Geliefde gemeente van onze here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

De Here Jezus is de Redder. Hij is het die ieder mens nodig heeft. Hij is de enige die de ellende in jouw leven en de ellende van de hele wereld bij de wortel aanpakt. Die er voor zorgt dat er na Zijn terugkeer geen  uitzaaiingen in je leven zijn en je er erger aan toe zou zijn  als een vorige keer.

Daarmee hebben we lang niet alles over Jezus gezegd. Dat wordt duidelijk in die titel die Hij in de Bijbel steeds weer draagt. De titel: Christus. Dat juist ook in die titel het geheim van het leven van de Here Jezus ligt,  zien we als Jezus zelf aan Zijn leerlingen vraagt wie zij denken dat Hij is. Wanneer de Here Jezus daarnaar vraagt krijgt Hij van Petrus namens de leerlingen het volgende antwoord: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” Matt 16:16

Het woord Christus is hetzelfde als het Hebreeuwse woord Messias.  Die woorden betekenen namelijk allebei hetzelfde. Het een is Grieks (Christus) en het ander Hebreeuws (Messias). Als je het in het Nederlands vertaald gaat het om de Gezalfde.   Die Gezalfde is de grote figuur die volgens het Oude Testament moest komen. Hij zou het echte leven geven. Het leven dat voor altijd moed en uitzicht geeft. Het leven dat mooier is en blijft dan je je nu maar kunt voorstellen. Het kan alleen de Zoon van God zijn die dat leven brengt. Die een leven geeft waar de rijkdom vanaf druipt als je met je leven aan de Gezalfde verbonden bent. Dan is Hij de bron die je leven verandert, de bron die je leven leidt, de bron die je leven zuivert.

Dat verbonden zijn aan Hem, het je uitleveren aan Hem hebben we in ons leven zo nodig. Als jij jezelf echt wilt ontplooien heb je nodig dat je  bij Christus hoort. Dan leer je een echt normaal en goed leven te leiden en uit te dragen. Een leven dat juist ook goed is voor de wereld waarin je leeft. Wat is nu echt goed, wat is echt normaal?  Wie is de norm voor ons leven? Ben jij dat? Ben ik dat? Is dat jouw gevoel of is dat mijn verstand? Is dat de Here Jezus of ben ik dat? Je kunt het zo zeggen: Staat de mens in de schaduw van God of staat God in de schaduw van de mens? Heb je om het goede te vinden voor vandaag en morgen en altijd heb je daarvoor God nodig en is Hij daarbij beslissend of ben jij dat? Wat betekent het dat je bij Christus hoort, dat je een christen bent? 

Vanmiddag willen we daarop letten. Samen zien hoe goed en rijk je bent als je met de door God Gezalfde verbonden bent. Hoe nodig je Hem hebt ook voor je leven op deze wereld. Laten we samen luisteren naar het evangelie van de Gezalfde Jezus Christus. Ik verkondig het onder het volgende thema:

 

MET WIE BEN JE VERBONDEN ALS CHRISTEN? MET CHRISTUS ALS PROFEET

 

De Here Jezus is 30 jaar. Dat was in Israël toen de tijd dat je de leeftijd had om helemaal voor vol aangezien te worden. Dat was de leeftijd waarop je als leraar kon gaan optreden zonder dat mensen dachten: wat heeft dat broekie ons te vertellen. Je ziet hier hoe de HERE in Zijn liefde rekening met ons als mensen houdt. De Zoon van God wacht tot het moment dat Hij als mens dertig is om openlijk als de grote profeet Zijn werk te gaan doen. Hij gaat dan naar Johannes de Doper om zich door hem in de Jordaan te laten dopen. 

