Gemeente van onze Here: Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Wat roept het lezen van Zondag 10 bij je op? Dat kan heel verschillend zijn. Dat blijkt als je in voorbereiding op de preek er eens met verschillende mensen over praat. Dan zijn er broeders en zusters die het een heerlijke Zondag vinden. Een zondag die rust en het gevoel van veiligheid oproept. Het is heerlijk om te weten dat je in alle dingen in de handen van je hemelse Vader bent. Ook als er heel moeilijke dingen in je leven gebeuren.

Anderen vinden het toch moeilijk als ze Zondag 10 lezen. Dan komen er toch steeds weer de vragen naar boven waarom er zoveel moeilijke dingen in je leven gebeuren als God die Almachtig is onze Vader is. Waarom dan ook die natuurrampen en die aanslagen die we de laatste tijd met zoveel dood en verwoesting over de wereld zien gaan? Waarom wordt de een in zijn leven door zoveel verdriet en ellende getroffen en een ander zo weinig? Waarom zoveel moeilijke dingen in jouw leven?   Waarom ook dat verschil als het om 2 gelovige kinderen van de HERE gaat?

De vragen naar God toe vanwege moeilijke dingen die op aarde gebeuren, komen de laatste eeuwen wel veel feller naar boven dan in de tijd daarvoor. Toch lezen we dit soort vragen ook al in de Bijbel. Ik noem twee voorbeelden:

•             De Engel van de HERE gaat naar Gideon en maakt duidelijk dat Gideon als leider en bevrijder moet gaan optreden. Hij hoeft niet bang te zijn wat de HERE zal met hem zijn.

Gideon leeft in een tijd dat Gods volk door vijanden berooft en onderdrukt wordt. De reactie van Gideon op de woorden van die Engel, die hij niet als engel herkent,  is dan: “Och, mijn heer, indien de Here met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden, als zij zeiden: Heeft de Here ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de Here ons verstoten en ons prijsgegeven aan de greep van Midjan.” Richt 6:13  Gideon denkt dat de HERE verandert is. Is Hij werkelijk die God die alles in handen heeft? Of lopen ook Hem dingen uit de hand?

•             Een tweede voorbeeld lezen we in Psalm  73. Asaf ziet om zich heen dat het velen  onder het verbondsvolk  die Gods wil aan hun laars lappen het goed in het leven gaat. Terwijl het met hem en andere echte gelovigen zo moeizaam en moeilijk gaat. Dan komen de vragen en de problemen met Gods regering over het leven. Dan horen we Asaf zeggen:  “Zie, zo zijn de goddelozen,

altijd onbezorgd vermeerderen zij het bezit.  Maar tevergeefs heb ik mijn hart rein gehouden,

mijn handen in onschuld gewassen. De ganse dag word ik geplaagd, mijn bestraffing is er elke morgen.”  Vs 12-14

Wij kunnen het knap moeilijk met de belijdenis van zondag 10 hebben. Vooral als we bij onszelf het gevoel herkennen waarmee veel kerkmensen in onze tijd beschreven  worden: “Het geloof is in hedendaags Nederland spiritualiteit, het moet een gelukkig en harmonisch leven brengen. Het geloof is een verfraaiing van het leven, iets persoonlijks, voor thuis, voor een groepje van gelijkgezinden. We bezoeken kring of gemeente, omdat en voor zolang we er een goed gevoel over hebben. (prof GJ Schutte Hoog tijd voor kerkhervorming)

Juist in een tijd dat we geneigd zijn om zo te denken en te voelen, hebben we nodig om de HERE als de Almachtige Vader te kennen en bij Hem rust te vinden.

Laten we naar het evangelie van Gods zorg om het werk van Christus luisteren onder het thema:

 

DE VADER VAN ONZE HERE JEZUS CHRISTUS VERZORGT DE GELOVIGEN ALTIJD IN HUN LEVEN

 

1.            Nu

2.            In de toekomst

 

1.            Nu

 

