DE WAARDE VAN HET OUDE TESTAMENT VOOR DE CHRISTELIJKE KERK

Je vindt hier een artikel/boek in ontwikkeling. Ik hoop steeds iets toe te voegen.  Begonnen  op Tweede pinksterdag 2024 20 mei)

 

DE WAARDE VAN HET OUDE TESTAMENT VOOR DE CHRISTELIJKE KERK

 

 Onder deze overkoepelende titel hoop ik de komende tijd een aantal artikelen te schrijven. De reden is dat er vaak naar het Oude Testament als iets wat minderwaardig is, wordt gekeken. Hebben we het Oude Testament wel nodig? Is het nog wel van waarde nu de Here Jezus gekomen is en we het Nieuwe Testament hebben? Is het Oude Testament niet veel meer dat deel van de Bijbel dat over oordeel en wetten gaat en het Nieuwe Testament veel meer over liefde en vrijheid? Het zijn vragen en gevoelens die leven.

De laatste tijd ben ik daarmee in mijn gedachten en studie veel mee bezig. Zonder een echt omlijnd plan wil ik daar toch iets over kwijt. Het is namelijk van groot belang om te zien wat de waarde van het Oude Testament is. Ook voor ons leven in deze tijd. Ook om God echt te kennen zoals Hij is.

 

De Bijbel onbekommerd lezen

 

Het is jaren geleden dat in Zuid-Afrika onze eerste theologische student opmerkte dat nu en in de toekomst het beslissend zal zijn voor kerken hoe we tegen de eenheid van Oude en Nieuwe Testament aankijken. Hoe we dat vanuit Gods eigen Woord doen. 

Een van de problemen die we hebben, is dat we van Bijbellezen vaak een probleem hebben gemaakt. We stellen overal vragen bij en laten daardoor de stem van God niet zonder hindernissen tot ons komen. Zo is het ook als het om het Oude Testament gaat. Gaat het in het Oude Testament al echt om de Here Jezus? Is dat niet iets wat mensen in het Nieuwe Testament erin gelegd hebben? Is het niet heel moeilijk en ingewikkeld om erachter te komen of en wanneer in het Oude Testament over Christus wordt gesproken? Heeft het Oude Testament als christenen echt iets te zeggen?

Zonder daar nu al uitgebreid op in te gaan, noem ik twee dingen die ons leren om dit soort kramp achter ons te laten. Ik pleit niet voor onzorgvuldig lezen van het Oude Testament. Op geen enkele manier. Daarvoor zijn de woorden van God te waardevol en te heilig. Ik pleit er wel voor dat wat we in het Nieuwe Testament over het Oude Testament lezen echt onbekommerd in praktijk te brengen. Geen onnodige problemen opwerpen als we het Oude Testament lezen. 

Ik geef twee voorbeelden waarin de Geest ons zelf voorgaat om dat te gaan doen.

a. De eerste is de Here Jezus die het volgende tegen Zijn leerlingen zegt: “En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.” Lukas 24:44-49

Je ziet hier hoe de Here Jezus juist het Oude Testament Zijn leerlingen voorhoudt als het Woord van God dat over hen spreekt. Dat zij het moeten zijn die na de uitstorting van de Heilige Geest juist vanuit het Oude Testament de mensen moet vertellen wie Christus is en dat Hij door God al in het Oude Testament beloofd is. Bedenk dat het Oude Testament de Schrift of de Schriften zijn waarover de Here Jezus en later ook andere schrijvers in het Nieuwe Testament schrijven. Dat zie je bijvoorbeeld in deze woorden van de Here Jezus: “U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.” Joh 5: 39

Onbekommerd lezen betekent dat we ook het Oude Testament lezen zoals Christus ons dat leert.

 

a.  Het tweede is dat als in het Nieuwe Testament over de Schrift of de Schriften gesproken wordt, als het Woord van God het over het Oude Testament gaat!! Dat zie je bijvoorbeeld in de heel bekende woorden over de Schrift als Gods Woord in 2 Timotheüs 3 en 2 Petrus 1.

