GELOVEN OP JE GEVOEL?

 

Hebreeën 1:1,2: “Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.”

We gaan het boek Exodus verlaten. De komende tijd hoop ik meditaties te schrijven die met de leer van Gods Woord te maken hebben. Die ook laten zien dat de leer heel veel voor ons leven betekent. We beginnen bij het kennen van God. Wat is geloven? Is geloven een theorie? Is geloven een gevoel dat in jouzelf zit? Is geloven iets mysterieus dat iedereen daarom op zijn eigen manier ervaart? Is geloven dus een of andere ervaring? Zijn mensen die in een groep of kerk bij elkaar komen mensen die toevallig een soort zelfde ervaring hebben? Is geloven het gevolg van een opvoeding vanuit bepaalde gevoelens of ervaringen? Het zijn belangrijke vragen. Worden we voor ons geloof op onszelf of op een bepaalde groep teruggeworpen?

In o.a. Hebreeën 1 zie je dat het zo niet is! Geloof, het echte geloof komt niet uit onszelf op! Het geloof waar je op aan kunt, komt op en wordt gevoed door God die zich heeft laten zien en horen! Geloven is geen vermoedens uiten. Geloven is niet iets vaags en ongrijpbaars. Geloven dat je naar God en naar Zijn duidelijke en betrouwbare Woord luistert. Geloven betekent dat je de stem van God zoals je die in Bijbel vindt steeds weer opzoekt. Daarin vindt je hoe God al vanaf het begin van de mensheid gesproken heeft. Hoe hij in Zijn spreken, in Zijn onderwijs ons de werkelijkheid laat zien. Geloven is je toevertrouwen aan God, aan Zijn Woord. Dat is niet zweverig en onduidelijk dat is zo praktisch!     

 

GOD WYS HOM IN DIE NATUUR

  

Hebreërs 1:1,2: “Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.”

Een van die maniere waarop die HERE spreek is in die natuur. Die HERE wys Homself in wat jy rondom jou in die skepping sien. Ons lees daaroor op verskillende plekke in die Skrif. Ek noem twee van hulle:

Psalm 19:1-3: “ Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander ’n boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan: daar is geen spraak en daar is geen woorde nie — onhoorbaar is hulle stem.”

Romeine 1:18-20: “Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie”.

Die HERE wys Sy grootheid in die skepping. Hy wys vir ons dat Hy leef. Hy het alles gemaak en Hy sorg as die Almagtige nog steeds dat die aarde bestaan en ons daarop kan leef. Hy gee in die skepping, in die natuur die onweerlegbare bewys dat Hy bestaan. Dat hy die enigste God is. Nogtans het ons meer nodig om Hom beter te leer ken. Die skepping leer vra na God se Woord.

 

HET LAMPJE VAN HET GEWETEN

 

Hebreeën 1:1,2: “Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.”

De HERE laat zich zien in de natuur. Hij is de Schepper van alle dingen. De schepping spreekt van haar Schepper. Toch is het niet zo dat iedereen dat meteen ziet. Dat heeft op meerdere manier met de zonde te maken die in de schepping door ons als mensen gekomen is. Vanuit de zonde als oorzaak zijn in de wereld o.a. ook vijandschap en dood gekomen. Die spreken niet van God. Die laten zien hoe de zonde juist Gods goede schepping bedorven heeft. Daarbij komt dat wij als mensen door de zonde ook veranderd zijn. Wij zijn uit onszelf mensen geworden die meer houden van het verkeerde dan van het goede. Er is in ons nog wel iets dat van tijd tot tijd in ons een zwak lampje laat branden. We noemen dat het geweten. Waarin dan ook nog iets van God in ons spreekt. We belijden daarvan in de Dordtse leerregels dit:  “Wel is er na de zondeval nog iets van het licht der natuur in de mens overgebleven. Hierdoor behoudt hij enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen wat past en niet past en ook geeft hij er wel enigszins blijk van zich fatsoenlijk en ordelijk te willen gedragen. Maar de mens kan door dit licht der natuur beslist niet tot heilbrengende kennis van God komen en zich tot Hem bekeren; hij kan immers niet eens in het dagelijkse leven dit licht op de juiste manier gebruiken. Sterker nog, hij vertroebelt het - wat dit licht ook wezen mag - op allerlei manieren en hij houdt het in ongerechtigheid ten onder. Daarom wordt hem elke verontschuldiging tegenover God ontnomen.”  III/IV,4

Toch blijft het doordat de mens zichzelf het zicht op God ontnomen heeft troebel. We hebben meer al de natuur en ons geweten nodig. Het moeten ons brengen bij Gods eigen duidelijke en betrouwbare Woord.

