus self die bewoënheid as Hy aan die kruis hang. Hy dink dan aan hulle wat Hom aan die kruis gebring het en nogtans vra Hy Vader in die hemel om hulle te vergeef. Dit beteken dat hy vra om hulle te leer om nie vyande van die kruiste te bly nie. Paulus is ook baie bewoë as hy sien dat baie van sy volksgenote op die verkondiging van die evangelie nie tot Christus kom nie. Ons lees daarvan in Romeine 9: "Ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie - my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees - dat dit vir my 'n groot droefheid is en 'n onophoudelike smart vir my hart. Want ek sou self kon wens om ter wille van my broers, my stamgenote na die vlees, 'n vervloeking te wees, weg van Christus af." vs 1-3 Laat ons bewoë wees ook as dit lyk dat ons ander nie meer met de evangelie kan bereik nie. Dan bly ons bewoë bid!

 

SEKSUALITEIT JOU GOD?   

 

Fil 3:18,19 Baie mense leef as vyande van die kruis van Christus. Ons het vorige keer gesien dat dit o.a. gebeur deurdat mense heeltemal op welvaart en lekker eet gerig is. Baie leef ook as vyande van die kruis omdat hul skande hul trots is. Die Gees wys hier veral op mense wat hul op seksueel terrein uit leef volgens eie smaak en verlangens. Dit gaan hulle daarom dat hul hul eie seksuele verlangens kan bevredig. Ook as dit ingaan teen wat die HERE as die Skepper as die goeie seksuele belewing het gegee. Dat man en vrou in die huwelik in trou en liefde die seksualiteit as iets wat mooi en teer is beleef.
 Alles wat meer en anders is op die gebied van die seksualiteit is sonde. Dat is nie iets om trots op te wees nie. Wie daarop trots is breek ook nie met die verkeerde praktyke nie. Dan is dit juis so dat jy dit aanbeveel, dat jy daaroor praat as iets wat goed is en waar ook ander aan sou kon saamdoen. Ons sien in ons wêreld juis op die terrein van die seksualiteit 'n groot ontsporing. Dit was ook in die tyd wat Paulus hierdie brief skryf so. Ons sal moet leer om as ons by onsself verlangens ontdek wat teen God se wil ingaan te probeer 'n kruis te trek deur hierdie verlangens. Christus het aan die kruis die Gees verdien om dit vir ons te leer. Christus se kruis, God se liefde leer ons om te breek met verkeerde seksuele praktyke in ons lewe. Christus se kruis leer ons om nie seksgod Eros te volg nie maar wat die HERE ons leer. Christus se kruis leer ons om nie agter ons geslagsdele aan te stap nie maar die spoor van die Gees te gaan.

 

HIER EN NU?   

 

Fil 3:19 Kind van God zijn in de wereld van vandaag. Gemeente van Christus zijn midden in de wereld van de 21e eeuw. Dat betekent dat je te maken krijgt met veel mensen die op het leven hier en nu gericht zijn. Mensen die het de gewoonste zaak van de wereld vinden om voor welvaart, succes, bevrediging van je eigen seksuele bevrediging te leven. Hier en nu moet het gebeuren want stel dat je morgen sterft. Dan moet je het maximale uit je leven gehaald hebben voor jezelf anders was het leven niet goed. Veel mensen kijken niet verder dan wat je hier op aarde ziet en op aarde kunt doen. Ze kijken ook niet verder dan de dag van hun dood. Het leven op deze aarde heeft ze in een soort tunnelvisie gebracht en daarom willen ze niet van het kruis van Christus weten. Vooral niet als duidelijk is dat het kruis er gestaan heeft om wie gelooft toegang te geven tot het eeuwige leven na dit leven. Om wie gelooft te verlossen van het grote obstakel dat er was om daarin binnen te gaan: onze eigen schuld en zonden. 
Het benoemen van de schuld en zonden maakt je iemand die schuldig is, die vergeving nodig heeft. Het legt je ook beperkingen op om bepaalde dingen niet te doen in het leven. Daar houden we van nature niet van. Niet verder kijken dan de aarde maakt je blind voor Christus als de Verlosser die je nodig hebt. Het is niet voor niets dat Christus het Licht van de wereld genoemd wordt. dat de Bijbel het licht van God in een donkere wereld genoemd wordt. Laten we ons harten richten op Christus die vanuit de hemel gekomen is om het hemelse licht over ons te laten schijnen.

 

WAT IS JOU TUISTE?   

 

Fil 3:19,20 Waar is jy regtig tuis? Wat is jou tuiste? Dit is 'n belangrike vraag in ons lewe. Die Gees praat oor mense wat vyande van die kruis is. Dit is hulle wat hulle op hierdie wêreld tuis voel. Wat leef vir hulle belange en verlangens hier en nou. Die wêreld is hul woning op daardie manier dat hulle nie raaksien dat die HERE die wëreld en die lewe geskep het nie. Mense leef asof hul op hierdie aarde die konings is sonder met Christus as die groot Koning rekening te hou. Dit beteken dat 'n mens nie verder as hierdie wëreld kyk nie. Nie verder as ons menslike verstand en gevoel nie. Dan is dit so dat sondige verlangens en belange ons lewe gaan bepaal. Hulle word selfs ons hoogste genot. 
Die aarde is ons woning. Die HERE het die aarde vir ons geskep en reggemaak. Na die sondeval het die aarde vir die gelowiges ook 'n plek van vreemdelingskap geword. Juis omdat die duiwel en die sonde dikwels daar heers. Ons moet op hierdie aarde na die sondeval leer om onsself as sondige mense te verloën! Om ons nie by ons eie sondige ek en op die sondige wëreld tuis te voel nie. Die Gees wil ons leer om ons in die hemel tuis te voel. Om as hemelburgers op hierdie aarde te leef. Om so te leef dat jy Koning Christus wat in die hemel troon, volg. Om uit te sien na die dag dat Christus terugkeer en jy jou weer heeltemal op die aarde as jou woning kan tuis voel. Laat dit so leef dat ons ons paspoort vanuit die hemel wil kry om in die toekoms op die nuwe aarde toegelaat te word. Om daar dan heerlik ons tuiste by die HERE te hê.

 

POLITIEK EN GELOOF   

 

Fil 3:20 Heeft politiek iets met je leven als gelovige te maken? Het woord politiek komt in onze tekst voor. Letterlijk wordt in het Grieks voor het burger-zijn het woord politeuma gebruikt. In de HSV is dit vertaald met burgerschap. Hoe kijken we en leven we in de wereld? Waardoor laten we 15 maart ons stemgedrag bepalen? Door ons Nederlandse burgerschap of door iets anders? Kijken we alleen naar het hier en nu? Kijken we in ons leven alleen naar wat wij er van willen maken? Dat gaat dan veel verder, brede en dieper als wat wij nu politiek noemen. Wat is trouwens echte politiek? Als je een beetje luistert naar wat er gezegd wordt, gaat het er om om vooral bepaalde groepen waar je voor staat te bereiken met de mooiste beloften. Politiek is voor een groot deel het behartigen van groepsbelangen geworden. Verder moeten die dingen gezegd worden die de kiezers nu aanstaan en stemmen kunnen trekken. Andere dingen zeg je zo weinig mogelijk. Al met al lijkt het bij velen een spel om de macht. Dat is een spelletje dat altijd verkeerd afloopt en altijd de belangen van een bepaald deel van een bevolking bevoordeelt. Hoe anders is het als je burger bent van het Koninkrijk van de hemel. Met Christus als Koning. Gelukkig geen Koning die vanwege bepaalde groepsbelangen gekozen is. De Koning die alles overziet. De Koning die de belangen van iedereen behartigt en weet hoe je al die belangen in goede harmonie kunt vorm geven en daardoor het echte goede leven aan iedereen geeft. Dat goede leven dat Hij in Zijn Woord laat zien is als het goed is ook onze richtlijn in de politiek, bij ons stemgedrag, in ons hele leven.

 

ONS BURGERSKAP   

 

Fil 3:20 Ons burgerskap is in die hemel. Laat ons nog 'n keer daaraan dink dat die gemeentes in die eerste eeue na Christus 'n baie klein minderheid was. Hulle het te doen gekry met spot en vervolging. Die jongmense groei op in gesinne waarin so anders gepraat, gedoen en gedink word as wat hul leeftydsgenote doen. Hulle voel hul vreemd as hulle met ander jongmense omgaan. Die portuurgroepdruk is baie groot om die meerderheid wat nie met Christus verbind is nie te volg. Dieselfde is so met die oueres wat werk. Hulle word dikwels uitgesluit van werk omdat hulle nie saam met die ander offers gaan bring aan die god wat die beskermgod van hul beroep is nie. Hoe kan jy dit volhou om so anders as die meerderheid te leef? 
Die Gees wys ons dan op God se volk waarvan jy deel is deur die geloof. Die volk wat die Koning van die konings as koning het: Jesus Christus. Christus wat as die Koning vanuit die hemel regeer. Jy is burger van Sy ryk en deel van die volk wat deur God se genade tuis in die hemel is. Die Gees wil jou leer om as burger van die hemel op die aarde te leef. Om so te bly leef. Dan kom die dag waarop duidelik word wat die enigste regte keuse was. Die dag waarop die Here Jesus vanuit die hemel as die Koning van die konings na die aarde kom. Die dag wat Hy reg sal spreek oor alle mense wat op aarde geleef het. Dan word duidelik dat wie hier op aarde as burger van die hemel geleef het, al is hy daarom doodgemaak, ewig toekoms het.

 

VREEMDELING   

 

Fil 3:20,21 Leven op de aarde en burger van het Koninkrijk van de hemel zijn. Het laat zien dat echte christenen vreemdelingen op aarde zijn. Mensen die volgens de normen en waarde van de hemel willen leven en niet volgens die van de zondige wereld. Zijn we dan als christenen geen bedreiging voor de aarde? Mensen die wel voor de hemel leven en daarmee niet voor de aarde en de mensen op deze aarde? Het mooie is dat wie echt door het geloof vreemdeling op aarde is het beste voor heeft met de aarde! Wie volgens Gods Woord met de HERE leeft weet namelijk dat de aarde door God gemaakt is. Dat Hij de Eigenaar is. Dat Hij de mens geschapen heeft om op aarde zich juist thuis te voelen en als Gods beeld over de aarde te regeren. Waarom dan nu vreemdeling? Omdat Gods kind niet met de zonde wil meedoen die er op aarde gekomen is. Je wilt niet meedoen met de dingen die op aarde gepropageerd worden en die betekenen dat we onze eigen verlangens volgen in plaats van Gods wil. De vreemdeling wil juist de aarde en de mensen weer terugbrengen bij een leven volgens Gods wil. Wil de aarde weer brengen naar een leven waarbij de hemelse normen en waarden weer genezend alles te zeggen hebben. Wie zo burger van de hemel op aarde is, is geen bedreiging en geen verrader maar wijst de echte goede weg. Deze vreemdeling is het ook die vanuit Gods liefde de mensen op aarde als zijn of haar naaste liefheeft. Wie zo vreemdeling is, is een zegen voor de aarde en de mensen op aarde.