2 Timotheüs 3: “Heel de Schrift (op dat moment het Oude Testament RV) is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” vs. 16,17

2 Petrus 1: “En wij hebben het profetische woord (op dat moment het Oude Testament RV), dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.” vs. 19-21

Een ding is nu al duidelijk. Het Oude Testament is niet minderwaardig en is voluit Gods eigen betrouwbare Woord. Laten we hier geen probleem van maken maar onbekommerd lezen zoals Christus zelf ons dat aanwijst. In het volgende gedeelte hoop ik vanuit wat hier geschreven is aan te geven wat redenen zijn om echt aandacht aan het Oude Testament te geven als mensen die hun leven op Jezus Christus bouwen.

 

Waarom het Oude Testament nog lezen?

 

 Dit is een belangrijke vraag. Een vraag die in de geschiedenis vaak gesteld is. Zelfs zo dat er in de eerste eeuwen van de christelijke kerk een scheuring kwam. De leider van de mensen die het Oude Testament schoven was Marcion. Hij leefde in de tweede eeuw na Christus. Een van zijn belangrijkste stellingen was dat we in het Oude Testament met een andere god te maken hebben als in het Nieuwe Testament. Die van het Oude Testament zou een slechte god zijn en die van het Nieuwe Testament zou de goede god zijn. De god van liefde. Zonder om precies te leren wat Marcion leefde, horen we dit soort geluiden vaak in onze tijd. Het Oude Testament zou veel gaan over wet, geweld, verplichting, oordeel. Het Nieuwe Testament vertelt veel meer over vergeving, liefde, een mooie toekomst. Als je zo gaat denken, kan God in het Oude Testament bijna niet dezelfde zijn als die in het Nieuwe Testament. Zijn de 66 boeken in de Bijbel, een boek dat door de Heilige Geest geschreven is en waarin de ene onveranderlijke God laat zien wie Hij is en wat Zijn grote daden zijn?   Of hebben we met verschillende goden of in ieder geval verschillende godsbeelden te maken.

We gaan hiernaar kijken vanuit het Nieuwe Testament. Vanuit de belijdenis dat de Heilige Geest ons het Nieuwe Testament als Woord van God gegeven heeft. Geeft het Nieuwe Testament ons redenen om het Oude Testament als boek van de ene levende God te lezen. Het antwoord is dat dit zeker zo is.

Ik geef een aantal redenen om het Oude Testament als boek van Christus’ kerk te lezen vanuit het Nieuwe Testament. Zonder om, maar te denken dat ik hier alles noem wat te noemen valt.

Ik geef hier meerdere redenen aan:

 

a. Wanneer er in het Nieuwe Testament over de Schrift of de Schriften wordt gesproken, gaat het bijna altijd over het Oude Testament. Dan wordt er positief over het Oude Testament gesproken. Ik geef drie voorbeelden:

  1. De Here Jezus zegt het volgende vooral tegen de Farizeeën en Schriftgeleerden: En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. U hebt Zijn stem nooit gehoord, en ook Zijn gedaante niet gezien. En Zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u Hem niet gelooft Die Hij gezonden heeft. U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt.” Joh 5:37-40
  2. Paulus schrijft geleid door de Geest aan Timotheüs: “Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Tim 3:14-17
  3. Petrus schrijft door de Geest: “En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.” 2 Petrus 1:19-21

 

b.Het is heel duidelijk dat het in het Oude en Nieuwe Testament om dezelfde God gaat.

 

 Als je God wil leren kennen heb je het Oude en Nieuwe Testament nodig. Enkele plaatsen in het Nieuwe Testament die duidelijk maken dat het in beide Testament om dezelfde God gaat zijn:

Handelingen 10:40:43: “Deze heeft God opgewekt op de derde dag en Hij heeft gegeven dat Hij zou verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren, aan ons namelijk, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden opgestaan was.

En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden. Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam.”

Je kunt hier in ieder geval 2 dingen noemen die laten zien dat de God van het Oude Testament dezelfde is als die van het Nieuwe Testament.

Er wordt onbekommerd over God gesproken. Dat is de God die ze kennen het Oude Testament. Denk hierbij ook aan al die keren dat in het Mattheus-evangelie naar het Oude Testament als overtuigend bewijs gewezen wordt om duidelijk te maken dat de Here Jezus de beloofde Verlosser is.

