ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 93

Lezing van Gods wet

Mattheus 22:37-40

Psalm 6:1,2,3 (vers 1 Psalm van de week)

Gebed

Schriftlezing: Mattheus 6:27-34

                        Johannes 17:1-19

Psalm  146:3,4,5,6

Tekst: Zondag 47

Verkondiging van het evangelie

Psalm 99:1,4,8

Dankgebed

Collecte

Gezang 29:1,4

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Ik val vanmorgen maar met de deur in huis. Wat is bij jou het meest kenmerkende als je bidt? Bid jij om God of bid jij tot God? Of nog iets anders: Zijn voor jou de woorden van het gebed lege woorden omdat jij erg twijfelt  of God wel bestaat?

Over dat laatste of God wel bestaat en of er eigenlijk wel een gesprek met Hem mogelijk is zou veel te zeggen zijn. Nu noem ik 2 dingen die laten zien dat de HERE er heel echt is. Dat Hij het ook is die boven alles en iedereen staat. Die alles in Zijn handen heeft. De HERE heeft veel dingen beloofd. Hij heeft van tevoren gezegd dat dingen ook gingen gebeuren. Je kunt hier denken aan de komst van de Here Jezus als de veel eerder beloofde Verlosser. Later kan in het Nieuwe testament steeds weer gezegd worden dat de Here Jezus dingen gedaan en gezegd heeft waardoor uitgekomen is wat al in het Oude Testament staat. Wie de Bijbel leest,  ziet ook voor eigen ogen gebeuren wat we al in de Bijbel lezen. Al in het Oude Testament was er gezegd dat de Verlosser gedood zou worden en dat daarbij de spijkers door zijn handen en voeten zouden gaan. Er was al verteld dat Hij op een ezel Jeruzalem binnen zou komen. In het boek Daniël lezen we in het tweede gedeelten allerlei profetieën die we later in de geschiedenis in detail zien uitkomen. De HERE leeft en regeert. Hij is echt de levende God.   

De HERE laat ook op een andere manier zien dat Hij er is. Als we letten op de natuur en we kijken er echt naar dan is het niet te verklaren dat dit allemaal zomaar ontstaan is. In de natuur komt de grootheid van Hem als de Schepper op ons af. We maken ons van God af als we alles menselijk proberen te verklaren. Wanneer we menselijke theorieën die altijd weer tekort schieten, gebruiken om het bestaan van de HERE als de enige God proberen te ontkennen of er vraagtekens bij zetten. Dan doen we in feite hetzelfde als dat we beelden van goden maken en daarvoor buigen. De Heilige Geest laat Paulus daarover in Rom 1 zeggen:  ‘Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig ​hart​ is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, 3en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren.”20-23

Wij mogen die geweldige God kennen en zelfs in gesprek met Hem gaan. In de eerste bede die Christus ons leert, zien we dan wat ons gebed heeft te dragen. We zien dat als ik jullie het evangelie verkondig onder het volgende thema:

 

BIJ ONS BIDDEN KOMT DE HERE EERST

 

  1. Vader leer ons dit te willen.
  2. Vader leer ons zo te leven.

 

  1. Vader leer ons dit te willen

 

 Christus leert ons om als Vader de HERE aan te spreken. Om dat samen en persoonlijk te doen. Om daarbij nooit te vergeten dat de HERE in het geloof niet alleen mijn Vader is. Het is levensbelangrijk dat we die persoonlijk levende band in geloof en liefde met de HERE hebben waardoor we ook kunnen zeggen: mijn God en mijn Vader. Toch mag daardoor mijn aandacht nooit verengd worden naar mijzelf. We hebben het daar vorige week over gehad. Hoe de Geest ons leert om tijdens ons gebed wijd om ons heen te kijken. Dat is heel belangrijk. Dan komt er wel de vraag wat dan het eerste in ons gebed moet zijn. Waarop zijn we in de eerste plaats gericht. Wat is de basis van waaruit we dan juist om ons heen hebben te kijken. Laat ik dat nu heel kort zeggen. Dat begint door altijd eerst omhoog te kijken.

