Geliefde gemeente van onze Here Jezus  Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Ik wil eigenlijk beginnen met een vraag. Een vraag die ik ongeveer 4 jaar geleden stelde aan een groep mensen die in de kerk leiding gaven.  Aan het begin van de vergadering vroeg ik ze om in een of  2 zinnen eens op papier te zetten wat ze als het belangrijkste van het geloof aan iemand die niet geloofd zouden vertellen.  Dat moest kort want je zou die iemand maar 1 minuut kunnen spreken. Daarbij moet je er van uitgaat dat je die ander ook niet meer spreekt.  

Dezelfde vraag stel ik nu ook aan jou. Niet om het nu op te schrijven.  Bedenk eens bij jezelf wat jij dan aan die ander als het allerbelangrijkste wil ver tellen.

Even een halve minuut stilte.

Ik ben heel benieuwd wat jou gedachten nu geweest zijn. Ik kan je wel vertellen wat de groep waar ik het net over had  ongeveer had opgeschreven. Ik noem een paar van die antwoorden. Alle antwoorden op een na waren allemaal in deze richting:

“De HERE zorgt voor jou”.  “God geeft om je en je kunt bij Hem terecht.”  “Jij bent ook een parel in Gods hand.”

Alle antwoorden op een na kwamen er op neer dat God zorgt, dat je in verdriet en moeite bij God terecht kunt. Hoe of wat je ook bent je kunt bij de HERE terecht als de liefdevolle, genezende en zorgende God. Er was er een die had: “Zoek Christus als je Verlosser van je schuld tegenover God en lees de Bijbel om zo God te leren kennen.”

Natuurlijk blijft een antwoord als het heel kort moet altijd onvolledig. Het was ook niet de bedoeling om volledig te zijn. De bedoeling was om te zien wat mensen nu als kern van het echte geloof zien. In de antwoorden zie je wat er in onze tijd leeft. Als je al gelooft dan gaat het om de zorg, de liefde en de genezing die er bij God voor mensen is.

Maar dat je de Here Jezus nodig hebt om van je schuld tegenover God  gered te worden, vinden veel mensen pijnlijk. Dat zet dingen zo op scherp. Dat laat jezelf ook zo schuldig en slecht voelen en dat is niet populair. Ook niet bij mensen die gelovigen willen zijn. Nog niet zo lang geleden hoorde ik een toespraak bij een rouwsamenkomst. Er waren heel veel mensen in de kerk die niet geloofden. Er werd veel gezegd, er klonken mooie en ook ware woorden. Maar over Christus die je nodig hebt als je Verlosser geen woord. Heel opvallend. Ook een duidelijk gemiste kans. Want de kern van het geloof ligt bij Christus als de Verlosser die we nodig hebben! Zonder hem zo te kennen en met Hem te leven is er voor jou en mij geen vrede met God. Zonder hem zo te kennen hebben we God niet als onze Vader.  Juist over die Verlosser die toegang geeft tot God als onze God gaat het in onze zondag.

 

Ik verkondig jullie het evangelie onder het volgende thema:

 

EEN VERLOSSER MOGELIJK: JEZUS CHRISTU S

1. Mens

En

2. God

 

1. Mens

 

Waar staan we met ons leven?  Wat heeft je leven voor zin gehad als jij terwijl je misschien nog heel jong bent je ineens doodgaat door een aanslag. Of doordat je in een oorlog al is het voor het goede doel sterft?  Wat heeft je leven voor een zin gehad als het een leven was met veel armoede, ziekte en problemen?    Waarvoor leef je eigenlijk?

Die vragen worden alleen maar groter als je niet verder dan het leven op deze aarde kijkt. Dan kun je zeggen dat God voor je zorgt, dat Hij je altijd een warme schouder wil geven waarop je kunt uithuilen maar wat heeft dat nu echt voor zin als je na ongeveer 80 jaar sterft?  Dat was het dan? Voor de een een mooi leven, voor de ander bijna niet anders dan moeite en verdriet. Voor de een een leven waarin je veel hebt kunnen zien en daarvan hebt kunnen genieten en voor de ander een leven waarin je bijna niets extra’s kon doen. Een leven waarin je elke dag bezig was om te overleven en bezig was om het nodige voedsel bij elkaar te krijgen om de volgende dag te halen.  

Is de HERE de God die eigenlijk maar machteloos toekijkt naar al die mensen op aarde? Die er als iemand die bij je wil zijn er is maar er verder ook weinig aan kan doen? Is de HERE de Vader die mensen op aarde hun leven lang ziet ploeteren en onder onrecht gebukt ziet gaan maar niet verder komt dan te zeggen:  je mag bij Mij uithuilen hoor en Ik vind ook heel erg wat er met jouw gebeurt?

Gelukkig is de HERE niet zo. Hij is echt God en staat echt boven Zijn hele schepping. Hij zorgt er echt voor dat ellende en onrecht niet het laatste woord in jouw leven hoeven te hebben. Hij zorgt er voor dat als je jong bent en een verdwaalde politiekogel jou doodt  dat jouw leven dan niet afgebroken wordt en jij geen toekomst meer zou hebben.

