Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Het tiende gebod: Niet verlangen naar dingen die van een ander zijn. Je ziet hier dat de 10 geboden geen halt houden bij de dingen die je doet of zegt. De wil van God gaat verder en dieper. Geloven is niet maar uiterlijk. Geloven in Christus is niet alleen maar iets van de zondag. Geloven is leven met de HERE elke dag van je leven. Dat is leven met Christus met hart en ziel.

Geloven is met alles wat in je is bij Christus willen horen. Juist dat maakt zo duidelijk dat geloven geen theorie is. Dat het daarin er om gaat dat de HERE echt als de levende God je aanspreekt. Dat geloven is dat je echt met de HERE leeft. Dat je samen door het leven gaat. Altijd en overal. Dat je je hart juist aan het hart van God verbindt. Dat je je hart wilt laten vormen door de Heilige Geest, door de woorden van de Geest zoals we die in de Bijbel vinden. Door je antenne te richten op deze levende stem van God in je leven. Dat je die stem ook steeds weer opzoekt om met liefde te luisteren.  Dat je dus het goede buiten jezelf zoekt in de HERE, in Christus.

Dat is iets wat op verschillende manieren botst met het gevoel en de gedachten die in de samenleving op ons afkomen.  We krijgen te maken met een gevoel dat we er allemaal mogen zijn en dat we ook allemaal op een enkele uitzondering wel OK zijn. Aan de ene kant ben je OK en moet je vooral jezelf zijn want dan ben je waard. Aan de andere kant moet je ook openstaan voor allerlei cursussen en zelfhulpboeken om steeds maar weer aan jezelf te werken. Om ook steeds weer te kunnen veranderen.  Het grote probleem hierbij is dat we dan uitgaan van een in zichzelf goede mens die het het zelf in eigen kracht moet kunnen. Een mens die in zichzelf het goede kompas heeft om de goede weg te gaan. Je hoort en leest tegenwoordig ook geregeld dat we in onze eigen kracht moeten gaan staan en dat het dan goed komt.

In een wereld waarin zo gedacht en gevoeld wordt, klinkt gelukkig Gods stem. De stem van de Schepper. De stem van de HERE die werkelijk alles overziet en weet wat er in het hart van alle mensen speelt.  We lezen dat in Psalm 33 zo: “De Here schouwt uit de hemel,

Hij slaat alle mensenkinderen gade;  uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller ​harten​ vormt, die al hun werken doorgrondt.”

De grote vraag is of wij ons leven onder de spanning willen zetten waarin we ons leven toetsen aan Gods wet en wil. Of willen we spanningsloos leven en ons eigen hart en gevoel volgen.  

Laten we samen luisteren naar wat de HERE ons vandaag te zeggen heeft over ons leven vandaag en morgen tot in ons hart. Ik verkondig jullie het evangelie onder het volgende thema:

 

HEB EEN SPANNEND LEVEN

 

  1. In blijvende afhankelijkheid van Christus
  2. In blijvende afhankelijkheid van de Heilige Geest

 

  1. in blijvende afhankelijkheid van Christus

 

 Hoe OK ben jij? Hoe OK ben ik? Vorige week in de middagdienst hebben we gezien dat de HERE ons als Zijn beeld gemaakt heeft.  Dat ook na de zondeval de HERE ons de opdracht geeft om als Zijn beeld te leven en elkaar ook zo te behandelen.

De grote vraag na de zondeval is of we daarbij op onze verlangens, onze gevoelens kunnen vertrouwen.  Kunnen we leven op de stem van onze eigen hart en geweten? Als we antwoord op die vraag willen geven, is het goed om eens even om ons heen te kijken. Nog even zonder om wat we in de Bijbel lezen te betrekken.

Kunnen we als mensen varen op onze eigen verlangens en gevoelens? Kunnen we bouwen op de gedachten en gevoelens van de meerderheid van de mensen want die kunnen een kleine verkeerde minderheid toch wel onder de duim houden zou je zeggen.

We kijken eens om ons heen. Dan zien we hoe wereldmachten zich tot de tanden bewapenen. Dan zien we hoe op deze wereld mensen andere groepen en volken naar het leven staan. Dan zien we miljoenen vluchtelingen op deze wereld die het in eigen land niet meer kunnen vinden. Die daar bedreigd worden. Als we dan eens terugkijken in de geschiedenis en we denken alleen maar terug aan de Eerste en de Tweede wereldoorlog, aan vreselijke kampen in het jonge verleden in Rusland en Cambodja. Je ziet hoe mensen in de wereld van vandaag van hun voetstuk vallen.  Zoals de politieke leider van Myanmar:  Aung San Suu Kyi. Ze stond bekend als strijdster voor de mensenrechten en nu laat ze een bepaalde groep in het land verjagen, mishandelen en doden.

