Broeders en zusters, jongens en meisjes. Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

We gaan het hebben over Christus die als de Verlosser naar de wereld gekomen is. Die onder de toorn van God geleden heeft.

Over Gods toorn en oordeel lezen we heel duidelijk in onze Zondag. Christus heeft de toorn van God tegen onze zonden gedragen. Daarmee verloste Hij de gelovigen van “het eeuwige oordeel”.  Christus is onschuldig veroordeeld “om ons te bevrijden van het strenge oordeel van God”. Zijn kruisdood betekent dat Hij  “de vloek die op mij lag, op Zich geladen heeft”.

Gods toorn, oordeel en vloek. Dat klinkt allemaal heel zwaar. En dat is het ook! Die toorn van God wordt in de wereld ook zichtbaar in de rampen die over de wereld gaan. Gaan we nu een moeilijke en zware preek krijgen? Ik hoop het niet! Als het goed is gaan we juist heel diep zien hoe geweldig het werk van de Here Jezus is. Hoe nodig dat was en hoe fantastisch groot de redding is die Hij verdiend heeft. Waarin jij door het geloof mag delen.

Om te kunnen zien hoe groot en diep en hoe nodig je dit werk van God hebt, is het nodig om de achtergrond van dat werk van God te zien. Dat zie je heel duidelijk bij het begin van de Dordtse Leerregels I,1: “Alle mensen hebben in Adam gezondigd en verdienen Gods vloek en de eeuwige dood. Daarom zou God niemand onrecht gedaan hebben, als Hij besloten had het hele menselijke geslacht aan zonde en vervloeking over te laten en vanwege de zonde te veroordelen. De apostel zegt immers: "De hele wereld is voor God strafwaardig. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods" (Rom. 3, 19.23). En: "Het loon, dat de zonde geeft, is de dood" (Rom. 6, 23)”

Het komt aan op geloof, op leven met Christus die ons als Verlosser vanuit de hemel wordt aangeboden: “Maar hierin is de liefde van God geopenbaard, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”  DL I,2

We gaan iets van het geweldige werk van Christus zien als ik jullie het evangelie onder het volgende thema verkondig:

 

 

DE HERE GEEFT DE LIJDENDE CHRISTUS ALS ZIJN GROTE CADEAU AAN DE WERELD

 

 

1. Als de Verlosser die leed onder Gods toorn

2. Als de Verlosser die  onschuldig leed onder Gods toorn

3. Als de Verlosser die aan het kruis onder Gods toorn leed

 

1. Als de Verlosser die onder Gods toorn leed

 

Geloven, je toevertrouwen aan Jezus Christus de Zoon van God die uit de maagd Maria mens geworden is. Zwak maar zondeloos mens. Dat zwakke komt in Zijn lijden zo duidelijk uit. Het is een zwakheid en een lijden waar de Here Jezus zelf voor gekozen heeft. Helemaal vrijwillig.

Hij koos er zelf voor om een zwak mens te worden.

Hij koos er voor om in arme omstandigheden geboren te worden en op te groeien.

Hij koos er zelf voor om niet Zijn eigen eer te zoeken maar zich ondergeschikt te maken aan het plan van Zijn Vader. Dat plan dat er voor zorgt dat Christus er heel diep onder door moet gaan. De Here Jezus kiest uit liefde voor Vader en voor Gods uitverkoren kinderen er voor om dat plan helemaal uit te voeren. Om de beker van Gods verlossingsplan uit liefde tot de laatste druppel leeg te drinken.

Je ziet dat o.a. als de Here Jezus aan Zijn leerlingen vertelt dat Hij moet lijden en dat het lijden van Hem alleen maar intensiever gaat worden. Hij kondigt Zijn heel intensieve lijden aan met aankondigingen als deze: “Van toen aan begon ​Jezus​ ​Christus​ zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en ​schriftgeleerden​ en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden. “ Matt 16:21

De engelen herinneren de leerlingen hieraan als de Here Jezus is opgestaan: “Hij is hier niet, maar Hij is ​opgewekt​. Herinnert u, hoe Hij, toen Hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft, 7 zeggend, dat de Zoon des mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten derden dage opstaan. 8 En zij herinnerden zich zijn woorden.” Luk 24:6-8

De Zoon van God die mens geworden is, is dat geworden om te lijden! Daarin komt de liefde van God zo geweldig naar voren. Waarom moet  Christus nu lijden? Waarom is dat echt nodig?

Omdat de toorn van God een realiteit is. Dat is niet maar een idee, dat is maar niet iets vaags, dat is maar geen gevoel. Nee, die toorn van God, dat oordeel God is er en dat is er ook terecht. Dat oordeel van God zie je in alles wat op aarde verkeerd gaat. Dat oordeel zie je in het leven van ieder mens doordat we sterven. Dat oordeel van God zie je in de natuur waar er ook vijandschap is. Elk verdriet, alle ellende die er is herinnert ons aan het oordeel van god dat door de mens zijn schuld over het leven op aarde ligt.