Op een heel mooie manier lees je dat in 1 Korinthe 2: “Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat,  maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.  Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.  Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.  Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maa r de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.  Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.” vs 6-13

Bij deze wijsheid hoort dat de Verlosser die volgens Gods plan komen moest echt mens moest zijn. Juist om jou en mij als mens te verlossen. Om ons leven zin te geven.  Om ons te redden van een altijd ellendig leven.

De ellende, het verdriet, de uitzichtloosheid, het vastlopen in ziekte en dood, de eenzaamheid, de onzekerheid of je leven eigenlijk wel zin heeft, is in de wereld gekomen omdat wij de band die de HERE tussen hem en ons gelegd had verbroken hebben. Daardoor kwam Gods straf over ons leven te liggen. Ook voor mensen die het op aarde goed hebben, die in onze ogen een prachtig leven hebben. Hoe zinvol is hun leven geweest als de dag van hun sterven er is?  Wat blijft er van die ongeveer 80 jaar over als je bedenkt dat er daarna een bestaan zonder einde is? Een bestaan waar je het voor 100% zonder de liefde en de bescherming van God moet doen. Je leven heeft zin en toekomst als je je met God laat verzoenen. Dat hebben jij en ik zo broodnodig.

Daarvoor hebben we nodig dat er een echt mens komt die werkelijk voor 100% volgens de wil van God leeft. Besef je wat 100% is?

Dat is dat je elk moment van je leven leeft zoals Vader in de hemel dat wil. Dat je dat ook doet met alles wat er in je is. Dus ook met je gevoel en met je woorden. Iemand die echt altijd voor 100% als beeld van God op aarde leeft. Dat kan geen enkel mens op aarde. Daarom konden de hogepriesters ook geen andere mensen van de straf en toorn van God tegen onze zonden verlossen.  Zij moesten voordat ze hun werk deden, o.a. op de Grote Verzoendag eerst een offer voor hun eigen zonden brengen.

Er moet iemand komen voor wie er geen offer voor eigen zonden gebracht hoeft te worden maar die Zijn leven als het grote en beslissende offer voor anderen kan geven.  Die zo voor anderen de straf kan dragen en kan zorgen voor eeuwige vrede met God. Dat is iets wat wij als mensen niet konden bedenken. O.a. omdat we er zelf niet voor kunnen zorgen. Dat kan de HERE alleen! Zijn wegen, Zijn gedachten zijn gelukkig zoveel meer en hoger als die van ons. Hij is het die er voor zorgt dat er zonder het sperma van een man, zonder seksuele gemeenschap tussen Maria en Jozef in de maagd Maria de Here Jezus groeit. Door de Geest in Maria verwekt. De zondeloze mens Jezus Christus. Die ene mens die leeft om voor Gods kinderen, voor de gelovigen te sterven om voor hen echt toekomst in vrede met God en met alles en iedereen om hen heen te verdienen.

Hij komt om Zijn leven te geven en de rekening van onze zonden en straf te betelen in onze plaats. Om ons door de dood heen het echte leven in vrede met God te geven. Daarin zie je de Here Jezus als de enige echte Verlosser.

Daarin zie je ook hoe de Here Jezus als zondeloos mens ons laat zien hoe nodig we Hem hebben als Verlosser.  Probeer je eens te bedenken dat je samen met de Here Jezus op aarde zou hebben geleefd. Heel dicht bij Hem als kind, als tiener en als volwassen man of vrouw. Echt mens maar Hij deed nooit iets, Hij zei nooit iets dat verkeerd was. Juist als je zo dicht bij de Here Jezus als mens leefde zag je hoe anders Zijn leven was als dat van jou en mij. Dan zie je in de spiegel van Zijn leven je eigen zonden, je eigen tekorten, je eigen  schuld.  Die kun je alleen kwijtraken als je Hem als je Redder en Heer volgt en voor Hem leeft. Dan heeft Hij ook voor jou de straf op zich genomen en uit jouw leven weggedragen.

Dat moest de Here Jezus, de Zoon van God komen doen. Hij is echt mens geworden. Maar kon dat wel?  Kon Hij echt als mens onze Verlosser zijn?  Als de Here Jezus alleen mens was geweest had dat niet gekund. Hij moest daarom zo bijzonder zijn. Hij moest tegelijk ook God zijn. Waarom dat zo was en is, zien we in het tweede punt.

 

2. God

 

Waarom moest de Here Jezus als de Verlosser die je nodig hebt eigenlijk God zijn?  Voordat we met deze vraag verder gaan is het belangrijk om vanuit de Bijbel te zien dat de Here Jezus ook echt God is. Je kunt dat op allerlei plaatsen in de Bijbel vinden, al zijn het o.a. de Jehova-getuigen die dit ontkennen. Ik wil jullie van middag meenemen naar een van de duidelijkste bewijzen van Jezus God zijn die ook in het leesrooster aangegeven stond.