Al met al i9s alleen al uit de ervaring en wat voor onze ogen zien gebeuren duidelijk dat we als mensen niet op de gevoelens en verlangens van ons eigen hart kunnen varen. Het onrecht en de ellende op aarde die we elkaar als mensen aandoen is enorm.  Toch steken mensen hun kop in het zand. Ze willen er ondanks van alles wat je ziet vaak niet aan. Wij zijn in grote meerderheid echt OK. Wij moeten juist geloven in onszelf en als je iets echt wilt dan krijg je het voor elkaar. Het klinkt zo goed maar het is niet waar. Dat zie je juist zo duidelijk wanneer je jouw leven en het leven van mensen in de spiegel van Gods goede geboden houdt. Ik denk nu aan wat we lezen in Jacobus 1: “Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.”

Het gaat er om dat wij echt en eerlijk in de spiegel van Gods wet kijken. Dat we niet wegkijken als wat we dan zien ons niet bevalt. Dat we niet wegkijken als die wet ons ontdekt aan de zwarte kanten, ook de verkeerde verlangens die er diep in ons hart zijn. Wat hebben we nodig om zo in de spiegel van Gods wet te kijken?

Om de wet van God die ook de wet van Christus is echt tot ons te laten spreken. Om dus echt te luisteren. Dat luisteren gaat dan niet om het luisteren naar een deel van de geboden. Maar naar alle geboden. Dat zie je ook heel duidelijk in vraag en antwoord 113: “Wat eist God van ons in het tiende gebod?  Dat zelfs de geringste neiging of gedachte die tegen enig gebod van God ingaat, niet in ons hart mag komen, maar dat wij altijd met heel ons hart alle zonden haten en liefde tot alle gerechtigheid hebben.”

Je ziet hier dat om te zien wat echt goed en recht is we bij de HERE en Zijn goede geboden moeten zijn. Dat die geboden veel verder gaan dan alleen dingen doen en zeggen en dus ook onze verlangens raken, maakt de Here jezus heel duidelijk in de Bergrede.  De here jezus laat dit met verschillende voorbeelden zien. Ik geef nu de eerste weer:

“U hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: U zult niet doodslaan; en: Wie ​doodslag​ pleegt, zal vervallen aan het gerecht. Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de ​Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur. Wanneer u dan uw gave brengt naar het ​altaar​ en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, vóór het ​altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave.  Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij u niet aan de rechter overlevere en de rechter aan zijn dienaar en gij in de ​gevangenis​ wordt geworpen.” Matt 5:21-25

Dat doorlichten van je leven in de spiegel van Gods wet maakt dat je nu niet moedeloos?  Dan ontdek je toch steeds weer dat je niet OK bent? Wordt zo het geloof in Christus niet een zware last? Waar blijft dan de blijdschap van het geloof?  Waarom wil de HERE dat we steeds weer ons leven leggen onder de scan van Zijn wet en dan ook nog zo diepgaand?

Juist om jou en mij bij een leven met Christus en vanuit echte blijdschap te brengen en ons daar te houden. Om niet in een blijdschap te vervallen die achteraf niets anders blijkt te zijn als gebakken lucht. Kijk maar met mij mee in vraag en antwoord 115: “Waarom laat God ons de tien geboden dan zo schept prediken, als toch niemand ze in dit leven volbrengen kan?

Ten eerste wil God, dat wij ons leven lang onze zondige aard steeds meer leren kennen en daardoor nog meer begeren de vergeving van de zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken.”

