In 2012 heb ik een verklaring van het Bijbel Daniël geschreven.dat was nog niet een echte vers voor vers verklaring. Deze verklaring is omgewerkt tot een echte vers voor vers verklaring. Dat is in 2023 gebeurd.  Als vers voor vers verklaring  is dit boek nog meer geschikt voor Bijbelstudie. Deze vers voor vers verklaring met een uitgebreide inleiding is al in Engles vertaald en verschenen. 

Er is ook een uitgebreide verklaring van de hoofdstukken 7-12, De HEERE geeft in deze hoofdstukken een grote troost voor moeilijke tijden die voor het volk van God in de tijd tot Christus zullen komen. De HEERE heeft in dit Bijbelboek een troostboek gegeven zoals Hij dat ook in het boek Openbaring gegeven heeft.  

Het boek telt 133 bladzijden. 

 3 JANUARIE 2022 VERSCHENEN TOT 1 JULI 2022 12,50 DAARNA 13,50

 

In de wintermaanden van het jaar 2021 kwamen de vijf predikanten van de Gereformeerde Kerken Nederland die op dat moment in actieve dienst waren, bij elkaar.  De coronapandemie met de bijbehorende gevolgen voor kerk en samenleving was bijna een jaar gaande. Voor de kerken en ook voor ons betekende dit een situatie die in veel opzichten nieuw en onbekend was. In de loop van de tijd rijpte bij ons het besef dat de dingen die ons overkomen om meer vragen dan alleen bezinning op de praktische kant van het houden van kerkdiensten in coronatijd. We zijn kerken in een samenleving waarin van bekering tot de Bewerker van deze pandemie nauwelijks sprake lijkt te zijn. Maar meer nog deelden we het inzicht dat we allereerst onszelf dienen te beproeven. En waarin hebben wij als voorgangers geestelijke leiding te geven?

Uit het gesprek dat we toen hadden, ontsproot het idee voor deze uitgave. Het gaat, zo zou je kunnen zeggen, over het ‘theologisch eigene’ van de GKN. In de verschillende bijdragen is te merken dat nagedacht wordt over de vraag waar wij vandaan komen en waar wij staan ten opzichte van de reformatorische gezindte. Vooral een thema als het verbond is als een rode draad door de bijdragen verweven.

Dit boek 30 september 2020 verschenen. het boek is voor 17,00 te bestellen. Bij verzending komt er 2 euro bij. 

Een boek met 20 hoofdstukken over hoe we als christenen hebben te leven. Juist in een tijd waarin er zo anders wordt gedacht om ons heen. Hoe vinden de weg voor een christelijk leven in onze tijd? Onderwerpen die in het licht van de Bijbel worden besproken zijn o.a.: Hoe we komen tot goede antwoorden op onze vragen; Wat de betekenis van Genesis 1-3 voor de ethiek is. Ook heel praktische onderwerpen zoals o.a. : Hoe ga je om met sociale media; hoe ga je om met seksualiteit in allerlei vormen; crematie; hoe staan we over populisme. Het is bedoeld als een vingeroefening in christelijke ethiek dat om een vervolg vraagt. Het boek is opgedragen aan dr Jochem Douma.  

Leven door de Geest

€ 11,00

Leven door de Geest

€ 11,00

12 Preken vanuit Galaten 5. Waaqrbij er een aparte preek is cvoor elk element van de vrucht van de Geest in Galaten 5:22. Het eerste hoofdstuk is een inleiding die gehouden is voor een kerkenraad over vruchtdragen voor de Here. Het boek telt 93 bladzijden