Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

We hebben de Drie-enige God vandaag gezien!  Met onze eigen ogen. Je vind het misschien een beetje gek gezegd. Toch is het wel zo als je echt met hart gekeken hebt. Het zal niet de eerste keer zijn dat je de HERE echt gezien hebt. Dat gebeurt elke keer als we samen het Avondmaal vieren en als er iemand bij ons in de gemeente gedoopt wordt. Dan zie je de HERE, dan zie je de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Daarom is het ook zo nodig en goed en dat ook de jongelui en de kinderen er bij zijn als we het Avondmaal vieren. Het is niet alleen iets voor de belijdende leden. Wat je daar ziet is zo belangrijk voor de hele gemeente. Wie het Avondmaal  zelf viert mag zelfs nog voelen en proeven. Je voelt en proeft dan dat de HERE er echt is, dat Hij als de Drie-enige echt de levende God is.

Als hele gemeente horen we bij de viering van het Heilig Avondmaal en als er gedoopt wordt niet alleen het evangelie maar zien we het ook. Dat hebben we ook nodig. De HERE kent ons als een Vader die zoveel om ons geeft. Hij weet dat ons geloof vaak nog zo zwak is. Dat wij van tijd tot tijd juist ook nodig hebben om het niet alleen te horen of te lezen maar het ook te zien. Daarvoor heeft Hij juist doop en avondmaal gegeven. We belijden dat in artikel 33 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis zo:  “Wij geloven dat onze goede God, omdat Hij met ons onverstand en de zwakheid van ons geloof rekening houdt, voor ons de sacramenten heeft ingesteld. Zo wil Hij ons Zijn beloften verzegelen en ons onderpanden van Zijn goedgunstigheid  en genade jegens ons in handen geven. Ook wil Hij zo ons geloof  voeden en onderhouden. Hij heeft de sacramenten gevoegd bij het Woord van het evangelie, om ons door middel van onze zintuigen des te beter duidelijk te maken, zowel wat Hij ons door Zijn Woord te verstaan geeft, als wat Hij  van binnen in ons hart doet.”

We gaan nu juist letten op de rijkdom van het leven met de HERE als de Drie-enige God. Ik verkondig jullie dat evangelie onder het volgende thema:

 

IK GELOOF IN DE DRIEENIGE GOD

 

1. Dat doe ik

2. Dat doen we samen      

 

1. Dat doe ik

 

Je merkt soms dat mensen gaan zuchten als we gaan spreken over de HERE als de Drie-enige God.  Dat is zo ingewikkeld, daar krijg je alleen maar met elkaar problemen over want het is niet te snappen.  Dat laatste dat het voor ons als mensen niet te snappen is dat de HERE die Drie-enige God is, is waar. Laten we dat ook altijd weer blijven zeggen en geloven.   Laten we de HERE God laten en onszelf mens. Laten wij niet op de troon van God willen gaan zitten en denken dat wij net zo wijs en verstandig als Hem kunnen zijn. Wij moeten niet denken dat wij alles wat de HERE is en doet kunnen doorgronden. We moeten juist leren heel hoog tegen hem op te zien en verwonderd te raken dat Hij die ene geweldige, levende God onze Vader en Redder wil zijn!  Wij staan als kleine mensjes voor het Goddelijke geheim dat de HERE echt een is en dat we echt kunnen en moeten spreken van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  Ik denk nu aan een paar van de vele woorden van God die in de Bijbel onderstrepen dat Hij als God ver boven ons uitgaat.

Ik noem er twee:

“Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. 9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.” Jes  55:8,9

“O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!  Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet?

  Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen. “Rom 11:33-36

Dat wij als mensen de HERE niet kunnen doorgronden betekent niet dat Hij wispelturig en onbetrouwbaar zou zijn. Juist niet!  Hij is juist trouw en rechtvaardig voor de volle 100%.  We kunnen op Hem aan. Ook als we bepaalde dingen niet begrijpen of voor een deel niet begrijpen. Dan is het zo belangrijk dat wij op Hem gaan vertrouwen die zoveel meer is dan wij als mensen zijn. Dat we dan niet zo kortzichtig zijn om volgens ons beperkte verstand te gaan leven en zeggen dat de HERE niet Drie-enig kan zijn. Je moet er eens op letten wat voor een antwoord in de catechismus gegeven wordt op de vraag: “Waarom noemt u drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, terwijl er toch maar een God is?

Omdat God zich zo in Zijn Woord geopenbaard heeft: deze drie onderscheiden Personen zijn de ene, ware en eeuwige God.”

Er komt geen redenering die moet bewijzen dat God Drie-enig is. Nee,  we kunnen dat niet echt  zo beredeneren dat we het ook helemaal snappen. Het bewijs dat het zo is, is dat de Heilige Geest ons het zo in de Bijbel vertelt. Gods eigen Woord is het einde van alle tegenspraak.  Gods Woord de Bijbel is de bron voor ons om de HERE te leren kennen en vol verwondering met Hem te leven en over Hem te denken. Die ene God die jouw en mijn Vader wil zijn en die zo geweldig is dat die ene God uit drie Personen bestaat. Jij en ik worden geroepen en uitgenodigd om persoonlijk in Hem te geloven, in liefde met Hem te leven, Hem te volgen.  