 

GOD SE WYSHEID NODIG 

 

Hebreërs 1:1,2: “Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.”

 

Het ons nodig dat die HERE met ons praat? Het ons nodig dat Hy vir ons vertel wat Hy doen, wat Hy wil, wat Hy gedoen het en gaan doen? Is dit nie genoeg dat ons God vanuit die skepping ken nie? Is dit nie genoeg dat ons ’n gewete het nie? ‘n Duidelike antwoord kry ons in Romeine 1:22,23: “Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van ’n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere.”

Wat het na die sondeval met ons as mense gebeur? Ons het  deur eie skuld onverstandig geraak. Die HERE wys Homself in die skepping en ons gewete. Nogtans het ons so dwaas geword dat ons dit ignoreer. Ons vra nie wie dit is wie ’n mens in die skepping as die Skepper kan raaksien nie. Ons kyk nie verder as die skepping self nie. Ons wil alles verklaar met wat ons in die skepping vind en kan ondersoek. Ons buig nie meer voor beelden nie maar ons wil hoe die skepping ontstaan het,  verklaar vanuit wat ons nou in die skepping sien en ontdek. So kom ons tot teorië waarby ons alles verklaar vanuit die skepping en het ons die HERE nie meer as die Skepper nodig nie. Wie gaan sien hoe pragtig en wonderlik die skepping is en leer sien dat net die HERE dit kon maak raak vol verwondering.  Dan begin jy luister na wat die HERE van Homself sê: “By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê die Heilige. Slaan julle oë op in die hoogte en kyk! Wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leërskare uittrek volgens getal, Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte en omdat Hy sterk van vermoë is; daar word nie een gemis nie.” Jesaja 40:25,26

 

DICHTBIJ

  

Hebreeën 1:1,2: “Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.”

De HERE is God. Hij stijgt boven ons uit. Niet maar een beetje maar helemaal. Dat zorgt er voor dat wij God niet kunnen doorgronden. Hij gaat ons echt te boven. Wij zijn vergeleken met hem zo klein en zo dom. Ons verstand haalt het niet bij de HERE en Zijn wijsheid. Zelfs als we alle denkkracht van alle mensen uit de geschiedenis bij elkaar brengen,  stellen wij nog niets in vergelijking met  de HERE voor. We lezen bijvoorbeeld in Jesaja 55: “ Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 9Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.”

Dat betekent dat wij uit onszelf de HERE niet echt kunnen kennen. Als Hij zelf niet vertelt wie Hij is, blijven wij verdwaasd staan. Ook in het paradijs kwam de HERE vertellen wie Hij was en is. Kwam Hij vertellen wat Hij gedaan had en wat onze taak als mensen op aarde is. Het bijzondere is dat de HERE ons niet verdwaasd achterlaat maar zelf komt vertellen wie Hij is. Hij komt met Zijn wijsheid naar ons toe zodat wij wijs kunnen worden door Hem. Zo zie je het grote cadeau van de Bijbel als Gods openbaring. Dat is de manier waarop Hij ons dicht bij Hem brengt. Als we Gods Woord lezen of horen komt God zelf heel dicht bij ons. Dat lezen we in Rom 10 zo: “De ​gerechtigheid​ echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw ​hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is ​Christus​ naar beneden brengen. Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is ​Christus​ uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw ​hart.” Vs 6-8

 

GOD SE WOORD SO NODIG 

 

Hebreërs 1:1,2: “Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.”

 

Ons het die HERE se Woord so nodig. Een van die redes daarvoor is ons eie sondige hart. Die gevolg van die sonde is nie net dat ons verstand aangetas is nie. Een van die gevolge van die sonde is ook dat ons manier van dink en voel ’n heeltemal ander rigting gaan as wat die HERE ons wys. Ons wil die slegte terwyl die HERE ons die regte pad wys. Ons wil daardie pad wat die HERE wys nie stap nie! Ons het uit en in onsself dwaas geword. Ons lees dit in Efese 4:17, 18 so:  ‘’Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie — mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart”.

