Geliefde gemeente van onze Here Jezus christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Hoe was dat met de Here Jezus? Hoe zag die er uit toen Hij geboren werd? Hoe zag de Here Jezus eruit toen Jozef en Maria Hem in de tempel brachten op de 40e dag nadat Hij geboren was?  Was hij om te zien een heel bijzonder kind. Kon iedereen zien dat de Here Jezus heel bijzonder was. Straalde van zijn gezicht het licht van God?

Nee, de Here Jezus zag er uit als een heel gewoon kind. Een baby’tje aan wie je niet bijzonder kon zien. Als de Here Jezus nu geboren was en naast een ander baby’tje gelegen had, zou je niet kunnen zeggen: dat is de Zoon van God.

En toch was de Here Jezus heel bijzonder! Toch is de Here Jezus heel belangrijk  voor jullie kinderen. Ook voor mensen die ouder zijn dan jullie zijn. Voor ons allemaal. Het is ook heel belangrijk dat de Here Jezus echt geboren is. Dat de Here Jezus uit de maagd Maria geboren is. Toen de Here Jezus heel klein was, toen Hij in de kribbe lag, was Hij al heel echt onze Verlosser!  Ook als je klein bent, heb je de Here Jezus nodig als je Verlosser.  Toen jij gedoopt bent, heeft de HERE tegen jou gezegd dat de Here Jezus jouw Verlosser wil zijn. 

De preek gaat er over waarom de Here Jezus naar de wereld is gekomen. Waarom de Zoon van God mens geworden is. Hoe belangrijk dat voor jou en voor alle mensen is. Als je het niet zo goed meer begrijpt, moet je thuis maar aan je vader en moeder vragen waar het precies over ging.

Ik verkondig jullie het evangelie van Christus vanuit Zondag 14 onder het volgende thema:

 

DE ZOON VAN GOD WORDT MENS OM VOOR MIJ TE STERVEN

 

1.            Zijn  vernedering

2.            Mijn redding

 

1.            Zijn vernedering

 

De  Here Jezus is de Zoon van God. Waar was Hij toen Hij nog geen mens was? Toen Hij nog niet in de buik van moeder Maria groeide? Was Hij er toen nog niet? Zo is het wel met ons. Wij waren er echt niet voordat we in de buik van onze moeder begonnen te groeien. Vaak weten we ook niets van de eerste jaren dat we er wel waren. Dan moeten foto’s of filmpjes je vertellen hoe je er toen uitzag en wat je toen deed. Dan moet je het hebben van de verhalen van je vader en moeder.

Hoe was dat nu met de Here Jezus?  Hij is de Zoon van God. Hij was er al voordat Hij een mens werd. Hoelang was Hij er al? Let op de woorden waarmee terecht antwoord 35 begint: “De eeuwige Zoon van God”. Hij was er als de Zoon van God altijd al. Daaraan zie je dat Hij echt God is. Het is echt heel bijzonder dat God, dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest er altijd al waren en er altijd zullen zijn. Dat is iets wat jij en ik ons niet kunnen indenken. Dat is iets dat ons als mensen echt boven ons verstand uitgaat. Dat God er altijd was, dat Hij niet uit iets ontstaan is. Dat is echt God! Dat laat zien dat Hij zoveel meer en zo anders is dan elk schepsel. De HERE is echt geweldig, Hij is zo groot. Hij alleen!

Christus is de eeuwige Zoon die echt mens geworden is. Je ziet dan ook rond de verwekking van de Here Jezus dat geweldige werk van die Drie-enige God. De Zoon van God is de hemel. Hij krijgt dat alle eer en heeft daar alle heerlijkheid die bij Hem als God hoort. Het is de Vader die de Zoon dan de opdracht geeft om als de Verlosser naar de wereld te gaan. De Zoon zegt in diepe liefde voor Gods uitverkoren kinderen dat Hij dit gaat doen. Het is de Heilige Geest die dan in Maria de Here Jezus verwekt. Zonder een man is het de Geest die zorgt voor nieuw leven in Maria. Je ziet hier weer het onvoorstelbare werk dat God alleen kan doen! De Zoon van God wordt heel echt mens!

Dat  is de eigen keuze van Christus! Probeer je dat eens in te denken. Christus kiest er als de Zoon van God voor om echt mens te worden, om de Verlosser volgens Gods plan te zijn. Dat is geen keus waarmee Hij ergens een sprong in het duister doet. Dat is geen keuze waarbij iemand denkt: laat ik het er maar op wagen. Nee, Christus is God en weet precies wat deze keuze voor Hem zal betekenen. Hij weet wat Hij zal moeten gaan doen als Hij mens wordt. Hij weet hoe onnoemelijk zwaar dat voor Hem gaat worden. Dat er nooit iemand zo zwaar onder door moet dan Hij dat zal moeten. Hij zal mens worden om als mens te sterven voor schuldige mensen terwijl Hij zelf helemaal onschuldig zal zijn.

