KERST EN ALLES ZAL OPENBAAR WORDEN

 

 God is mens geworden. De Here Jezus is gekomen. Als de Verlosser.  Als de Verlosser die reddend licht op de aarde heeft laten schijnen. In Hem, in het door geloof met Hem verbonden zijn  aan Hem geeft hoop. Een hoop die zeker is. Een hoop die eens volle werkelijkheid wordt om nooit meer te verdwijnen.

Het is de hoop en het vertrouwen dat rust geeft. Rust omdat de enige echte God en Verlosser die jouw God en Redder wil zijn echt alles ziet. Echt alles doorziet. Daarom wordt ook al het onrecht dat in het verborgene gebeurt eens openbaar.

We zien ook in het leven van de Here Jezus  dat de HERE alles doorziet en dat de Here Jezus alles doorziet. Ik geef twee voorbeelden.

Het eerste is wanneer de Here Jezus net geboren is. Dan zijn het de wijzen uit het Oosten die bij Herodes komen. Herodes doet alsof hij de Here Jezus ook wil aanbidden.  In zijn hart is een heel ander plan. In het geheim beraamt hij het plan om de Here Jezus te doden zodra hij weet waar die woont. Hij denkt van de wijzen de plaats te horen waar hij moet zijn om zijn moord te kunnen plegen. Een geheim plan en toch is het de HERE die daarvan weet. Hij doorziet alles. Hij is het dan ook die de wijzen laat weten dat ze niet terug moeten gaan naar Herodes. Hij laat Jozef weten dat hij voor een tijd met Maria en de Here Jezus naar Egypte moet gaan. De HERE weet alles wat in het geheim gebeurt. Ook op plekken op het internet en wanneer wij zonder het weten bespied worden. Organisaties kunnen meer van ons weten dan ons lief is. Dat kan ons bang maken. We mogen weten dat de HERE meer is dan alle machtige bedrijven, alle machtige mensen en al hun geheime plannen. De HERE weet dit en doorziet het. Het leven komt nooit in handen van machtige bedrijven of mensen. Al lijkt dat soms zo. Wie zich aan de HERE toevertrouwt is veilig. Zelfs door de dood heen.

Het tweede voorbeeld is wanneer een verlamde man door het dak heen voor de Here Jezus wordt neergelaten. Het eerste wat onze Heiland dan doet is dat Hij de zonden vergeeft. In hun hart ergert dit de Joodse leiders die er bij zijn. Zij denken in hun hart dat de Here Jezus God lastert omdat Hij zich hiermee als God zelf presenteert.  De Joodse leiders willen de Here Jezus niet erkennen als God die mens geworden is. Dan laat Jezus merken dat Hij God is. Wat de Joodse leiders in hun hart denken, weet Hij. Hij maakt het openbaar. We lezen daarover in Markus 2: “En Jezus, Die meteen in Zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart?  Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op, en nadat hij de ligmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Wij hebben nog nooit zoiets gezien!” vs 8-12

We mogen weten dat Christus die geboren is, die nu regeert in de hemel de harten van iedereen kent. Dat Hij weet wat iedereen en iedere organisatie doet. Hoe diep verborgen ook op het internet. Hoe diep verborgen ook op het ‘darknet’.

We mogen onze angst en onze vermoedens bij Christus neerleggen. Hij is niet alleen geboren. Hij heeft Zijn werk tot het bittere einde voor de gelovigen gedaan. Hij is opgestaan en komt eens op de wolken terug. Dan wordt werkelijk alles openbaar wat mensen gedaan hebben om Gods werk stuk te maken. Om de wereld naar hun eigen hand te zetten. We lezen dat o.a. in Mattheus 10: “Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.  Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.” Vs 26-31

Niets blijft verborgen voor Gods licht dat in Christus zo heerlijk schijnt. Hoe je ook vol zorg naar de toekomst kijkt. Hoe je ook vermoedt dat er allerlei erge dingen achter bepaalde schermen gebeuren toch mogen we als we Christus met ons hart belijden dat het ons niet echt in de dood en de ellende kan brengen. Door alles heen wacht door Christus voor Gods kinderen het leven waar geen enkele bedreiging er meer is.

Ook in deze tijd met al de onzekerheid en allerlei bedreigingen die er zijn of die we denken te zien geldt door Christus komst: “Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” Romeinen 8:38,39

Laten we ons daaraan vasthouden. In Christus onze rust en vrede vinden. Ons leven leggen in Zijn handen en daarmee in de handen van onze hemelse Vader.