CHRISTUS STIERF VOOR ONZE ZONDEN

Opmerkingen bij 1 Korinthe 15:3

 

Een belangrijke samenvatting

 

We komen in de Bijbel meerdere keren korte samenvattingen tegen die de kern van het evangelie aanduiden. We zien dat bijvoorbeeld bij de Here Jezus als Hij aan Zijn leerlingen verteld wat er met hem gaat gebeuren. Je ziet dat ook als Hij na Zijn opstanding Zijn leerlingen duidelijk maakt wat de betekenis is van wat Hij tot dan toe gedaan heeft.

Ik geef hieronder een enkele voorbeelden.

Uit de mond van de Here Jezus in Markus 16:21: “Van toen aan begon ​Jezus​ Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar ​Jeruzalem​ moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de ​schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.”

 

Na Zijn opstanding zegt de Here Jezus: “En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van ​Mozes​ en in de Profeten en in de Psalmen. Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de ​Christus​ lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en ​vergeving​ van ​zonden​ gepredikt worden, te beginnen bij ​Jeruzalem.” Lukas 24:44-47

 

Uit de mond van Paulus komt in Handelingen 26 de volgende samenvatting: “En ik zei: Wie bent U, Heere? En Hij zei: Ik ben ​Jezus, Die u vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben Ik aan u verschenen: om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien hebt als van die waarin Ik nog aan u verschijnen zal; en Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de ​satan​ tot God, opdat zij ​vergeving​ van de ​zonden​ ontvangen en een erfdeel onder de ​geheiligden​ door het geloof in Mij.”

Een bekende samenvatting van het evangelie lezen in Rom 1:16,17: “Want ik schaam mij niet voor het ​Evangelie​ van ​Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de ​Jood, en ook voor de Griek. Want de ​gerechtigheid​ van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.”

 

Ook in 1 Korinthe 15 vinden we zo’n samenvatting. In de verzen 1-4: “Verder maak ik u bekend, broeders, het ​Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat ​Christus​ gestorven is voor onze ​zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij ​begraven​ is, en dat Hij ​opgewekt​ is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften”.

 

Een van de dingen die opvalt is dat in al deze samenvattingen het om het werk van Christus gaat. Dat Hij gekomen is tot redding. Tot verlossing. In 1 Korinthe 15 wordt dan heel duidelijk gemaakt waarvan Christus de gelovigen is komen verlossen. Namelijk van de zonden. Dat was niet iets nieuws. Wie vanuit het werk van Christus terugleest in het Oude testament zal zien dat dit is volgens wat de Geest al eerder in het Oude Testament gezegd heeft. Bij de kern van het evangelie hoort dat Christus gekomen is om te sterven voor onze zonden. Het is in onze tijd met allerlei theorieën over de verzoening met God door Christus weer heel belangrijk om te zien wat dat ‘sterven voor onze zonden’ betekent. Wat is de inhoud van deze kern van het evangelie?

 

Het overgeleverde geloof

 

 Paulus wijst de gemeente van Korinthe op de boodschap die Hij hen gebracht heeft. Dat is ook de inhoud van het evangelie. Het evangelie heeft een duidelijke en vaste inhoud. Het evangelie is niet een of andere creatieve boodschap die steeds weer verandert. Nee, het gaat om de vaste inhoud die Paulus de Korintiërs verteld heeft en die ook aan hem verteld is. Het gaat er om dat die vaste inhoud van het evangelie bewaard en geloofd blijft. Daarop kunnen de leden van de kerk elkaar aanspreken. Dat doet Paulus hier ook als  hij de Korintiërs schrijft en gehoord heeft hoe bepaalde punten ten aanzien van het geloof en leven met Christus er op het spel staan. Hij maakt duidelijk dat je met de inhoud van het evangelie maar niet vrij kunt omgaan. De vaste inhoud er van zoals hij die gehoord heeft, zoals hij die in Christus’ naam verkondigd heeft, moeten blijven staan. Als je die aantast, ontkent, vervangt door eigen gedachte heb je een ander geloof. Geloof je in een andere Christus en helpt jouw geloof je niet als je voor God verschijnt.

Bij het echte geloof hoort dat je vasthoudt en leeft vanuit het evangelie zoals het vanaf Christus is overgeleverd.  Zoals Paulus het door de Geest heeft overgeleverd. Zoals de Geest het in de Schrift heeft laten vastleggen zodat het vanuit de Schrift steeds weer verkondigd kan worden.[1]  Bij de onmisbare overlevering voor het geloof die de Geest naar ons laat toekomen hoort ook dat Christus voor onze zonden gestorven is.  Paulus duidt hier aan dat dit het sterven voor de zonden is “overeenkomstig de Schriften”.

 

Overeenkomstig de Schriften

 

Willen we de juist betekenis van de woorden: “Christus​ gestorven is voor onze ​zonden” vinden, moeten we dus terug naar de Schriften. Dat betekent terug naar het Oude Testament. Dat is voor Paulus en de christelijke kerk op dat moment  “de Schriften”. In het oude testament wordt dus al verteld over de Man die komt om te sterven voor onze zonden.

Waar vinden we dit nu het duidelijkst in het Oude Testament?  Dan komen we vooral bij Jesaja 53. We vinden bij Paulus door de overlevering een deel van het onderwijs van de Here Jezus zelf. Zoals Hij dat o.a. aan de Emmausgangers en de andere leerlingen op de dag van Zijn opstanding heeft gegeven. Zie Lukas 24:25-27, 44-47.