Dat laatste sluit aan bij vers 43 in Handelingen 10. Waar we lezen hoe al de profeten van Christus die gekomen is getuigen. Let ook op het woordje al. Zonder twijfel mag je zeggen dat heel de Schrift, heel het Oude Testament van Christus getuigt en van de ene God komt die Hem als de Zoon van God naar de wereld heeft gestuurd.

 

c. Het Oude Testament laat ons zien dat het goede nieuws beloofd is en ook komt

 

 Hier weer enkele teksten uit het Nieuwe Testament:

 

“Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften, ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. …… Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.” Rom 1:1-3.16,17

In het Oude Testament is dat deel van de Bijbel dat ook het evangelie, de goede boodschap van God verkondigt. Ook in het Oude Testament wordt verteld dat de Zoon voor de verlossing van schuld en zonden gaat zorgen. Dat wie in hem gelooft en met Hem leeft een schitterende toekomst heeft. Christus als de Verlosser die de goddeloos door geloof rechtvaardigt, vinden volop in het Oude Testament. 

 

“Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.” Gal 3:6-9

Het evangelie is door de ene God zo duidelijk in het Oude Testament. Zelfs het evangelie voor alle volken. Je ziet het in Gods belofte aan Abraham.

 

d. Zowel in het Oude en Nieuwe Testament gaat het om een leven in liefde voor God en de naaste.

 

Wanneer aan de Here Jezus gevraagd wordt wat het grote gebod in wet is, zegt Hij niet dat het niet meer om de wet, om het Oude Testament gaat. Hij maakt heel duidelijk dat Hij leeft vanuit wat de kern van Gods gebod is. Hij brengt dat zo onder woorden: “En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.” Mattheus 22:37-40

De Here Jezus maakt zelf geen enkele tegenstelling tussen Hem en Gods geboden die we al in het Oude Testament lezen. Dat wordt heel duidelijk in Mattheus 5: “Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.” Vs. 17-20

Laten we bedenken dat Christus de Goddelijke uitlegger van het Oude Testament is. Wij zijn niet meer dan de Here Jezus, wij weten niet meer dan Hem!  Zijn uitleg en toepassing van wat we in het Oude Testamant lezen is altijd de juist! 

Dat betekent ook dat als de Geest door Paulus erop wijst dat ook in het Oude Testament de liefde voor de naaste er heel echt bij hoort en niet gemist kan worden we het Oude Testament ook zo moeten aanvaarden. Ik denk nu aan Galaten 5:13-18: “Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.

We hebben het Oude Testament nodig om Gods wil voor ons leven te kennen. Leven door Christus en door de Geest volgens Gods wil zorgt ervoor dat we niet onder de wet zijn. De wet veroordeelt je niet meer, maar je staat in de vrijheid van Christus. Juist daarom wil je volgens Gods wil leven. In liefde voor God en de naaste.

 

e. Waarschuwingen en waarschuwende geschiedenissen uit het Oude Testament worden doorgetrokken naar nu.

 

 Je ziet in het Nieuwe Testament hoe onbekommerd voor beelden van vermaning en waarschuwing worden toegepast en er zelfs gezegd wordt dat dit

 

Ik geef 2 voorbeelden:


1. 1 Korinthe 10: “En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En wordt geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat: Het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten. En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben, en op één dag vielen er drieëntwintigduizend. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen Hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.”

 

 

Dat zien we juist ook in waarschuwingen in het Nieuwe Testament die terugverwijzen naar het Oude Testament. Hieronder lees je zo’n verwijzing naar Numeri 20:2-13. Zie ook Psalm 95. Het opvallende is dat we hieronder in Hebreeën 4 lezen dat ook aan hen het goede nieuws van het evangelie is verkondigd.

“Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden.” Hebr 4:2

 

 

f. Het Oude Testament hebben we nodig om het Nieuwe Testament goed te kunnen lezen.