Die verduistering van ons verstand beteken ook dat ons van die sondes begin hou het. Dit beteken dat God se Woord nodig is om ons die regte pad te wys. Ons hart en ons gedagtes wil so anderste. Ons lees dan ook steeds weer die oproep in God se Woord om daardie gevoelens en gedagtes wat vanuit ons eie hart kom, weg te doen. Bijvoorbeeld in Kolossense 3:5-7: “Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het.”

Ons sien hier raak dat ons nie kan en moet bou op ons eie gevoelens en gedagtes nie. Nie vaar op die kompas van ons eie hart nie. Ons het die Woord van die HERE meer as nodig!

 

NATUUR EN GEWETEN NIET GENOEG 

 

Hebreeën 1:1,2: “Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.”

 

De HERE is de Vader die op een heel bijzondere manier naar ons omkijkt. Wij zijn mensen die vanuit ons eigen hart een verkeerde voorstelling van zaken hebben. Wij zijn mensen die uit onszelf negatief over God spreken. Die Hem het liefst buiten de deur van ons leven houden.  Die verkeerde gerichtheid van ons hart en denken, komt in de Bijbel steeds weer naar voren. Ik noem nu als voorbeeld Efeze 4:22,23: “namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken”.  Gods spreken in de natuur en in ons geweten is niet genoeg om daarin een verandering aan te brengen. Het neemt de verontschuldiging van mensen weg omdat de HERE ons daarin een duidelijke aanwijzing geeft om verder te zoeken dan eigen gevoelens en gedachten. De HERE is die God die ons de weg wijst. De weg naar die andere bron die ons zo duidelijk laat zien wie Hij is. Dat Hij de enige God is en dat bij Christus alleen er redding te vinden is. De HERE wijst ons naar Zijn betrouwbare Woord dat ons laat zien in welke richting we ons verstand en onze gevoelens hebben te veranderen. We zien in Psalm 19 die prachtige tweedeling. Eerst wordt er daar over gesproken hoe de HERE zich in de natuur laat zien. Daarna vanaf vers 8 laat de Geest zien dat Gods openbaring in de natuur ons naar Zijn wet, naar Zijn Woord verwijst. Daarin vind je die openbaring die je in het leven de goede weg wijst. Lees maar mee: “ De wet van de HEERE is volmaakt,  zij bekeert de ziel;  de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het ​hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen.”vs 8,9

 

HOE WONDERLIK IS DIE WOORD 

 

Hebreërs 1:1,2: “Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.”

 

Ons het God se Woord so nodig. God se openbaring in die natuur is vir ons nie genoeg om regtig die HERE te leer ken en om regtig as kind van God te leef nie.  Om God se wil te ken en om Christus te leer ken as ons Verlosser en Here het ons die Bybel nodig.

Ons sien dit steeds weer raak as ons God se eie Woord lees. Ek gee daarvan hieronder verskillende voorbeelde:

Ons leer wat verkeerd is in ons lewe raaksien deur God se wet soos ons die in die Bybel lees: “Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie! Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie; want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie as die wet nie gesê het: Jy mag nie begeer nie.”Rom 7:7

Ons leer die HERE as die Skepper van alle dinge ken en bewonder omdat ons in die Bybel lees dat Hy die Skepper is. Daarby dink ons dan natuurlik aan Genesis 1 en 2. Ons lees dit byvoorbeeld ook in Hebr 11:3: “Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie.”

Ons lees in God se Woord ook wat die doel van ons lewe op hierdie aarde is: “Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.”Rom 14:7,8

Hoe wonderlik en goed is het dat die HERE ons ondanks ons sondes Sy Woord gegee het!

 

DOOR DE ZOON 

 

Hebreeën 1:1,2: “Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.”

 

De HERE heeft tot ons gesproken. Hij heeft Zichzelf aan ons laten zien. Het allerduidelijkst in Zijn Zoon Jezus Christus. In Christus werd God mens en heeft onder ons gewoond. Dat zijn bekende woorden. Dat zijn mooie woorden. Toch blijft er een belangrijke vraag over. Dat is dat Jezus Christus nu niet meer op aarde is. Hoe kunnen wij Hem dan kennen? Dat is een heel belangrijke vraag. Is het niet zo dat wij het moeten doen met een heel vaag beeld van de Here Jezus? Moeten wij het niet hebben van  overgeleverde verhalen waarvan het maar de vraag is of die wel juist zijn? Het zijn vragen die in onze tijd heel duidelijk gesteld worden. Je ziet dan ook dat velen hun eigen beeld van Jezus hebben. Een beeld dat past bij hun eigen gedachten en gevoelens.