De eerste en belangrijkste blikrichting in ons leven moet die omhoog zijn. Als we niet verder kijken dan deze wereld komen we bedrogen uit. Dan zien we deze wereld en ook ons eigen leven niet anders dan materie. Als iets dat eens vergaat en dan voor altijd weg is. Deze week zag je dat nog eens op een heel bijzondere manier toen in kranten een bericht opdook onder de volgende kop: “Wetenschapper: leven na de dood ’is onmogelijk’ (Telegraaf 9 november 2017). In dit bericht stond o.a. het volgende: “„Bewustzijn is een serie van atomen en elektronen die ons onze geest geeft”, aldus professor Carroll van de universiteit van Californië. Volgens ’de wetten van het universum’ staan deze atomen en elektronen het niet toe om door te gaan als onze lichamen het hebben begeven. „Er is absoluut geen enkele kans binnen de fysicawetten dat informatie die in onze hersenen zijn opgeborgen, nog blijft bestaan als we sterven”, schreef hij in de Scientific American.”

Wie weigert om naar boven te kijken en denkt dat wat wij nu zien alles is, bedriegt zichzelf. Die vergeet dat boven alles wat er is de Schepper staat.  Hij die meer is dan de hele schepping. Hij die dingen gemaakt heeft die ons verstand te boven gaan zoals onze ziel. We hebben nodig om omhoog te kijken en te zien dat juist ook in ons bidden  de HERE als de enig levende God de belangrijkste is. De Heilige Geest laat ons dat heel duidelijk zien in de Bijbel.  Op een heel bijzondere manier in zowel de 10 geboden als in het Onze Vader.

Let maar eens op het begin van de 10 geboden als het Onze Vader. Het begint allebei bij God. wat zijn de eerste 4 geboden? Dat we de HERE alleen dienen, dat we geen afgod dienen, dat we Zijn naam met eerbied als de belangrijkste die er is gebruiken. Dat we op Zijn dag echt rusten om Hem samen te eren. Hoe leert Christus ons bidden? De eerste 3 deel van het gebed dat Hij ons leert gaan om Vader in de hemel. Dat Zijn Naam geheiligd wordt, dat Zijn Koninkrijk komt en dat Zijn wil al meer gedaan wordt. Bij de 10 geboden begint het bij de HERE:   “Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.” Daarna volgende die 4 geboden die rechtstreeks op de HERE gericht zijn. Bij het volmaakte gebed dat Christus ons leert, beginnen we met de HERE als onze vader aan te spreken en dan volgen die eerste 3 beden die op de Drieenige God gericht zijn.

Christus leert ons dus altijd eerst omhoog te kijken. Het is niet voor niets dat je in de Bijbel ook de gebedshouding leest waarbij de handen omhoog geheven waren. Bidden is je hart opheffen tot God.  Niet kortzichtig voor je of naar beneden blijven kijken.

Wie leert bidden: ‘Uw naam worde geheiligd’, bidt daarmee: HERE wilt U mij leren om U boven al het andere te stellen. Leer mij om in de eerste plaats voor U, in Uw dienst te leven. Want wat betekent nu dat woord heiligen

Bij de Naam gaat het over God zelf. In het gebed spreek je de HERE aan. Hij is die enig echte levende God. Als je Zijn Naam heiligt dan zet je die apart. Dan neemt die naam een aparte plaats in je leven in. Die naam is je heilig geworden. Die naam en daarmee de HERE zelf staat echt boven alles in je leven. Dat is iets dat in jouw en mijn leven niet vanzelf gaat. Daarvoor heb je ook zelf echt dagelijks dit gebed nodig.  Wij zijn namelijk steeds weer geneigd om onszelf op de eerste plaats in ons leven te zetten. Hoe wij de dingen voelen, hoe wij het willen, hoe het ons het beste uitkomt. Dat is wat we graag bovenaan ons leven zetten. Zeker in onze tijd is het gevaar om dat te doen heel groot. We leven in een tijd waarin mensen tegen elkaar zeggen dat je wel eerst aan jezelf moet denken, dat je vooral eerst ruimte voor jezelf moet maken en dat je opofferen voor anderen toch echt op de tweede plaats moet komen. Als dat er al moet zijn. Je eigen ding doen, wordt spannend als duidelijk wordt dat wat de HERE in je leven wil daarmee botst. Dan vraagt dat van ons als zondig mens verloochenen van onszelf, van onze eigen naam. Dan moeten we juist leren om niet onze eigen zondige ik te willen zijn maar te veranderen in iemand die het belang van de HERE, van Christus boven alles zet. Dan moet ik dingen in mijn leven wegstrepen die ik graag wil maar waar ik van ontdek dat ze tegen Gods wil ingaan. Dan moet ik dingen wegstrepen die op mijn bucketlist (verlanglijst) staan zoals dat tegenwoordig genoemd wordt omdat de zorg voor anderen in mijn leven en het geven van geld voor Gods kerk en Koninkrijk en mijn behoeftige naaste dat onmogelijk maakt.
Laten we nu maar eerlijk zijn. Dat valt vaak niet mee. Ik moet nu ook denken aan die jongen die gek is op een meisje die ook echt heel gaaf is maar  Christus in haar leven niet volgt en dat ook niet wil.  Je verliefdheid is groot maar Hij die voor jou in de grootste liefde die er bestaat aan het kruis Gods oordeel en toorn tegen jouw schuld heeft willen dragen, zegt in liefde en bewogenheid voor jou: je bent vrij om te trouwen met wie jij wil “mits in de Here”. 1 Kor 7:39