Daarin ligt dan ook het grote geheim van het komen van de Zoon van God in deze wereld. We lezen daarvan in een heerlijk loflied op de HERE in 1 Tim 3: “En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest. Vs 16

Als  je hier het woord geheimenis hoort, moet je niet denken aan iets vaags. Niet denken aan iets dat maar mysterieus is en waarvan iedereen kan denken wat hij wil. Nee, het is iets zo groot dat wij het niet kunnen vatten en wij zouden het niet kunnen bedenken dat het zo zou gaan. Maar dat mysterie, dat geheim heeft God ons laten zien. Hij heeft het geopenbaard! Het staat ons in de komst van Christus heel duidelijk voor ogen. De Zoon is mens geworden. Heel echt mens. Dat betekende voor Christus echt dat Hij er op achteruit ging. Hij heeft zich in het komen naar de wereld heel echt vernederd. Je vraagt je misschien af waarin dan? Ik noem een paar voorbeelden. Die voorbeelden hebben er alles mee te maken dat Christus mens werd in een wereld waarin de zonde die wij in het paradijs omarmt hebben zo’n geweldige invloed op deze wereld en ons leven hebben. Zonder op de kracht en invloed van de zonde te letten kun je de komst en het werk van de Here Jezus nooit begrijpen. Ga je nooit echt zien wat het mysterie van Zijn komst in de wereld betekent. Dan nu een paar voorbeelden. 

                De Here Jezus wordt geen mens die ook meteen in al de heerlijkheid van Zijn God zijn naar de wereld komt. Hij moet om de Verlosser te kunnen zijn vanaf het begin de last van de schuld en de zonden dragen. Dat betekent dat Hij de eer en de heerlijkheid die Hij als God in de hemel had en ook van mensen en engelen in de hemel kreeg tijdelijk opgaf.  Hij kwam om te dragen, om zo eindeloos die zonden, dat ongeloof en kleingeloof van ons te verdragen. Als Hij mens geworden was en ook meteen alle eer en heerlijkheid op deze wereld wilde hebben als God zou Hij niet verdragen hebben. Dan zou Zijn oordeel zo vernietigend over de wereld zijn gegaan omdat we niet allemaal klaarstonden om Hem met alle eer en liefde en ontzag te verwelkomen. Als de grote Koning.

Nee, de Here Jezus wordt in heel eenvoudige omstandigheden geboren. De koningen van de wereld staan niet klaar om Hem te begroeten en zich aan Hem te onderwerpen. Nee, Zijn leven wordt door koning Herodes bedreigt. Hij moet met Jozef en Maria naar Egypte vluchten. Hij die alle macht en eer verdiend vlucht als een machteloze koning. Zo gaat de Zoon gebukt onder de macht van de zonde en de duivel.

                Wat voor een mens moet de Zoon van God worden om echt de Verlosser te kunnen zijn? Een mens die de gevolgen van de zonden in zijn eigen lichaam zou voelen en dragen. Niet een mens zoals Adam dat was voor de zondeval. Maar een mens die in eigen lichaam zou voelen wat de vreselijke gevolgen van de zonde ook in je lichaam teweeg brengen. Een mens zonder zelf èèn zonden, zonder ooit èèn zonde te hebben gedaan en toch de pijn, de ziekte, de vermoeidheid die het gevolg van de zonde zijn voelt. Hij de Zoon van God moet zich zo vernederen dat hij mens wordt in een lichaam waar de pijn steekt, waar je zo moe bent dat je gewoon niet meer kunt. Een mens zoals alle mensen behalve de zonde. Wat een vernedering voor de Zoon van God.

Als je daar eens over nadenkt zie je echt iets ongelooflijks gebeuren. Dan zie je in de geschiedenis van Christus kerk ook mensen die dat vanuit hun denken over God niet willen aanvaarden. Zo diep kan God zich toch niet vernederen?

Deze  mensen werden in de Oude Kerk doceten genoemd, je komt het later in de tijd van de Reformatie weer tegen bij de Wederdopers. Zij komen dan met de gedachte dat de Zoon van God een schijnlichaam heeft aangenomen en dus ook niet aan het kruis geleden heeft. Dat was maar alsof. Dan zou de Here Jezus alleen maar ons voorbeeld zijn. Dan zou de Here Jezus niet echt geleden hebben. Dat is zo anders als wat we echt in de Bijbel lezen. Daar zie je dat de Zoon van God zo echt en zo diep geleden heeft. Daarvan wordt al gesproken bijvoorbeeld in Psalm 22. Dan gaat het over Christus als de Verlosser en dan lezen dat er met Hem het volgende zal gebeuren:

“Maar ik ben een worm en geen man,

een smaad voor de mensen en veracht door het volk.

 Allen die mij zien, bespotten mij,

zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd:

 Wentel het op de Here – laat die hem verlossen,

hem redden, Hij heeft immers welgevallen aan hem!” vs 7-9

“Want honden hebben mij omringd,

een bende boosdoeners heeft mij omsingeld,

die mijn handen en voeten doorboren.

 Al mijn beenderen kan ik tellen;

zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij.

