Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

De komende weken gaan we het samen hebben over bidden. Bidden we? Wat bidden we? Hoe bidden wij? Wat leert de Here Jezus ons als het om bidden gaat?  Wanneer je dan de zondagen 45-52 weer eens leest en je denkt daarover na dan zijn 6 preken over het gebed eigenlijk zo weinig. Juist het gebed is zo’n belangrijk en onmisbaar deel van het leven als kind van God. Daarom willen we in deze reeks preken ook heel nadrukkelijk aandacht geven aan allerlei praktische zaken die ons gebed raken. Zodat we ook leren om daarover echt ook met elkaar te praten met daarbij onze Bijbel open.

Het is niet voor niets dat het gebed meerdere keren de adem van een leven met de HERE is genoemd. Als we niet bidden dan is er geen leven met de HERE. Zonder gebed zijn we hoe goed we ook vanuit de Bijbel zouden kunnen praten morsdood. Dan zijn de woorden die we over de HERE en Zijn Woord spreken lege woorden. Geloven betekent namelijk leven met God. Het betekent dat er een levende liefdesverhouding met Hem is. Dat kan niet zonder praten met elkaar. Zonder je hulp en je liefde bij de ander te zoeken. Als we niet meer met onze man of vrouw praten maar nog wel onder een dak leven, is onze echte verhouding als man en vrouw heel dicht bij het einde. Dan kan er geen liefde voor elkaar meer groeien. Alleen maar verdere afstand.

Als je dat eens goed bedenkt is wat we in het begin van Zondag 45 heel logisch. In de vraag komt al naar voren dat we het gebed als gelovige heel erg nodig hebben. Het is noodzakelijk.  Bij dat echte geloof hoort dankbaarheid. Dankbaarheid omdat jij als sterfelijk en schuldig mens door de HERE bent opgezocht. Dat Hij jou de weg naar Christus heeft gewezen zodat dood en oordeel er voor jou niet voor altijd zijn. De Here God is naar jou toegekomen met de goede boodschap. Hij zoekt jouw en mijn hart.  Hij heeft uit Zijn hart Zijn  Zoon gegeven om wie tot Christus vlucht vrede en liefde te geven. Om weer in de liefdesband met Hem als Vader te kunnen staan. Daarbij hoort geen stilzwijgen. Daarbij hoort een hartelijke omgang. Iemand die jou zoveel liefde en vrede geeft in een leven dicht bij Hem wil je juist kennen. Je wilt dicht bij Hem zijn. Je wilt steeds weer Zijn stem horen en daarop in liefde reageren. Zonder het gesprek dat je met hem zoekt, raak je uit conditie. Wordt je al kortademiger. Raak je al meer van hem verwijderd en raak je Zijn vrede en liefde kwijt. Wie kind van God wil zijn moet dat gesprek zoeken elke dag van je leven. Lees je Bijbel bid elke dag hoort bij een leven in liefde, eerbied en dankbaarheid voor de Here God. We gaan daarvan iets zien als ik jullie het evangelie van Jezus Christus verkondig onder het volgende thema:

 

BID ZONDER OPHOUDEN

 

  1. Dat is nodig
  2. Dat is goed

 

  1. Dat is nodig

 

 In de inleiding hebben we al belangrijke dingen gezegd waarom bidden nodig is. Toch is het goed om nog even stil te staan wat er uit onderzoeken komt als mensen gevraagd wordt waarom ze eigenlijk bidden. Allerlei onderzoeken in de westerse wereld onder jongeren die zich meelevende christenen noemen laten zien dat bij de meerderheid in hun gebeden er niet meer gevraagd wordt om vergeving van eigen zonden. Dat in die gebeden niet meer eigen schuld beleden wordt. Ze zien God als iemand die helpt, die begrip voor hun omstandigheden heeft, die voor ze klaarstaat om te helpen. In de meeste van deze gebeden komt ook niet meer voor dat er de blijdschap en de verwondering is dat ze vergeving hebben gekregen, dat ze ondanks hunzelf kind van God mogen zijn. Het beeld van God is dat Hij een en al begrip is en dat de vergeving al is gegeven en dit er voor iedereen is en dat je daar niet meer om hoeft te vragen. Het is de God die voor je moet zorgen. Je hebt hulp nodig maar je staat niet tegenover hem als schuldenaar die echt elke dag weer vergeving nodig heeft.

