WET OF EVANGELIE?

 

Ik kreeg de vraag voorgelegd hoe het zit met de verhouding tussen wet en evangelie. Op een andere manier als ik het nu zeg. Jonge mensen vroegen mij of Gods geboden of Zijn wet wel bij de goede boodschap van Christus horen. Ze hadden op internet meerdere filmpjes bekeken van voorgangers die heel stellig zeiden dat het bij de geboden om oordeel en verplichting gaat en dat het daarom niet bij de blijde boodschap van Christus hoort. Als het om de wet gaat, als het om oordeel gaat, zouden we niet met het evangelie van Christus te maken hebben.  In filmpjes op internet worden deze dingen gezegd. Is wat mensen daaruit oppikken echt zo? Hierover enkele korte opmerkingen.

 

Gods goede boodschap klinkt na de zondeval over de wereld. Er klinkt de boodschap van redding. Die redding is nodig omdat wij als mensen bij de zondeval Gods goede gebod overtreden hebben. De HEERE heeft in Genesis 2 tegen Adam gezegd dat er niet gegeten mocht worden van de boom van kennis van goed en kwaad. Als dat toch gedaan wordt door de mens zal de dood in de wereld komen. Dan vervreemdt de mens zich van God. Hier zie je al dat God met Zijn gebod komt. Zijn wet die goed en heilig is. Dat laatste lees je ook in Romeinen 7: “Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet! Maar de zonde heeft – opdat zij als zonde zichtbaar zou worden – door het goede voor mij de dood teweeggebracht, opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn.” vs 12,13

De HEERE zoekt met Zijn onverdiende genade de mens, ons weer op. Dan klinkt dat heerlijke evangelie. De HEERE zelf zal voor de Redder zorgen die we zo nodig hebben. Het is Zijn initiatief. Hij belooft Jezus Christus die ook gekomen is. Hij belooft Hem die de straf die er op de zonde staat, zal dragen. Die in de plaats van wie bij Christus zijn of haar leven zoekt, Gods oordeel over hun zonden zal ondergaan en daarmee hen daarvan verlost. Zodat ze weer in vrede met God als hun Vader kunnen leven. Hij verlost en pleit voor wie bij Hem vergeving zoekt. Hij geeft wie zo leven een eeuwig prachtig toekomst. Gods genade schittert. Dat evangelie mag en moet met de oproep om te geloven en je te bekeren gebracht worden. Juist die oproep om te geloven en je te bekeren hoort bij het echte evangelie. Dat lees je bijvoorbeeld als we in Handelingen 2 lezen: “Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.” vs 36-39

Wat zie je daar en op heel veel plaatsen in de Bijbel? Dat Gods geboden, dat Gods wet, dat ook Gods oordeel bij het evangelie horen!  Zonder dit klinkt niet het echte evangelie. Zonder dit wordt de echte Christus ons niet voor ogen geschilderd.

Dit betekent o.a. dat je in de verkondiging van het evangelie, dat je in gesprekken met mensen nooit de wet op zichzelf moet laten staan. Alsof de HEERE in Zijn wet en geboden alleen maar als de strenge Rechter naar ons toekomt. Dat is niet zo! Gods oproep tot bekering, de oproep van de profeten in het Oude Testament om terug te keren naar een leven volgens Gods geboden, hun aanzeggen van het oordeel was er altijd op gericht om mensen bij de HEERE te brengen. Om ze te bewegen tot het vragen om vergeving en zo te delen in die vergeving die Christus verdiend heeft. Ook het Oude Testament hoort bij het evangelie als daar de diepe klanken van oordeel klinken. Het zijn oproepen om terug te keren tot God, tot de vrede met Hem. Zelfs als het onder Gods volk al heel erg geworden is. Jeremia roept in een verschrikkelijke situatie onder Gods volk op tot bekering. Hij spreekt over Gods oordeel heel indringend. Zelfs dan hoor je nog dat als het volk zich bekeert de ballingschap niet zal komen, dat de tempel zal blijven staan en dat de stad Jeruzalem gespaard zal worden en door de poorten de koningen uit het huis van David zullen blijven lopen.

