DE SCHEPPER IS GOD!

 

In het RD van zaterdag 12 oktober 2019 schreef Pieter Rouwendaal  over het probleem van de evolutietheorie. De belangrijkste stelling was dat het niet zo kan zijn dat de HERE als de betrouwbare God tegenstrijdig is in Zijn openbaringsbronnen. Het kan niet zo zijn dat Gods Woord in de Schrift strijdt met wat Hij vanuit de natuur als Zijn werk naar ons laat toekomen. Dat geeft volgens hem de mogelijkheid om als we de evolutietheorie niet kunnen weerleggen naar de uitleg van de Schrift te kijken. Om te gaan onderzoeken of we de Schrift niet anders moeten lezen dan we tot nu toe gedaan hebben. Het kan namelijk niet zo zijn dat  HEERE met twee verschillende geluiden naar ons toekomt. Om een misverstand te voorkomen: Natuurlijk moet je altijd weer kritisch naar jezelf kijken of je de Schrift wel goed leest. Altijd is het nodig om in het licht van Gods Woord zelf je op dit punt biddend te beproeven. Toch er iets wat bij de hele redenering van Rouwendaal en veel anderen dat buiten de aandacht blijft. Daar wil ik nu aandacht voor vragen.

 

 God doet wonderen!

 

Er gebeuren allerlei dingen op deze wereld die eigenlijk altijd weer op dezelfde manier gebeuren. Alles is geen onberekenbare toeval.  Hoe komt dat?

De reden daarvoor is dat de Schepper van alle dingen zelf besloten heeft hoe allerlei dingen in de schepping moeten gaan verlopen. Het zijn Zijn besluiten die er voor zorgen dat we op aarde  kunnen rekenen en berekenen. Hij heeft er voor gezorgd dat we ook naar de toekomst kunnen kijken en plannen kunnen maken.

Een mooi voorbeeld van een besluit van God waardoor wij kunnen berekenen en er rekening  mee kunnen houden hoe dingen gaan, is wat er op de vierde scheppingsdag gebeurd is. We lezen daarvan in Gen 1: "En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren! En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo.” Vs 14,15  

Als je bedenkt dat  zonder Gods besluit er geen licht was en er geen afwisseling van dag en nacht was. Als je je bedenkt dat zonder het besluit van de Schepper er geen zon, maan en sterren zouden zijn, ga je ook zien dat Hij het over de natuurwetten en wat Hij verder geschapen heeft, te zeggen heeft.

De HERE  kan dan ook ingrijpen. Hij staat  boven de natuurwetten die Hij gemaakt heeft. Als het nodig is en als Hij het wil kan het ook anders gebeuren. Niet de zon en de maan en sterren maken de dienst uit. Dat doet de Schepper van alle dingen zoals Hij het wil.  Op een prachtige manier lezen we dat in Jesaja 40:  “Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de ​Heilige. Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het Die hun ​leger​ voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht;  er ontbreekt er niet één.” vs 25,26

Het is de HEERE die wanneer Hij het wil de dag langer maakt, die wanneer Hij het wil de tijd terugzet.  Denk aan wat we lezen in Jozua 10 waar Jozua erom vraagt om de dag langer te maken zodat de vijand helemaal verslagen kan worden. De HEERE doet dat zonder dat het dramatische gevolgen voor de schepping heeft. Dat komt omdat Hij de Schepper van alle dingen is en alles in Zijn hand houdt.  Dat de tijd op een bepaald moment in de geschiedenis teruggegaan is,  lezen we als de HEERE koning  Hizkia een teken geeft dat Hij zijn gebed om genezing verhoord heeft. Het teken dat de schaduw op de zonnewijzer 10 treden terug zal gaan om te laten zien dat God Zijn belofte om Hizkia nog 15 levensjaren te geven echt zal uitvoeren.  De HEERE is het die over leven en dood beschikt. Hij is het die heel de schepping in Zijn hand heeft. Ook als wij daarvoor geen verklaring uit de schepping zelf kunnen vinden.