 

VERWAGTING   

 

Fil 3:20,21 Die lewe van God se kind is 'n lewe vol verwagting. Selfs as jy siek is en jy weet dat die sterwe naby is, kan God se kind nog vol verwagting leef. Wie burger van die Koninkryk van die hemel is, is nooit sonder uitsig en verwagting nie. Die Gees leer jou om uit te kyk na die toekoms. 
Die toekoms is dat 'n mens wat op Christus bou en by Hom versoening met God gesoek het by sy afsterwe na die HERE in die hemel gaan. Jy mag dan daar jou God en Redder sien! By Hom wees saam met al die gelowiges wat gesterf het en God se engele. Jou verwagting hou nie daar op nie. Die Gees wys ons in vers 20 op die verwagting dat die Here Jesus op die wolke eendag terugkom na die aarde. Hoe wonderlik is dit! Regtig heerlik en so spesiaal. As die Here Jesus terugkom dan staan almal wat in die geskiedenis gesterf het op. Dan word die mense wat dan op aarde leef in een oomblik verander. Die gelowiges kry dan 'n liggaam soos Christus dit by Sy opstanding uit die dood ontvang het. Dit is 'n liggaam waaruit alles wat gebrekkig was, verdwyn het. Regtig 'n volmaakte liggaam. Ook almal wat by Christus geskuil het en gestremd was. Niemand is meer gestremd nie omdat Christus ook al ons siektes gedra het. Die heerlike resultaat van Christus se verlossingswerk gaan ons so heerlik raaksien as Hy op die aarde terugkom. Dit is regtig 'n gebeurtenis om na uit te sien. Vir wie nie glo nie is dit 'n verskriklike dag maar vir wie in liefde vir God leef die mooiste dag wat jy jou kan voorstel.

 

BURGER EN VREEMDELING

   

Fil 3:20,21 Burger zijn van het rijk van de hemel en zo leven op deze aarde. Dit betekent dat je ook een vreemdeling bent voor mensen die niet verder kijken dan het leven hier op aarde. Het betekent dat je je nu al met hart en ziel aan Christus als je Verlosser en Here wilt onderwerpen. Dan ben je op weg naar de dag dat Jezus Christus er voor zorgt dat je een lichaam krijgt zo goed en mooi. Dat zelfs onaantastbaar voor ziekte en dood is. Niemand anders dan Christus kan jou dat geven. 
Dat vraagt om een leven zoals we daarover lezen in Efeze 2:19: "Zo bent u dan niet meer ​vreemdelingen​ en bijwoners, maar medeburgers van de ​heiligen​ en huisgenoten van God". Door je in liefde aan Christus toe te vertrouwen, ben je geen vreemdeling meer maar hoor je bij de huisgenoten van God. Je bent door het geloof kind van God! Je mag de HERE jouw Vader noemen. Dat is echt zo'n geweldig wonder! Wie dat wonder ziet die wil dan ook altijd leven in het huis van Vader. Dicht bij de HERE. Dan is je hart op Hem gericht. Dan is het ergste voor je als je voelt dat je door je leven op afstand van de HERE staat. Dat je door je zonden waarin je leeft buiten Zijn huis komt te staan. Dan leeft in je hart wat we Psalm 84 lezen: " Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het ​huis​ mijns Gods dan verblijven in de ​tenten​ der goddeloosheid." Wie daar oprecht om bidt en zo tegen de zonden strijdt, mag voor eeuwig Gods huisgenoot zijn. Dan kan ik alleen nog maar danken!

 

VOOR DIE HERE   

 

Fil 3:21 Ons verwag Christus vanuit die hemel. Ons kyk ook met ons hart boontoe. Die aarde en wat op die aarde is, kan vir ons nie regtig toekoms gee nie. As jy na die lewe op hierdie wêreld kyk, sien 'n mens die swakheid, die pyn, die hartseer en op die ou end die dood. Somtyds sien 'n mens hoe sterk hierdie gerigtheid op die aarde is. 'n Voorbeeld daarvan is wat hier in Nederland oor die "voltooide lewe" gesê word. 'n Mens sou die moontlikheid moet hê om as hy vind dat die lewe voltooi is self te besluit om te kan sterf. Die eerste voorstel was om dit vir mense wat ouer as 75 is moontlik te maak. Nou word al gesê dat as jy jonger is dit ook volgens die wet moontlik sou moet wees. Mense begin zo dink as hulle nie meer raaksien dat hulle die lewe van die Skepper gekry het nie. Dit gaan gebeur as mense nie meer die werklikheid sien dat jou lewe nie by die dood op aarde ophou nie. Mense sien nie meer raak dat ek na my sterwe voor die HERE kom en staan. Dat enige mens na sy of haar afsterwe bly bestaan of daar waar die ellende net groter word of by die HERe waar jy vanweë Christus se werk al die ellende agter jou kan laat. Hoe goed is dit om, ook as die lewe swaar geword het, te mag weet dat jy deur die geloof in Christus eendag selfs 'n liggaam ontvang waaruit enige pyn en swakheid vir altyd verdwyn het. Wie sy lewe in God se hande lê en by Christus vergifnis soek het regtig 'n goue toekoms. Christus beloof die gelowiges nie goue berge nie maar 'n toekoms die Hy ook regtig gee. Nog mooier as ons ons nou kan inbeeld.

 

ZIELIG?   

 

Fil 3:21-4:1 Zijn burgers van het Koninkrijk van de hemel zielig? Zijn het maar watjes omdat ze met woorden strijden en mensen uitnodigen om tot Christus te komen? Zijn ze zielig omdat als het goed is niet de macht voor hen het belangrijkste is maar dat mensen in liefde voor Christus gaan leven? Niet alleen uiterlijk maar met hun hart. Zijn ze zielig omdat ze hun Koning niet ergens op aarde met Zijn leger en paleis kunnen aanwijzen? 
Nee, want de werkelijkheid is dat ze Hem als Koning en Redder hebben die zelfs in staat is om onze lichamen volmaakt en onsterfelijk te maken. Dat laat zien dat ze niet maar een mens als Koning hebben maar die Koning zelfs de enige God is. Alles is Hem onderworpen. Je kunt je echt met heel je leven aan Hem toevertrouwen. Dat doe je dan nooit zonder resultaat. Zijn zorg is de volmaakte zorg. Zijn zorg geeft de eeuwig goede toekomst. 
Als je dat in het geloof bent gaan zien dan begrijp je ook dat Paulus in hoofdstuk 4:1 schrijft: Gelovigen blijf staande in de Here! Volhouden in geloof, volhouden om op deze wereld Koning Christus in woorden en daden te volgen is echt allerbeste. Al het anderen loopt uiteindelijk dood op de dood, op Gods oordeel. De enige die jou en mij daarvan kan en wil redden is Jezus Christus. Wanneer twijfel op je afkomt, wanneer er de verleiding is om zo anders te gaan of blijven leven als Christus zegt dan is het zaak om staande te blijven. Of om te breken met een leven zonder Christus als Koning. Zonder Christus is er namelijk de ellende maar met Christus de eeuwige blijdschap, het eeuwige feest! Met Christus ben je echt niet zielig!

 

Fil 4:1 "Daarom, my geliefde broeders". In hierdie vers sien ons hoe Paulus se liefde na die gemeente van Filippi uitgaan. Hy skryf oor hoe hy na hulle verlang en noem hulle nog 'n keer geliefdes. Paulus is maar nie 'n mens wat 'n teorie vir mense verkondig nie. Hy is 'n man wat Christus as verkondiger gestuur het. Paulus is in diepe liefde aan Christus verbind en wil so graag dat mense Christus leer ken en so gered word. Gered van die ondergang. Hy deel met die gemeente van Filippi die liefde van en vir Christus. Die gesamentlike liefdesband met Christus, en so met die Drieenige God, beteken dat hulle geliefdes vir mekaar is. Ons sien hier raak hoe die saam leef met Christus 'n band van liefde onder die gelowiges gee. Dit is soos Christus dit in ons lewe wil hê. As ons dit lees, is dit nodig om ons daarop te beproef. Hoe dikwels gebeur dit dat mense wat saam Christus volgens Sy Woord wil volg nie in liefde met mekaar leef nie! Dit is iets wat nie kan bestaan nie. Dan leef ons nie regtig vanuit God se liefde nie. Somtyds hoor 'n mens dan iemand sê: "Die ander moet eerste by my kom dan wil ek daaroor praat maar jy moet nie dink dat ek eerste na die ander ga nie." Gister het ek in die gebed in die gemeente in verband met die voorbereiding op die Nagmaal gesê: HERE as ons so dink laat ons dan bedink dat as U so sou doen ons almal vir altyd verlore sou wees. Leer ons om regtig ook op hierdie punt U beeld te wil wees." Hoe belangrik is dit om vanuit God se liefde regtig in die gemeentes as geliefdes vir mekaar te leef!

 

Fil 4:1,2 De gemeente van Filippi geeft aan Paulus blijdschap. Als hij aan die gemeente denkt dan ziet hij daar een echt leven met de HERE in liefde en blijdschap. Dat is een leven dat de HERE graag ziet en daarom Paulus ook. De gemeente van Filippi is geen gemeente waarover Paulus steeds in zorg over is. Dat wil niet zeggen dat het de ideale, volmaakte gemeente op aarde is. Die bestaat niet. Toch is het heerlijk als je gemeenten kent waar je ook zelf gewerkt hebt waar je dat innige leven met de HERE zo duidelijk ziet! 
Paulus noemt wel een punt waarop ook deze trouwe en blijde gemeente moet letten. Er is een gevaar dat die echte blijdschap in de Here kan wegnemen. Dat is dat de eensgezindheid onnodig onder druk komt te staan. Als we wantrouwend naar elkaar gaan kijken en reageren wanneer het om dingen gaat waarin de Heilige Geest ons in de Schrift niet bindt. Dat is aan er de hand in de verhouding tussen Euodia en Syntyche. Als we wantrouwen opbouwen als de een wat meer gezangen laat zingen dan de ander, wanneer de volgorde van de liturgie iets wordt waarop we elkaar gaan beoordelen. Het enige wat we moeten doen is of iets wel of niet in strijd komt met wat de HERE in Zijn Woord ons leert. Altijd weer terug naar de inhoud in onze gesprekken en in ons kerkelijke leven. Dan is iets als vrouw in het ambt heel anders want dat raakt de trouw aan wat de HERE als de echte wijsheid aan ons gegeven heeft in Zijn Woord. Hoe heerlijk is het om in de vrijheid van het Woord de blijdschap van het evangelie te kennen en dan heerlijk ontspannen met elkaar om te gaan. Dan is er in de kerkdiensten ook de ruimte voor je hart om in alle rust te luisteren naar de blijde boodschap.

 

 

Fil 4:2,3 Eensgesind in die Here. Die Gees wys met hierdie woorde wat die regte eensgesindheid is. Dit is nie dat alles gebeur soos ek dit wil en dink nie. Dit is nie dat ons in die kerk oor alles dieselfde moet dink en voel nie. Dit is ook nie dat jy kan sê: ek hou van die Here en dan maak dit nie saak hoe ek leef, dink en voel nie. Eensgesind wees in die Here sorg daarvoor dat ons mekaar nie meer en nie minder wil bind as wat Christus dit doen nie. 
Dit gaan daarom dat ons eensgesind in Christus is! Dat ons Sy Woord en Sy leer bo alles stel. Dit is die manier waarop die twee vroue wat saam met Paulus die evangelie verkondig het, gehelp moet word. Hierdie vroue was aktief en Paulus twyfel ook nie daaraan dat hulle dit vanuit liefde vir die Here gedoen het nie. Nogtans gebeur dit helaas ook in ons tyd dat mense wat saam die evangelie uitdra met mekaar begin stry. Dan praat ek nie daaroor dat ons 'n goeie gesprek en diskussie het nie. Dit is juis nodig om saam die evangelie nog meer en dieper te verstaan. Dit gaan daarom dat ons ons eie menings het waarvan ons nie regtig kan sê: So moet dit volgens God se Woord. Dan kan ons daaroor praat maar dan mag dit nooit skeiding tussen God se kinders maak nie. Hoe belangrik is dit om mekaar dan te help. Om mekaar terug te bring by die duidelike Woord van God. Om ook duidelik te së vir hulle wat die duidelike Woord nie volg nie dat dit in Christus se kerk nie kan nie.

