ACTUELE PREEK UIT 2005

 

Op mijn computer kwam ik mijn intredepreek  van 2005 voor Dronten tegen. Toen ik die na bijna 13 jaar weer eens las viel mij op hoe in deze preek de dingen die nu in het kerkelijke leven spelen zo duidelijk naar voren komen. het gaat over de duidelijkheid van de Schrift. het gaat over de discussie die nu op de synode van de GKV tot besluiten leiden waar toen als niet Schriftuurlijk naar gewezen wordt. Juist omdat je hieraan vasthoudt moet je 10 jaar later weg. Je past met zo'n prediking niet meer in de kerken die je zo liefhebt. Het is goed om dit weer eens na te lezen en koers te houden omdat Gods Woord duidelijk is. De stem van die HERE klinkt helder en geeft wie naar hem luistert juist helder inzicht. Ik hoop dat er nog mensen zijn die ook nu iets aan deze preek hebben waarin vanuit he Woord het evangelie toen verkondigd is.    

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum/Zegengroet

Ps 131

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 119:129-136

                       Amos 7:10-17

Ps 12: 1,4,5

Schriftlezing: Lukas 24:36-49

Ps 19:4,5

Tekst: Psalm 119:130

Preek

Ps 111:4,6

Geloofsbelydenis

Dankgebed

Kollekte

Ps 119:40,43

Zegen

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van de Here: Jesus Christus

 

Wij mogen gemeente van Christus in deze wereld zijn. Concreet in Nederland, in Dronten in het jaar 2005. De HERE heeft ons vandaag door Zijn roeping aan elkaar als gemeente en predikant  verbonden. Het is heel belangrijk om steeds weer te zien dat het  om Gods roeping gaat en niet om een of andere nieuwe uitdaging die we in ons leven gezocht hebben. Het is zo belangrijk om te zien dat de HERE roept juist in een tijd dat zowel in de wereld als in de kerk veel mensen zich verwart voelen. Velen worden door de tijdgeest van gevoel en ervaring overweldigt. We leven in een tijd waarin gevoel en ­ervaring de boventoon voeren en een zogenaamd authentieke ervaring of gevoel de waarheid is of word. Ook onder vele christenen is dit zo. Een paar weken geleden zei iemand tegen mij dat het toch heel belangrijk is dat je in het gebed ervaart dat God met jou praat. Dat jij werkelijk voelt en hoort dat de HERE dan dingen tegen je zegt. Dat is toch iets dat jou verder brengt dan het lezen van de Bijbel. Die persoon vertelde daarbij dat hy altijd nog vragen had over het punt dat de mensen op aarde zoveel ellende veroorzaken. In het gebed had de HERE nou aan hem duidelijk gemaakt dat Hij bij de schepping van de mens toch een foutje had gemaakt.

‘n Ander voorbeeld konden we een paar weken in de krant lezen. Toen was daar een

uitspraak van een predikant die erop reageerde dat een kerkenraad had uitgesproken dat  mensen van hetzelfde geslacht niet als getrouwden mogen samenleven. Hij zei volgens de krant dat dit de weg van het wetticisme was en wij zo niet verder komen. Het zou er om gaan dat we op Christus hopen. Is het zo dat de prediking de weg van de ervaring met Jesus moet wijzen en dat dit dan tegenover 'n leven volgens Gods duidelijke wil staat? Is 'n predikant dienaar van het Woord als hij dat aan de gemeente verkondigt? Is dat het evangelie wat ik u in de tijd die de HERE ons samen geeft moet brengen? Als verkondiger van het evangelie zal ik juist dienaar van het Goddelijke Woord, dienaar van die HERE moeten zijn. Geen dienaar van wat mensen willen en denken maar dienaar van Gods woorden en daarom ook van Zijn wil. Dan is Gods Woord ook normatief voor onze gevoelens en ervaring. Zo komt Christus zelf dan naar ons toe. Wij hebben voor ons hele leven de opening van Gods woorden nodig. Wij zien dat als ik aan jullie het evangelie van Christus vanuit Ps 119:130 onder het volgende thema verkondig:

 

DE OPENING VAN GODS WOORDEN IS ONMISBAAR VOOR ONS LEVEN

 

  1. Dat geeft licht
  2. Dat geeft inzicht

 

  1. Dat geeft licht

 

Psalm 119 is een loflied op Gods Woord. Op Zijn heerlijke wet. Wanneer wij in deze Psalm van Gods wet en Zijn getuigenissen lezen, moeten we goed onthouden dat het dan niet alleen om wetten en voorschriften gaat. Het gaat dan om het hele Woord van God zoals de dichter van deze Psalm het gekend heeft. Het gaat dan ook om de grote daden van de HERE in de geschiedenis. De HERE laat Zich kennen, openbaart Zich door wat Hij doet en gedaan heeft en doordat Hij Zijn wil voor ons leven aan ons bekendmaakt.