Als de Here Jezus dan gedoopt is, lezen we: “Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. 17 En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.” Matt 3:16,17

Het is hier de HERE zelf die vanuit de hemel de Here Jezus zalft. Wat is zalven? Dat was in het Oude Testament dat iemand officieel door God werd aangewezen om voor Hem een speciale taak te doen. Daarbij werd een soort parfum over iemand uitgegoten en kreeg iemand de opdracht die God hem gaf. Op die manier zei de HERE: Jij moet dit voor Mij gaan doen. Je zag en rook dat juist die man die opdracht van God gekregen had. Je ziet dat ook in Matt 3. Het is Vader in de hemel die zelf zegt: “.Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.” Deze Jezus is Gods Zoon is de beloofde Verlosser. De HERE zegt zo tegen Zijn volk Israël en ook tegen ons vandaag: let vooral op Hem! Hij is het en niemand anders.

Dan komt er nog iets bij. Dat is dat de HERE niet alleen opdrachten geeft. Het is niet zo dat de HERE van jou en mij alleen maar dingen vraagt die we toch niet kunnen doen. Als de HERE een opdracht geeft dan zorgt Hij ook dat de persoon die die opdracht krijgt dat kan doen! Die HERE liet in de olie, in de parfum die op het hoofd van koningen, priesters en profeten kwam in de tijd van de Bijbel zien dat Hij beloofde dat Hij de kracht zou geven om die taak voor Hem  te kunnen doen. De HERE beloofde met die olie  dat Hij de Heilige Geest zou geven. Je kon en je hoeft het niet in eigen kracht te doen.   Op het gebed geeft de HERE Zijn Geest waardoor je het wilt doen en het leert doen zoals de HERE het wil.

Je ziet dat ook bij de doop van de Here Jezus. De Geest komt als een duif op de Here Jezus. Dat is de garantie dat de Geest de Here Jezus alles zal geven om volledig als Gods Gezalfde te leven en te werken. Hij zal het grote werk van redding doen tot voor Hem het bitterste einde.

Dan zie je hoe de Here Jezus tijdens Zijn leven op aarde als onze hoogste Profeet en Leraar optreedt. Denk je eens heel goed in wat dat betekent. Iemand kennen en erkennen als je hoogste  Profeet en Leraar. Niemand is hoger en groter dan Hij. Er is geen leraar en profeet die het beter weet dan Hij. Het onderwijs dat Hij geeft is voor 100% waar. Hij is de volmaakte uitlegger van het Oude Testament. Hij laat in Zijn leven volmaakt zien wat over Hem geprofeteerd is in het Oude Testament. Hij maakt vol, Hij vervult wat  de Heilige Geest over die grote Verlosser in het Oude Testament gezegd heeft. Hij is die grote profeet waarover Petrus in Hand 3 spreekt en dan daarmee laat zien dat Christus de profeet is waar Mozes in Deuteronomium 18 al op wijst: “Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal; 23 en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. 24 En al de profeten, van Samuël af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.” Vs 22-24    

De Here Jezus is onze Hoogste Profeet en Leraar. Dat betekent dat voor wie aan Hem in geloof verbonden is Zijn onderwijs overal bovenuit gaat. Dat je je hele leven wilt afstemmen op wat Hij je leert. Zijn woorden zijn de gouden woorden in je leven die alles voor je betekenen. Dat betekent dan niet alleen dat je naar Christus luistert. Dat betekent niet alleen dat je al dat onderwijs goed  met je verstand in je opneemt. Je hebt het dan niet  alleen  ergens goed in je hoofd als een soort studieboek waar je eigenlijk verder in je leven niets of weinig meer doet.

Nee, wie aan Christus als zijn of haar Verlosser verbonden is, is daarmee ook gezalfd om een profeet in deze wereld te zijn. Een christen is door Gods werk in en aan je niet iemand die zegt: geloven is een privézaak en daarom moet iedereen dat zelf uitzoeken en daarom praat ik er niet over. Het zit in mijn hart, het is iets tussen mij en God en verder niet. Nee, wie met recht de naam christen draagt is gezalfd “om als profeet Christus naam te belijden”.

Moet dat wel? Wil je dat? Kun je dat? Hoe doe je dat? Laten we bij deze vragen eens heel praktisch stilstaan. En daarbij dan ook echt in liefde en geloof het onderwijs van God, van Christus als het hoogste onderwijs tot ons nemen.