Het is de God die we nodig hebben om te kunnen doen wat wij graag willen. Dan staan mensen ook heel erg open voor een welvaartsevangelie. Wie echt gelooft zal het op deze aarde heel goed gaan. Dat wordt dan het grote doel van je leven en je gebed.

In werkelijkheid gaat je gebed dan zijn doel en echte adres missen. Dan moet de HERE in de eerste plaats naar jou luisteren in plaats van jij en ik eerst naar de HERE. Wat is ons bidden? Waarom is ons bidden zo nodig? Omdat de HERE het gesprek met ons begonnen is en steeds weer begint. Om goed te kunnen bidden is het nodig om eerst goed te luisteren.  Zie ook vr/ant 117

Laten we daar eens samen naar kijken vanuit Gods eigen Woord.

  1. Paradijs. De Here schept in Zijn grootheid de hemel en de aarde. Hij laat zien dat alleen Hij dit kan doen. Toen alleen Hij er was, heeft Hij uit niets het hele heelal gemaakt. Hij is het die als kroon  van Gods schepping gemaakt is. De mens is gemaakt om als kind van God met de HERE als zijn Vader en zijn God om te gaan. De HERE schept de mens niet om het alleen uit te zoeken. Je ziet dat ook al meteen in de Bijbel. De HERE zoekt het gesprek met de mens. Hij laat op de zesde dag aan de mens horen wat de opdracht is die man en vrouw samen krijgen. Hij laat op de zesde dag aan de mens horen dat zij niet van de boom van kennis van goed en waad mogen eten. Wanneer de mens gezondigd heeft en de HERE naar hen toekomt, herkennen ze het geluid van het komen van God. Ze waren er aan gewend om met de HERE te spreken. Om echt beeld van God te zijn heeft de mens in het paradijs het gesprek met de HERE nodig. De mens is geschapen om juist in liefde met de HERE te communiceren.
  2. Zondeval. Dan komt die ellendige zondeval. De zondeval waardoor wij als mensen onszelf in het ongeluk gestort hebben. Ook na de zondeval blijft het ondanks onze schuld niet stil. Wij zouden het liefst als mensen hadden gehad dat de HERE ons niet meer opgezocht had. Dat herinnerde namelijk aan eigen schuld en ongehoorzaamheid. Toch komt de HERE met ons praten en verwacht Hij onze reactie. Hij zoekt adam en eva op die zich verstoppen. Voor Gods ogen blijft niets verborgen. Hij spreekt ons aan. Het meest bijzondere daarbij is dat Hij ondanks het oordeel met Zijn diepe onverklaarbare liefde tot ons komt. Dat Hij daar al aankondigt dat er een blijvend contact tussen Hem en ons als kinderen van God mogelijk is. Dat Hij die Ene zal sturen die dat mogelijk maakt door Zijn leven te geven voor wie in geloof met eigen schuld tot Christus vlucht. Wie gelooft zoekt ook na de zondeval het gesprek met Vader in de hemel. Die wil als arme zondaar Zijn verlossing en hulp van de HERE krijgen en vraagt daarom.
  3. Abraham. Wij als mensen zijn eigenwijs na de zondeval. In de tijd dat abraham leeft is er weer een grote afval bezig. Weer zie je dat het initiatief bij de HERE ligt. Zelfs Abraham was iemand die ook het contact met andere goden zocht. De HERE maakt Zijn Woord waar en zorgt dat er mensen zijn die Hem kennen en weer het contact met hem zoeken als de enig levende God. Abraham leert de liefde en de eerbied voor de HERE. Denk aan dat indrukwekkende gebed dat hij doet als het om de inwoners van Sodom en Gomorra gaat. Abraham komt als kind van God tot hem als Vader en legt zijn hart bij de HERE neer. Steeds weer met liefde en eerbied: “De Here worde toch niet toornig, als ik nog eenmaal spreek; misschien worden er daar tien gevonden.” Gen 18:32   
  4. Jozef en Maria. Als we nu een hele grote stap in de geschiedenis maken komen we bij Jozef en Maria. Dan zie je weer hoe de HERE ons opzoekt en hoe Hij het is die ons kent. Ook in onze kleinheid als mensen. Hij laat horen dat Zijn grote belofte van de Verlosser door Maria in de wereld komt. Zonder het sperma van een man. Dan zoekt de HERE als de liefdevolle Vader Maria en Jozef op om hen daarop op een goede manier voor te bereiden. Om juist ook het gesprek met hen aan te gaan. Om hen tot de gelovige houding te brengen waarin ze steeds weer hun vergeving en hulp bij Hem zoeken.