Het is belangrijk om te zien dat de natuurwetten besluiten van de HEERE zijn. Zo houdt Hij Zijn schepping in stand en maakt het voor ons mogelijk om dingen te ontdekken en goed te kunnen leven. Dat is de gewone gang van zaken. Daarbij moeten wij goed bedenken dat de HEERE geen slaaf van die natuurwetten is. Hij staat er als de enige God en Schepper boven. Hij is meer dan Zijn schepping. Hij kan ook meer dan de mogelijkheden die er in de schepping liggen. Het is zo belangrijk om dat te zien en te geloven. O.a. ook in het denken en spreken over schepping en evolutie.  

Het is een wonder wanneer de HERE boven de natuurwetten uit ingrijpt in Zijn schepping. We hebben hiervan in het bovenstaande een paar voorbeelden gezien. Je kunt hier o.a. ook denken aan de maagdelijke geboorte van de Here Jezus en aan Zijn opstanding uit de dood en Zijn hemelvaart.  Het is wel de vraag of  er alleen van een wonder sprake is als de HERE boven de natuurwetten uit ingrijpt.  Dan komen we namelijk weer op het punt dat  zolang  wij iets niet kunnen verklaren er plaats is voor Gods ingrijpen zou zijn en als we het niet kunnen verklaren het eigenlijk niet met de HEERE te maken zou hebben. We moeten blijven belijden dat Gods hand er is in alles wat gebeurt. Hij doet het volgens de door Hem geschapen natuurwetten en ook door een ingrijpen boven de natuurwetten uit.  

 

 Conclusie voor het debat over de evolutietheorie

 De HEERE is meer dan wat volgens scheppingsmogelijkheden kan. Hij doet ook dingen die boven ons verstand en onderzoeken uitgaan. Wanneer je dat ziet, moeten we  de schepping niet in onze gebrekkige theorieën willen plaatsen. Dan is het tijd om vol verwondering en dank de HEERE te geloven op Zijn Woord. Hij heeft het anders gedaan dan wij ons vanuit de schepping  kunnen voorstellen. Zo groot is God.

Er staat dus nogal wat op het spel.Dit maakt duidelijk dat de weg niet doodloopt als wij dingen niet kunnen verklaren vanuit wat we in de schepping vinden. De heer Rouwendaal meent dat we dat wel moeten doen. Hij schrijft daarover onder andere dit: “Toch moeten we mijns inziens deze weg weg proberen te gaan. Want als beide routes dood blijken te lopen, moeten we een God aanvaarden wiens werken strijdig zijn met Zijn Woord. Dan valt niet allereerst de scheppingsleer om, maar de Godsleer en daarmee de hele christelijke theologie. Er staat dus nogal wat op het spel.”

Dat er veel op het spel staat is duidelijk. De weg die Rouwendaal wijst is die van het rationalisme en het empirisme. Dat betekent dat het volgens ons verstand en volgens onze ervaringen moet kloppen. Eigenlijk is er geen plaats voor de HEERE die meer die het anders kan doen dan dat  het volgens scheppingsmogelijkheden kan. Het is waar dat hier de Godsleer op het spel staat en de hele christelijke theologie. De grote vraag is: Wie is de HEERE? Erkennen we Hem volgens Zijn Woord ook als Hij laat zien dat Hij als de Schepper God is? Dat Hij dingen doet die wij niet kunnen bedenken vanuit de schepping. Dit raakt de Godsleer maar ook de leer van de verlossing en de leer van de Geest en zoveel meer. Laten we ook als het om de schepping gaat de HEERE God laten en Hem geloven op Zijn Woord. Zijn wijsheid gaat die van ons ver te boven. Gelukkig maar.    

 De HEERE zegt  tegen de mens die toch alles volgens eigen onderzoek en theorieën wil verklaren: “Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen?” Job 38:4,5