Laten we samen eens kijken wat we in Jesaja 53 lezen over de verhouding tussen het sterven van de Verlosser en de straf voor de zonden die weggedaan moet worden.

 

 

In een tabel wordt de verhouding tussen Jesaja 53 en 1 Korinthe 15:3 heel duidelijk:

 

1 Korinthe 15:3     Christus             gestorven           voor              onze                 zonden

Jesaja  53

 

Vs  4                            Hij                    op zich genomen                                            ziekten

                                                                                                                                       (zonden Sept)   

Vs 4                             Hij                    gedragen                                                          leed  

 

Vs 5                            Hij                     verwond              om             onze            overtredingen              

 

                                   Hij                     verbrijzeld            om             onze             ongerechtigheden

                       

                               Op Hem                  was                    die   ons de vrede aanbrengt        straf                       

                            

                               Door Zijn               striemen               voor ons genezing      

 

Vs 6                       op Hem                doen neerkomen                     onze                ongerechtigheden           

 

Vs 7                       Hij                           verdrukt

 

                               Als lam                 ter slachting geleid  

 

Vs 8                     Hij                           afgesneden uit het land van de levenden            

 

                           Op Hem                  geweest                             om mijn volk              de plaag                                                              

Vs 10                 Zijn ziel                   gesteld hebben                                                      tot schuldoffer

 

Vs 11                Hij                             dragen                                      hun                         ongerechtigheden

 

Vs 12                Hij                             uitgestort                                                                 in  de dood

 

Vs 12                Hij                             geteld                                                            onder de overtreders

 

Vs 12                 Hij                            gedragen heeft                  van velen                    zonden      

 

Rom 4:25         Die                           is overgeleverd                   om onze                     overtredingen

 

Galaten 1:4     Die                           Zichzelf gegeven heeft       voor onze                    zonden                

 

Bij deze tabel heb ik de Herziene Statenvertaling gebruikt.  Wanneer je als brontekst voor Jesaja 53 de Septuagint (Griekse vertaling van  Oude Testament die in de tijd van de Here Jezus veel gebruikt werd)   gebruikt en naast 1 Korinthe 15:3 legt, zie je veel overeenkomsten.[2]    

 

De vergelijking tussen 1 Kor 15:3 en Jesaja 53 laat heel duidelijk zien dat het  “overeenkomstig de Schriften” o.a. heel duidelijk in Jesaja 53 terug te vinden is. We krijgen daarvoor een overweldigend bewijs als we op de overeenkomsten letten. Dan moeten we nog de vraag beantwoorden wat  “voor onze zonden” betekent.

 

Voor onze zonden

 

Wanneer we naar Jesaja 53 kijken is het belangrijk dat het hier duidelijk om een persoon gaat. Er is een persoon die dood gaat. Dat sterven van de Knecht lees je op de volgende manier in dit hoofdstuk:

Vs 5: “om onze ongerechtigheden   verbrijzeld.

Vs 7:  “als een lam werd Hij ter slachting geleid”.       

Vs 8:  “Hij is afgesneden uit het land van de levenden”.         

Vs 9:  “men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest”.     

Vs 12  “omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood.”

 

Het is dus duidelijk dat we in Jesaja 53 profetisch lezen over de dood van de Verlosser. Hier wordt ook duidelijk wat het betekent als Paulus schrijft dat Christus voor onze zonden gestorven is. Het ‘voor ons’ betekent “overeenkomstig de Schriften” ook dat Christus in onze plaats gestorven is. Dat Hij voor ons de straf gedragen heeft!

Dat vinden we heel duidelijk terug in Jesaja 53:

Vs 4a,5: “Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen,  onze smarten heeft Hij gedragen.  …..  Maar Hij is om onze ​overtredingen​ verwond,  om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de ​vrede​ aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.”

Vs 6b: “Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.”

Vs 8b:  “Om de ​overtreding​ van mijn volk is de plaag op Hem geweest.”

Vs 11b:  “Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen ​rechtvaardig​ maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.”

Vs 12b: “omdat Hij de ​zonden​ van velen gedragen heeft en voor de overtreders ​gebeden​ heeft.”

 

Het is heel duidelijk dat het “voor ons” van 1 Korinthe 15±3 betekent dat Christus de straf in onze plaats gedragen heeft. De straf die wij verdiend hebben, was op Hem. Hij droeg die straf weg voor wie met hun leven en schuld tot Hem vluchten. Het is duidelijk dat de woorden  “voor onze zonden” in 1 Korinthe 15 niet betekenen dat Christus door onze zonden de dood is ingegaan. Het gaat hier niet om een beschuldiging maar om het verlossende werk van Christus voor de gelovigen!  Christus sterft niet alleen door onze zonden maar neemt door Zijn dood juist de straf op de zonden van de gelovigen weg. Het is namelijk de straf die ons de vrede brengt! Die de schuld wegneemt omdat Christus zich als schuldoffer gegeven heeft voor de gelovigen. Christus droeg de straf voor anderen om hen door Zijn dood daarvan te bevrijden. De belijdenis dat Christus in onze plaats de straf gedragen heeft.

Christus plaatsvervangend lijden, is een onmisbaar onderdeel van de het evangelie. Het is onopgeefbaar. Net zo als Zijn opstanding uit de dood. Het is ook zo’n geweldige blijk van Gods liefde voor zondaren!  

 

[1] Zie voor de discussie op dit punt vooral Hofman. T.M. 1998 Doorgeven of opgeven?  Theologische School Apeldoorn

[2] Zie hiervoor Gathecole, Simon 2015  Defending Substitution  Grand Rapids: Baker Academic