Steeds weer komt het in ons leven terug dat we keuzes hebben te maken. waarbij meerdere keren het in werkelijkheid een keuze is tussen je eigen gevoelens en wil en wat de HERE wil. Wat bij Hem als het goede hoort. Dan is het gebed zo belangrijk! Dan redden we het zelf niet. Zonder het gebed, zonder de vraag of de HERE met Zijn Geest in ons als Zijn kind wil werken, kiezen we voor onszelf, voor onze eigen naam. Dan maken we een kortzichtige verkeerde keuze. De HERE weet namelijk wat echt goed voor ons is en juist toekomst geeft in Zijn Koninkrijk. Wie zich vernedert, wie zich kleinmaakt en zichzelf verloochent, lijkt de verkeerde keuze te maken. Dat doet ook vaak zeer en daar kun je lang last van hebben in je eigen gevoel. Maar als je de HERE volgt, al voelt dat een hele tijd nog niet goed,  is het toch de goede keuze die je zet op de weg van Christus die naar het behoud leidt. Als we dit deel van het Onze Vader bidden,  is het altijd weer nodig dat we in het oog houden wat de Here Jezus zelf in de Bergrede zegt: “ Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn ​gerechtigheid​ en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.” Matt 6:33,34   

Vader leer me ook tegen mijn eigen wil in Uw Naam boven aan mijn leven te willen zetten. Steeds weer en al hoe meer. Vader leer mij ook echt zo te leven. Op dit laatste letten we in het tweede punt.

  1. Vader leer mij zo te leven

 Christus eerst in mijn leven als mijn God en Koning. Wat goed is in Gods ogen is ook het beste voor mij, voor ons.  De HERE de Drie-enige is het die ons laat zien waar het in de geschiedenis en ook in de toekomst om gaat. Om Hem! Dat brengt ook met zich mee een heel aantal praktische dingen voor ons gebed, voor ons leven. Wat zijn nu echt belangrijke dingen voor je gebed en daarmee ook voor je leven? We gaan kort kijken naar 3 dingen:

  1. De belangrijkste vraag om te kunnen bidden en leven is dat we de HERE vragen dat Hij ons leert om de waarheid te kennen. Om de feiten te kennen. Om te weten wat het echte leven is. Om te weten hoe je in dat echte leven komt te staan zonder dat de dood je brengt in de eeuwige ellende.

De Here Jezus die tot Zijn Vader bidt, zegt het in Joh 17 zo: “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en ​Jezus​ ​Christus, Die U gezonden hebt.” Vs 3.  Vraag dus in je gebed steeds weer dat de Heilige Geest in je leven binnenkomt en zo in je werkt dat je verder wil kijken dan wat mensen zeggen. Dat je hart graag wil luisteren naar de woorden van God. Dat de Geest zo in je werkt dat de woorden van God voor jou en ons de woorden zijn die laten zien hoe het echt is. Geloven is maar niet  dat je op iets hoopt dat er misschien is. Nee, geloven in Christus, leven met de HERE en Hem al meer kennen volgens Zijn Woord is dat je al meer gaat zien hoe het echt is! Zo wordt geloven de zekerheid die niet omver te krijgen is. Dat alleen omdat je dan de HERE als je God en Vader leert kennen zoals Hij echt is. Dat betekent ook dat je gaat zien wat Hij doet, gedaan heeft en ook wat Hij gaat doen. Je leert de HERE dan kennen in woorden en daden. Zo kom bij een volgens belangrijk punt voor onze gebeden.

  1. Het bidden; “uw naam worde geheiligd” betekent ook dat we vanuit het kennen van God Hem in onze gebeden, woorden en in ons zingen Hem prijzen en loven. Om wat Hij gedaan heeft, doet en gaat doen.