Geloven in de Drie-enige God  is persoonlijk geloof.  Zonder dat het geloof is dat ik op mijn eentje doe, zonder dat ik kan en mag zeggen dat ik wel zonder de kerk en zonder een gemeente waarbij ik hoor en in leef kan.

Toch komt het erop aan dat jij en ik persoonlijk met de Drie-enige God verbonden zijn. Dat zie je ook als je op de Apostolische Geloofsbelijdenis let. Je leest daar tot vier keer toe woorden:  “Ik geloof”.  Je kunt niet zeggen dat andere mensen wel voor jou geloven en dat jij daarom het geloof niet zo nodig hebt. Dat de Drie-enige  God zich persoonlijk aan jou verbindt en dat Hij dat belangrijk vindt zie je o.a. in de doop.  Bij de doop wordt jouw naam genoemd en verbindt de Drie-enige God zich aan jou als Zijn kind. Hij noemt jouw bij je naam en belooft jou om als Vader voor jouw te zorgen, om als Zoon jou Verlosser te zijn en als Heilige Geest jou de liefde voor de Drie-enige God te willen geven. Hij staat met heel Zijn God-zijn om je heen. De doop in Christus kerk is echt iets heel moois!  De grote en heilige God verbindt zich met zo’n klein en van zichzelf zondig mensje. Hij geeft je leven hoop.   

Klopt dit nu wel helemaal?  Gaat het echt wel om persoonlijk geloof? Of een andere vraag: Ben je bij je doop echt al wel een kind van God? Hoor je dan echt al bij  Gods volk?

Het is goed om daarvoor samen eens terug te gaan naar Ezechiël 18. We lezen daar hoe de HERE met Zijn volk omgaat. Hij is het zelf die Zijn volk ook Zijn kinderen noemt. Het zijn de mensen die het voorrecht hebben gekregen dat Gods belofte hun leven is binnengekomen en hen steeds weer wordt voorgehouden.  Die belofte vraagt om geloof dat de HERE ook wil geven. Zonder dat geloof kun je niet in de goedheid en genade van De HERE delen.  Hebr 11:6. Het is gelukkig ook zo dat de HERE wie bij Hem als de Drie-enige schuilt niet de zonden van anderen toerekent. We lezen deze dingen in Ezechiel 18 zo:

“Maar gij zegt: Waarom draagt de zoon niet mede de ongerechtigheid van de vader? Die zoon heeft immers naar recht en gerechtigheid gehandeld; hij heeft al mijn inzettingen naarstig onderhouden; hij zal voorzeker leven. De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.  Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van alle zonden die hij begaan heeft, al mijn inzettingen onderhoudt en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij voorzeker leven; hij zal niet sterven.  ……  Bekeert u en wendt u af van al uw overtredingen, dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden.  Werpt alle overtredingen die gij begaan hebt, van u weg, en vernieuw uw hart en uw geest. Waarom toch zoudt gij sterven, huis Israëls?  Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Here Here; daarom bekeert u, opdat gij leeft.” vs 19-22; 30-32

Het is echt nodig maar ook echt geweldig om zelf de HERE als de Drie-enige God te dienen, met Hem als je God en Verlosser te leven. Dan ga je in je eigen leven zien wat de HERE je bij je doop belooft heeft. Of als je niet gedoopt bent en tot geloof komt en je laat dopen zie je ook dat werk van de Drie-enige in je leven. Ik noem even heel kort iets van dat werk van Vader, Zoon en Geest in je leven dan.

Wanneer jij de HERE vanuit je hart bidt om als Zijn kind te leven, als je zo in het verbond je hand op Gods belofte legt dan is het de Vader die jou als Zijn kind aanneemt. Je mag dan de liefde van de hemelse Vader in je leven kennen. Je mag dan persoonlijk weten dat deze Almachtige Vader jou al het goede geeft en alles wat kwaad is van je zal weren of voor jou het uiteindelijk ten goede zal laten meewerken.

Wie in tere liefde tot Christus komt en bij Hem vergeving en een nieuw leven zoekt mag zeker weten dat de Zoon jou met Zijn bloed   wast van al die zwarte plekken van de zonden. Dat Hij je zlefs wast van zonden waarvan jij je afgevraagd hebt of er wel vergeving voor is. Hij is het die er dan voor zorgt dat de Here God  tegen jou zegt: Je bent rechtvaardig. Jij bent vrij van schuld. Hij rekent jou toe wat Christus gedaan heeft. Hij heeft voor jou de straf gedragen en Zijn zondeloze leven wordt op jou naam gezet. Geweldig wat een genade.