De HERE komt naar ons toe om ons juist er toe te brengen om als liefhebbende kinderen naar Hem te komen elke dag.  Hij zoekt de levende band elke dag weer door het gesprek met Hem. Door hem zo te erkennen als de enige God en Vader die we als zwakke en zondige mensen elke dag, elk moment nodig hebben. Wij worden geroepen tot het gesprek met de HERE met nog meer kracht omdat Hij zelfs door Christus met ons en tot ons gesproken heeft. In de Zoon kwam Hij zelf op de wereld en dat vraagt van ons de reactie van het dagelijks gebed. Over dat geweldige spreken van God in Christus lezen we in Hebreeën 1 dit:  “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.” 1,2

Leven met de HERE kan niet zonder gebed. Zonder het dagelijks Hem zoeken als onze God, Vader en Verlosser. Dat vraagt van jou en mij ook een bepaalde houding. De houding van eerbied en ontzag. De houding van een kind dat zo naar Vader gaat dat je alleen van Hem kan leren en Hij niet van jou.  

Bij die houding hoort ook dat jij niet bidt om bij andere op te vallen maar dat jij persoonlijk de HERE zoekt. Dat jij met Hem alleen wilt zijn om vertrouwelijk met hem om te gaan. De Here Jezus maakt dat heel duidelijk in het gebedsonderwijs dat Hij in de Bergrede geeft: “En wanneer u ​bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de ​synagogen​ en op de hoeken van de straten te staan ​bidden​ om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u ​bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en ​bid​ tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u ​bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem ​bidt.” Matt 6:5-8

Als we met deze houding bidden elke dag weer dan is het goed. Het gaat dan om het gebed tot de HERE, tot de Vader van de Here Jezus Christus. Het is heel belangrijk om te bedenken dat alleen het gebed dat tot Hem gericht is echt bij Hem aankomt. Alleen dat zijn de gebeden waarvoor Hij door Christus offer voor open staat. We belijden dat in vraag en antwoord 117 zo: “Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door Hem verhoord wordt? Ten eerste dat wij alleen de enige ware God, die Zich in Zijn Woord aan ons geopenbaard heeft, van harte aanroepen om alles wat Hij ons geboden heeft te bidden. “

We mogen dan ons hele leven bij hem brengen. Dan is het goed om te bidden. We letten in het tweede punt nog op het goede van het gebed dat zo tot de HERE komt en wat dat voor ons gebedsleven concreet betekent.  

 

 

  1. Dat is goed

 

Bidden is nodig maar hoe doe je dat? Vanuit de houding dat je weet dat je als zondaar niets verdiend hebt en juist bij Vader uit genade vergeving en leven moet krijgen. Vanuit die houding is het goed om op een paar dingen te letten. Het eerste wat ik daarbij wil noemen is:

Bid ook elke dag persoonlijk.

De meeste van ons hebben thuis leren bidden. Aan tafel samen en misschien ook wel als je naar bed ging en dat je dan met vader of moeder voor je bed knielde en dan zelf een gebedje opzei of zong. Later dat vader en moeder er met je over praatten om ook eigen dingen te gaan noemen om voor te bidden en te danken. Wat is het belangrijk dat we als ouders onze kinderen die persoonlijke, vertrouwelijke omgang met de HERE leren. Als we dat doen, is het natuurlijk ook belangrijk dat we dat zelf doen. Dat het niet alleen woorden zijn die we tot anderen spreken maar dat het ook ons dagelijkse leven is om elke dag de HERE in ons gebed te zoeken. Je komt er achter dat  als je geen kind meer bent maar een tiener en verder naar de volwassenheid groeit het niet altijd makkelijk is om zelf te bidden. Je raakt je kinderlijkheid kwijt en je zit zelf alleen op je kamer. Hoe ga je bidden? Is dat persoonlijke gebed wel zo nodig. Is het niet goed genoeg dat je samen met anderen bij het eten bidt en dat je dan het Onze Vader bidt of een ander vast gebed?