Het is heel belangrijk om er bij het verder spreken over Zondag 10 op te letten dat het om de HERE gaat. Om Hem die door de Here Jezus, door Zijn werk in onze plaats onze Vader is. Het gaat om Hem die met Zijn Goddelijke liefde als almachtige Vader boven en om ons heen staat. Het bijzondere is nu dat Hij de geschiedenis in Zijn hand heeft en ook houdt. Niet als de God die de geschiedenis alleen in grote lijnen stuurt en regeert. Hij is niet een soort directeur die zich alleen met de grote lijnen van het beleid bezig houdt. Nee, Hij is de God en Vader die bij je is tot in de kleinste dingen van je leven. Je hoeft echt nooit zonder Hem, nooit zonder Zijn zorg voor je leven. Dat is niet een of ander verhaaltje van mij. We lezen dat in Gods eigen Woord. De Here Jezus leert ons dat. Bijvoorbeeld in Mattheus 10. Voordat we nu luisteren naar wat de Here Jezus daar zegt is het heel belangrijk om er op te letten in welk verband de Here Jezus dat zegt. Het gaat er juist om dat juist de gelovigen op aarde in hun leven vaak moeilijke dingen moeten meemaken. Juist omdat ze geloven. Het kan voor gelovigen in deze wereld heel moeilijk worden. Je kan juist omdat je gelooft, omdat je volgens de wil van je hemelse Vader leeft, gebeuren dat bijna je hele omgeving jou haat. Dat kan zelfs op vervolging uitlopen. Dat is niet iets voor een christen om zich daarover te verbazen of  daarover opstandig te blijven. De Here Jezus zegt namelijk in vers  24: “Een discipel staat niet boven zijn meester, of een slaaf boven zijn heer.” De Here Jezus wijst hier op zichzelf. Als je weet hoe onze Meester en Redder zelf moest lijden om ons het leven te geven, moet het je niet verbazen als jij op aarde in Zijn lijden zult delen. Dat kan heel bedreigend klinken. Juist dan geeft Christus ons moed met deze woorden: “En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.  Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader.  En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. 31 Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.” Vs 28-31

Het is nooit zo dat jij of iets in je leven voor Vader in de hemel te onbelangrijk is om dat in Zijn hand te houden. Dat zie je ook heel duidelijk in Zondag 10. Let er eens op wat als eerste in antw 27 genoemd wordt waarmee Vader in de hemel zich bezighoudt. Heel gewoon met die dingen die in jouw tuintje groeien. Hij houdt zich bezig met het loof, met de bladeren die aan de bomen zitten en er vanaf vallen zoals we dat nu in de herfst zien gebeuren. Hij houdt zich met Zijn Goddelijke zorg bezig met het gras dat ook in jouw tuintje voor of achter je huis groeit.

Je hoeft nooit zonder God als je Vader. Wat er ook gebeurt! Hij is nooit ver weg. Hij houdt alles in je leven in Zijn hand. Hij is nooit ver weg om jou ook als het heel moeilijk wordt er doorheen te helpen. Dat is wat je steeds weer in je leven moet vasthouden. Ook als je denkt: maar waarom ben ik altijd een pechvogel en is die daar altijd een geluksvogel. Ook als het in je leven moeilijk, misschien wel heel moeilijk was. Al snap je het niet. Ook dan is Vader in de hemel er! Dan werkt Hij ook aan jou. Ook als het zo zeer doet. Dan werkt de wijze God en Vader zo aan jou dat je leert om echt op Hem te vertrouwen, om echt dicht bij Hem te leven. Daarvoor hebben jij en ik vaak moeilijke dingen in ons leven nodig. Dingen die echt niet fijn zijn en die je ook niet fijn hoeft te vinden. Laten we eens samen luisteren naar wat de HERE als onze Vader zelf daarover zegt in Hebreeën 12. De Heilige Geest heeft in hoofdstuk 11 voorbeelden van gelovigen gegeven die Gods belofte gekregen hebben. De belofte dat ze het leven met Hem krijgen. Een leven zo goed door de vergeving van zonden, door de beloften dat eens al de gevolgen van de zonden voor altijd uit je leven verdwenen zullen zijn. Deze gelovigen hebben door Gods zorg in hun leven het geloof, het vertrouwen op Hem vastgehouden. Maar met veel moeiten, met veel problemen, met dingen in hun leven die ze zo moeilijk konden begrijpen. Dat leven zonder zonden, zonder de pijn van ziekten, diep verdriet hebben ze op deze aarde nog niet gekregen. Kijk maar in de laatste twee verzen van hoofdstuk 11: “Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen,  daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen.”vs 39,40