 

BURGERSKAP

 

 

Fil 4:3,4 De verkiezingen in ons land zijn voorbij.  De gesprekken voor de vorming van een nieuwe regering zijn in volle gang. Het is nu heel belangrijk dat we bij de vorming van een nieuwe regering blijven denken vanuit het burger-zijn van het Koninkrijk van God. Dat we juist als christenen ons oog en ons hart op Christus blijven richten. Alles staat onder Zijn regering. Ons gebed ook voor de vorming van een nieuwe regering is zo nodig. Juist het belang van het evangelie en je blijdschap daarin vinden, komt zo duidelijk naar voren in dit gedeelte van de Gods Woord. Er was onenigheid, er was spanning en waarschijnlijk ruzie tussen 2 vrouwen in de gemeente die zich samen echt ingezet hadden voor het uitdragen van het evangelie. Wanneer we zulke onenigheid onder mensen in de gemeente van Christus zien, is het nodig om te helpen. Om maar niet afwachtend toe te kijken. Om maar niet voor iemand partij te kiezen en het alleen maar erger te maken. Nee, dan is het tijd dat we echt vrede willen stichten. Waarom? Omdat we er van overtuigd zijn dat de broeders en zusters die problemen met elkaar hebben echt voor en volgens het evangelie willen leven en denken. Echt aanspreekbaar zijn op het evangelie en daarmee op Gods onfeilbare Woord. Als dat zo is dan zijn niet de moeite, dan is niet jouw mening of gevoel het belangrijkste. Als je wel zo leeft wordt je bitter, dan wordt je een betweter. Het is juist zo anders! Je kunt door het leven met Christus als je God en Verlosser zo ontspannen zijn. Want wie in liefde voor Christus en Zijn Woord leeft, staat in het boek van het leven! Het leven dat door Christus is verlost en niet stuk te krijgen is. Christus-zijn, kerk-zijn is niet iets om somber van te worden. Het is reden tot blijdschap altijd weer en daarom zo ontspannend en vredemakend!

 

ALTYD BLY

 

Fil 4:3 Paulus roep ons op om bly te wees. Die Gees roep die hele gemeente van Christus op om bly te wees. Dit gaan nie om 'n blydskap wat somtyds in jou lewe is nie. De Gees roep ons op om altyd bly te wees. Is dit nie snaaks nie? Ons lees in die Bybel ook dat ons onsself moet verloën, dat ons ons dinge in ons lewe moet haat. Hoe is dit dan moontlik om altyd bly te wees? Ons lees in die Skrif ook van hartseer. Hoe is dit dan moontlik om altyd bly te wees? Vra die Gees hier van ons nie die onmoontlike nie? Dit gaan hier nie om 'n teenstelling nie. Die probleem is dat ons by blydskap dikwels net aan die emosie dink dat jy so goed voel en glad nie aan moeilike dinge dink nie. Die gaan hier daarom dat jy altyd bly is in die Here! Dat jy bly is dat die Gees jou die liefde vir die Here Jesus Christus gee om dit wat die lewe met Christus in die pad staan, te verloën. Jy is bly dat die liefde van God so in jou woon dat jy die verkeerde verlangens in jou lewe begin haat het. Jy is bly dat as hartseer en rou in jou lewe inkom dat jy by die HERE as jou Vader kan skuil. Jy is bly dat as jy die sondes in jou lewe raaksien jy die geleer het om jou sondes te bely. Jy is bly dat die liefde van Christus so in jou lewe oorwin het dat jy breek met sondes wat diep in jou lewe gekom het. As jy die pyn voel dat jy dinge moet loslaat wat jou sondige ek so lekker vind dan ken jy ook die blydskap dat die Gees jou die genade gee om Christus as die belangrikste van jou lewe te volg. Om Hom te ken as die groot skat van jou lewe.

 

GRONDTOON

 

Fil 4:3 De grondtoon van het echte geloof is blijdschap! Geen goedkope blijdschap. Geen blijdschap die er is omdat ik alle zorgen en moeite even kan vergeten. Nee, echt blijdschap die zelfs tegen de dreun van de dood kan. Blijdschap die zelfs er blijft als jij of ik achteruitgezet worden omdat we Christus volgen. Blij zijn in de Here betekent dat ik blij ben omdat ik met Christus verbonden ben. Dat niets mij daarom van de liefde van God kan scheiden. Dat zijn bekende woorden uit het slot van Romeinen 8. Bedenk eens wat dit o.a. betekent als Gods kind er in ogen van mensen beroerd aan toe is. Als je bijvoorbeeld in gevangenis zit zoals Paulus op dat moment. Dan komt de liefde van God nog altijd naar je toe. De HERE is de God die leeft. Die in alle omstandigheden Zijn liefde, Zijn zorg geeft aan Zijn kinderen. Zelfs bij de dood. Dan wil de dood beslag op je leggen, je voor altijd uitschakelen, je brengen in de hel. Wat gebeurt er dan met Gods kind? Dan is de kracht van Gods liefde en zorg zo groot dat jij na je laaste adem op aarde meteen weer ademt, weer leeft bij God in de hemel. Gods liefde overwint!
Daarom kun je als iemand die echt met Christus leeft altijd blij zijn. Ook als er diep verdriet en grote zorg in je leven zijn. Dan weet je dat Christus als je Verlosser bij je is, voor je zorgt. Dat Hij er voor zorgt dat wat je uit jezelf verdiend hebt, de eeuwige dood, niet over je komt. Dat is Gods genade in je leven. Dat maakt blij. Dat verlost van somberheid en twijfel. Niet goedkoop maar omdat je gekocht bent door het kostbare bloed van Christus.

 

NIE JOUSELF BLY NIE

 

Fil 4:3 Bly wees is die grondtoon van die ware geloof. Dankbaar en daarom bly dat die Vader Christus gestuur het om ons sondes te dra en weg te dra. Christus het so vir die gelowiges God se genade verdien. Wie so in geloof leef, begin ook 'n ander houding teenoor die mense rondom hom inneem. As jy raaksien dat ook jy God se genade nodig het. As jy begin raaksien dat jy vergifnis nodig het terwyl je God se oordeel verdien het, raak jy verwonderd oor God se liefde. Hoe is dit moontlik dat ek in God se genade en sorg mag deel! Dit beteken dat ek van God se genade, van Sy onverdiende vriendelijkheid leef. Ek het verdien dat die HERE na my kyk met oë wat Sy toorn uitstraal pleks vriendelikheid en genade. Nogtans het Hy Christus gestuur as my Verlosser. Wonder van genade!
Dan het ek myself as sondaar leer ken en God se onverdiende vriendelikheid. Daarom voel ek my nie beter as ander nie. Dit is die Gees wat ons daarom oproep om juis by alle mense as vriendelik bekend te staan. Vriendelikheid wat voortkom uit die wonder van God se genade. Hier sien 'n mens ook raak hoe God se genade mense verander. Jy bly nie jouself as God se genade in jou lewe inkom nie. Jy verander. Jy word 'n mens ondanks alle sondige gebrekkigheid wat juis wil verander en al meer na die mense rondom jou wil uitstraal wie die HERE is. Om hulle so te nooi om ook by Christus te wil behoort. Laat ons nie 'n belemmering vir ander wees om tot Christus te kom nie maar juis 'n uitnodiging deur die manier waarop met ander mense leef.

 

DE HERE IS NABIJ

 

Fil 4:5 De Here is nabij. Het is een heel kort zinnetje. Toch zo belangrijk. Waarom kun je namelijk als kind van God altijd blij zijn? Zonder dat dit een smile zonder inhoud wordt. Hoe kan dat? Hoe is het mogelijk als je om je heen zoveel ongeloof, zoveel mensen hebt die vinden dat je gek bent dat je gelooft, het toch volhoudt? Hoe is het mogelijk dat je vriendelijk bent tegenover de mensen met wie je te maken krijgt? Hoe kan dat?
Omdat je weet dat de Here zo dichtbij is. Dat Christus met jou is. Dat Gods onverdiende liefde je door alles heen draagt. Omdat Christus door Zijn Geest zo dichtbij je is dat Hij in je woont. Je staat er als kind van God dat leeft vanuit Gods onfeilbare Woord nooit alleen voor. De HERE is zo dichtbij dat Hij op gehoorsafstand is. Als je als kind van God de Bijbel leest dan hoor je jouw God en Redder persoonlijk met jou praten. Christus is met ons niet op afstand maar altijd dichtbij zoals Hij beloofd heeft. 
Dan kun je blij zijn want wat is het een wonder dat God met Zijn vriendelijkheid, met Zijn hulp en leiding zo dicht bij je is. Dan kun je verder ook als er zovelen zijn die tegen je zeggen dat het niet nodig is om zo vast te houden aan Gods Woord als het duidelijke en onfeilbare Woord. Want de HERE is met je en wil jou de moed en het geloof geven om trouw aan Hem te zijn. Dan kun je vriendelijk tegenover anderen zijn omdat de HERE Zijn liefde aan jou die zelf van zichzelf een zondaar is, gegeven heeft. Heerlijk dat de Here zo nabij aan jou en mij wil zijn!

 

OPTIMISTIES

 

Fil 4:5,6 Die Here is naby. Dit leer ons om vriendelik, vol liefde met ons naaste om te gaan. De Here is naby leer ons ook om op 'n goeie manier optimisties in die lewe te staan. Ek bedoel nou nie dat 'n mens moet doen asof probleme nie bestaan nie. Die HERE roep ons om verantwoordelik te wees. Ons moet juis as daar probleme is daaraan aandag gee. Jy kan dit op twee maniere doen. Die eerste is dat jy dit sonder die Here doen. Jy dink dat jy alles self moet oplos. Jy moet dit regmaak. Jy raak moedeloos omdat jy nie sou weet hoe jy dit moet regkry nie. Dan word die sorge wat daar is kwellings. Dit gaan jou heeltemal beheers. Dan gaan gebeur wat ons in die gelykenis van die Saaier oor die saad wat in die dorings val, lees. Daardie saad is deur die dorings verstik. Die Here Jesus lê dit so uit: "En by wie in die dorings gesaai is - dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar." Matt 13:22
Hoe belangrik is dit om nie net na die sorge te kyk nie. Hoe belangrik is dit om sorgsaam te wees sonder om in die sorge vas te kyk. 'n Mens kan selfs nie meer sorgsaam wees as jy moedeloos raak nie. Dit is ook nie nodig nie. Juis die gelowige mag weet dat hy die dinge nie alleen hoef te doen nie. Die Here is naby. Christus het ons toe Hy na die hemel gegaan het, beloof; "Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van de wêreld." Matt 28:20 Dit leer ons om sorgsaam te wees maar nie besorg nie. Môre meer hieroor.

 

NA LONDEN TOEKOMST   

 

Fil 4:6 Wees in geen ding bezorgd? Is dat niet wereldvreemd? Neem je het leven dan wel serieus? Dan zet je toch jezelf buiten de werkelijkheid? Kijk nu eens naar wat er gisteren in Londen gebeurd is. Zeker vier doden en nog veel meer zwaargewonden. De terreur steekt dicht bij ons land weer de kop op. Denk ook aan uitspraken van Erdogan waarin hij dreigt dat straks geen Europeaan meer veilig op straat kan lopen. Het zijn verschrikkelijke dingen. Het is echt verschrikkelijke wat de slachtoffers en de geliefden van slachtoffers moeten meemaken vanwege zinloos geweld. Het is ook iets dat de HERE in Zijn Woord verwerpt en als grote zonde aanwijst. Ons gebed en ons meeleven gaat dan ook naar de slachtoffers en hun geliefden!
Niet bezorgd zijn? Dat kan toch niet in deze wereld! Het gaat hier om een bezorgd zijn dat ons leven beheerst. Een bezorgdheid waarbij je geen uitweg en geen uitkomst ziet. Die bezorgdheid is niet nodig want je zorgen kun je in het gebed tot God brengen! Ik spits de dingen nu even toe op het terreur en de dreiging die we deze dagen zien. Wat heeft het voor zin om deze dingen in ons gebed te brengen? Is dat echt meer dan je hart luchten? Ja!! Want Christus regeert. Laat ik een gevolg daarvan noemen. Blijven mensen die terreur organiseren en uitvoeren ongestraft? Komen zij er goed af? Loont geweld? Nee, want bij hun sterven en bij Christus terugkeer krijgen zij hun verdiende straf. Door Christus zal op het gebed het recht zegevieren. Niet voor de 100 jaar op aarde maar voor eeuwig. Ook na Londen is er alleen in en door Christus toekomst en rechtvaardigheid voor eeuwig!