De here jezus maakt heel duidelijk in Mattheus 6 als de leerlingen gebedsonderwijs vragen dat het gebed van ons persoonlijk waar verder niemand bij is nodig en goed is. Op de inhoud van dat gebed komen we in de volgende weken nog uitgebreid terug. Waarom zou je ook persoonlijk elke dag bidden? Laat ik eens een vergelijking gebruiken. Je ontmoet je vader en dan ga ik er vanuit dat je een goede verhouding met hem hebt. Of je ontmoet iemand anders die je goed kent en aan wie je veel te danken hebt. Wat doe je als je samen met die ander in een kamer zit? Blijf je dan stil? Doe je dan alsof die ander er niet is en ga je4 dan zonder iets gezegd te hebben weer weg? Dat zou toch wel heel vreemd zijn. Eigenlijk heel onbeschoft. Dan heb je in feite iemand genegeerd. Dus dat je met die ander praat is nodig en goed. Als je die ander nu elke dag spreekt hoe doe je dat dan?  Wat zou je er van vinden als iemand elke dag wanneer je samen met hem in de kamer zat precies hetzelfde tegen je zei en dan weer wegging? Dan zou je je afvragen of hij of zij niet alleen maar een lesje aan het opzeggen was. Nu weet de HERE gelukkig echt of dat in jouw leven zo is want Hij kent je hart. Maar bedenk wel dat het gevaar bij jezelf heel groot is dat als je altijd dezelfde woorden gebruikt en niets anders de kans groot wordt dat je gebed meer vorm dan inhoud wordt. Dat je het echte contact met je hart met de HERE kwijtraakt.

Wanneer je dus over deze dingen nadenkt en daarbij bedenkt dat de HERE zo ongelooflijk geweldig is en dat het een wonder van genade is dat jij Hem als God en Vader mag kennen  dan ga je zien dat je niet stil kunt blijven. Dat persoonlijk praten met God in diepe eerbied en liefde bij een leven met de HERE hoort.  Hoe leer je dat? In de eerste plaats natuurlijk door steeds weer de HERE te vragen om door de Geest jou te leren van Christus te houden. Dat Hij je leert je schuld en zonden met verdriet daarover voor hem te belijden. Hoe leer je dan verder met de HERE spreken? Dan is het heel belangrijk om elke dag ook op je eigen kamer je Bijbel te pakken. Om een gedeelte te lezen en daarbij bijvoorbeeld je af te vragen: wat zegt de HERE hier over Zichzelf en wat laat Hij mij hier zien. Breng dan de dingen waar je over gelezen hebt ook in je gebed met eigen woorden. Prijs en loof de HERE dan om de grootheid die Hij van Zichzelf daar in de Bijbel heeft laten zien. Denk ook aan wat je die dag gedaan hebt en bid en dank de HERE voor dingen, voor mensen die om jou heen gezegd en gedaan zijn. Denk er over na wat jij gedacht, gedaan en gevoeld heb en bespreek dat in eerbied en liefde met de HERE als je Vader. Zo leer je bidden. Zo leer je elke dag het gesprek aangaan met de HERE die er echt is, die echt bij jou is. Als je alleen op je kamer zit en je gaat lezen uit de Bijbel en je gaat bidden dan is Hij echt heel persoonlijk bij je.   

Hij die zo geweldig is en die voor je gedaan heeft wat niemand ooit kon en zou willen doen, verdiend onze persoonlijk aandacht.  Dat betekent ook dat het nodig is om ons niet te laten afleiden of dat iemand op dit vertrouwelijk gesprek kan inbreken. Hij verdient dan al onze aandacht. Als je gaat bidden dan is het goed en nodig om alleen te zijn. Dus ook zo dat onze telefoon, onze mobiel, onze tablet op stil staat. Geen onnodige piepjes en geluiden die ons eigenlijk weer oproepen om naar een ander te luisteren terwijl we praten met hem die ons alleen vergeving en echt toekomst kan geven. Hij die recht heeft op ons hele leven. De enige die ons ook een goed leven kan geven en ons kan laten zien wat het doel van ons leven is waarbij we echt tot ons doel komen. Ondanks onze opstand tegen Hem wil Hij ons terugbrengen op de goede weg. De weg die Christus is. Laten we dan in liefde elk dag bij hem als de Vader ons leven zoeken. Elke dag ook persoonlijk het gesprek met hem. Daarbij speelt dan het Onze Vader dat Christus ons leert een bijzondere rol. We kijken daarna volgende week verder en gaan dan vanuit het Woord ook verder met praktisch gebedsonderwijs.  Laten we ook dan weer komen luisteren om juist in liefde met nog meer kracht het dagelijkse gesprek met de Here God als onze Vader te hebben.

 

AMEN