TROUW AAN DE HERE LEVEN OP SEKSUEEL TERREIN

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Daar sta je dan in het leven van het Nederland van 2017 met het zevende gebod.  Je leeft en je werkt met mensen die in onze tijd zo anders denken en doen.  Je hebt een collega met wie je best kunt opschieten. Ze gaat voor ruim een jaar naar een ander werelddeel om daar rond te trekken en te werken. Je ziet elkaar weer en in een gesprek wordt zomaar gezegd dat ze met 8 jongens, mannen het bed gedeeld heeft het afgelopen jaar. Eigenlijk vindt niemand het gek. Er is er een die zegt dat ze het wel een beetje veel vindt maar meer ook niet. Daar zit je dan.  Wij schrikken er misschien van als we dit horen. Wij denken dat zo iemand wel een grote losbol moet zijn maar als je die ander ontmoet, is die heel gewoon. Zelfs aardig en doet heel trouw het opgedragen werk. Broeders en zusters het is de wereld waarin we leven. Waarin we als het ware ondergedompeld worden en waar we allemaal maar vooral ook onze jonge mensen op school, tijdens de opleiding en op hun werk mee te maken krijgen.

Ik geef jullie een paar gegevens van een paar jaar geleden om te zien hoe er in onze samenleving geleefd en gedacht wordt:

Elke dag bezoeken 50.000 Nederlanders een prostituee. Daarvan is een derde getrouwd. We hebben het nu alleen nog maar over betaalde seks en niet over allerlei wisselende seksuele contacten.

Elke maand bezoekt 20% van de internetgebruikers sekssites.

Bedenk ook nog eens een paar andere dingen:

We krijgen al meer te maken met  een stemming in de samenleving waarin je heel erg vreemd en vaak ook bijna met haat behandeld wordt als je zegt dat homoseksualiteit niet volgens Gods wil is en daarom verkeerd. Als je kritische opmerkingen maakt over transseksualiteit kan je hetzelfde gebeuren. Iedereen die volwassen is moet de seksualiteit zo kunnen beleven als hij of zij dat zelf wil. Als de ander maar niet tegen zijn wil gedwongen wordt. We zien de laatste tijd ook nog heel sterk opkomen dat mensen niet meer op hun man of vrouw zijn aangesproken willen worden. Daarom moeten er met een moeilijk woord gender neutrale woorden komen. Niet meer meneer of mevrouw maar Amsterdammer. Niet meer dames en heren maar reiziger.  Het zijn allemaal tekenen van een heel ander klimaat dan we dat in het Woord van God lezen. Hoe gaan we daarmee om? Hoe blijven we zicht hebben wat in Gods ogen zuivere relaties zijn en wat de seksualiteit is zoals de HERE het graag ziet en dat daarom ook goed voor ons is? Dan moeten we terug naar de Bijbel. Eigenlijk hebben we veel meer dan een preek nodig om hierop goed in te gaan. We gaan in op bepaalde zaken die om ons heen spelen en ook ons eigen hart inkomen en ons misschien wel heel erg bezighouden zonder dat anderen het weten.  Om te zien hoe Christus ons ook op dit deel van ons leven de weg wijst.

 

 TROUW AAN DE HERE LEVEN OP SEKSUEEL TERREIN

  

Waar moeten we beginnen als het om liefde, huwelijk, seksualiteit gaat? Het is dan heel belangrijk om in alle rust eerst eens te kijken hoe de HERE ons als mensen gemaakt heeft en met wat voor bedoeling.

Vorig jaar in de preek over Zondag 41 hebben we vooral er naar gekeken dat we als gelovigen juist open over seksualiteit moeten zijn. De HERE heeft het als een prachtig cadeau gegeven. We moeten juist leren om er open eerlijk en niet met smerige gedachten en woorden er over te praten. Om de wereld om ons heen te laten zien dat dit kan.

Daarbij is het heel belangrijk om te zien hoe de HERE ons gemaakt heeft en wat dan de plaats van de seksualiteit in ons leven hoort te zijn.

