VACCINS TEKEN VAN HET BEEST?

 

Inleiding

Het aantal vragen dat ik krijg over Openbaring 13 en de vaccinatie tegen covid wordt al meer. Ik schrijf dit 20 november 2021. Deze vragen waren er al eerder o.a. door een publicatie die huis aan huis verspreid werd. Dat was het blad Eyeopener. Naar aanleiding van wat daar over Openbaring 13 stond, heb ik toen een artikel geschreven. Een artikel dat alleen maar actueler is geworden. Vooral om de gedachte dat het vaccin en de vaccinatie met het teken van het beest te maken zou hebben. het gaat mij in dit artikel niet om wel of geen vaccinatie. Het gaat me er wel om of je de huidige vaccinatie en zelfs de plicht daartoe zoals in Oostenrijk kunt gelijkstellen met wat we over het teken van het beest in Openbaring 13 lezen.  We moeten goed lezen en ook echt in het verband om geen overhaaste verkeerde conclusies te trekken. Hier bij het artikel dat nu zeker actueel is. Hier volgt het licht aangepaste artikel.

 

Artikel Eyeopener

De laatste week krijg ik van gemeenteleden vragen naar aanleiding van een blad dat bij hun in de bus is gedaan. Het blad heet Eyeopener. Met als ondertitel: De grote ontsnapping.

De ondertitel gaat vooral over wat we noemen de wegraping. Dat is de gedachte dat voor Christus’ terugkeer er eerst een dag zal zijn waarop al de gelovigen op dat moment van de aarde worden gehaald. Dan zouden al de ongelovigen op aarde achterblijven en nog een kans krijgen zich te bekeren. Deze theorie is vooral gegrond op wat we 1 Thessalonicenzen 4 lezen. Wie goed leest ziet dat dit daar niet staat. Ik heb daar eerder over geschreven. Zie daarvoor:  https://www.evangeliebelijden.nl/artikelen/de-opname-van-de-gemeente-op-22-september-2017

 

Teken van het beest?

De vragen kwamen vooral over wat er op bladzijde 16 van dit blad staat. Het gaat daarbij over corona en het je wel of niet laten vaccineren. In de eerste plaats wordt in dit artikel gedaan alsof corona niet zoveel voorstelt. Je kijkt daar echt wel anders tegenaan wanneer je om je heen ziet wat de gevolgen van dit virus zijn. Geliefden die er aan sterven op een heel erge manier. Mensen om je heen die na 9 maanden nog grote beperkingen hebben als gevolg van corona. Het is vreemd dat mensen met kille cijfers in de hand daar zo makkelijk aan voorbij gaan. Vooral om eigen vrijheid wordt aangetast.

Het meest opmerkelijk is dat het vaccin tegen corona in verband gebracht wordt met het aanbidden van het beest uit de zee zoals we daarover in Openbaring 13 lezen.

Ik geef een stuk van het artikel dat daarover gaat weer: “Er zijn nog veel meer schaduwkanten aan dit vaccin, want wie het niet neemt, mag straks niet meer vliegen, werken, handelen of shoppen. En blijf je dan nog steeds weigeren, dan ben je al snel een volksvijand. Maar het zal nog erger worden, want wie blijft weigeren, zal onthoofd worden, als je tenminste Gods Woord gelooft. Zover is het nog niet, maar wat we nu zien gebeuren met het wereldwijde vaccinatieprogramma is een opmaat naar datgene, wat al 2000 jaar geleden is voorzegt in oude profetieën. Ik citeer: “Het zal maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.” Openbaring 13:15b-17”.  (einde citaat)

De grote vraag is of we de vaccins tegen corona gelijk mogen stellen met het eken van het beest. Is elke maatregel waardoor veel mensen beperkingen opgelegd krijgen hetzelfde als het teken van het beest? Laten we goed bedenken dat het bij het teken van het beest er om gaat dat Gods kinderen afgezonderd worden om verdrukt te worden. Niet om mensen tegen een ziekte te beschermen. Juist in de kerk schreef de HERE tot bescherming van velen afzondering voor mensen die melaats waren. Zij stonden buiten de gewone maatschappij. Dat was moeilijk. Toch werd er wel voor ze gezorgd. Een heel duidelijk beperking van vrijheid om juist anderen te beschermen. Zie hiervoor Levitcus 13,14

 

De uitsluiting door het teken van het beest

De gelijkstelling tussen vaccins tegen corona en de eventuele beperkingen voor wie niet gevaccineerd zijn, mag je niet zomaar gelijkstellen met het teken van het beest. Als straks blijkt dat deze dingen niet gaan zoals in het blad Eyeopener beschreven, ontmaskert de HERE de schrijver als een valse profeet. Wie namelijk met dit soort eigen profetieën komt en ze komen niet uit, laat zien dat het eigen fantasieën zijn Lees maar wat de Geest ons laat weten in Deuteronomium 18: “Wanneer die profeet in de Naam van de HERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken, wees niet bevreesd voor hem.” Deuteronomium 18:22. 

 

Waarover gaat Openbaring 13:15-17?

 

De valse profeet, het beest uit de aarde, de verleidelijke godsdienstige macht doet er alles aan om het op een akkoordje te gooien met de macht die Christus trouwe kerk die vasthoudt aan Gods onfeilbare Woord in leer en leven vervolgt. Zelfs zo dat ze er aan meewerkt dat juist die trouwe kerk, die trouwe gelovigen geboycot worden in de samenleving. Om ze zo te dwingen om toch ook het compromis te zoeken waarbij ze niet meer alleen voor de HERE en Zijn Woord buigen.