Gods wet en het oordeel dat daarin meekomt wanneer wij als mensen ons van Gods geboden, van Zijn goede wil afwenden, hoort bij het echte evangelie.  Het laat ons zien hoe nodig we Christus hebben. Het laat ook zien dat we Hem elke dag nodig hebben. Gods geboden laten ons zien dat we elke dag weer tegen Zijn liefde en de liefde voor de naasten zondigen. Dat we daarom Christus en de vergeving die Hij verdiend heeft elke dag nodig hebben. Dat leert ons om niet op onszelf en ons eigen leven te gaan vertrouwen. Dat hebben we nodig om Christus in liefde te blijven zoeken als onze Verlosser en Heer. In de wet van God komt de HEERE niet met een andere boodschap en met een ander gezicht naar ons toe als dat Hij dat in Christus doet. Wie geen zonden belijdt, wie niet worstelt met eigen overtredingen van Gods geboden, wie een leven leidt volgens eigen verlangens krijgt met de toorn van het Lam te maken. Zie Openbaring 6:16,17

Ik wil hierbij nog een opmerking maken. Dat is dat Gods wet geen enkele beperking aan het evangelie oplegt. Dat Gods wet op geen enkele manier het aanbieden van Gods belofte, van Christus aan wie het evangelie horen beperkt of in de weg staat. Waar het evangelie klinkt wordt Christus als Verlosser aangeboden aan iedereen die het hoort. Ook aan mensen zoals die misdadiger aan het kruis. Ook aan hoeren en tollenaars. Niemand uitgezonderd. Steeds weer met die indringende oproep tot geloof en bekering. Het geloof en de bekering die God om Christus door Zijn Geest wil geven. Om in liefde met God verbonden te zijn en daarom juist Gods wil te willen doen. Om volgens Gods wil Hem lief te hebben en de naaste. Wie dat niet wil, wie met zijn of haar hart daar tegenin leeft, staat buiten de verlossing. Die ligt nog onder Gods oordeel. Dat moet duidelijk zijn

Waarom? Omdat we anders die zachte heelmeesters zijn die stinkende wonden maken. Dan misleiden we mensen. Dan zouden we mensen in valse gerustheid laten leven. Je zou in Christus kunnen geloven en met je hart toch tegen Gods geboden in kunnen leven. Zo dacht het volk Israël vaak. Juist dan kwam de HEERE door de profeten met Zijn waarschuwingen, met Zijn oproep tot bekering. Omdat Hij zoveel van Zijn volk houdt. Ook Paulus krijgt met dit soort gedachten te doen. Dan laat de Geest hem zeggen: “Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt?  Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.” Romeinen 6:1-4

Wie Gods wet gebruikt om te zeggen dat hij of zij het wel aardig doet en dus ook wel een beetje de verlossing verdiend heeft, kent het echte evangelie niet.

Wie zegt dat je eerst een bepaald niveau van leven volgens Gods wet moet hebben bereikt om tot Christus te gaan, kent het echte evangelie niet.

Wie zegt dat je eerst een bijzondere ervaring moet hebben gehad om tot Christus als je Verlosser te mogen gaan, kent het echte evangelie niet.

Wie zegt dat de wet alleen verdoemt en als je ziet hoe slecht je bent je nog niet tot Christus mag vluchten, kent het echte evangelie niet.

Christus roept ieder op om tot Hem te komen. Juist om vergeving te vragen en voor Hem te leven. Dan leren we onze schuld en zonden kennen in de spiegel van Gods wet en Zijn liefde. Met het doel om naar Christus te gaan.

Het echte evangelie is het evangelie waarin Gods wet en geboden als de wet en de geboden van God als liefhebbende Vader tot ons komen. Wet en evangelie horen bij elkaar. Ze komen van de ene God. De HEERE is zoals Hij zich in evangelie en wet laat zien. De HEERE is de God die een is en die nooit een masker op heeft waardoor Hij anders lijkt als in werkelijkheid is.

De wet is geen hek dat mensen tegenhoudt om tot Christus te komen. De wet is Gods goede wil.  Christus wil ons de Geest geven om van Gods wet te houden. Om al meer te veranderen volgens Gods wet. Bijvoorbeeld de Psalmen 19 en 119 laten ons zien hoe goed Gods wet is. Dat Gods reden tot grote blijdschap in het leven van Gods kinderen.

Laten wet en evangelie nooit van elkaar scheiden. Dat geeft alleen maar ongelukken en houdt mensen alleen maar bij de echte Christus weg.

 

 

Twee artikelen die ik eerder schreef over zaken rond wet en evangelie kun je vinden op:

 

https://www.evangeliebelijden.nl/cursussen/aantekeningen-begeleiding-studenten/wet-en-evangelie

 

https://www.evangeliebelijden.nl/cursussen/aantekeningen-begeleiding-studenten/de-liefde-als-vervulling-van-de-wet