Om juist op de Here Jezus in ons leven gericht te blijven en zo op weg te blijven gaan naar dat betere, naar ons vaderland dat in de hemel klaar ligt, hebben wij nodig dat we ook moeilijke dingen meemaken. Dat Vader ons dat laat meemaken terwijl Hij alles, ook jou dan in Zijn hand houdt. We lezen daarvan in Hebr 12. Neem je Bijbeltje erbij en lees rustig met mij mee: “Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.  Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde,  en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt:

Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt,

6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt.  Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards, en geen zonen.  Voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op; zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten, en leven?   Want zíj hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar Híj doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid.  Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.” Vs 3-11

Het is belangrijk om in de ellende die wij door de zonden in de wereld gehaald hebben dit steeds weer te bedenken.  Ook natuurrampen zoals aardbevingen, orkanen, zeebevingen enz en de schade en verdriet die zij brengen zijn het gevolg van onze zonden. Van ons kiezen tegen God in het paradijs en zo vaak in ons eigen leven. Het is belangrijk om daarbij te blijven zien dat als dat jouw leven treft daarin de liefdevolle roep van God als jou Vader ligt: Kom mijn kind vind rust, vind troost bij mij. Ik behandel je als Mijn kind. Ik laat het in jouw leven niet zo gaan dat het zo voor de wind gaat dat je Mij bijna wel moet vergeten en op een weg gaan die al meer een leven zonder Mij en zonder Christus als de enig nodige Verlosser wordt. Ik laat jou door alles heen zien dat je Mij nodig hebt. Ik houd je dicht bij mij zodat jij in dat eeuwige leven met Mij komt waar alles zo goed is! Ik ben er in de moeite ook altijd voor jou, juist omdat het de HERE als de Almachtige nooit uit de hand loopt. Dat zien we op een heel bijzondere manier in Job 1. En ook verder in het hele boek Job.

In het eerste hoofdstuk zien we waarover het hier gaat. De duivel komt de hemel binnen terwijl  engelen als Gods hofhouding voor Hem staan. Tegenover de duivel wijst de HERE op Zijn kind Job. Hij laat de duivel zien hoe Job die van zichzelf een zondig mens is, met zijn leven aan de HERE gewijd is. De duivel spreekt dan uit dat het voor de HERE niet mogelijk zal zijn om een mens in diep geloof, in diepe liefdesverbondenheid aan Hem te laten leven als het leven van Job en ook anderen vol diepe ellende, tegenslag en ellende is. Wat is voor ons vandaag nu een van de belangrijkste dingen die de Heilige Geest ons in Job en door Job leert? Dat is dat het de HERE  de Almachtige Vader is die Zijn kinderen ook in de grootste ellende vasthoudt. Bij Hem is er de kracht om ook dan door alles heen, in het diepste verdriet bij Hem echte troost te vinden. Juist omdat Hij alles in Zijn Almachtige Vaderarmen houdt. Hoe de duivel ook tekeer gaat, hoeveel de HERE de duivel ook toelaat. Toch is het zo als we het in 1 Kor 10:13 lezen: “U hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat u boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat u er tegen bestand bent.”

Bij de HERE is er de kracht om in de meest vreselijke ellende juist bij Hem rust te vinden. Om ondanks alles bij zijn Vaderliefde, juist bij Christus als de Verlosser toekomst te blijven vinden. De HERE zegt dan: Mijn kind hier ben ik. Het is daarom, juist vanwege het werk van de Heilige in Job horen we hem  in die verschrikkelijke ellende  zeggen: de HERE heeft gegeven, de HERE heeft genomen, de naam van de HERE zij geloofd. 1:21 Let erop dat Job zijn uitweg niet zoekt door te zeggen: De duivel heeft deze ellende over mij gebracht en de HERE heeft er niets mee te maken. Nee, Job weet dat ook de duivel niets kan doen als de HERE het hem niet toestaat. Het is juist daarom dat Job niet ondergaat en niet aan de HERE twijfelt. Job leert door het werk van de Heilige Geest dat de ellende en de duivel niet groter als de HERE zijn. De HERE is maar niet de meelijdende god die niet tegen de ellende en de duivel op kan. Nee, Hij is de Almachtige Vader die jou ook in het diepste verdriet kan en wil dragen. Dicht bij Hem wil houden. Om Christus jou wil dragen naar die tijd en omstandigheden waar alle dood, verdriet en tranen verdwenen zijn.