Dat is de geschiedenis die we in Marcus 2 gelezen hebben.  Ik ga het verhaal nu niet nog een keer vertellen.  We kennen het verhaal en ook jullie jongens en meisjes kennen het verhaal van de man die verlamd is en dat zijn vrienden hem vanaf het dak voor de Here Jezus laten zakken. Als je het nog niet goed kent vraag dan je vader en moeder om dat vanavond eens te lezen en er met elkaar over te praten.

Wat is nu een van de heel bijzondere van wat daar gebeurd is?  Dat is wat we in vers 5 lezen: “En daar Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de verlamde: Kind, uw zonden worden u vergeven.”  Het eerste wat de Here Jezus hier doet is vergeven en niet genezen. Deze verlamde man is nog steeds verlamd, hij kan nog steeds niet lopen! De Here Jezus zegt nou tegen hem dat hij het allermooiste en het allerbeste al aan hem gegeven heeft. Je kunt dus ziek zijn, je kunt als je jong bent door een ongeluk, door ziekte of door geweld zelfs sterven. Dan zeggen wij:  hij is te vroeg doodgegaan. Want hij heeft zoveel gemist. Weet je als je in het geloof sterft dan mis je niets meer. Dan heb je wat boven andere dingen uitgaat gekregen: vergeving van de zonden en daarmee vrede met God. Als je in liefde voor de HERE sterft dan is Christus je Redder en dan is elke dag die je na de dag van je sterven krijgt mooier als de dagen die je op aarde nog zou leven. Als iemand die met Christus leeft sterft, kunnen wij dat te vroeg vinden maar dan komt het omdat wij die ander missen en het ons pijn doet dat de ander er niet meer is.

Maar nu terug naar de Here Jezus die ook God is. Die altijd al God was en ook mens voor ons geworden is. Hij zegt dat deze verlamde man zijn zonden vergeven worden.  Dan worden de Schriftgeleerden die er bij staan  van binnen boos. Ze ergeren zich rot. Dat kan toch helemaal niet! Een mens kan niet zeggen dat je zonden vergeven worden of vergeven zijn. Je kan hoogstens zeggen dat als je echt gelooft de HERE je zonden zal vergeven.

Dan laat de Here Jezus zien dat Hij God is! Eerst al doordat Hij weet wat zij denken en voelen. De Here God kijkt tot in ons hart. Hij weet echt alles wat we denken, voelen en doen. Niets is voor Hem verborgen.  De Here Jezus laat heel duidelijk blijken dat Hij weet wat ze denken: “Waarom overlegt u deze dingen in uw harten?” vs  8

De Here Jezus laat nu horen en zien dat de Schriftgeleerden helemaal gelijk hebben als ze zeggen dat alleen God zonden kan vergeven.  Dat is Gods werk en van niemand anders. Jullie Schriftgeleerden daar hadden helemaal gelijk dat Ik Jezus daarmee zeg dat Ik God ben!

De Here Jezus doet nu als een  extra de genezing bij deze verlamde man. De genezing is de bevestiging dat de Here Jezus God is en dat Hij dus zonden kan vergeven als geen ander.  Wat is het belangrijk dat de Here Jezus God was en is. Waarom moest Hij nu God zijn om onze Verlosser te kunnen zijn?

Als ik die vraag op catechisatie stel, krijg ik vaak als antwoord: Omdat Hij zonder zonde moest zijn. Maar dat is het niet waar het om gaat. De Here Jezus moet juist als mens zondeloos zijn. Waarom moet de Here Jezus als onze Redder God zijn? Omdat Hij dat nooit zou volhouden als Hij alleen mens was.  Dan zou Hij nooit tot het einde toe al die zonden, die ongelooflijk grote straf in onze plaats kunnen dragen. Dan zou de Here Jezus voordat Hij kon zeggen: “Het is volbracht” hebben moeten zeggen : ik houd er mee op. Ik kan niet meer.  Dan zouden wij nog altijd en voor altijd verloren zondaren zijn die niet gered konden worden.  Er was maar een mogelijkheid om het vol te houden en dat was dat onze Verlosser ook God was.  Zo groot is onze schuld!

Als je dan bedenkt dat de HERE dan niet zegt: Dat heb Ik er niet voor over. Dan zie je hoe geweldig Gods liefde voor Zijn uitverkoren kinderen is. Hij wil mens worden om ons onverdiend te redden van de echt verdiende altijddurende ellende.  Wat een liefde, wat een genade zie je bij de HERE! Wat laat Christus de Zoon van God dat heerlijk zien. De Geest wil jouw oog en hart daarvoor openmaken. Zodat je niet aan Christus voorbij leeft, zodat je niet alleen maar over een God die zorgt praat. Maar dat je je zonden ziet en belijdt en bij Christus als jouw Redder  je leven zoekt en zo echt toegang tot de Vader krijgt die Zijn liefdevolle armen om je slaat. Jou om Christus dragen van de straf het echte volle eeuwige leven geeft.   

Heerlijk dat de Vader de Zoon stuurt en dat de Zoon ook mens wilde worden en dat de Geest daat jouw en mijn hart voor wil openen! Ga zo tot de HERE elke dag.  Leef zo met Hem. 

AMEN