Ook de mensen in de kerk, ook zij die Zijn Woord en wil kennen zijn altijd weer geneigd om hun eigen weg door het leven te gaan. Om bij de woorden van God en daardoor bij de HERE zelf weg te dwalen. De dichter van Psalm 119 weet dat heel goed. Twee voorbeelden daarvan zijn:

"Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik Uw Woord." Vs 67

"Ik heb gedwaald als een verloren schaap, zoek uw knecht, want uw geboden vergeet ik niet."Vs 176

De Heilige Geest komt in Psalm 119 steeds weer met de boodschap dat jij en ook ik steeds weer naar Gods Woord, naar Zijn wet, naar Zijn evangelie moeten terug gaan. Dan staat de wet van God, Zijn wil ook nooit tegenover het evangelie, tegenover het leven in hoop en in liefde voor Christus. Wij zien het heel duidelijk in Lukas 3:18. In het gedeelte daarvoor komt Johannes de Doper met indringende vermaningen tot het volk en roept met diepe ernst op tot concrete bekering. Dan lezen we in Luk 3: 18: "Met nog vele andere vermaningen bracht hy het volk: het evangelie."   .

Het terugroepen naar het Woord van God is niet een of andere afstandelijke en koude bezigheid waarbij jij als mens buiten schot zou blijven. Wat gebeurd er wanneer wij in de Bijbel lezen, wanneer wij naar de verkondiging van Gods Woord luisteren? Dan komt de stem van de HERE, onze Vader tot ons. Dan praat Hij persoonlijk met jou. Juist daarom is het zo belangrijk dat de woorden van God voor ons open gaan. Het is voor ons zo belangrijk dat de Bijbel voor jou en mij geen gesloten boek blijft. De Bijbel is niet een of ander geheimboek waarvoor we een geheime code nodig hebben om te kunnen begrijpen wat erin staat. Het is belangrijk dat wij in ons leven Gods Woord lezen, dat wij trouw komen luisteren naar de verkondiging van het evangelie waar Gods woorden worden geopend. Juist dat is de inhoud van de opdracht die een predikant in de gemeente gekregen heeft waar de HERE hem geroepen heeft. Dat mag u van mij als dienaar van het Woord verwachten. Waarom is die opening van Gods woorden voor ons zo belangrijk? Omdat wij door onze eigen schuld in de duisternis leven. Wij hebben na de zondeval geen aanvoeling voor het leven met de HERE, het werkelijke goede leven meer. Het is duisternis rondom ons en in ons eigen hart. Wij hebben Gods woorden nodig om te zien wat werkelijk goed is, om te zien wat het pad van God, het pad van de Verlosser Jezus Christus is. Zonder Gods woorden is er voor ons geen pad uit die duisternis, is er geen licht om onszelf te leren kennen, om naar Christus als de drager van mijn zonden te vluchten, om de wil van God te leren kennen. Hierop wijst de Heilige Geest als Hij in 2 Petr 1: 19 zegt: "En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en u doet wel, er acht op te geven als op een lamp,  die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten." Als wij op de woorden van God letten en vanuit de liefde van Christus die woorden lezen, gaat er voor ons een wereld open. Dan zien we hoe de HERE Zijn woorden waarmaakt. Dan zien wij dat Hij God is, dat Hij de almachtige en liefdevolle Vader van Zijn kinderen is. Dan zien jij hoe die HERE al vlak na die zondeval door het hele Ou Testament heen de Verlosser belooft.  Dan zien wij dat het werkelijk de HERE is die in die Bijbel spreekt en de Bijbel niet het resultaat van godsdienstige verwachtingen en theologie van mensen is. De Here Jezus zelf laat ons dat zien wanneer Hij na Zijn opstanding uit de dood het Oude Testament voor Zijn leerlingen opent. Hij neemt met hen dan de Bijbel door en laat hen zien hoe de HERE al in het Oude Testament gezegd heeft dat de Verlosser zal komen om in de plaats van de gelovigen te lijden en dat Hij weer uit de dood zal opstaan. Wij hebben het in Luk 24 zo gelezen: "Hij zei tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden, en ten derden dage opstaan uit de doden". Vs 44-46