Nu moeten we een ding niet doen en naar de HERE kijken als een of andere verschrikkelijke boeman want dat is Hij niet! Elk soort van ellende moet ons naar onszelf laten kijken en laten denken en zien dat wij samen als mensen hier de oorzaak van zijn. Dat we zelf niet uit deze ellende kunnen komen. We hebben onszelf daarin gevangen gezet.

Dan komt juist de geweldige boodschap van God binnen. Dan zie je juist dat hart van Gods in onverklaarbare liefde kloppen! Want wij en daarvan is echt niemand uitgezonderd. Wij leven allemaal helemaal voor 100% verdiend  onder die toorn van God. Niemand van ons kan zeggen dat het niet eerlijk is dat we het zo moeilijk hebben. Het is zo ongelooflijk belangrijk om dat steeds weer te zien! Dan alleen zie je het wonder van Gods liefde in Christus. Dat wij echt allemaal zonder uitzonderling het oordeel van God verdiend hebben, lezen we o.a. in Rom 3: “Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, 20 daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet ​zonde​ kennen.” Vs 19,20

Juist als je dat ziet, erkent, zo naar Christus als je Verlosser gaat, zie je dat de Zoon van god die mens geworden is, moest lijden. Het was de volmaakte liefde die Christus dreef om naar de aarde te komen om te lijden. Om het plan van God uit te voeren! Om wat er in het Oude Testament stond  ook te gaan doen hoe zwaar dat ook was. Want zwaar was het maar dat laat juist zien hoe groot en diep Gods liefde is!

Waar zie je nu in het Oude Testament dat de Verlosser die komt moet lijden?  Het hoofdstuk waarin dat het meest uitgebreid verteld wordt is Jesaja 53. Als je op dat hoofdstuk let zie dat moeten van het lijden van de Christus zo duidelijk. Hier wordt verteld wat de beloofde Redder gaat doen. Wat gedaan moet worden om van zichzelf slechte mensen te redden van de toorn, die straf van God. Het is een profetie maar die wordt in de verleden tijd verteld. Daarmee wordt duidelijk gemaakt hoe zeker het is dat dit gaat gebeuren. Het staat al geschreven in Gods plan en het zal uitgevoerd worden. Dan zie je dat de Here Jezus zoals we belijden in Zondag 15 vanaf het begin af dat lijden over zich moet laten komen volgens dat plan van God.

We kijken nu samen naar Jes 53 waarbij ik onder het lezen verdere opmerkingen maak.(staan hier niet op papier)

 

“Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd.  Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ​ziekte​, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.  Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.”      Vs 2-4

 

 

Maar om onze ​overtredingen​ werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de ​vrede​ aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.  Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.  Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.  Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de ​overtreding​ van mijn volk is de plaag op hem geweest.  Vs 5-8

 

Dit moest de Zoon van God, dit moest de Here Jezus doen om voor ons redding te verdienen. Het kon niet anders, het kon niet met minder om Gods oordeel van ons leven af te halen. De Here Christus wist dit van tevoren. Het overkwam Hem maar niet. Hij koos uit liefde om deze bitter zware weg te gaan voor zondaars die hun leven bij de HERE zoeken. Als je deze dingen ziet raak je als kind van God onder de indruk. Dan duizelt je hoe trouw, hoe groot Gods liefde is. Dan wil je niets anders dan onder dat oordeel van god weg. Dan wil je naar die Vader die je daaronder uit roept met een liefde onvoorstelbaar groot. Wij hebben Gods oordeel over ons en de wereld gebracht en nota bene is het de HERE zelf die door ons gedumpt is die voor ons het plan van verlossing maakt, die Zijn eigen Zoon stuurt om dat plan uit te voeren. Als je dat in geloof ziet dan raakt je hart vol van dankbaarheid en aanbidding. Dat wordt nog sterker als je ziet dat de Here Jezus voor 100% onschuldig geleden heeft. We zien dat in de tweede plaats.

 

2. Als Verlosser die onschuldig leed onder Gods toorn

 

Bij het lijden van de Here Jezus hoort ook dat Hij door de officiële rechter beoordeeld wordt. Die rechter is Pontius Pilatus. Als de Here Jezus voor deze Romeinse rechter staat, gebeurt er iets heel opvallends.

Aan de ene kant spreekt Pilatus uit dat de Here Jezus onschuldig is. Bij Hem vindt de rechter niets dat tot veroordeling en zeker niet tot de doodstraf zou moeten leiden.