Als je er op let hoe wijs, hoe goed, hoe rechtvaardig, hoe liefdevol en trouw de HERE is dan raak je niet uitgesproken en ook niet uitgebeden. Dan wordt ons bidden ook het aanbidden van God. Dan bidden we niet in de eerste plaats tot God maar om God. Dan wordt Hij, dan wordt Christus door de Geest ons lied in ons leven. Dat is wel iets waar wij over na moeten denken. Let ook eens op je eigen gebeden. Is er in jouw gebeden plaats voor de aanbidding van God?  Is er in jou gebeden plaats voor dat je hoog van Hem opgeeft, dat je je verwondering over Hem en Zijn daden uitspreekt, uitjubelt? Het is niet zo dat het aanbidden van God iets voor de evangelische wereld is en niet voor de gereformeerden. Juist vanuit de belijdenis van eigen diepe schuld en de verwondering over Gods liefde voor zondaren welt als het goed is uit onze levens en gebeden de aanbidding op! Die geweldige grote God die zelfs jouw Vader wil wezen ondanks mijzelf. Zou ik Hem, zouden we Hem niet met hart en ziel prijzen?! Je ziet ook dat we dat in Zondag 47 belijden. Om de HERE  vanuit het echt kennen van Hem te “heiligen, roemen en prijzen”. Bij het echte gebed hoort ook de lofverheffing op God. Zoals je dat ook ziet aan het einde van het Onze Vader: “Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.” Wie zo vol bewondering leert bidden, wil het niet bij woorden laten.  Daarom nog het volgende element in ons bidden.

  1. We kennen de woorden: Geen woorden maar daden. In het leven met de HERE is het: Woorden en daden! Is het laat de woorden van mijn mond in overeenstemming zijn met mijn leven. Laat mijn leven zijn volgens de woorden van God. Ik denk nu aan Psalm 19: “ Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove ​overtreding. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn ​hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn Verlosser.” Vs 14,15

Elke dag weer beginnen met het gebed: “Uw naam worde geheiligd” betekent dat ik aan het begin van de dag me er op richt om deze dag zo te leven dat Gods naam in mijn leven duidelijk boven mijn, boven ons leven geschreven staat. Dat dit de woorden die ik spreek, dat dit wat ik doe en uitdraag bepaalt. Dat ik dus aan het begin van de dag over mijn leven, mijn plannen, mijn verplichtingen die dag nadenk en de HERE vraag dat ik daarin beeld van Hem zal zijn. Dat mensen door mijn woorden en daden kunnen zien wie de HERE is, dat ze daardoor naar Christus verwezen worden. Dat ik niet zo leef dat mensen zeggen: ‘Moet je eens kijken die zegt een christen te zijn maar als je ziet wat hij doet dan zijn die christenen toch wel schijnheilige mensen. Daar zou je toch niet bij willen horen. Als die God van hen is zoals zij zijn dan moet ik er niets van hebben.’

 Als dat laatste zo is omdat jij volgens Gods wil leeft is dat geen punt. Dan lijd je om Christus. Maar als dat is omdat je niet volgens Gods goede geboden leeft dan maak jij je schuld tegenover God groter en roept dat om Zijn oordeel.

HERE leer ons om zo te leven dat U de eer krijgt, dat mensen daardoor gaan zien wie U bent.  Dat ze uit onze mond met enthousiasme horen wie U bent, wie Christus is. Dat leven met u echt geweldig is en de enige weg om eeuwig in blijdschap te leven. Om eeuwig met een blij hart tot ons doel te komen: Leven tot Gods eer.  Maar dominee ik krijg dat zelf niet voor elkaar! Dat is waar. Ik ook niet. Het heerlijke is dat ik het aan de HERE als onze Vader mag vragen en Hij ons dat door de Geest wil geven! Omdat Christus die aan het kruis voor wie tot God als Vader gaat geleden heeft, gebeden heeft: “Heilig​ hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. En Ik ​heilig​ Mijzelf voor hen, opdat ook zij ​geheiligd​ zijn in de waarheid.” Joh 17:17-19. Vader geef het ons omdat Christus dit voor ons gevraagd heeft en we het nu mogen vragen omdat Hij Zijn leven in onze plaats gegeven heeft.

Zo bid jij toch wel? Je wilt toch wel echt kind van deze Vader zijn?

 

AMEN