De HERE heeft tot ons gesproken door Zijn Zoon. Dat heeft die ene God gedaan die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat heeft de Almachtige God gedaan. Hij heeft zo in en door Zijn Zoon gesproken dat wij in de Bijbel een volledig betrouwbaar beeld van Christus hebben. Van wie Hij is, wat Hij gedaan heeft, wat Hij gaat doen en wat Hij ons geleerd heeft. Hij heeft meer gezegd en gedaan dan we in de Bijbel lezen (zie Joh 21:24,25) maar wat we in de Bijbel lezen is het 100% juiste en betrouwbare beeld van Hem. We kunnen op de Bijbel aan omdat de Almachtige God door het werk van de Geest er voor gezorgd heeft dat de Bijbel in en in betrouwbaar is. Dan gaat het er om dat we het woord van Christus tot ons nemen. Dat dit Woord ons leven beheerst. Dat het in ons woont zoals we dat lezen in Kol 3:16: “Laat het woord van ​Christus​ in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw ​hart.”

 

BRIL 

  

Hebreërs 1:1,2: “Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.”

 

Ons het daarop gelet hoe die HERE na ons toekom. Ons het gesien dat die HERE Hom laat ken in die natuur. Dit noem ons dikwels die algemene openbaring. Daarin wys die HERE ERE Homself. Ons het ook raakgesien dat die algemene openbaring nie genoeg is om die HERE te ken as ons God en Vader nie. Dit is nie genoeg om Christus te ken as ons Verlosser nie. Ons het meer nodig. Ons het die Bybel nodig om die HERE regtig te ken. Om naby Hom te kan wees. Hy kom naby ons deur Sy Woord. Ons lees daarvan in Romeine 10 dit: “ Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit: Moenie in jou hart sê nie: Wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring; of: Wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Christus uit die dode op te bring? Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig”. Vs 6-8

Ons het die bril van God se Woord nodig om die dinge moo en duidelik te kan sien. As ons nou verder gaan met die meditasies oor die leer van God se Woord is dit nie een of ander teorie waarmee ons te doen kry nie. Dit gaan daarom wat die HERE ons self leer. Wat Hy ons leer bring ons naby Hom. Wat Hy ons in Sy Woord leer, wys ons die werklikheid. Dit is spannend om saam vanuit God se Woord te sien wat die Heilige Gees ons in God se Woord leer. Dit is die onderwys van Christus. Hoekom sou ons aandag gee aan wat die HERE ons leer? Die Here Jesus gee vir ons daarop ’n duidelike antwoord: “ En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.” Joh 17:3   

 

GOD KENNEN

 

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en ​Jezus​ ​Christus, Die U gezonden hebt.” Johannes 17:3

Waar gaat het om als we  de Bijbel lezen en met de bril van Gods Woord om ons heen kijken? Dan is het doel om de HERE te kennen. Om met Hem te leven. Om zo in het eeuwige leven te staan. De komende tijd gaat het daarom in de meditaties. Bij het lezen van de Bijbel is de instelling waarmee je het doet heel belangrijk.  Is het de houding om te ontvangen, om te leren of  blijven we een soort kritische lezer? Het is heel belangrijk om te zien dat de HERE zoveel meer dan ons is. Hij is God en wij blijven schepsel. Wij mogen de HERE nooit aan onze mensenmaat meten. Als we bezig zijn dan doen we alsof wij op de troon zitten. Dan doen wij alsof niets en niemand meer dan ons kan zijn. Het kan ook nog een beetje anders. We erkennen dat de HERE meer dan ons is maar Hij kan niet meer zijn dan wij ons kunnen voorstellen. Ook dan zijn we nog verkeerd bezig. Dan leren we de HERE nog niet echt als de ene God kennen.

In Gods Woord zie je steeds weer dat de HERE echt ver en ver boven ons uitstijgt. Dat het belangrijk is Hem zo te kennen en te erkennen. Gods wegen gaan de onze ver te boven. Jes 55:8,9. Op een prachtige manier lezen we dit in Romeinen 11. God kennen is Hem bewonderen. Ik denk nu aan vers 33-36: “O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. ​Amen.”

 

GOD SE GEDAGTES 

 

Johannes 17:3: “En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.”