Dan gaan we eerst terug naar Genesis 1.  Om o.a. antwoord te krijgen op de vraag of we k allemaal alleen mensen zijn en het er eigenlijk niet toe doet of we man of vrouw zijn. Dan kijken we naar vers 26,27: “En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het ​vee​ en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.”

We zien hier hoe de mens als de kroon op Gods schepping gemaakt is. De mens wordt als enige in heel schepping volgens het beeld van God geschapen. Wij krijgen de opdracht om de schepping te regeren en te ontwikkelen. Om daarin dan juist te laten zien hoe de HERE is. Dat moet van ons als mensen afstralen de hele schepping in. Die opdracht is er na de zondeval nog altijd.  De Geest wil ons leren om dat weer te doen. Om in de strijd tegen de zonden in ons eigen leven juist al meer beeld van God te zijn. Je ziet dat bijvoorbeeld als je Jakobus 3:8,9   “Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar ​vervloeken​ wij de mensen, die naar de ​gelijkenis​ van God gemaakt zijn.”

Hoe schept de HERE nu de mens die zo beeld van Hem op aarde moet zijn? Mannelijk en vrouwelijk!  Hoe de HERE dat gedaan heeft krijgt uitgebreid aandacht in Genesis 2!  De Geest zorgt er voor dat we ook voorbereid zijn op wat er in onze tijd speelt en hoe mensen in onze tijd voelen en denken. Adam krijgt juist een mens naast zich van het andere geslacht. De hulp die bij hem past is een vrouw. Die anders is dan Adam maar toch zo duidelijk een mens is. Adam gaf de dieren namen maar viond niemand met wie hij samen door het leven kon. Dan is het de HERE die voor hem eva, een vrouw maakt. Die anders is maar waarvan Adam vol verwondering en verrukking kan zeggen: “Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal „mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is.” Gen 2:23.

In de eerste plaats hebben man en vrouw de taak om samen in dienst van God de wereld te bevolken en te regeren. Bij het bevolken van de aarde hoort de seksualiteit. Zonder seksualiteit zou de mensheid nooit hebben over de aarde verspreid kunnen zijn. Waar hoort die seksualiteit nu thuis? De HERE maakt dat als de Schepper ook meteen duidelijk nadat we gelezen hebben dat Hij de vrouw uit de rib van een man genomen heeft. We lezen dan in vers 24,25: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet.”

Waar is de seksualiteit voor bedoeld? Waar mogen mensen ook lichamelijk een worden als iets heel moois? In het huwelijk tussen een man en een vrouw. De seksualiteit is niet bedoeld om je eigen lust en bevrediging maar te krijgen waar je maar wilt. De seksualiteit is bedoeld door de Schepper die weet wat echt goed voor ons is om tussen een man en vrouw beleefd te worden.  Dat zie je zo mooi als je de weg die de Geest met Genesis 2:24 door de Bijbel gaat.

Mattheus 19:4-6:  “Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? 5En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn.6Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.” 

Dus: een man en een vrouw in het huwelijk die in trouw liefdevol de seksualiteit beleven.

1 Korinthe 6::  “Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van ​Christus? Zal ik dan de leden van ​Christus​ nemen en die maken tot leden van een ​hoer? Volstrekt niet! Of weet u niet dat wie zich met een ​hoer​ verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn.

Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. Vlucht weg van de ​hoererij. Elke ​zonde​ die een mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie ​hoererij​ bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.” Vs 15-18

Dus:  Je seksuele bevrediging niet buiten het huwelijk zoeken. Ook niet in wisselende contacten.

Efeze 5:28-331:   Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals ​Christus​ de ​gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op ​Christus​ en [op] de ​gemeente. Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó ​liefhebben​ als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. “

Dus:  Daar de seksualiteit beleven waar je in de ring van trouw en liefde het beleeft met je eigen man of vrouw.  

Het wordt ons nu ook  al heel duidelijk dat we man en vrouw zijn niet op een hoop mogen gooien. De HERE heeft ons als mannen en vrouwen gemaakt. Daarin zie je de rijkdom van Zijn schepping. Het is ook duidelijk dat de seksualiteit bedoeld is voor een man en een vrouw in het huwelijk. Waarop is de seksualiteit zoals de HERE die bedoeld heeft en die ook goed voor ons is op gebouwd?