Waarom wil de HERE dat we in die spiegel van Zijn wet kijken en blijven kijken? Juist om onze elke dag weer bij Christus te brengen! Om ons elke dag weer te laten zien waar we de blijdschap en de zekerheid voor echte blijdschap kunnen vinden. Dat is de echt spanning in het leven van een kind van God.  Elke dag weer vol spanning kijken hoe je leven voor Gods ogen is. Niet om moedeloos en radeloos te worden. Nee, om je elke dag weer dicht bij je Verlosser te brengen, om je elke dag weer Gods liefde in hem te laten zien. Dat hebben we nodig. Zo diep zit het verkeerde in ons leven. Als we dat niet doen dan wennen we weer aan dat verkeerde en gaan we weer al minder zien wat niet echt goed in ons leven is. Juist als je in het licht van God gaat staan dan ontdek je al meer en al dieper wat er verkeerd in jouw en mijn leven zit. Doet de HERE dat om je te pesten, om je moedeloos te maken? Nee, en nog eens nee. Hij laat jou dan daarmee zien hoe nodig jij de Here Jezus elke dag hebt, hoe diep en groot Zijn liefde is. Hij laat het je zien om juist al meer en dieper van hem, van Christus te gaan houden. Om al meer je verlossing en blijdschap buiten jezelf in Christus te vinden. Kijken in de spiegel van Gods wet om Christus elke dag weer als je redder en heiland te vinden. Zonder `Hem kan ik geen dag. Dat leert de HERE mij en jou als je echt elke dag in het licht van Gods geboden naar je leven kijkt. Dan leer je ook de afhankelijkheid van de Geest.  We letten daarop in het tweede punt.

 

  1. In blijvende afhankelijkheid van de Heilige Geest

 

 Je kijkt in de spiegel van Gods wet. Je wilt Gods woorden in je leven helder laten schijnen. Dat vraagt in de eerste plaats om gebed. Juist omdat in onszelf er altijd weer allerlei meningen en gevoelens zijn waardoor we als het waren door een filter naar Gods geboden kijken. Een filter dat eigenlijk wil tegenhouden dat we echt in dat licht van Gods wet gaan staan. Dan komen er onze excuses:

  1. Als de HERE dit van mij vraagt dan bereik ik niet wat ik in mijn leven wil bereiken. Dan krijg ik niet de baan, niet de man, niet de vrouw die ik wil hebben. Dan loopt mijn carrière vast. Geloven lijkt nu nadelig dus schuif ik bepaalde geboden van God wat aan de kant.
  2. Als ik echt doe wat in Gods geboden staat, kijken anderen mij heel vreemd aan. Dan houd ik geen vriendengroep meer over. Ik hoef toch niet echt helemaal uit te staan. Ik kan toch wel geloven en dingen die in onze tijd vreemd gevonden worden wat aan de kant schuiven.

Als je al meer went aan dingen die toch anders Zijn dan wat de HERE wil dan ga je ook al minder zien wat Gods wil is. Dan gaat de Bijbel je eigenlijk al minder zeggen.

Waarom heb ik en jij nodig dat we steeds weer willen staan in het volle licht van Gods wil? De tweede reden daarvoor lees je in dat tweede deel van antwoord 115: “Ten tweede dat wij zonder ophouden ons inspannen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden, totdat wij na dit leven het doel, namelijk de volmaaktheid, bereiken.”

Dat betekent o.a. dat we het nodig hebben om steeds weer aan ons gebrek, onze zonden herinnert te worden om niet alleen vergeving te krijgen maar om ook te groeien in een leven volgens Gods wil.  Het is goed om dit steeds weer te zien. Je hoort meerdere keren zeggen: “Praten over groeien in geloof is eigenlijk niet mogelijk want we zijn zondaren. De wet van god laat ons steeds weer zien dat het er slecht met ons voorstaat.”

Broeders en zusters, jongelui dat klinkt vroom maar het klopt echt niet. Zo’n redenering legt een leven waarin we willen groeien in liefde en leven met de HERE plat. Zo’n gedachte zorgt er voor dat  echt christelijk leven er niet echt komt in je leven terwijl de HERE dat wel wil. Terwijl de HERE daarvoor ons Zijn Geest wil geven. daarvoor heeft de Here Jezus Zijn bloed ook aan het kruis laten vloeien.  Het allerbelangrijkste is dat zo’n redenering niet klopt met Gods eigen Woord en ons belijdenis die op dat Woord gegrond is.

Ik denk nu even aan wat we vorige week gelezen hebben in 1 Tes 4: “Voorts dan, broeders, vragen wij en vermanen wij u in de Here ​Jezus, dat gij, zoals gij van ons vernomen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, zoals gij ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet.  …… Want God heeft ons niet geroepen tot ​onreinheid, maar in ​heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn ​heilige​ Geest​ geeft.”vs 1,7,8

Je kunt hier ook denken aan Hebr 12:14: “Jaagt naar ​vrede​ met allen en naar de ​heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.”