 

BESORGDHEID

 

Fil 4:6 Paulus skryf dat ons nie besorg moet wees nie. As jy verder lees, sien jy raak dat dit nie beteken dat jy sonder gevoel moet wees nie. Die Christelike geloof is heeltemal anderste as byvoorbeeld die boeddhisme. In die boeddhisme is die hoogste en die beste wat jy kan bereik dat jy deur niks meer geraak word nie. Jy verlang nie meer na iets nie, jy ken nie meer sorge nie. Eintlik ontstyg jy dan aan die gewone lewe. Hoe anderste is die lewe met die HERE. Die HERE het alles gemaak. Hy het die mens gemaak om op hierdie wêreld te leef. Om saam te leef met wat op die wêreld is en om daaroor te regeer. Om die aarde tot ontplooiing te bring. Die HERE het die mens gemaak om saam met Hom, met saam ons naastes en ook saam met die diere en die plante te leef. Om ook te sorg. As ons as onaanraakbares begin leef kom ons juis nie tot die doelwit van ons lewe nie. Ons lees in ons teks dat ons nie besorg moet wees nie. Wat moet ons met die dinge doen wat ons besig hou? Ons moet nie daaraan werk dat dit ons nie meer sou raak nie maar ons moet dit op die regte adres bring. In die gebed met die HERE bespreek! Jy sien hier dat die egte lewe is dat ons die HERE ken. Dat ons juis die lewende band met Hom soek. Dat ons ons vertroue op Christus stel. Dat ons ons sorge by die HERE bring om daarmee op die regte manier te kan omgaan. Dan is jy seker van God se sorg. Ek moet nou dink aan Psalm 55; "Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie." vs 23

 

WAAR DAN HEEN? 

 

Fil 4:6 Waar ga je heen met je leven? Waar ga je heen met je zorgen? Wij lopen daarin zo snel vast. Wij raken onze zorgen eigenlijk niet kwijt. Hoe optimistisch je ook bent. Het is namelijk zo dat eens de dag van je sterven komt. Als je daarin vast kijkt kan het zijn dat door allerlei gebeurtenissen die jij niet gepland had je leven voor je gevoel weinig waard was. Je hebt niet kunnen doen wat je wilde doen. Dan wordt in onze tijd vaak gezegd: je kunt als je er voor gaat bereiken wat je wilt. Maar iedereen weet ook dat dit in veel gevallen meer peptalk is dan waarheid. De zorg om de dood die het leven onherroepelijk afbreekt, raak je in dit leven nooit kwijt. Als je die kwijtraakt, is het omdat de dood in je leven heeft toegeslagen. Toch is er een optimisme dat op waarheid gebouwd is. Een optimisme waar je echt je zorgen zelfs over de dood kwijt kunt. Dat is als je leeft in een levende band met God. Met de enige die van zichzelf onsterfelijk is. Door het werk van Christus mag je Hem Vader noemen en mag je in je gebed al je zorgen bij Hem brengen. Dat is geen luchtfietserij. Dat is echt. De HERE is de God die leeft! Hij luistert naar iedereen die met liefde en verwondering over Christus' werk tot Hem komt. Hij bied je dan niet alleen een luisterend oor. Dat ook! Hij is het die de oorzaak van jouw zorgen dan op Christus gelegd heeft. Christus is het die dan voor jou een toekomst verdiend heeft waarbij al de zorgen weg zijn. Voor altijd. En de dood dan? Die is dan voor jou op Gods tijd de deur naar het eeuwig zorgeloze leven geworden!

 

 
Fil 4:6 In ons hart is sorge en verlangens. Ons hart is nie stil nie. Vanuit ons hart word ons lewe gestuur. Dit kan wees dat jou en my hart swaar voel. Daarin is so baie sorge. Dit kan ook wees dat in ons hart so baie onsekerheid, angs en hartseer is. 'n Hart wat swaar voel, maak die lewe ook swaar. Die kans is groot dat jy so 'n swaarmoedige mens word. As jy vorentoe kyk dan lyk die meeste dinge donker. Dit is vir jou so moeilik om bly te wees. Om met vertroue na die toekoms te kyk. 
Die Heilige Gees sê vir ons dat dit dan so belangrik is om wat in jou hart is by die HERE te bring. As 'n mens dit in regte afhanklikheid en liefde vir die HERE doen luister Hy na jou. Dan maak jy nie vir niks jou hart vir die HERE oop nie. Hy ken jou sorge, Hy ken jou verlangens al voordat jy hulle uitgespreek het. Nogtans wil Hy so graag dat jy as Sy kind hulle ook in die gebed uitspreek. Dat jy wys dat jy met Hom wil leef en op Hom jou lewe wil bou. As jy so dit wat in jou hart is uitspreek begin jy die wonder raaksien dat die enigste wat jou toekoms en verlossing kan gee na jou luister. As jy dit raaksien dan kom in jou lewe nie net sorge nie maar ook die dankbaarheid. Die dankbaarheid dat Christus na jou luister, dat die Vader na jou luister. Dat die Gees jou leer om so te bid. Dan sien jy God se werk van genade in jou raak. Dan raak my hart oop, Dan sien my hart, al is dit terwyl trane oor my wange gaan, toekoms. Deur my God en Verlosser. Deur my liewe Heiland!
 
HEEFT BIDDEN ZIN? 

 

Fil 4:7 Je brengt je leven bij de HERE. Ook de dingen die je heel na aan je hart liggen. Er zijn ook dingen waar je om smeekt. Je laat in je gebed tot God merken hoe je er echt mee zit. Je brengt ook je nood zo heel duidelijk en indringend onder woorden. Je doet dat als iemand die God geen verwijten maakt maar dankt dat je met je leven bij Hem mag komen. Je bent dankbaar dat de HERE ondanks jezelf en dankzij Christus naar je wil luisteren. Je bent dankbaar dat Hij ook echt luistert.
Wat is van zo'n gebed nu het effect? Is het alleen maar praten? Is het een of ander godsdienstig gebruik dat goed is voor wie er wat aan heeft? Zo wordt er in onze tijd vaak tegenaan gekeken. Als jij er wat aan hebt, als het jou goed laat voelen moet je het vooral doen. Het klinkt sympathiek maar het zorgt er voor dat je ook bidden tot de HERE gaat zien als iets dat niet meer dan menselijk is. Een uiting van ons menselijk gevoel, een soort uitlaatklep die kan helpen. Een mogelijkheid die in een zelfhulpboek wordt genoemd. Dan ben je de HERE in werkelijkheid kwijt. De Heilige Geest laat hier zien wat het echte effect is als je in geloof zo bidt. Dan is het de vrede van God die naar je toe komt. Het is Gods vrede die in je hart, in je leven komt. Dat betekent dat de onvrede, dat de uitzichtloosheid, dat het chagrijn uit je leven verdwijnt. Dat je de HERE als de enige en echte God als het vaste punt in je leven gevonden hebt. Hem gevonden hebt als de enige die jou uitzicht geeft op vrede, Zelfs als de moeilijke dingen nu blijven, is er de toekomst waar dat eeuwig weg is en de vrede, de blijdschap je leven vult.

 

GOD SE VREDE 

 

 

Fil 4:7: "En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus." 
Op versoek hoop ek elke dag bo die meditasie ook die tekst waaroor dit gaan te skryf. 
Die Gees roep ons op om te bid. Om ons lewe biddend by die HERE te bring. Om regtig soos kinders ons lewe met ons liefdevolle Vader te deel. Dit beteken nie dat ons alles kry wat ons vra nie. Dit wat ons op die gelowige gebed altyd kry is die "vrede van God". 
Dit is iets wat ons regtig nodig het. Die regte vrede kan ons nie in ons hart vind nie. In ons hart vind ons opstandigheid en ontevredenheid. In ons hart vind ons die onrus dat ons altyd anders wil en dat die dinge nooit goed genoeg is nie. Die regte vrede wat ons rus en toekoms gee, kom van buite onsself. Daardie vrede kan ons alleen van die HERE kry. Net van Christus wat ons vrede is. Dit is Christus wat deur die Vader gestuur is wat vir ons vrede met God gemaak het. Deur vir ons, vir elkeen wat na Christus met sy of haar sondes vlug, die straf te dra. Wie in geloof bid het nie meer nodig om bang vir God te wees nie. Jy mag die HERE as jou Vader ken wat Hom ook in al die moeilike dingen van die lewe oor jou ontferm. Die vrede wat van God kom is so groot! Daardie vrede gaan alle verstand te bowe. Dit gaan bo jou en my vuurmaakplek. Dit beteken dat ons nie kan beredeneer hoekom die HERE so goed is nie. Dit beteken ook dat niks, selfs die duiwel en die dood, daardie vrede by wie glo kan weghou nie. Hierdie vrede beteken dat niks en niemand jou van die liefde van God wat in Christus Jesus is kan skei nie. Deur God se werk!

 

BEWAKER VAN JE HART 

 

Fil 4:7: "En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus."
Een opmerkelijk beeld dat we hier lezen. De vrede van God die ons hart en onze gedachten bewaakt. De vrede van God is de bewaker van ons hart in dienst van Koning Christus. Ons hart is ons innerlijk waaruit ook onze gedachten komen. Het gaat om dat wat jouw en mijn leven stuurt. Het is beslissend wat we juist in ons hart laten binnenkomen om te helpen de koers van ons leven te bepalen. 
Wat gebeurt er als je gelooft? Als je je leven in dienst van Christus wilt stellen. Dan gaat de vrede, die Christus verdiend heeft, als bewaker aan de deur van je hart staan. Deze bewaker staat er om de gedachten en gevoelens die strijden met de vrede van God uit je hart te houden. Om er voor te zorgen dat ze zich er niet echt kunnen nestelen. 
Verkeerde gedachten en gevoelens die in jouw en mijn leven naar boven komen moeten de bewaker "Gods vrede" voorbij. De vrede van God verdwijnt als we gevoelens en gedachten toelaten in ons hart die ons laten leven tegen Gods wil in. Als het gedachten en gevoelens zijn die ons willen laten zondigen. Dan gaat het rode lampje van Gods vrede branden. Die zegt dan tegen je: "Doe de deur dicht. Laat je Gods vrede niet ontnemen want dat is het grootste cadeau dat je in je leven uit genade gekregen hebt." De vrede met God wil je bewaren bij een leven met God. Een leven waarin je als mens tot je doel komt. Waar de vrede geen tijdelijke wapenstilstand maar waar die vrede het eeuwig goede leven met God is. Juist als ik mijn zonden belijd en er mee breek zie ik Gods vrede op aarde in mijn leven werken.