Laten we eerst eens kijken naar de vraag of we echt wel Christus’ getuigen op deze wereld moeten zijn. Is dat echt wat de HERE graag van ons wil? Laten we samen eens kijken wat de Heilige Geest Petrus laat schrijven over het doel van ons leven:

“U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:  u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.” 1 Petrus 2:9,10

Wat is het doel van ons leven? Wat is het doel ook van ons samen gemeente van de Here Jezus zijn? Om Gods grote daden te verkondigen! Om die niet voor jezelf te houden maar juist door te geven, door te vertellen. Dan kom je weer terug bij het begin van deze wereld. Hoe heeft God ons als mensen gemaakt? Als Zijn beeld! Om juist in deze schepping beeld van God te zijn, uit te stralen hoe God is. Hij heeft ons gemaakt om een verwijsbrief naar Hem te zijn  in de manier waarop we leven en door wat we zeggen. Wij zijn gemaakt als kinderen van God, als gehoorzame kinderen die in diepe liefde altijd weer naar hun geweldige Vader willen verwijzen. Die zo willen leven dat we daarmee de HERE in de hemel aanbevelen bij anderen. Je wilt in ieder geval niet dat de naam van God, dat de naam van Christus om jou negatief genoemd wordt. Een van de ergste dingen die het gevolg van David’s overspel met Batseba was dat de volken om Israël daardoor negatief spraken over de HERE. Dat is ook het erge aan al die berichten over seksueel misbruik in kerken en onder christenen. Daardoor wordt de naam van Christus aangetast. Deze dingen laten zien dat we ook in onze manier van leven juist profeten moeten zijn. Een brief die mensen lezen en dan zien dat ze bij Christus als de Verlosser moeten zijn. Dat bij Hem het leven verlost en goed is.

Het is zo belangrijk dat wij persoonlijk en samen brieven van Christus zijn. Paulus schrijft daarover in 2 Korinthe 3: “Onze brief bent u, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen,  daar u toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de Geest van de levende God, niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in de harten.” Vs 2,3

Het gaat erom dat de mensen kunnen zien dat wij een brief van Christus zijn. Als je zegt dat je geloof alleen een persoonlijke zaak is. Als je zegt dat geloven alleen iets is tussen jou en God en je er verder niet over praat. Dan ben je eigenlijk geen brief. Dan wil je niets meer zijn een enveloppe die vooral goed dichtgeplakt moet blijven. Terwijl je juist op deze wereld bent om met woord en daad Gods grote daden te verkondigen. Om mensen te laten zien wie de HERE is, hoe nodig ieder mens Christus heeft om van de straf op je zonden gered te worden. Van Gods oordeel.

Misschien denk en zeg je nu wel: ds u hebt wel gelijk. Maar ik vind het in razend moeilijk om zo te leven. Eigenlijk moet het wel maar ik kan het niet. Ik kom niet over de drempel heen om echt openlijk christen te zijn. Ik voel me ook gauw in de hoek gedrukt als het over deze dingen gaat.  Ik schaam me om de naam van God of van Christus in mijn mond te nemen. Het voelt zo gek, zo overdreven.

     Hoe leer je een getuige van Christus in deze wereld te zijn? Iemand waarvan duidelijk is dat je aan Christus verbonden bent? Dat je voor Hem leeft en dat Hij voor jou echt boven alles staat?

Laat ik eerst zeggen dat als je het daar moeilijk mee hebt dat helemaal niet gek is. Het is niet zo dat je maar even op een knopje hoeft te drukken of  een trucje moet leren en kijk het gaat allemaal vanzelf. Zo is het niet. Als je het er moeilijk mee hebt,  zie je ook in je eigen leven dat er in onze eigen hart toch de tegenstand tegen God  zit. Wij willen vaak zo zijn zoals de meeste mensen zijn. Die vinden het vaak gek of ergeren er zich zelfs aan als je over Christus spreekt. Vooral als je dan ook nog spreekt over de wil van God die botst met hoe er door de meerderheid gedacht en gesproken wordt. Dan wordt al gauw gezegd dat jij mensen iets wilt opleggen. Je moet andere mensen niet belasten met wat jij gelooft zeggen mensen gauw in onze tijd.