Het beest uit de aarde werkt er actief aan mee dat mensen van rijk tot arm van werkgevers tot werknemers, dat alle mensen een teken bij zich moeten dragen dat laat zien dat ze toch ook het beest uit de zee aanbidden. Niet meer alleen Christus maar het moet minimaal worden Christus en het beest. Zo was het in de eerste eeuwen na Christus ook op vele plaatsen in het romeinse Rijk. Je moest een keer per jaar een offer voor de keizer brengen. Je kreeg daar een bewijs van dat je het gedaan had en daar kon naar gevraagd worden. Wilde je een bepaald beroep uit oefenen en daarmee je geld verdienen dan moest je lid zijn van een gilde, een beroepsvereniging. Dan moest je ook een of enkele keren naar de tempel van de beschermgod om daar feest te vieren en offers te brengen. Als je dat niet deed kon je geen lid meer zijn of blijven en daarmee mocht je je beroep niet meer uitoefenen. Je moest een bewijs hebben dat je lid was. Zo werden christenen naar de rand van de samenleving geduwd. Zo kunnen er steeds weer dingen in de samenleving zijn waarbij de valse kerk helpt om de trouwe kerk in het isolement te duwen. De woestijn in. Om te verhongeren en uit nood dan toch maar het teken te gaan halen en weer volledig in de maatschappij opgenomen te worden. Dit soort dingen kan ook ons overkomen in de komende jaren. Kiezen in ons leven voor Christus alleen of laten we ons verleiden zoals veel kerken toch water bij de wijn te doen, ons daarbij te voegen om maar voor vol aangekeken te worden. Zijn we bereid vanuit Gods liefde het isolement in gedwongen te worden of niet. Daarbij gaat het om leven met de HERE als onze God en koning of niet.

Het gaat dus om maatregelen die Gods kinderen rechtstreeks in strijd met Gods geboden brengen. Met een leven dat Christus van ons vraagt. Je kunt gevaren zien. Je kunt je vragen hebben bij vaccins, je kunt je vragen hebben bij de maatregelen die genomen worden. Dat kan en mag allemaal. Daarover kunnen we ook verschillen. Maar vaccins gelijkstellen met het teken van het beest gaat veel te ver. Dat is bangmakerij en is ook een verkeerd gebruik van Gods heilig Woord. 

 

Angst voor de toekomst nodig? 

 

Moeten de dingen die we in Openbaring 13 lezen ons bang maken?  Maakt dat niet moedeloos en kunnen we als zoiets gebeurt het wel volhouden? Dan moet je eens letten op dat teken op het voorhoofd en de rechterhand. Dan moet je eens letten op wat dit teken is: een menselijk getal in deze cijfers uitgedrukt: 666.   Wat zegt dit getal van het beest? Wat zegt dit getal van alle macht en ook godsdienst die zich tegen het volgen van Christus alleen verzet en wil afdwingen dat je dat niet meer doet?  Er is veel gespeculeerd over dit getal en de naam. Als je gaat zien dat het in Openbaring gaat om dingen die tot Christus terugkeer terugkomen in verschillende gedaanten dan laat dit getal zien dat de antichristelijk macht nooit verder dan het menselijke komt! Ook niet als het zich met de naam van de HERE en van Christus bekleed. Door het getal 6 zo te herhalen wordt benadrukt dat de menselijk macht nooit het goddelijke bereikt. Het getal dat Gods volheid uitdraagt is in de Bijbel meestal 7. De macht van de schepping, van de draak en van zijn menselijke helpers kan groot en verschrikkelijk zijn. Het kan je intens raken maar het kan nooit en ook nooit tegen God op. Het bereikt nooit goddelijke hoogten. Het komt nooit bij 7 uit. Dat is ook ons houvast! Als we persoonlijk en als gemeente in eenvoudige trouw aan de HERE en Zijn Woord leven dan heeft Christus ook voor jou verdiend wat we aan het einde van Romeinen 8 lezen. Dat is het ook wat de Geest ons op het gebed zelfs in de moeilijkste omstandigheden echt geeft! Dat is wat de HERE ons ook beloofd heeft in het teken van de doop dat niet van mensen is gekomen maar van de HERE zelf! Zo eindigt Romeinen 8 en leef daaruit elke dag weer: “Wie zal ons scheiden van de ​liefde​ van ​Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het ​zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch ​engelen​ noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de ​liefde​ Gods, welke is in ​Christus​ ​Jezus, onze Here.” vs 35-39 

 

Conclusie 

 Het blad Eyeopener maakt de ogen niet open. Het zorgt voor veel waas. Het kan zelfs leiden tot ongeloof en onnodige bespotting. Wanneer de vaccins niet de uitwerking hebben die de schrijver hier met veel overtuiging naar voren brengt, kunnen mensen gaan denken dat wat er in Gods Woord staat niet klopt. Of mensen die al tegenover christenen staan, hebben dan weer een reden om te zeggen: Zie je wel dat die christenen niet gelijk hebben, zie je wel dat de Bijbel niet klopt.

Een ander gevaar is dat wie tegen vaccinatie is nu tegen medechristenen gaat zeggen dat die ander het teken van het beest heeft laten toedienen. Dat je nu in dienst van de duivel staat. Daarvoor is op grond van openbaring 13 geen enkele reden. Het gaat daar om uitsluiting van Gods kinderen en niet zomaar een bepaalde groep van gelovigen en ongelovigen samen. Waar de Geest in het Woord geen tegenstelling maakt mogen wij dat ook niet doen!

Laat je ogen verlichten door de Geest en laat je in alle voorzichtigheid leiden door wat Christus echt in Gods Woord zegt.