 

DIE VREDE BEWAAR 

 

Fil 4:8: "Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is - watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit." 
Hoe bewaar 'n mens die vrede van God in jou lewe? Somtyds het jy die antwoord in jou lewe baie nodig. Veral as jy dinge meegemaak het wat jou baie teleurgestel het. Wat in jou gevoelens oproep waarby jy dink: hoe kan dit dat so gereageer word? As jy onveilig, teleurgestel, oneerlik behandel voel. Hoe belangrik is dit dat ons die dinge bedink wat regtig goed is. Die dinge wat ons in onsself nie het nie maar wat die HERE ons wil gee. Die dinge wat die Gees in ons om Christus se werk wil bewerk. 
 Die eerste wat ons dan moet bedink is: "alles wat waar is". Dit kan somtyds so lyk dat die dinge wat nie reg en waar is nie gevolg word. Dit is somtyds so dat 'n mens die dinge wat regtig waar is vanuit die Skrif duidelik vorentoe bring en dit lyk asof dit teen 'n muur van eie gedagtes stoot. Hoe belangrik is dit dan om nie teleurgestel te bly nie maar te sien wat regtig die waarheid is. Om dan ook raak te sien al die kere wat die waarheid verkondig en gevolg word. Om nie vas te kyk in wat jy meegemaak het nie maar die groter prentjie van God se werk te sien. Die Gees wil ons die regte troos en houvas gee deur juis gerig te wees om die dinge wat regtig goed is. Om daardie dinge as 'n wonder te sien wat ons wys dat die vrede van God regtig bestaan en mense verander. Om juis die vrede te soek met God, met mense, met die natuur, met die werklikheid. Nie die onwaarheid, nie die leuen, nie my verkeerde siening oorwin nie. Christus wat die waarheid is het oorwin en wys dit ook steeds weer. Ons bid dat die Gees ons oë daarvoor steeds weer oopmaak.

 

WAT IS WAAR? 

 

Fil 4:8 "Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat."
De vrede van God is zo goed en zo mooi. Je ziet er iets van als je je bedenkt wat waar is. Als je de werkelijkheid ziet als door God gemaakt en dat Hij ons vertelt wat eerbaar is. De HERE wijst aan wat tegenover het minderwaardige en slechte staat. Hij laat zien dat er ook goede dingen zijn en dat je blij kunt zijn met alles wat volgens Zijn wil gebeurd. Dat is echt reden om blij te zijn. Dat is ook iets wat goed is voor alle mensen. Daarom zie je ook iets van Gods vrede als je ziet dat het recht overwint. Dat is niet dat er door allerlei trucjes mensen vrijgesproken worden of minder straf krijgen. Dat is als er echt volgens Gods recht geleefd en gesproken wordt. Dan ben je op de goede manier recht door zee. Niet om andere te beschadigen maar om elkaar mee te nemen op de goede, op de rechte weg die God wijst. Dat laat ook zien dat de vrede van God rein is. Dat het schoon is. Dat je wat vuil in Gods ogen is uit je leven wegdoet. Dat je over anderen goed spreekt en ze bijvoorbeeld niet onverhoord veroordeeld. Dat je ook op het terrein van de seksualiteit schoon wil leven om zo ook anderen niet te schaden. Bij Gods vrede hoort ook de lieflijkheid. Dat betekent dat je aan anderen laat zien dat leven met de HERE je een vriendelijk mens maakt. Iemand die in liefde voor anderen leeft en dat laat zien. Dat laat je ook zien en dat waardeer je bij anderen ook in de manier waarop je dingen naar voren brengt. Je bedenkt om het welluidend te doen. Je gaat niet schreeuwen en tieren om je zin te krijgen. Er spreekt liefde uit de manier waarop je met anderen omgaat. Dan zie je dingen van de vrede van God. We hebben steeds weer nodig om dat voor ogen te houden.

 

HOE BAIE RUIMTE? 

 

Fil 4:8 "En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor het en gesien het, dit moet julle doen. Die God wat vrede gee, sal met julle wees."
Hoe konkreet is die vrede van en met God? Is vrede nie 'n woord wat mense op baie verkillende manier kan invul nie? So lyk dit as jy met ander mense praat. Die vrede moet dikwels die ruimte gee om binne die kerk op baie punte gedagtes te hê wat grootliks met mekaar verskil. Dit sou net daarom gaan dat jy vrede met God het. Dan gaan dit net om jou gevoel. Dit beteken as jy daaroor nadink dat ons almal ons eie beeld van God en van Sy wil kan hê. Vrede beteken dan eintlik dat ek kan dink en leef soos ek voel en dink. Dan gaan God en Sy vrede al hoe meer op my lyk en op wat mense dink. Hier moet ons pasop!
Jy kan dit baie mooi sien in ons teks. De Gees maak duidelik dat die vrede van en met God daar is as jy met jou hart in jou denke, in wat jy doen en wat jy sê, volg wat Paulus die kerk geleer het. Dit gaan om die onderwys wat onder leiding van die Heilige Geest plaasgevind het. Dit is waar ons ons op moet rig. Dit mag en moet ons nie verander nie. As ons dit doen gaan ons juis die vrede met God kwytraak. Die Here Jesus sê dieselfde as Hy die kerk die opdrag gee om oor die hele wêreld die evangelie te verkondig. Ons lees daaroor in Matt 28 dat die mense alles geleer moet word wat Christus ons geleer het. Paulus het deur die Gees vir ons geleer wat Christus ons al eerder geleer het. Hoe goed is dit om die onderwys van die Gees te volg volgens die Skrif soos ons dit al eerder geleer is. Dan het ons vrede met God.

 

GOD VAN DE VREDE 

 

Fil 4:9 "Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn."
De God van de vrede zal met u zijn. Hij is met ons als we Paulus in leer en leven volgen. Als we in het spoor van de Geest gaan. De Geest die Paulus volgens het evangelie van Christus heeft laten schrijven en leven. Wie zo leeft mag weten dat de God van de vrede met hem is. De gemeente die zo aan Gods Woord vasthoudt in leer en leven mag weten dat de God van de vrede met haar is. 
Het is goed om eens op dat woordje met te letten. Dat is meer dan dat de God van de vrede er is. De HERE is er namelijk altijd en overal. Ook mensen die hun eigen weg gaan, al is het onder christelijke vlag, moeten weten dat God er is. God is er ook als ongelovigen met elkaar dingen doen. God is er ook als criminelen hun plannen maken. Er ontgaat de HERE helemaal niets. Toch betekent dat niet dat Hij dan met deze mensen is. Zeker niet met Zijn vrede! Dit is het geweldige, dit is wat echt troost en houvast geeft dat je zelfs in situaties waarin er onvrede, verdriet, onenigheid, dreiging, ziekte en dood is, mag weten dat als je Christus op Zijn Woord volgt de God van de vrede met je is. Hij zal je nooit verlaten omdat Christus voor jou in de Godverlatenheid geleden heeft. In de moeilijkste situaties van je leven zegt de HERE: Ik ben met je! Christus die God met ons is, is echt bij Zijn gehoorzame kinderen. Je kunt maar leven en spreken zoals de HERE dat in Zijn Woord leert want dan is de HERE met je! Dan zorgt Christus dat jij eens voor altijd vrede hebt, een fantastisch leven voor altijd.

 

VOOR TWEE DAGEN

 

Fil 4:10 "Ek het my grootliks verbly in die Here dat julle nou eintlik weer opgeleef het om aan my belange te dink; waaraan julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie."
Paulus praat weer, soos dikwels in hierdie brief, oor blydskap. Blydskap is deel van die Christen wees. 'n Christen het die beste rede om bly te wees. Die verlossing deur Christus is die beste wat jy in die lewe kan ontvang. Die geloof is 'n geskenk wat jou aan die verlossing wat Christus verdien het, deel gee. Jy kry deur die geloof 'n lewe waarin die blydskap eendag nooit meer versteur kan word nie. 
Ons ken vandag in ons lewe nog die moeites en die hartseer. Ons het in ons lewe op hierdie aarde nodig om bemoedig te word. Daarby is die bemoediging deur broers en susters in die geloof baie belangrik. Ons sien dit ook in die teks vir vandag. Paulus is die Here dankbaar dat die Filippense aandag vir hom gee. Die verhouding tussen Paulus en die gemeente van Filippi was altyd goed. Dit was in die tyd wat agter hulle lê dikwels nie moontlik om baie vir mekaar te beteken nie. Paulus was ´n man wat baie gereis het. Die ander gemeentes het dikwels nie geweet waar Paulus was nie. Paulus is nou in die tronk en daar het hy ´n vaste blyplek. Dit maak dit moontlik om hom te gaan besoek en vir hom hulp te gee. Die gemeente van Filippi het dit ook gedoen. Paulus is baie bly daaroor dat die liefde van ander na hom as dienaar van die Woord kom. Dat hy so in die tronk bemoedig word en raaksien hoe Christus ook so vir hom sorg. Hoe belangrik en goed is dit dat ook ons ander broers en susters laat merk dat ons met hulle meelewe. Dat hulle daarin ook sien dat Christus hulle ook so bemoedig.

 
Fil 4:11 "Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer."
Paulus laat zien dat er bij hem echt blijdschap is om wat de gemeente in Filippi voor hem wil zijn. Zijn blijdschap is niet een afgedwongen blijdschap. Het is niet zo dat hij in zo'n noodsituatie zat dat hij zonder de gift van Filippi niet verder kon leven. Zijn blijdschap gaat dieper want zonder dat de broeders en zusters in Filippi hem wel moesten helpen om te overleven hebben ze met hun gift laten zien hoe ze in liefde aan Hem verbonden zijn. Dat doet zo goed! Als je merkt dat mensen echt om je geven, dat ze om je heen willen staan als je het moeilijk hebt zonder dat je door de moeite zal sterven. Het doet zo goed om in situaties waarin je aangevallen wordt, met onterechte kritiek te maken krijgt zomaar van mensen een bemoediging te krijgen. Dan merk je de echte liefde en het echt meeleven. Nu ik hier over schrijf moet ik ook denken aan onze dank en liefde voor de HERE. Is het zo dat jij en ik alleen blij en dankbaar zijn omdat we Christus nodig hebben om ons van de hel te redden? Zo van: we moeten wel blij zijn. Of ben je Christus en de Vader in de hemel al meer gaan zien als de God die liefde is. Zie je Vader, Zoon en Heilige Geest al meer als de ene God die je bewonderd, die je al meer niet wil missen om wie Hij is! En niet alleen omdat je Hem nu eenmaal nodig hebt om uit de hel te blijven. Dat is een levensgroot verschil. Dat is het verschil tussen echte en niet echte blijdschap. Dat maakt zo'n verschil voor je leven. Wie die HERE echt wil kennen, wil graag voor Hem leven. Dan is de HERE echt je blijdschap! Dan is leven, leven met Christus!
 
TEVREDE WEES

 

Fil 4:11: "Nie dat ek dit sê uit gebrek nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is."
Paulus is bly met die bemoediging, die liefde wat van die kant van die gemeente van Filippi gekom het. Hy ervaar dit as 'n ondersteuning. Dit is nie so dat Paulus sonder hierdie bemoediging nie verder kon nie. Hy het geleer om vergenoeg te wees. Hy het geleer om tevrede te wees met die omstandighede waarin Christus hom laat leef. So is dit ook terwyl hy nou in die tronk is. 
Vergenoeg wees, tevredenheid is iets wat baie belangrik is. Dit is iets wat verseker in ons in die huidige samelewing nie regtig geleer word nie. Dikwels is dit juis die ontevredenheid, die altyd meer wil hê wat ons as dryfveer voorgehou word. Ons wil meer welvaart, ons wil meer vryheid om te kan doen wat ek wil. Meer, meer, meer. Dikwels word tevredenheid gesien as negatief want jy moet tog altyd op 'n hoër vlak presteer. Jy mag nie tevrede wees met die vlak waarop jy nou leef nie. Hoe dikwels gaan ons verlange na meer ten koste van ander. Die armoede van 'n deel van die mense op die wêreld word erger omdat ander mense op die wêreld vir min geld baie wil hê. 
Hoe belangrik is dit vir jou lewe om tevrede te wees. Om in die liefde van God jou vergenoegdheid te vind. Om Christus as die groot skat van jou lewe te ken. Die Gees laat Paulus in 1 Tim 6 skryf: "As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hul vas in die strik van baie sinlose en skadelike begeertes waardeur mense in verderf en ondergang gestort word." vs 8,9
 
KUN JE HET LEVEN AAN?