Nu zeg je misschien: Dat is allemaal prachtig gezegd maar ik heb in mijn leven toch met diepe ellende te maken en ik heb geliefden verloren en dat gemis doet altijd nog zo’n pijn. Het kan ook zo zijn dat je je best doet en toch alles je bij de handen lijkt af te breken.  Dat broeders en zusters is ook een harde realiteit die we niet moeten vergeten. Dat de HERE zorgt, dat Hij regeert, betekent niet dat je tegen jezelf of tegen de ander die door ellende en gemis getroffen wordt, moet zeggen: ik hoef en mag eigenlijk niet verdrietig zijn. Ik mag niet huilen. We zien dat ook bij Job. Bij die indrukwekkende belijdenis van Job is het echt niet zo dat hij geen groot verdriet kent.  Dat lees je heel duidelijk in vers 20. Daar zie je dat Job kapot is van alles wat er over hem gekomen is: Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd.

 

 Dat waren in die tijd de tekenen van heel intens verdriet en diepe rouw. Het is zo belangrijk dat we met dat verdriet naar Vader in de hemel gaan en dat in Zijn handen leggen. Hij wil jou zo graag troosten en dragen als Vader aan Zijn borst. Jou als liefhebbende Vader dragen omdat je door Christus, door Zijn offer tot Zijn kind aangenomen bent. Dan  kun je de toekomst in. Door je God en Heiland. Daarover nu nog een enkele opmerking in het tweede punt.

 

2.            In de toekomst

 

Als we het over de toekomst hebben belijden we in antw 28: Om voor de toekomst dit vaste vertrouwen te hebben in onze trouwe God en Vader, dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal. Want alle schepselen zijn zo in zijn hand, dat zij zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen.

Het heerlijke is dat je als gelovige, die je leven in Gods hebt mag leggen, weet dat wat de toekomst ook brengt je Hem en daarmee de heerlijke toekomst niet zult verliezen. De HERE zorgt en niets en niemand kan daar tegenop. Heden en toekomst kunnen het gelovige kind van Vader niet uit Zijn hand rukken. Dat heeft Christus voor elke gelovige verdiend. Als dat zo is en dat is zo!, is het dan wel goed dat wij verzekeringen afsluiten, dat we onze tegen ziekten bijvoorbeeld tegen griep laten inenten? Zijn dat geen bewijzen dat we eigenlijk voor de toekomst niet op de HERE vertrouwen?

Als het zo zou zijn dat we zonder die verzekeringen en zonder medicijnen denken dat we geen toekomst hebben,   zijn we op een verkeerde weg.  Maar om als kind van God ook verantwoordelijk te zijn, is op geen enkele manier in strijd met het leven met de HERE als de Vader die alles regeert en altijd zorgt. We mogen ook niet onverantwoordelijk met het leven op aarde omgaan. Een heel eenvoudig voorbeeld daarvan in de Bijbel is als Paulus Timotheus over lichamelijke klachten die Timotheus heeft, schrijft. We lezen daarvan in 1 Tim 5:23: “Drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor uw maag en voor uw gedurige ongesteldheden.” De Geest zegt hier niet: Drink maar water want de HERE zorgt en regeert toch. Hoe ongezond het water ook is dat maakt niet uit. Nee, een beetje wijn om het water te zuiveren is de aangewezen weg. Is de weg van verantwoordelijk omgaan met het leven dat de HERE gegeven heeft. Het gaat erom dat we leren ons leven nu ook voor de toekomst in Gods handen te willen leggen en dan  met verantwoordelijkheid naar de toekomst op weg te gaan. In het diepe vertrouwen dat de Vader van onze Here Jezus Christus de God is die is, die was en die komt. De Alfa en Omega, het Begin en het einde. Omdat Hij regeert en ieder die gelooft Christus heeft als de man die jouw straf gedragen heeft, ligt er dan een schitterende toekomst voor je klaar. Zoek het dan niet buiten de hemelse Vader in je leven want dan wordt de toekomst een echt zwart gat. Je nu toevertrouwen aan de HERE die altijd voorziet, geeft nu echte rust en geeft voor de toekomst echt toekomst! Wat is leven met de HERE en met Christus als het Lam toch goed. Om te weten dat Christus door God ter wille van elke gelovige door God verlaten is om er zo voor te zorgen dat jij als gelovige nooit meer door God verlaten zal zijn. Echt nooit, ook niet in de toekomst.  Dat geeft rust, heerlijk! 

AMEN