Dan zie je meteen hoe het de Heilige Geest is die in jou persoonlijk werkt. Dat jij vergeving en een nieuw leven zoekt bij Christus heb je aan het werk van de Geest te danken die in jou gaan wonen is. Hij is het die in jou dat verlangen om als kind van God te leven geeft. Hij is het die je kracht wil geven om juist met een nieuw hart kind van God te willen zijn. Hij doet om Christus bloed dat tere liefdeswerk namens de drie-enige God in jou leven.

Het is heerlijk om zo de HERE als de Drie-enige in je leven te kennen. Dat maakt je als het goed is niet tot iemand die zich terugtrekt en  ergens op zichzelf gelooft. Nee, dan wil je ook samen met de andere kinderen van God  de HERE als de Drie-enige kennen en Hem dienen. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2. Dat doen we samen

 

Je geloof belijden in de drie-enige God heeft alles te maken met jouw en mijn persoonlijke leven. We hebben dat gezien in de woorden: “Ik geloof”  in de Apostolische Geloofsbelijdenis. In die Apostolische Geloofsbelijdenis wordt ook al duidelijk dat we dat niet alleen doen. Want daar belijden we op grond van wat de HERE ons zelf in de Bijbel vertelt ook:  “Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen”.

Samen belijden, samen volk van God zijn dat hoort bij een leven met de HERE. Dat zie je ook als we naar die andere belijdenis gaan die we in de kerkdienst van tijd tot tijd gebruiken. De Geloofsbelijdenis van Nicea. Die begint met de woorden: “Wij geloven”.  Ook daar zie je het samen geloven in de Ene God die Vader, Zoon en Heilige Geest is. Kijk maar: “Wij geloven in een God” en dan wat we geloven van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Dat we dat ook samen doen, komt  zo prachtig uit in de viering van het heilig Avondmaal. Je ziet daar ook zo mooi dat we samen dat leven met de drie-enige God nodig hebben.

Samen aan tafel zitten en dan daarmee ook uitspreken dat we ook voor ons samen gemeente zijn de HERE, de Drie-enige zo nodig hebben. Zonder Hem redden we het niet om echt gemeente van de Here Jezus te zijn. Ook voor ons samen gemeente zijn geld wat we vanmorgen in het avondmaalsformulier hebben uitgesproken: “En zonder twijfel zijn er nog veel zonden en gebreken in ons hart en leven: wij hebben geen volkomen geloof; wij dienen God niet met zoveel ijver als wij verplicht zijn en wij hebben dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de kwade begeerten van ons vlees te strijden.”

Wij hebben het werk van de HERE als de Drie-enige voor ons samen als gemeente zo nodig. Om werkelijk dicht bij het Woord in liefde kerk van Christus te zijn en te blijven. Om samen als arme zondaren vanuit de rijkdom van Christus genade in liefde met elkaar om te gaan en te bouwen. Om zo elke keer weer ons te bekeren en ons met liefde tot de HERE en Zijn Woord te keren.

Wat is het dan goed en nodig om samen de HERE als Vader, Zoon en Geest te kennen. Als je ziet hoe de Vader, de Zoon  en de Geest  samen in volmaakte liefde werken aan de verlossing van Gods volk!  Uit liefde en genade alleen!  Als je zo de HERE als de Drie-enige ziet werken wat heeft ons dat dan veel te zeggen om samen in liefde en genade voor elkaar te zijn. Om als ik dit nu zeg niet meteen naar een ander te wijzen en wat die wel zou moeten doen maar het op onszelf te betrekken en in de komende tijd zo in de gemeente te staan en te leven. Iets van dat geweldige werk van de HERE en wat dat dan ook voor ons als gemeente betekent hebben we in het avondmaalsformulier vanmorgen gelezen. Daarmee wil ik de preek nu afsluiten. Laten we dit allemaal persoonlijk op onszelf betrekken en zo leven in de gemeente. Om zo te leren in liefde en genade altijd weer een mijl extra met de ander mee te gaan om samen in liefde en vrede voor Gods ogen te leven.

“Overeenkomstig de beloften, die onder het oude testament van het begin af aan de vaderen gegeven zijn, is onze Here Jezus Christus door de Vader in deze wereld gezonden en heeft voor ons vlees en bloed aangenomen.  …….  Ook verbindt Christus ons onderling door dezelfde Geest als leden van een lichaam in ware broederlijke liefde. Want de apostel Paulus zegt: Omdat het een brood is, zijn wij, hoe velen ook, een lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood (1 Kor 10:17). Daarom zullen wij allen, die door waar geloof in Christus ingelijfd zijn, samen een lichaam zijn. Omdat Christus, onze geliefde Heiland, ons eerst zo uitnemend heeft liefgehad, moeten wij ook elkaar liefde bewijzen en dat niet alleen met woorden, maar ook door onze daden bewijzen. Hiertoe helpe ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Here Jezus Christus, door Zijn Heilige Geest.” 

AMEN