 

Fil 4:12,13: "En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet wat het is overvloed te hebben, in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger lijden, zowel in overvloed te hebben als gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft." 
Hoe kun je het leven aan? In je leven kunnen zoveel dingen gebeuren. Er zijn tijden dat je heel erg heen en weer geslingerd wordt. Het kan op een bepaald moment zo goed en onbezorgd in je leven zijn. Heerlijk. Het gaat goed op je werk, goed in je gezin, goed met je vrouw of man. Het is een tijd van rust en vrede en opbouw in de kerk. Echt heerlijk. Ook economisch heb je weinig te klagen. Dan ineens of sluipend wordt het moeilijk. Er gaat zoveel mis. Door eigen schuld en soms ook door allerlei oorzaken waar je zelf weinig aan kunt doen. Het leven wordt zwaar. Misschien ligt depressie wel op de loer. Je hebt gevoelens die je niet wilt hebben maar het is zo moeilijk om er tegen te strijden. Het leven kan je heen en weer gooien. Ook bij Paulus is dat het geval. Hij zegt erbij dat hij het aankan omdat Christus Hem kracht geeft. Hij blijft bij alles wat hem overkomt zien dat Christus, die Zijn Redder is, regeert. Dat het Hem niet uit de hand loopt. Het is Paulus die in voor en tegenspoed naar Christus gaat om kracht, om uithoudingsvermogen, om wijsheid. Paulus leert in zijn leven ook dat hij moeilijke dingen nodig heeft om niet hoogmoedig te worden of om niet te denken dat hij in plaats van Christus de kerk bouwt. We lezen daarover in 2 Korinthe 12. Paulus krijgt een doorn in zijn vlees om er voor te zorgen dat hij zich niet zou verheffen. Moeilijke dingen geeft Christus niet in het leven van Gods kinderen om ons te pesten! De moeite in ons leven hebben we nodig om te blijven beseffen dat we van de HERE afhankelijk zijn. Dat we niet zonder Christus kunnen. Morgen meer hierover.
 
GEEN SONSKYNGELOOF NIE

 

Fil 4:13 "Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee."
Paulus kry ondersteuning van die gemeente van Filippi. Hy is in de tronk. Dit beteken dat hy in moeilike omstandighede is. Dit is verseker so dat Paulus groot moeilikhede in sy lewe het omdat hy Christus volg. Omdat hy Christus as die enigste Verlosser verkondig en die HERE as die enigste God. In die vorige vers lees ons dat Paulus ook tye in sy lewe geken het dat hy baie gehad het. Hy ken armoede, hartseer maar ook oorvloed en blydskap. So is dit ook in lewens van baie mense wat nou op hierdie aarde leef. Ook as jy 'n Christen is. Die geloof in Christus is geen sonskyngeloof nie. Dit is nie so dat jy omdat jy regtig met jou hart glo alles van Koning Christus kry wat jy nou wil hê nie. Die lewe van 'n Christen kan 'n lewe wees vol armoede, vol van hartseer. Ons moet ook nie vergeet dat ook as ons in groot welvaart leef ons 'n groot geloof nodig het om regtig as Christen te bly leef. Dit is nie sommerso dat ons in Spreuke 30 hierdie wens van Agur lees: "Gee my nie armoede of rykdom nie, laat my geniet die brood wat vir my bestem is." Spreuke 30:8 Die HERE beloof ons geen sonskyngeloof nie, die evangelie is nie die welvaartsevangelie nie. Die HERE beloof ons dat Hy in alle omstandigheden wil gee dat ons op Christus kan bou. Dat ons die krag van Christus deur die Gees kry om die toekoms raak te sien waarin alle ellende en verleiding vir altyd vir God se kinders verdwyn het. Christus gee ons wat ons in alle omstandighede nodig het op die gebed!
 
EEN WARM LEVEN

 

Fil 4:14: "Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking."
Leven met Christus betekent dat we elkaar als kinderen van God bemoedigen. Leven als kinderen van God is een warm leven. Je maakt het wel eens mee dat mensen zeggen dat je als christen eigenlijk geen verdriet mag hebben. Bijvoorbeeld bij het sterven van een geliefde. Dan is verdriet niet nodig want je weet toch dat jouw geliefde als gelovige gestorven is en dus het nu veel beter heeft. Zo zou de troost van het geloof dan werken. Als een soort koude kikker zou je door het leven kunnen omdat je gelooft. Dat is werkelijk onzin. Paulus maakt dat hier ook duidelijk. Hij heeft in het vorige vers gezegd dat hij in alle omstandigheden het aankan omdat Christus hem kracht geeft. Zonder Christus zou hij armoede of rijkdom niet aankunnen. Hij heeft dus de ondersteuning van de gemeente van Filippi niet nodig om als kind van God te kunnen leven. Zijn uiteindelijke vertrouwen is niet op mensen. Toch zegt Paulus er nu iets bij. Dat is dat het heel goed geweest is dat deze gemeente met hem meeleeft en hem ondersteunt. Daarin ziet hij juist Christus die door mensen heen hem bemoedigt door het meeleven. Het is niet zo dat je als christen immuun bent voor verdriet en voor twijfel en zwaarmoedigheid. Wat is het goed als mensen dan met je meeleven. Wat is het goed om elkaar te troosten, te bemoedigen, de weg van Christus weer te laten zien. Om elkaar te ondersteunen. Dat is elkaar liefhebben. Om zo een instrument in Christus hand te zijn om elkaar weer bij Christus te brengen als ons enige houvast, als onze enige troost.
 
MEKAAR ONDERSTEUN

 

Fil 4:15: "En julle, Filippense, weet ook dat in die begin van de evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawe en inkomste nie, behalwe julle alleen."
Paulus waardeer dit dat die gemeente op 'n spesiale manier hom ondersteun. Dis nie so dat Paulus nou vir die eerste keer die ondersteuning van die Filippense kry nie. Dit het al baie vroeër begin. Toen Paulus na 'n ander gebied trek om daar die goeie nuus van Christus te verkondig het die gemeente van Filippi ook geld gegee. Dit het daarvoor gesorg dat Paulus meer tyd gehad het om hierdie werk te kan doen. Paulus het naamlik dikwels naas sy predikarbeid sy brood deur eie hande-arbeid moet verdien. (Sien 1 Tes 2:9; 2 Tes 3:8; 1 Kor 4:12)
Tussen Paulus en die gemeente van Filippi bestaan 'n spesiale band. Paulus skryf hier oor 'n rekening van uitgawe en inkomste. Dit beteken nie dat Paulus vir die gemeente van Filippi geld gegee het nie. Hy het vir die gemeente sonder dat hy geld het, gegee wat hy kan. Hy het hulle steeds weer as Christus se dienaar die evangelie verkondig. Hulle steeds weer met die Woord die pad gewys. Dit is wat hy met die opdrag en gawes wat die HERE hom gegee het vir die Filippense kan doen. Hoe belangrik is dit dat ons mekaar ondersteun. Die een kan daarby geld gee, die ander kan daarby juis dien in die evangelie. Wie in geloof en liefde vir die HERE die werk van die verkondiging ondersteun doen 'n geestelike werk. Wie daardeur al meer vrygestel is om met die Woord leiding te gee, te troos, te bemoedig, te vermaan, op te roep tot geloof doen ook 'n geestelike werk. Saam die HERE dien en vir Sy Koninkryk werk en leef met wat die HERE ons gegee het. Hoe goed is dit!
 
ZORG DAT HET WOORD KLINKT

 

Fil 4:16 "Want ook in Tessalonica hebt u mij een-en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had."
Paulus heeft in Troas te horen gekregen dat hij moet oversteken naar Europa. Griekenland is volgens Gods plan de invalspoort om het evangelie in Europa te brengen. De eerste stad waar dit gebeurt en een gemeente ontstaat is Filippi. De Here geeft er zegen op de verkondiging omdat daar mensen wonen die Here God in Zijn genade heeft uitgekozen. Deze eerste gemeente in Europa blijft heel sterk betrokken bij het verdere zendingswerk van Paulus. Voor zover ze kunnen willen ze hem ondersteunen zodat hij maximaal zijn werk als verkondiger van het evangelie kan doen. Wanneer Paulus uit Filippi vertrekt, gaat hij naar Tessalonica. Hand 17:1. We lezen in onze tekst dat de gemeente van Filippi toen al meerdere keren Paulus financieel heeft ondersteunt. Juist waar een begin van een gemeente is, is er deze ondersteuning. Er is nog geen gemeente die zelf voor die ondersteuning kan zorgen. Er is nog veel onzekerheid ook financieel. Juist dan is het een bestaande gemeente die steun geeft omdat ze zien hoe belangrijk het is dat het evangelie verkondigd wordt. Ook aan anderen. Zij delen in de onschatbare rijkdom van het evangelie en willen niets liever dan dat ook andere mensen op andere plaatsen in die rijkdom gaan delen. Dat kan alleen als het evangelie van Jezus Christus gebracht wordt. Als er een dienaar van het Woord is die daarvoor de tijd en kracht heeft. Dit is een voorbeeld voor vandaag. Wat is het een zegen als we een dienaar van het Woord hebben die elke dag aan dat werk in en buiten de gemeente kan besteden. Die de tijd krijgt om intensief met het Woord bezig te zijn en de rijkdom daarvan uit te dragen.
 
DIE VRUG

 

Fil 4:17 "Nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening."
Dit is nie so dat Paulus vir die gemeente van Filippi aangegee het dat hy 'n gawe van hulle verwag nie. Dit is nie so dat hy van die geld wat hy in die verlede en ook nou van hierdie gemeente gekry het afhanklik is nie. Ook as die armoede en verdrukking nog baie erger vir hom sou wees, het hy nog genoeg aan die HERE se sorg en liefde. Hy weet dat Christus as sy Verlosser en Here ook dan vir hom sorg en hom bly dra. Nogtans is hy dankbaar vir wat hy gekry het. Veral omdat daaruit die liefde en sorg van die gemeente van Filippi vir hom weer duidelik geword het. Paulus is bly met die vrug. Die vrug is dat hy in wat hy kry die liefde wat in die gemeente leef, raaksien. Hy sien hoe die Heilige Gees deur die Woord wat hy daar gebring het, werk. Mense het vanuit God se liefde geleer om nie net vir hulleself te leef nie. Hulle het geleer om vanuit die redding deur Christus van hul eie geld en besittings te offer vir ander. Wanneer 'n mens regtig uit liefde en bewoënheid vir ander in probleme gee help dit om in liefde te groei. Om te groei in geloof. Omtrent 'n week gelede het ek 'n meditasie gelees waarin gesê word dat dit so kan wees dat mense wat baie onvriendelik is en ander sleg behandel bekeerdes is terwyl anderes wat as gelowiges baie vriendelik en vol liefde vir ander is baie keer nie regtig bekeer is nie. Laat ek baie eerlik wees: dis is twak en dit stry met wat die Gees ons leer: "En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat God liefhet, ook sy broeder moet liefhê." 1 Joh 4:20,21
 
HOE GEEF JE?

 

Fil 4:18: "Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God."
Paulus laat weten dat hij blij en dankbaar is met wat Epafroditus namens de gemeente van Filippi hem gegeven heeft. Paulus gebruikt daarbij een formulering die in die tijd gebruikelijk was als een rekening betaald was. We lezen: "ik ben geheel voorzien." Dat was in die tijd ook de formulering om onder een rekening te zetten: Voldaan, betaald. 
Paulus laat weten dat hij niets meer nodig heeft. Hij is helemaal tevreden met wat hij nu heeft. Al zit hij gevangen. Dan gaat Paulus aanwijzen wat dit geschenk geestelijk betekent. Als je iets geeft voor anderen is dat dan iets dat los van je leven met de HERE staat? Als het goed is niet. Het gaat er om dat onze besteding van ons geld ook alles met ons leven met Christus te maken heeft. Het hoort als het goed is bij onze toewijding aan God uit liefde. Je geeft als het goed is met dankbaarheid. Je bent zo blij met Gods liefdevolle, genadige zorg in jouw leven dat je graag aan anderen die het nodig hebben, geeft. Zonder om daarvoor iets terug te verwachten! Het gaat als het goed is om een offer. Om iets dat je geeft uit liefde en je ook echt iets mag kosten! Het gaat niet alleen om geven uit je overvloed waardoor je het eigenlijk toch niet merkt. Het gaat er ook om dat we geven als we daardoor dingen die we best graag zouden hebben zelf niet kunnen kopen. Omdat die ander het veel meer nodig heeft. Wie zo geeft mag weten dat dit de HERE aangenaam is. Zo ziet Hij het graag.
 