Je moet in onze Zondag dan letten op de woorden  “steeds meer”. Wie in liefde aan Christus verbonden is, luister met een hart vol ontzag en liefde naar Gods geboden. Zo leer je dan heel de Bijbel lezen. Je doel van het luisteren naar en lezen van de Bijbel. Het doel van het luisteren naar de verkondiging van het evangelie is dan in jouw leven om te groeien in liefde voor de HERE. Dat betekent ook groeien in een leven al meer naar Gods wil. Dat is het echte kennen en leven met de HERE. Hij is er voor jou echt als je God en Vader met wie je leeft als Gods kind. Het kind dat ziet dat jij alleen van hem kan leren en Hij niet van jou. Dat Zijn liefde naar je uitgaat om je al meer te leren wat echt goed is. Wil dat zeggen dat als je kind van God bent alleen maar groeit in geloof en leven met de HERE? Ben je alleen maar Gods kind als jouw leven alleen maar groeien in liefde en gehoorzaamheid aan Hem is?

Nee.  Een van de moeilijke dingen in ons leven als gelovigen is vaak dat er terugvallen zijn. Dat we in eigen leven zien dat het leven in liefde en gehoorzaamheid aan de Here achteruit gaat. Om dat te zien hebben we juist nodig dat Gods wet ons steeds weer duidelijk en scherp voor ogen wordt gesteld.  Dat we in de spiegel van Gods geboden kijken. Om te zien dat we Gods Geest nodig hebben om steeds weer volgens Gods wil te willen leven. Ook als je bij jezelf nu weet dat je in je leven  een verkeerde kant opgaat. Dat je op concrete tegen Gods wil inleeft en daar eigenlijk niet mee stopt en niet echt mee breekt. Dan heb je zo nodig dat de Geest je niet alleen laat zien dat je vergeving nodig hebt maar ook de kracht, het geloof, de liefde om met duidelijke zonden in je leven te breken. Jij en ik Zijn zonder de Geest als een soldaat die zegt dat hij naar het slagveld gaat en weigert om wapens mee te nemen. Dan wordt je een kansloze schietschijf, dan is het de wereld vol zondige verlangens die je meeneemt en die in je geweten alles probeert goed te praten. Het is allemaal niet zo erg en je gelooft toch en de HERE vindt het echt niet zo erg dat je nu een tijd lang zo leeft dat je duidelijk tegen zijn wil ingaat. Later komt het wel weer goed want de HERE heeft er nu vast wel begrip voor.  dat is de duivel en de wereld en je eigen zondige hart die zo in je aan het werk is. Wij hebben nodig om er aan herinnert te worden dat we fout zitten. Om weer in liefde voor Christus te groeien en te willen groeien om al meer Gods beeld te zijn. We hebben daarvoor nodig dat we erkennen dat we het zelf niet kunnen. Dat we het gebed nodig hebben om juist door de Geest zo te willen en leren leven. Elke dag weer bidden. Elke dag een onmisbaar wapen dat we nodig hebben gebruiken om werkelijk volgens Gods wil te willen leven. Om elkaar daarin te stimuleren. Om niet terecht te komen in een  leven dat al verder bij de HERE wegleidt en ons door eigen schuld verloren laat gaan.

Heerlijk dat de HERE Zijn wet gegeven heeft en duidelijk en helder laat verkondigen! Laten we dat in het oog houden en zo willen leven als kerk en persoonlijk. Laten we op deze manier bidden kerk en biddende gelovigen zijn die er om vragen om zo steeds Gods geboden helder voor ogen te houden. Om volgens die geboden in liefde voor Christus te leven, steeds meer. Wij kunnen niet zonder Gods wet, wij kunnen niet zonder de vergeving door Christus verdiend, wij kunnen niet zonder de Geest die ons leert de HERE en Zijn Woord lief te hebben. Vader leer ons kinderen te zijn die daarom elke dag weer vragen en ons zo door  Uw kracht ons inspannen om volgens Uw wil te leven. Tot uw eer.  

Laat ik afsluiten met deze woorden van de apostel Paulus: “Broeders, word geen ​kinderen​ in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid, en word in uw denken volwassen.”1 Kor 14:20. Word al meer volwassen in een verstand en in gevoelens die door de Geest gevormd worden naar Gods wil!

 

AMEN