‘n Belangrijk onderscheid tussen een ware gelovige en iemand die dat niet is, is dat de gelovige wil dat Gods woorden in en voor zijn leven opengaan. Hij zoekt dat, hij wil juist de betekenis van Gods woorden verstaan ook voor zijn eigen leven. Hij bidt daarom. Ook als dat zijn gevoelens, zijn leven, zijn ervaringen, zijn standpunten onder scherpe kritiek stelt. Hij wil zijn leven juist volgens de woorden van zijn hemelse Vader veranderen. Onder het verbondsvolk waren er ook in de tijd van Ps 119  die dat niet willen. Zij kennen de wil van God maar willen dat naast zich neerleggen, zij willen zichzelf en eigen zondige gevoelens en  daden niet verloochenen. Daartegen loopt de dichter van onze Psalm ook aan. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

"Verontwaardiging greep mij aan vanwege de goddelozen, die uw wet verlaten." Vs 53

"Mijn ijver verteert mij, omdat mijn tegenstanders uw woorden vergeten." Vs 139

"Zie ik afvalligen, dan voel ik afschuw, daar zij uw woord niet onderhouden." Vs 158

Hoe erg is het voor Gods kind om te zien dat mensen om hem heen, ook in de kerk niet meer volgens de duidelijke wil van de HERE willen leven. Dat mensen om jou heen niet meer aan de waarheid van het evangelie als de waarheid willen vasthouden en daaruit willen leven. Hoe intens is het verdriet als jij dat om jou heen ziet gebeuren: "Mijn ogen vloeien als waterbeken, omdat men uw wet niet onderhoudt." Vs 136

Wij mogen bij het licht van Gods Woord leven. U mag verwachten dat ik als predikant juist dat licht over en voor u zal laten schijnen. Het is dat Woord dat voor ons inzicht geeft. het is dat Woord dat de Heilige Geest daarvoor in jouw leven wil gebruiken. Wij letten daarop in het tweede punt.

 

  1. Dat geeft inzicht

 

Wij hebben het licht van Gods wijsheid nodig. Dat licht geeft namelijk het inzicht dat we niet kunnen missen. Dat inzicht dat wij niet van onszelf hebben. Dat inzicht wat we nodig hebben om te kunnen onderscheiden, om in allerlei verwarring te zien wat de weg van Christus is. Wij lezen daarvan in onze tekst: "het geeft de onverstandig en inzicht."

Wie zijn nou die onverstandigen? Dat zijn de mensen die niet in het lezen en verstaan van Gods woorden geoefend zijn. Het zijn de mensen die nog nie veel kennis van Gods woorden hebben. De ongeoefenden, de eenvoudigen kunnen werkelijk inzicht krijgen. Het is niet zo dat we in de kerk de verdeling tussen de geleerden, de theologen en de gewone gemeenteleden mogen maken en dan zeggen dat we de theologen moeten volgen omdat zij er verstand van hebben. Nee, wie in diepe eerbied Gods woorden leest, krijgt inzicht. Die leert onderscheiden tussen de waarheid en de leugen. Die leert zien dat leven in diepe liefde en afhankelijkheid van Christus nooit tegenover het leven volgens de geboden van Christus, de wil van de Vader staat. Ware theologie, ware Godskennis is dat jij met de HERE volgens Zijn Woord leeft, jou ook aan Zijn wil onderwerpt! Als die onderwerping jou zo zeer doet en jou zo zwaar valt mag jij juist op Christus hopen. Mag jij juist bij Hem vergeving ontvangen en ook van op het gebed de kracht ontvangen om jou zelf te verloochenen en van Hem ware troost ontvangen. De meest geëerde theoloog die niet vanuit de eenvoudige onderwerping en liefde voor Gods onfeilbare woord leeft en leert, heeft minder inzicht als de meest eenvoudige gelovige die in liefde voor Christus steeds weer de wil van Vader zoekt volgens Zijn Woord. De Heilige Geest brengt dat in onze Psalm"door de dichter o.a. zo onder woorden: Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking." Vs 99

We hebben deze dingen ook in Amos 7 gezien. Het 10 stammenrijk leeft al jaren en jaren bij een valse godsdienst. Ze eren de HERE op een manier zoals de HERE dat niet wil hebben. Zo ontstaat er in het 10 stammenrijk bedrieglijke kennis van de HERE. Het is dan Amos die dat in de naam van de HERE scherp aanspreekt. Die het volk tot leven en ook een eredienst overeenkomstig het Woord van de HERE terugroept. Zij moeten zich bekeren. De hoge heren in Israel en vooral de koning voelen het optreden van Amos als een bedreiging van zijn macht. Hoe kan zo'n eenvoudige boer hem en zijn staatsgodsdienst bestraffen?! Dan komt dat machtige en eenvoudige antwoord uit de mond van Amos: "Maar de HERE nam mij achter de schapen vandaan, en de HERE zei tot mij, profeteer tegen mijn volk Israel." Vs 15. Het gaat in ons leven om de eenvoudige trouw en het eerbiedig luisteren naar het Woord van de HERE.