Op de trouw in liefde aan elkaar!  Het begint niet met seksualiteit. Het een lichaam worden is niet gebouwd volgens Gods bedoeling op bevrediging en lust. Het is gebouwd volgens Gods bedoeling op trouw in liefde aan die ene man en die ene vrouw die je voor je leven gekregen hebt.

Dat zie je ook terug als je let op de manier waarop de HERE met ons omgaat! De verhouding tussen de HERE en Zijn volk wordt meerdere keren door de Geest vergeleken met een huwelijk. Als Gods volk bij het echt dienen van Hem weggaat, wordt het overspel genoemd.  We hebben ook in Efeze 5 gelezen dat het huwelijk zoals God dat bedoeld heeft  een het beeld is van Christus en Zijn gemeente is.

We lezen in het boek Openbaring ook over Gods volk als de bruid van Christus:

“En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het Lam.” 21:9

“En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.” 22:17

Wat zien we bij de HERE, wat zien we bij Christus! De ongelooflijke trouw aan Gods volk. De ongelooflijke trouw en liefde naar jou toe. Hij zoekt mij elke dag en elke zondag weer met Zijn liefdeswoord op. Ook als dat woord zo zeer doet, als ik zo duidelijk vermaand en bestraft wordt. Als mijn zonden zo duidelijk aangewezen worden. Is dat genadeloos? Nee, daar zit zo’n diepe liefde achter! De HERE wil ons tot Christus trekken om echt deel van de bruid te zijn. Gods trouw aan Zijn volk is voor ons een voorbeeld om nooit uit het oog te verliezen. Is er bij de HERE ooit overspel, is er bij de HERE ooit dat Hij Zijn liefde en trouw geeft aan anderen omdat Hij niet trouw in liefde aan ons wil zijn? Nee, nooit! De HERE kan ons en Zijn volk van alle tijden heel wat verwijten. Hoe vaak horen we het verwijt van Hem aan Zijn volk niet dat ze overspel gepleegd hebben omdat ze andere goden zijn gaan dienen. Omdat andere dingen en personen in ons leven belangrijker zijn dan de HERE en een leven volgens Zijn Woord. Hij klopt altijd weer op ons hart om trouw te zijn zoals Hij. Christus heeft Zijn leven zelfs gegeven om de Geest te verdienen die ons leert om in een samenleving die losgeslagen is en voor een groot deel van bevrediging van eigen verlangens leeft trouw te blijven. Trouw liefde te geven aan die ene die God je als man of vrouw gegeven heeft. Trouw te zijn in liefde aan de HERE als je alleen gebleven bent terwijl je zo graag met ’n ander het leven zou delen.   De seksualiteit is niet een doel op zich. Het is de bekroning en de lichamelijke beleving van die trouw. Waar de seksualiteit buiten deze trouw aan een man en vrouw beleefd wordt zien we veel ellende. Daar zien we dat we het zo gebruiken dat het niet goed voor ons is.

Laten we maar eens op een paar dingen letten.

Wat gebeurd er als de seksualiteit met anderen gedeeld moet worden? Dan komt er de jaloezie, dan komt er de afgunst naar elkaar toe. Dat zie je in de Bijbel al bij Abraham en Jakob. Dat zie je in de wereld van vandaag. Wat gebeurt  er als er toch een ander in het spel is? Dan zie je de ruzie komen, dan zie je hoe mensen een dubbelleven gaan leiden. Dan zie je hoe kinderen de dupe worden en geen veilige haven thuis meer hebben. Dan zie je het verdriet bij scheidingen. Wat een ellende.  Wat een pijn. Wat een verwijten. Dat is de prijs voor de vrijheid die een mens wil hebben, dat is de prijs die we moeten betalen omdat bevrediging voor ons meer geworden is dan trouw.