'N WELGEVALLIGE OFFER

 

Fil 4:19: "Ek het dit volop noudat ek van Epafroditus ontvang het wat deur julle gestuur is, 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God."
Die gawe van die gemeente van Filippi is nie net goed vir Paulus nie. Die Gees wys dat hierdie gawe 'n offer is wat die HERE bly maak. Dit is belangrik om raak te sien. Dit is goed en nodig om steeds weer daarop te wys dat ons elke dag vergifnis nodig het. Dit is goed en nodig om steeds weer te sê dat ons niks by die HERE kan verdien nie. Ons is mense wat teenoor die HERE skuldig staan en ons skuld teenoor God steeds groter maak. Ek beklemtoon dat dit nodig is om steeds weer te bedink. Nogtans mag dit nie daarvoor sorg dat God se kinders 'n sombere lewe gaan lei nie. Dit is nie reg om net oor skuld en sonde te praat nie. Die brief wat de Gees Paulus vir die gemeente van Filippi laat skryf wys dat blydskap by die regte geloof behoort. Mense wat sondig is maar met berou oor eie sondes by die HERE kom, gee in die hemel enby die HERE blydskap! Die engele in die hemel juig as 'n ongelowige tot geloof kom. Dit is ook so dat dit vir die HERE welgevallig is as hy in jou en my lewe die dinge sien wat ons uit liefde vir Hom doen. As ons goeie werke doen. Nie om iets te kan verdien nie maar om uit liefde volgens God se wil te lewe. So is ook hierdie gawe vir Paulus iets wat die HERE bly maak. Dit behoort by die offer, by die toewyding aan Christus wat die HERE so graag in ons lewens sien. Ons word daartoe opgeroep om ons lewe so in te rig dat dit vir die HERE rede tot blydskap is: Sien o.a. Rom 12:1
 
DELEN IN GODS RIJKDOM

 

Fil 4:19: "Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus."
Je brengt je leven als een offer aan God. Je wijdt je aan Christus toe. Ook in het geven voor mensen die het veel meer nodig hebben dan jij. De liefde van en voor de HERE brengt in jouw leven ook de liefde voor je naaste voort. Veel mensen zeggen dan in onze wereld tegen je dat je wat meer aan jezelf moet denken. Het is niet nodig om je zo voor anderen op te offeren. Je leeft vooral voor jezelf en je eigen ontplooiing. Het gevolg is dan dat er bij veel mensen ontevredenheid ontstaat. Je kunt niet gaan doen wat je wilt want als je voor anderen geeft moet je dingen voor jezelf laten. Als dat steeds weer gezegd wordt, als dat vat op je hart krijgt, ga je al meer voor jezelf leven en al minder voor anderen. Leven voor God en je naaste is voor de HERE iets heel moois. Dat is Hem welgevallig. Daar houdt Hij van. Wie zo leeft mag weten, zegt Paulus hier dat de HERE voor je zal zorgen. Zo'n offer kost je minder dan het oplevert! De HERE die Paulus hier mijn God noemt, is dan om het offer van Christus bij je en zorgt met Zijn onbeschrijfelijke rijkdom voor je. Paulus spreekt hier over 'mijn God'. Dat betekent niet dat God tot zijn beschikking staat. Het is de God met wie Paulus in liefde verbonden is. De God die hij in zijn leven volgt. Het is ook nog eens de enig levende God. Die God is de Eigenaar van alles! Dat is Zijn rijkdom. Alles staat tot Zijn beschikking. Hij kan en wil en zal alles aan Zijn kinderen geven wat ze nodig hebben!
 
GOD GEE WAT NODIG IS
 
Fil 4:19: "En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus."
Die Here God sorg in heerlikheid vir Christus se gemeente. Nie net vir 'n kerk in lande waar mense in welvaart en vryheid leef nie. Ook daar waar mense swaar kry, waar broers en susters vervolg word. Die heerlikheid van God is dat hy in alle omstandighede kan en wil sorg vir Sy volk. Ook in 'n land waar die kerk vry is maar die geweld en die korrupsie so baie invloed op die lewe het. Ook in 'n land waar mense onder die geweld op plase en ook in die stad en dorpe gebuk gaan. Die Here is dit wat die geloof, die krag gee om juis ook dan gemeente van Christus te wees. Die HERE gee Sy kerk ook in so'n land juis die taak om te wys wat glo in Christus beteken. Dat die leef met Christus beteken dat Sy kerk kan volhou en kan wys wat die regte goeie lewe is. Hoe moeilik dit ook kan wees nogtans kan jy by God daarvoor die krag, die geloof, die liefde ontvang. Sy rykdom is so groot dat Hy jou kan en wil gee wat jy ook in daardie omstandighede nodig het. Christus was aan die kruis in de hel en het toe verdien dat God se volk die krag kan ontvang om selfs in die diepste duisternis met God se hulp vol te hou en die lig van die evangelie kan versprei. Dan is dit selfs 'n voorreg om dit te kan doen in die duisternis wat in bepaalde tye en plekke heers. Ons kry die krag en die geloof net deur Christus Jesus. Hy het dit vir ons verdien. Dit wys ons hoe belangrik en onmisbaar dit is om as gelowiges en as kerke regtig in liefde en trou aan Christus en Sy Woord te leef. Nie bou op eie krag nie maar net op Christus en Sy onfeilbare Woord! Dan sorg die HERE heerlik, wonderlik!
 
OP AFSTAND?
 
Fil 4:20: "Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen."
Paulus is bijna aan het einde van zijn brief gekomen. Hij zet het slot op hoge toon in. Als iemand lof en eer verdiend dan is het HERE. Hij stijgt echt boven alles en iedereen uit. Niet alleen in macht. Mensen kunnen ongelooflijk veel macht en geld hebben maar verschrikkelijke mensen zijn. Bijna beesten. Verschrikkelijk. Zulke mensen dwingen anderen uit lijfsbehoud om hen te eren. Zo is de HERE niet! Hij is in en in goed. Hij is de God die je in alles kunt vertrouwen. Dat geldt niet maar voor een enkeling. Paulus maakt dat ook duidelijk door in vers 19 over 'mijn God' te spreken en in vers 20 over 'onze God'. De HERE is goed, voor de volle 100% altijd.
Het geweldige is dat die God niet maar een God op afstand is. Hij wil onze Vader zijn. Hij wil ons Zijn liefde en zorg geven. Hij wil ons vergeven om het werk van Christus in onze plaats. Er is in ons leven een groot probleem als we de enige God zelf op afstand houden. Als we niet anders zijn dan een toeschouwer die niet in liefde aan Christus verbonden is. Als we onverschillig leven en doen alsof de HERE er niet is. Of nog erger als we ons bewust tegenover Christus opstellen in ons leven. Dan zijn we niet verbonden met de Here God. Dan delen we niet in Zijn liefde, zorg en vergeving die Hij ons uit genade alleen wil geven. De HERE komt door Christus en Zijn Woord naar ons toe. Hij wil zo graag ons hart zodat we in Zijn Vaderzorg en liefde delen.
 
SAAM
 
Fil 4:21: "Groet elke heilige in Christus Jesus."
Dit is nie woorde wat Paulus net geskryf het omdat dit so behoort nie. Dit is nie een of ander formele afsluiting van hierdie brief nie. Dit wys wat dit beteken om saam in die eenheid van die ware geloof te leef. Paulus het die gemeente opgeroep tot eensgesindheid, tot vrede, tot blydskap in Christus. As dit reg is dan beleef ons die leef met Christus volgens Sy Woord nie as iets wat jy of ek net self doen nie. Ons doen dit saam met die gemeente waar Christus ons 'n plek gegee het. Ons is bly met elke gelowige wat ons ontmoet en groet mekaar in Christus Jesus. Dit is nie net woorde nie maar dit beteken dat ons die gemeenskap van die geloof met die ander soek en ken. Dit beteken dat die band aan Christus as ons Heer en Verlosser ons saambind. Dit is ook woorde wat duidelik maak dat saam glo en saam vir die HERE leef onmisbaar is. Jy hoor in ons tyd mense sê dat jongmense en ook ander niks meer met 'n gemeente het nie. Dit gaan net daarom dat jy op jou manier glo. Jy het nie ander nodig en as jy ander nodig het dan soek jy die mense rondom jou wat in jou oë oulik is. Ons luister preek by die huis. Ons hoor die diens via die rekenaar want ons het die gemeente nie nodig nie. Dis die manier waarop mense in ons tyd dikwels voel en dink. Die Gees leer ons hier anders. Die HERE wil die persoonlike geloof wat ons saam met die gemeente beleef en uitleef. Ook met mense wat vir ons mense is wat ons nie self as ons vriende uitgekies sou hê.
 
SAMEN MET DE HEILIGEN
 

Fil 4:21: "Groet elke heilige in Christus Jezus. u groeten de broeders, die bij mij zijn."
Paulus heeft de Filippenzen de opdracht gegeven om elke heilige die ze bij zich hebben en spreken te groeten. De broeders die bij Paulus zijn, sluiten zich daar bij aan. Dat groeten betekent dat ze daarmee uitspreken dat ze echt bij elkaar horen. Dat ze samen Gods volk vormen. Een heilige is iemand die met zijn of haar hart aan Christus als zijn of haar Here en Verlosser verbonden is. Je bent samen de ene familie die echt Christus als God en Verlosser volgt. Met al je gebreken waarvoor je juist vergeving bij Christus zoekt. 
Bij Christus horen betekent dat je dat samen met die andere heiligen die je kent, wilt doen. Dit onderstreept weer de oproep tot eenheid en eensgezindheid die we eerder in deze brief lazen. Die echte eenheid ligt in Christus, in samen Hem echt volgen op Zijn Woord met je hart. Dat wil de Geest geven. In onze tijd zeggen mensen snel: Ik geloof voor mezelf wel. Dan laat je je niet corrigeren door anderen. Dan kom je ook niet in situaties waarin je mensen eigenlijk moeilijk vindt maar met wie toch samen Christus dient. Ook dat hebben we nodig om te zien dat Christus voor mij als moeilijk en schuldig mens Zijn leven gaf. Wan
t ik ben voor bepaalde mensen vaak net zo moeilijk als zij voor mij. Samen gemeente zijn betekent ook dat we juist laten zien wat echte liefde is en de moeilijke kanten van ons karakter opgeven om juist samen in vrede Christus te dienen. Dat hebben we allemaal nodig. Dat kan als we samen en persoonlijk ons leven in Christus zoeken en niet in onszelf.