 Zij verdelen mijn klederen onder elkander

en werpen het lot over mijn gewaad.” Vs 17-19

Dat zie je gebeuren aan het kruis. De Zoon van God wist dat als Hij echt mens werd ook dit deel van Zijn leven op aarde zou zijn en toch kwam Hij. Wat een liefde!

Mensen  zochten soms ook andere uitvluchten om de vernedering van de Zoon van God wat minder te maken. Zo was er in de tijd van de Oude Kerk een man met de naam Apollinaris die zei: De Zoon van God is wel echt mens geworden maar dan gaat het alleen om het lichaam. De ziel is een goddelijke ziel.  Misschien denk je wel waar deden die mensen toen allemaal moeilijk over. Toch zei de kerk in die tijd terecht dat mag je niet leren in de kerk. Dat is echt een verkeerde leer. Waarom? 

Omdat de Zoon van God dan niet echt helemaal mens geworden zou zijn. Iets heel wezenlijks zou er dan aan het mens-zijn van de Here Jezus ontbroken hebben. De Here Jezus moest echt helemaal mens worden met alles wat er bij hoort. Omdat Hij ons hele bestaan dat door de zonde aangetast en verdorven is moest redden. Wij hebben verlossing van alles nodig. Om eens met ziel en lichaam als hele mens verlost door Christus bij de HERE te leven. We zien dat heel duidelijk in het tweede punt.

 

2.            Mijn redding

 

De Zoon van God, Jezus Christus is niet zomaar mens geworden. Luister maar eens naar wat we in Galaten 4 gelezen hebben: “Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,  om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.” Vs 4,5

Zie je het staan! God stuurde Zijn Zoon om mens te worden met het doel dat wij Gods kinderen zouden worden. Het gaat in de komst van Christus om onze redding. Het gaat erom dat Christus kwam om ons vrij te kopen van Gods oordeel en straf. We belijden dat ook zo heel opvallend in de Geloofsbelijdenis van Nicea. Luister maar : “Ter wille van ons mensen  en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden.”

De Zoon van God wordt mens vanaf het allereerste begin. Hij wordt niet bij toverslag zomaar een mens die als volwassene in de wereld verschijnt. Nee, Hij wordt door de Heilige Geest verwekt in Maria. Hij groeit als baby in de buik van moeder Maria.

Waarom? Omdat de Here Jezus de zonde van het begin tot het einde voor wie in Hem gelooft, op Hem bouwt draagt. Hij draagt ook de schuld die ik als klein baby’tje met me meedraag. De schuld die ieder mens na de zondeval van het allereerste begin bij zich heeft.  Jij en ik zijn met schuld geboren. Wij hebben vanaf het eerste begin van ons leven ook bij ons dat we zonde willen doen. Wij worden echt allemaal in zonde ontvangen en geboren.

Wat doet de Zoon van God? Hij komt om echt alle zonden te dragen en daarvoor met Zijn leven te betalen voor wie eigen schuld en zwakheid erkent en daarmee naar God gaat. Hij is geen halve Verlosser die nog schuld op je laat waardoor je dan toch nog weer door God veroordeeld zou worden. Nee, Hij is de Verlosser die vanaf begin tot einde van Zijn leven voor je heel willen lijden. Hij heeft van begin tot einde van Zijn leven in volle gehoorzaamheid en liefde voor Vader in de hemel geleefd en dat wordt op jouw rekening gezet als je je aan Christus toevertrouwt. Juist bij de doop horen we dan allemaal hoe de HERE ons zo wil redden. Juist omdat Jezus Christus als de Verlosser geboren is, is er hoop voor ieder dit zich aan Hem toevertrouwt. Dan mag je weten de zonden van mijn hele leven zijn door mijn God en Verlosser gedragen. Ik mag met moed het leven verder ingaan. In diepe liefde en verbondenheid aan Christus als de Heer van mijn leven.

Juist  dan leer ik vanuit die liefde van Christus vanaf het allereerste begin van Zijn menselijk leven op aarde om echt tegen de zonde in mijn leven te vechten. Dan wil ik dat tot bloedens toe doen omdat ik zie dat die baby man geworden is en toen voor mijn redding aan het kruis Zijn leven, Zijn bloed gegeven heeft. De liefde van de mens Jezus Christus  vanaf de conceptie tot aan Zijn dood. De eeuwige liefde van de Zoon van God leert me dan echt vechten tegen de aantrekkingskracht van de zonden in mijn eigen leven. Als ik weet dat ik zo gauw boos wordt, wil ik steeds weer om de liefde van Christus te bidden. Wil ik steeds weer letten op Zijn geduld met mij om zo ook anderen te benaderen. Ja, maar al die zonden van vroeger dan, van mijn wilde leven in mijn jeugd? Die heb ik mogen brengen met verdriet in mijn hart bij Christus en dan mag ik weten al de zonden van mijn leven vanaf het allereerste begin van mijn leven Zijn door Mijn Verlosser gedragen en betaald tot mijn redding.

Eeuwig dank en eer komt u alleen toe uit mijn leven.

Ik val in aanbidding aan Uw voeten o lieve Here Jezus.

God zij al de eer! 

 

AMEN