Wat is het belangrijk broeders en zusters dat we echt al biddend in trouw aan de HERE willen leven en zo ook in onze huwelijken. Zo ook op weg gaan naar het huwelijk en zo ook leven als we alleen blijven. Paulus wijst daarop heel duidelijk in de naam van de HERE in 1 Tes 4: 1-8

“Voorts dan, broeders, vragen wij en vermanen wij u in de Here ​Jezus, dat gij, zoals u van ons vernomen hebt, hoe u moet wandelen en Gode behagen, zoals u ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet. Want u weet, welke voorschriften wij u gegeven hebben door de Here ​Jezus. Want dit wil God: uw ​heiliging, dat gij u onthoudt van de ​hoererij, dat ieder van u in ​heiliging​ en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten, en dat men zijn broeder niet slecht behandele of bedriege in deze zaak, want de Here is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot ​onreinheid, maar in ​heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn ​heilige​ Geest​ geeft. “

Je ziet hier hoe een schoon seksueel leven ernst voor de HERE is. Geen overspel en ook niet een al getrouwde man of vrouw op het oog hebben en proberen die voor jou te krijgen.

Echt trouw zijn en daarin je liefde leggen voor je man of vrouw is Gods goede roeping in ons leven. Het kan zijn dat we dat in onze samenleving bijna niet meer kunnen zeggen. Dat ons heel snel de mond gesnoerd wordt. Dan hebben we altijd nog een ding om mensen om ons heen te laten zien. Om onze kinderen met woorden en daden voor te leven hoe goed het is om in trouw en liefde aan elkaar verbonden te zijn. Hoe goed het is om als je niemand vindt alleen te blijven en in liefde en trouw aan de HERE zuiver en schoon op seksueel terrein te willen leven. Dan kunnen we de mensen laten zien hoe goed zo’n leven is. Hoe goed dat voor anderen is. Hoe goed dat voor de kinderen en de mensen om ons heen is. Het is ook zo belangrijk om zo op weg te gaan naar het avondmaal volgende week. Ook als je je zwakheden in gevoelens, gedachten, verlangens en ook in daden in het verleden op dit terrein in je leven ziet. Wat  hebben we dan nodig om het avondmaal te vieren. Om de vergeving door Gods trouw en liefde alleen te voelen, te proeven. Dan zit ik aan het avondmaal volgende week niet als iemand die zegt: ik ben zo goed als zonder zonde. Nee, dan zit ik daar als iemand die zijn zonden ziet en de HERE vraagt om de kracht om daarmee te breken. Als iemand die ook op seksueel terrein niet in zonde wil leven. Die zo graag zijn vrouw of haar man in liefde wil liefhebben. Die daarin wil groeien. Die vraagt om de genade en de Geest om dat al meer te doen.

Wie zijn eigen verlangens alleen maar wil opstoken en leeft voor eigen bevrediging al is het in het diepste geheim en daar niet mee wil breken moet beseffen dat aangaan aan de tafel het alleen maar erger maakt. Maar wee de mens die denkt ach dan ga ik volgende week toch niet! Wie de HERE kent en wie niet door zijn eigen verlangens in het eeuwige vuur wil komen vraagt wil breken met de zonden, wil er tegen vechten. Die bidt om die kracht die de HERE alleen kan geven.  

De HERE wil wie met een rood hoofd  om wat er in het verleden gebeurd is maar zo graag Gods kind wil zijn zo graag aan tafel ontvangen. Om je in liefde te omhelzen en je dat te geven wat je nodig hebt om Zijn getuige te zijn op aarde. Ook als het om liefde, trouw en seksualiteit gaat. 

 

Laat van ons als gemeente en persoonlijk gezegd kunnen worden wat eerste christelijke gemeenten na Christus werk geschreven werd: “Zij wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemdeling; 
zij kwijten zich van hun burgerplichten en verdragen als vreemdeling alles. 
Ieder vreemd land is hun vaderland en ieder vaderland is een vreemd land. 
Zij trouwen als ieder ander maar leggen hun kinderen niet te vondeling. 
Zij delen hun tafel maar niet hun bed. 
Zij leven in het vlees maar niet naar het vlees.” (brief Diognetes) 

 

AMEN