De dichter van onze Psalm belijdt dat hij van zichzelf onverstandig is, dat hij nodig heeft om leerling van de HERE te zijn.  Om van de HERE de wijsheid te ontvangen om het ware inzicht te ontvangen, om te kunnen onderscheiden. Bij hem is er een groot verlangen om door de kennis van de HERE, om zo door Christus zelf geleerd te worden. Wij lezen  dat verlangen o.a. in vs 131: "Ik doe mijn mond wijd open en hijg, want ik verlang naar uw geboden." Om werkelijk in jouw leven te kunnen onderscheiden, om werkelijk Gods weg in jou leven te zien hebben jij en ik Gods woorden, Zijn geboden nodig. Wij hebben Christus nodig bij wie wij de liefde voor de HERE en Zijn wil leren kennen. Wij hebben Hem nodig om het ware, het eeuwige leven te kennen. Christus die Zijn leven in de plaats van de gelovigen gegeven heeft, die in hun plaats de eeuwige straf, het leven voor altijd in de hel weggedragen heeft, zegt zelf: "Dit is nu het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt." Joh 17:3

Dat kennen van God en van de Verlosser Jezus Christus staat nooit tegenover de wil van God zoals Hij die wil in de Bijbel, Zijn Woord geopenbaard heeft. Wie zegt dat hij op Jezus hoopt en Hem kent maar dingen leert en doet die tegen de woorden van God in de Bijbel ingaan en dat verdedigt, kent Hem niet werkelijk. De Here Jezus maakt dat heel duidelijk in Mattheus5: 17,19:

"Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden maar om te vervullen.            Wie dan een van de kleinste van deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen."

Broeders en zusters,jongens en meisjes er komt in onze tijd heel veel op jou af.  Je word door informatie overspoelt. Wij zijn geneigd om daaruit te halen wat ons aanstaat en dan te leven op een manier die voor ons goed voelt. Dan moeten mensen niet komen en ook ambtsdragers er niet mee aankomen dat het zo niet mag. Wij willen vaak volgens onze eigen inzichten en gevoelens leven en niet volgens het inzicht van God. Niet volgens de waarheid. Dat is ook een kenmerk van het leven in de tijd na de hemelvaart van Christus. Wij lezen daarvan in 1 Tim 4 en herkennen het in onze tijd: "Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen binnenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren." V s 3,4

Broeders en zusters, jongens en meisjes laten wij niet op ons eigen inzicht en ons eigen gevoelens vertrouwen maar samen als predikant en gemeente en in ons persoonlijke leven niets anders dan leerlingen van de HERE, van Christus willen zijn. Ons steeds weer bekeren als de HERE ons aan onze zonden en zondige inzichten en gevoelens ontdekt. Dan zie je jouw eigen onverstand en leer jij in diepe afhankelijkheid van Christus samen met de dichter van onze Psalm bidden: "Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwen de wonderen uit uw wet. . . .. Geef mij verstand, dan zal ik uw wet bewaren, en haar van ganser harte onderhouden. " vs 18,34

Laat dat gebed er steeds in ons leven zijn. Dan blijven wij ons leven lang leerlingen van Christus die door de Heilige Geest zichzelf willen verloochenen en in liefde voor de HERE willen groeien. Al meer met Christus samengroeien. Dan leert de Geest door het Woord om geen dienaars van ons verstand en ons gevoelens, van de tijdsgeest te zijn maar van Christus en Zijn Woord. Dan is het leven goed. U mag van de predikant verlangen dat hij dienaar van het Woord is. Wees jij dan een mens die door het Woord en de verkondiging van het Woord volgeling van Christus volgens Zijn Woord wil zijn. Wie dat niet wil zijn, wie zich niet door Christus laat gezeggen, de gemeente die dat niet wil doen, de predikant die dat niet doet leeft niet met Christus en niet op Gods pad van verlossing. Wij hebben het Woord van de HERE  nodig om tot eer van de HERE te leven. Om te zien wat de werkelijkheid is. Laten we in de tijd die de HERE ons samen geeft werkelijk luisteren naar Gods woorden en in liefde voor de HERE onszelf verloochenen en bij de HERE ons leven zoeken en vinden. Dan gaan we samen een goede tijd hebben onder Gods zegen!

 

AMEN