 

DIE HEILIGES
 

 

Fil 4:22: "Al die heiliges, en veral die wat aan die keiserlike huis behoort, groet julle."
Paulus groet die Filippense. Paulus noem die Filippense in 1:1: die heiliges in Christus Jesus". Wat beteken dit dat die gelowiges heiliges genoem word? Moet jy volmaak wees om regtig by die HERE te behoort? Moet jy volmaak wees om deur Christus gered te wees? Moet jy in die gemeente waartoe jy behoort kyk wie die volmaaktes is en is net hulle die regte gelowiges? 
Weet jy as jy so sou dink moet ek sê dat niemand gered is nie. Niemand van ons kom op hierdie aarde tot volmaaktheid nie! Ook nie die mens wat die naaste aan die HERE leef nie. Hoe meer jy in liefde met Christus leef hoe meer begin ek ook my sondes raaksien. Wie die voorwaarde van volmaaktheid of amper volmaaktheid eis, maak die offer en werk van Christus waardeloos. Dan beteken Christus se werk op aarde niks nie. Dan bly die hemel en de nuwe aarde leeg. Paulus skryf self in hierdie brief dat hy die volmaaktheid nie bereik het nie. Sien 3:12.
Heilig beteken dat jy nie meer slaaf van die sonde is nie. Dat jy vir die HERE wil leef. Dat jy by die volk wil behoort wat deur die Here 'n aparte plek op hierdie aarde gekry het. Die volk wat so wil leef dat duidelik is dat Christus hulle Koning is en nie hul sondige hart nie. Dan is jy heilig in Christus! Dan is Hy dit wat jou sondes op Hom geneem het waardeur jy heilig in God se oë is. Juis vanweë Christus se werk wil jy dan ook regtig volgens Gods se wil leef!

 

GEMEENSKAP VAN DIE HEILIGES
 

Fil 4:22: "Al die heiliges, en veral die wat aan die keiserlike huis behoort, groet julle."
Paulus wys ons dat die gemeenskap van die heiliges vir 'n warm band tussen die gelowiges behoort te sorg. Kilheid, wantroue behoort nie by die kerk van Christus nie. As broers en susters probleme en verskille het dan vra ons Verlosser en Here van ons om dit in liefde saam te bespreek. Eerlik, opreg en veral nie agter die rug van die ander oor wie dit gaan nie. Die gemeenskap van die heiliges is daar om mekaar te bemoedig. Ons sien dit ook raak as Paulus hier praat oor hulle wat by die keiserlike huis behoort. Wat is die keiserlike huis? Dit gaan daarby nie net om mense wat naby die keiser hulle werk doen nie. Dit gaan om elkeen wat in diens van die keiser staan. Ook die soldate en die slawe wat in diens van die keiser leef en werk. Die besondere hier is dat baie van wat in Filippi by die gemeente behoort is dat hulle ook by die huis van die keiser behoort. Filippi was in Griekeland naamliik 'n kolonie van Rome. Filippi is gereken as grondgebied van Rome self. Die meeste inwoners van hierdie stad was Romeine en staan in die keiser se diens. Die Gees wys hierdie gemeente dat ook ander wat by Christus se kerk behoort in diens van die keiser staan. 'n Mens kan in diens van die keiser staan en nogtans Christus dien as die hoogste Heer! Ons kan vandag soldaat wees, ons kan in diens van die owerheid staan en nogtans voluit 'n Christen wees. In diens van die owerheid leef jy as iemand wat ook in jou werk Christus gehoorsaam is as die Koning van die konings! So is 'n mens 'n goeie getuienis.

 

AFSLUITING
 

 Fil 4:23: "De genade van onze Here Jezus Christus zij met u allen. Amen"
Een prachtige afsluiting van deze brief. Het is meer dan 9 maanden geleden dat ik begon met de meditaties over Filippenzen. Het zijn er veel geworden. Ongeveer 200. Ik ben dankbaar dat we zo samen deze brief door konden gaan. Als je zo er door kruipt dan zie je altijd weer nieuwe dingen, Dan licht het evangelie in Zijn rijkdom op. Paulus sluit nu af met het gebed dat de genade van Christus met iedereen is aan wie hij deze brief geschreven heeft. Je ziet hier dat het er in het leven om gaat dat je deelt in de genade die Christus verdiend heeft. De Christus die de Here is. Die werkelijk alle macht in hemel en op aarde heeft. Het is niet zo dat als je niet in de genade van Christus deelt je nog wel ergens anders een goed heenkomen kunt vinden. Nee, Christus is overal de Heer en Meester! Om te overleven, om echt een goede toekomst te hebben, heb je de vergeving nodig die Christus verdiend heeft. Daarvan spreekt ook de naam Jezus. Die naam die betekent: De HERE redt. Christus is Gods Redder in eigen Persoon. Hij is het echt die namens God gekomen is. Hij is Christus: de Gezalfde. De Zoon die met heel Zijn hart vol liefde de opdracht aanvaardde om voor Gods uitverkoren kinderen, voor zondaren te sterven en ze te redden. Laten we vasthouden en leven uit de genade van Christus. Onszelf klein weten om van genade te willen leven. Laat dat ons Amen met hart en ziel zijn: Zo is het en niet anders!

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTIJD KRITISCH?
 

Fil 2:14 "Doet alles zonder morren en bedenkingen". Ik heb net de liturgie voor de dienst van morgenochtend hier op facebook gezet. Dit laat mijn gedachten vanuit deze tekst nu naar de kerkdiensten gaan van morgen. Naar de houding waarmee we daar morgen zitten. dan ga ik er vanuit dat je morgen in de kerkdiensten mag verwachten dat het echte evangelie aan je verkondigd wordt. Hoe zit je daar? Soms maak ik me daar wel eens zorgen over. Dan merk je dat mensen superkritisch in de kerk zitten. Zou er iets gedaan of gezegd worden wat anders is dan ik het gewend ben? Zou er iets gedaan of gezegd worden wat mij te populair of te ouderwets in de oren klinkt? Na de dienst hoor je mensen dan praten over dat ene dat volgens hen toch wel iets anders had gekund zonder dat het op een of andere manier het evangelie raakt dat voluit verkondigd is. We zijn dan met al ons morren en met onze eigen bedenkingen volgens onze eigen smaak en regels een obstakel voor de echte doorwerking van het evangelie in ons leven. We maken onszelf dan onnodig kritisch en zuur. We zijn dan ook een gevaar voor de gemeente want door zo te praten wakkeren we onnodige ontevredenheid aan. We werken dan de doorwerking van het echte evangelie dat verkondigd is tegen. Laten we ontspannen en blij naar de kerk gaan! Zorgen ook dat we daar heengaan waar het echte evangelie verkondigd wordt. Dan leren we niet vanuit een kritische houding maar uit een verlangen om te groeien en te leren samen met onze broeders en zusters in Berea 2000 jaar geleden dit te doen: "zij namen het woord met alle bereidwilligheid aan en dagelijks gingen zij de Schriften na, of deze dingen zo waren." Hand 17: 11 Een gezegende zondag gewenst!

 

GELOFTE - VERSOENINGSDAG
 

Fil 2:20 Dit is vandag in Suid-Afrika Gelofte - Versoeningsdag. Ons lees in ons teks van Timoteus wat opreg in diens van Christus se kerk wil leef. As ons Geloftedag vier gaan dit juis daarom dat ons vanuit die voorgeslag die vryheid wil hê om die evangelie van versoening deur Christus te kan verkondig. Dat ons die vryheid wil hê om as onderdane van Koning Christus te leef. Omdit uit te dra en mense van alle volke op te roep om Christus tot hulle redding te volg. Om so vergifnis van eie skuld en sondes te kry. Deel van die gelofte was: "en dat ons ‘n huis tot Sy eer sal oprig waar dit Hom behaag". As die HERE die oorwinning sou gee om as 'n vry volk tot Sy eer te leef was die gelofte o.a. om 'n kerk te bou waar Hy dit wou hê. Dit moes die teken wees dat die Afrikanervolk opreg bereid was om volgens die evangelie te leef en uit liefde vir al die naastes rondom hulle die evangelie uit te dra. Om so al hoe meer mense uit verskillende volke tot Christus te kan lei. Tot versoening, tot redding sodat hulle wat verlore was gered sou word. 
Die regte versoening is dat ons Christus leer ken. As ons Hom ken raak ons bewoë oor enige mens wat sonder Hom leef. Dan wil ons opreg daaraan werk om ander van Christus te vertel om saam met hulle deel van God se een volk te wees. Dit is dan die trots van 'n mens, van 'n volk om juis ook ander te kan lei na 'n innige lewe met Christus. Om mekaar daarin so te help dat ons daarin kan groei. Dit is wat ons mekaar dan beloof tot eer van God.

 

ONTSPANNEND   

 

Fil 4:3,4 De verkiezingen in ons land zijn voorbij. Het is nu heel belangrijk dat we bij de vorming van een nieuwe regering blijven denken vanuit het burger-zijn van het Koninkrijk van God. Dat we juist als christenen ons oog en ons hart op Christus blijven richten. Alles staat onder Zijn regering. Ons gebed ook voor de vorming van een nieuwe regering is zo nodig. Juist het belang van het evangelie en je blijdschap daarin vinden, komt zo duidelijk naar voren in dit gedeelte van de Gods Woord. Er was onenigheid, er was spanning en waarschijnlijk ruzie tussen 2 vrouwen in de gemeente die zich samen echt ingezet hadden voor het uitdragen van het evangelie. Wanneer we zulke onenigheid onder mensen in de gemeente van Christus zien, is het nodig om te helpen. Om maar niet afwachtend toe te kijken. Om maar niet voor iemand partij te kiezen en het alleen maar erger te maken. Nee, dan is het tijd dat we echt vrede willen stichten. Waarom? Omdat we er van overtuigd zijn dat de broeders en zusters die problemen met elkaar hebben echt voor en volgens het evangelie willen leven en denken. Echt aanspreekbaar zijn op het evangelie en daarmee op Gods onfeilbare Woord. Als dat zo is dan zijn niet de moeite, dan is niet jouw mening of gevoel het belangrijkste. Als je wel zo leeft wordt je bitter, dan wordt je een betweter. Het is juist zo anders! Je kunt door het leven met Christus als je God en Verlosser zo ontspannen zijn. Want wie in liefde voor Christus en Zijn Woord leeft, staat in het boek van het leven! Het leven dat door Christus is verlost en niet stuk te krijgen is. Christus-zijn, kerk-zijn is niet iets om somber van te worden. Het is reden tot blijdschap altijd weer en daarom zo ontspannend en vredemakend!

 

NA LONDEN TOEKOMST   

 

Fil 4:6 Wees in geen ding bezorgd? Is dat niet wereldvreemd? Neem je het leven dan wel serieus? Dan zet je toch jezelf buiten de werkelijkheid? Kijk nu eens naar wat er gisteren in Londen gebeurd is. Zeker vier doden en nog veel meer zwaargewonden. De terreur steekt dicht bij ons land weer de kop op. Denk ook aan uitspraken van Erdogan waarin hij dreigt dat straks geen Europeaan meer veilig op straat kan lopen. Het zijn verschrikkelijke dingen. Het is echt verschrikkelijke wat de slachtoffers en de geliefden van slachtoffers moeten meemaken vanwege zinloos geweld. Het is ook iets dat de HERE in Zijn Woord verwerpt en als grote zonde aanwijst. Ons gebed en ons meeleven gaat dan ook naar de slachtoffers en hun geliefden!
Niet bezorgd zijn? Dat kan toch niet in deze wereld! Het gaat hier om een bezorgd zijn dat ons leven beheerst. Een bezorgdheid waarbij je geen uitweg en geen uitkomst ziet. Die bezorgdheid is niet nodig want je zorgen kun je in het gebed tot God brengen! Ik spits de dingen nu even toe op het terreur en de dreiging die we deze dagen zien. Wat heeft het voor zin om deze dingen in ons gebed te brengen? Is dat echt meer dan je hart luchten? Ja!! Want Christus regeert. Laat ik een gevolg daarvan noemen. Blijven mensen die terreur organiseren en uitvoeren ongestraft? Komen zij er goed af? Loont geweld? Nee, want bij hun sterven en bij Christus terugkeer krijgen zij hun verdiende straf. Door Christus zal op het gebed het recht zegevieren. Niet voor de 100 jaar op aarde maar voor eeuwig. Ook na Londen is er alleen in en door Christus toekomst en rechtvaardigheid voor eeuwig!

 


'