 

Ook hierover zou veel te schrijven zijn. Ik noem een paar voorbeelden waarbij personen genoemd worden waarbij je het Oude Testament nodig om te weten wie ze zijn en wat ze gedaan hebben. Ik noem ook een voorbeeld waarbij je ziet waar woorden van de Here Jezus vandaan komen.

 

Melchizedek  wordt in de brief aan de Hebreeën meerdere keren genoemd. Juist ook om te laten zien wie Jezus Christus is. We lezen zijn naam meerdere keren in Hebreeën 5 en 7. Om te beseffen wie Hij was heb je Genesis 14 nodig.

 

Naaman wordt in Lukas 4:27 genoemd. Wie deze Naaman was en hoe het kwam dat hij genezen werd moet je in het Oude Testament zijn. In 2 Koningen 5.

 

“In Uw handen beveel Ik mijn Geest” (Lukas 23:46) zijn woorden die de Here Jezus aan het kruis uitspreekt. Wil je de volle betekenis daarvan kunnen zien heb je nodig om Psalm 31 te lezen.

 

Het Oude Testament is de achtergrond voor het spreken en schrijven van de Here Jezus en van Zijn leerlingen in het Nieuwe Testament. Zij nemen er geen afstand van, maar leven en werken uit het Oude Testament als het Woord van God.

 

 g. Het Nieuwe Testament leert ons het Oude Testament in haar volle heerlijkheid te lezen

 

 Er zijn ook zaken in het Oude Testament die in het Oude Testament niet zo duidelijk genoemd worden of waarvan de vervulling niet meteen zo duidelijk is die juist in Het Nieuwe Testament duidelijk worden. Ik noem 4 voorbeelden.

 

Abrahams toekomstverwachting – toekomstverwachting van de Oudtestamentische gelovigen

 

 Juist op dit punt heerst er vaak ook onder gereformeerden onzekerheid. Je kunt de stelling horen dat de gelovigen in de tijd van het Oude Testament geen leven na de dood verwachten. Er zou in het Oude Testament niet of nauwelijks over leven na de dood gesproken worden. Wanneer je het Nieuwe Testament leest is deze stelling onhoudbaar.  De teksten die over een leven na de dood in het Oude Testament gaan krijgen juist vanuit het Nieuwe Testament extra nadruk. Dan ga je ook zien dat Gods gelovige volk geloofde in het leven na de dood bij de HEERE. Ik noem 3 gedeelten uit het Nieuwe Testament die dat duidelijk maken.

  1. Mattheus 22:23-33 Het zijn de Sadduceeën die de Here Jezus een strikvraag stellen. De Sadduceeën waren het die niet geloofden in de opstanding uit de dood en ook niet in engelen en geesten. Zie Handelingen 23:8

Wat is het antwoord van de Here op de gedachten van de Sadduceeën? Dit: “U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God. Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel. En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen Hij zei:

Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden.” Vs. 29-32

Let erop dat de Here  Jezus er hier ook op wijst dat ze de Schriften niet kennen. In de Schriften wordt er dus gesproken over het leven na de dood. God is geen God van doden, maar van levenden!  Het Oude Testament spreekt dus ook over de opstanding uit de dood. Dat staat in het Oude Testament! De Here Jezus wijst dat als de Goddelijke uitlegger aan. Des te vreemder dat we tot in gereformeerde kring meerdere keren een soort Sadducese uitleg van het Oude Testament vinden op dit punt.

 

  1. Johannes 11 Dat vanuit het Oude Testament de verwachting van de opstanding uit de dood levend er in de tijd van de Here Jezus er was, lezen we duidelijk in Johannes 11 wanneer de Here Jezus naar Bethanië komt, omdat Zijn vriend lazarus gestorven is. In het gesprek van de Here Jezus met Martha zegt zij: “Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.” Vs. 24

 

  1. Hebreeën 11:8-10  Wanneer je het boek Genesis leest, hoor je niet dat Abraham het heeft over leven na de dood. Dan zou je kunnen denken dat dit niet bij zijn geloof in die tijd hoorde. Toch wordt heel duidelijk in het Nieuwe Testament dat ook Abraham al leefde uit de verwachting van de toekomst die de HEERE na de dood aan Zijn kinderen zou geven. Aan hen die gerechtvaardigd zijn door het geloof in God. We lezen dat in Hebreeën 11 zo: “Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte.

Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Ontwerper en Bouwer is.”

 

 Opstanding van Christus

 

 Psalm 16   Wat komt er meerdere keren een duidelijkheid wat de HEERE in het Oude Testament zegt. Dat is dan geen herinterpretatie, maar wat de HEERE daar ten diepste zegt. Een voorbeeld daarvan is Psalm 16. Petrus legt op de Pinksterdag het laatste deel van deze Psalm uit. Bedenk daarbij dat de leerlingen van de Here Jezus in de 40 dagen tussen opstanding en hemelvaart onderwijs van de Here Jezus hadden gekregen. Zoals  we dat in Lukas 24 lezen: “En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag.” vs. 44-46
Petrus geeft een deel van dit Goddelijke onderwijs van de Here Jezus zo weer: “God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over Hem: Ik zag de Heere altijd voor mij, want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich; ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop, want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten en Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door Uw aangezicht. Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om Hem op zijn troon te zetten, daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat Zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn.” vs. 24-32

De Geest maakt door Petrus duidelijk dat psalm 16 over Christus’ opstanding spreekt. Niet als interpretatie, maar volgens bedoeling vanaf het begin.

 

h. Preek vanuit het Oude Testament

 

Wanner je het bovenstaande in gedachten houdt, is het heel logisch dat de Geest ook juist oproept om het Oude Testament te gebruiken en daaruit het Woord van God te verkondigen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de overgang tussen 2 Tim 6:16,17 naar 2 Tim 4:1,2. Het is heel duidelijk in  2 Tim 3 dat het Oude Testament voluit als Gods Woord wordt aangewezen. Daarop volgt dan: “Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.” 2 Tim 4:1,2

We lezen dan ook dat Paulus het evangelie van Christus als de Verlosser verkondigt vanuit het Oude Testament. Twee voorbeelden:

  1. het eerste voorbeeld gaat over drie maanden onderwijs geven in de synagoge in Efeze. Het was niet mogelijk om in de synagoge onderwijs te geven zonder dit vanuit het Oude Testament te doen. We lezen dan in Handelingen 19:8: “En hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig; drie maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God.” vs. 8
  2. Wanneer Paulus in Rome gevangen zit, komen er ook Joden naar hem toe. Hij mag met ze spreken en onderwijs geven. We lezen daarvan o.a. dit: “En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het Koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan, en hij probeerde hen, van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de Wet van Mozes als uit de Profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus.” Handelingen 28:23

We mogen dus vrijuit het evangelie van Christus vanuit het Oude Testament verkondigen. Dat is geen eigen herinterpretatie. De Here zelf wijst ons deze weg.

 

i. Als laatste het nuchtere feit dat Gods Woord voor 75% uit het Oude Testament bestaat.

 

Nog een laatste heel nuchtere opmerking. De HEERE laat zien wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en gaat doen, wie Hij echt is. Dat doet Hij in heel de Bijbel als Zijn Woord! Zijn in en in betrouwbare Woord. Als je naar je Bijbel kijkt, zie je dat meer dat het grootste deel het Oude Testament is. De HEERE heeft ons Zijn hele Woord gegeven om daaruit te leven als Zijn stem. Hij heeft ons in Oude en Nieuwe Testament laten zien wie Hij in Christus is en hoe Hij voor een heerlijke toekomst zorgt voor Zijn kinderen. Hij geeft ons een heerlijke erfenis tot Zijn eer en tot ons behoud. Als je God echt wil kennen heb je het hele door Hem gegeven Woord nodig.

 

Conclusie

 

 De conclusie moet zijn dat het Oude Testament van grote waarde is voor de christelijke kerk van nu. Het kan niet gemist worden. Het is vanuit Gods Woord een dwaling om het Oude Testament als niet zo belangrijk te behandelen. Het is voluit het Woord van God en we hebben het nodig om de HEERE echt te leren kennen. Hoe al in het Oude Testament over Christus gesproken werd, hoop ik verder uit te werken in een volgend gedeelte waarbij dit vooral gebeurt vanuit wat we in 1 Petrus 1:1-12