Dus dat het voor je heel moeilijk kan zijn en dat je zegt dat kan ik niet hoor,  is heel goed voor te stellen. En toch!

Toch wil de HERE dat jou en mij leren! Hij weet ook zelf dat je dat niet uit jezelf kan. Hij weet dat jij daarbij de kracht en de hulp van Hem  nodig hebt. Die hulp zie je op de Pinksterdag komen. De kerk van Christus gaat de hele wereld over. Vaak zal de kerk een kleine minderheid in een stad, in een land, onder een volk zijn. Juist om dan toch het geloof, de durf, de vrijmoedigheid te hebben om in je leven uit te stralen en uit te spreken dat je bij Christus hoort,  geeft de HERE dan de Heilige Geest om zo in de wereld te kunnen staan. Kijk maar eens met mij me in Handelingen 2.

Petrus legt aan de mensen uit wat er nu in werkelijkheid gebeurt als ze het geluid van een wind horen, de vlammen op de hoofden van de leerlingen zien die niets verbranden en diezelfde leerlingen in hun eigen moedertaal horen spreken. Dan wijst Petrus op de profetie van Joël die nu uitkomt en dan noemt hij o.a: “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen:  ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. “ Vs 17,18

Hoe wil Christus jou leren om de vrijmoedigheid, de durf  te krijgen om echt als een christen openlijk te leven? Door aan jou en mij op het gebed de Heilige Geest te geven. Dat is veruit de meesten van ons bij de doop ook heel duidelijk beloofd. De Geest wil in je wonen. De Geest wil je maken tot een mens die openlijk beeld van God in deze wereld wil zijn in woorden en daden. Om te weten wat je dan met je woorden en daden hebt uit te dragen,  heb je buiten Christus om geen leraar nodig. Dan kom ik terug op wat we in 1 Joh 2 gelezen hebben.

Dan gaat het me nu vooral om wat we lezen in vers 27,28: “En wat u betreft, de zalving, die u van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.” 

Die zalving is dat de Heilige Geest over gemeente van Christus gekomen is. De Geest heeft ons gegeven en geleerd wat de HERE ons in de Bijbel gegeven heeft. Hij heeft ons Christus gegeven die als onze hoogste Leraar ons Zijn Woord gegeven heeft. Niemand van ons heeft nog een andere leraar nodig. Je hebt alleen mensen nodig die jou leren wat Christus ons als de grote Leraar geleerd heeft. Die steeds weer aan de mensen willen leren wie God is, wie Christus is, wat de wil van God is en die ons volgens het Woord van God de weg wijzen. Als we dat onderwijs echt in ons hart sluiten en daaruit leven dan is ons leven, leven met Christus. Dan wordt je doordat de Geest in je leeft en je stuurt iemand die beeld van God is. Die laat zien hoe goed en nodig een leven met Christus is.

Dat leer je als je je leven geeft in de handen van de Geest. Hij legt dan de woorden in je mond. Hij verbind je dan zo aan Christus dat je niet over Hem kunt zwijgen. Hij is je leven geworden. Dan ben jij niet iemand die het allemaal zo goed weet maar iemand die wil laten zien hoe goed het is om bij Christus te horen. Dat je leven dan niet meer stuk kan lopen op allerlei rottigheid op deze wereld. Er is er een die je daarvan kan en wil redden.

Als je ziet hoe bijzonder het is dat jij met Christus als je Verlosser mag leven wordt het zo iets moois waarover je niet kunt zwijgen. Je wilt zo graag dat een ander ook in zijn of haar leven die vaste troost heeft en daardoor zicht op een eeuwige geredde toekomst.

Om zo met je leven God te eren. Dan komt er ook die heel concrete liefde voor je naaste. Zo wil je dan ook priester in dienst van Christus zijn. Je wilt de zonden in je leven als koning in Christus dienst bestrijden. Christus kennen is een leven met Hem  achter de voordeur en er buiten! 

 

AMEN