Alleen al in het Johannes evangelie lezen we daarover het volgende: “Pilatus​ zeide tot Hem: Wat is waarheid? En na dit gezegd te hebben, kwam hij weder naar buiten tot de ​Joden​ en zeide tot hen: Ik vind geen ​schuld​ in Hem.”  Joh 18:38

Pilatus liep weer naar buiten en zei: “En ​Pilatus​ kwam wederom naar buiten en zeide tot hen: Zie, ik breng Hem voor u naar buiten, opdat gij weet, dat ik geen ​schuld​ in Hem vind. 5 ​Jezus​ dan kwam naar buiten met de doornenkroon en het purperen kleed. En (​Pilatus​) zeide tot hen: Zie, de mens! 6 Toen dan de overpriesters en hun dienaars Hem zagen, schreeuwden zij en zeiden: ​Kruisigen​, ​kruisigen​! ​Pilatus​ zeide tot hen: Neemt gij Hem en kruisigt Hem: want ik vind geen ​schuld​ in Hem.”  Joh 19:4-6

Jezus zelf is echt onschuldig. Hier zie je de zondeloze mens! En toch, toch lezen we dat de rechter uiteindelijk dit doet:  “Toen liet hij hun Barabbas los, maar ​Jezus​ geselde hij en hij gaf Hem over om gekruisigd te worden.” Mattheus 27:26

Zo maakt de Heilige Geest duidelijk dat de Here Jezus echt voor 100% onschuldig is. Hij is op geen enkele manier om verkeerde dingen bij Hem zelf veroordeeld. Hij is alleen veroordeeld en aan het kruis geslagen omdat de HERE de schuld van de gelovigen op hem geladen heeft. Christus leed onder Gods toorn echt helemaal alleen om onze schuld!

Hij deed het echt uit liefde in onze plaats!  Dat is zo groot, zo onvoorstelbaar vol van onverdiende liefde. Soms doen mensen iets bijzonder voor een ander die je graag mag. Zoals de oude priester Alexj Stawrowsky dat deed in de tijd dat er zware vervolging en verdrukking  in Rusland was. In die tijd werden een heel aantal christenen om hun leven uit geloof tegen een muur gezet. Elke tiende in de lange rij werd doodgeschoten. De oude Stawrowsky zal hoe bang een jongen naast hem was om te sterven. Hij had uitgerekend dat deze jongen ook de tiende in de rij was. De oude Strawrowsky ruilde gauw en ongezien met deze jongen en toen was hij een tiende in de rij en stierf  in de rust dat hij door Christus gered was.    

Bij de Here Jezus gaat het nog dieper. Hij heeft zelf nergens vergeving voor nodig. Hij gaat in de plaats staan van mensen die echt Gods oordeel verdiend hebben om het in hun plaats de dragen. Om ze zo te redden terwijl ze zelf niet onschuldig staan. Wat een liefde. Wat een lijden uit liefde door Christus de Zoon van God.  De diepte van dat lijden zie je juist aan het kruis. Daarover nog heel kort in het derde punt.

 

3. Als Verlosser die  aan het kruis onder Gods toorn leed

 

Die toorn van God zit ons vaak niet lekker. Dat komt o.a. hiervan dat wij onszelf zo slecht nog niet vinden. Wij ontkennen of verdoezelen graag onze eigen schuld. Met goede bedoelingen of met de opmerking: ik ben nou eenmaal niet perfect, we zijn mensen die gebrekkig zijn. Het onder ogen zien van je schuld tegenover is nodig maar het hoeft je juist helemaal niet depressief te maken. Als je met die schuld dan maar naar Christus gaat. Elke dag weer!  Naar Christus die aan het kruis moest hangen. Dat Hij aan zo’n kruis moest hangen en sterven liet zien dat God en mensen Hem niet meer wilden. Hij had het zo erg gemaakt dat alleen in de God verlatenheid er nog plaats voor Hem was. Allen in de hel was er plaats voor hem. Hij moest aan het kruis meemaken wat die vloek van God op de meest erge manier inhoud. In die drie uren donker zonder God en met die smerige duivel. Zonder een sprankje liefde te midden van de felle haat van de duivel. Dat is wat wij verdiend hebben en Christus maakte het door om wie in geloof en vol berouw over eigen schuld en zonden naar hem komt.

Ben ik nu depressief? Heb ik nu een zware preek gehoord? Nee, ik heb de HERE in Zijn ongelooflijke liefde gezien. Ik heb in Christus Zijn hart gezien!

Kom zegt de Here Jezus tot jou met al je  lasten, al je verdriet, al je zonden, al je bitterheid, al je zorgen en vind bij Mij rust. Dan is Gods toorn door Mij van je afgenomen. Dan draagt Vader in de hemel je door al de moeite van het leven heen. Dan zie je nog het oordeel van god maar dan ben je og weg naar het leven waar je alleen nog Zijn liefde en geweldige zorg op de nieuwe aarde ziet. Dat is wat de Geest je vanmiddag heeft laten zien.

Kom tot Christus om voor altijd van Gods oordeel verlost te zijn! Vader ziet je zo graag komen, elke dag weer! 

AMEN