Die HERE het na ons toegekom om Hom te laat ken. As ’n mens ’n bietjie daaroor nadink,  is dit baie indrukwekkend. Hoe wonderlik is dit dat die HERE na ons toekom! Hy is die een God wat leef en van wie ons in Sy eie Woord lees: “Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.” Jes 55:8,9

Nogtans is dit die HERE wat so ver bo ons uitstyg wat ons vertel wie Hy is. Hy maak so met die doel dat ons as Sy kinders vir Hom leef. Christus is die Woord in wie Hy Homself die duidelikste laat ken het. Wat is die doelwit van die ken van Jesus Christus? Ons lees dit in Johannes 20: “Nog baie ander tekens het Jesus voor sy dissipels gedoen wat in hierdie boek nie beskrywe is nie; maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam.” vs 30,31  Die HERE is nie die ongenaakbare God wat mense net op afstand wil hou nie. Hy is nie die God wat net wys dat Hy heilig is en ons onheilig en ons so moedeloos wil maak nie. Die HERE is die God wat wil dat ons Hom so ken dat ons met Hom begin leef as ons Vader en ons God. Dat ons ons sondes bely en deur die Gees in ’n nuwe lewe wil staan. Hy wil dat ons met liefde na Hom leer luister en volgens Sy goeie gebooie gaan leef. Hy wil ons leer om dit so te doen dat ons die Hom regtig as die enigste God eerbiedig en  Sy Woord volg. Ons lees dit op ’n baie mooi manier in Deuteronomium 29: “Die verborge dinge is vir die HERE onse God; maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet.” vs 29

 

RECHTER?

  

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en ​Jezus​ ​Christus, Die U gezonden hebt.” Johannes 17:3

 

De HERE kennen. Dat is ook Hem erkennen als de enige en betrouwbare God. Dat is Hem erkennen als de enig levende God zoals Hij zichzelf in woorden en daden heeft laten kennen. Dat betekent dat het kennen ook vertrouwen en liefde inhoudt. Vanuit de erkenning dat wij als mensen zo beperkt en ook nog slecht van onszelf zijn, betekent dit ook dat we bij moeilijke dingen Gods wijsheid als goed erkennen. Dan is het niet zo dat wij op de stoel van de rechter gaan zitten en God gaan beoordelen en zelfs gaan veroordelen.

Soms zijn er echt moeilijke dingen voor ons. Van die dingen waar ons beperkte menselijke verstand tekort schiet. Ik denk nu aan een gedeelte in Romeinen 9. Waar de Geest ons laat zien hoe het er op aankomt om niet hoger van jezelf te denken dan jij en ik als klein mensjes tegenover de HERE zijn. Het gaat me om dit gedeelte in Romeinen 9: “Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil. U zult dan tegen mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie heeft Zijn wil weerstaan? Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt u mij zó gemaakt? Of heeft de ​pottenbakker​ geen macht over het leem, om uit dezelfde klompklei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken?”vs 18-21

Het komt er op aan om Hem die zelfs voor jou en mij Zijn Zoon stuurde om voor ons de straf te dragen op Zijn Woord te vertrouwen. Dat Hij Zijn Zoon tot aan het kruis gaf is met geen menselijke wijsheid te bevatten. Toch deed Hij het uit liefde alleen. Wat is de HERE goed! 

 

DWAAS 

 

Johannes 17:3: “En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.”

 

Die HERE ken. Dit is mooi woorde. Nogtans is die groot vraag of die HERE regtig bestaan. As ons die HERE wil ken is dat dan nie so dat ons net in ons eie beeld van God glo nie? Is dit net ’n beeld wat nie regtig bestaan nie? In die tyd wat die Bybel geskryf is het amper niemand bestaan wat gesê het dat gode nie bestaan nie. Sekere mense het wel so geleef asof God nie bestaan nie. Hulle het geleef vir hulleself en net hul eie verlangens gevolg. Ons lees in Psalm 14: “ Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul dade; daar is niemand wat goed doen nie.”

Wie ontken dat God bestaan of wie leef asof jy nooit verantwoording aan die HERE moet aflê nie is dwaas. Wat beteken dit dat jy dwaas is? Dit is nie een of ander skeldnaam of skeldwoord nie. Dit wys wat die werklikheid is. Jy is dwaas, jy sien nie meer die werklikheid nie. Jy leef volgens jou eie beeld wat nie die werklikheid is nie. Jy wil die Here God nie ken en erken nie. Die gevolg is dat jy eendag voor Hom verskyn en veroordeel word.  Jy ontvang dan nie die ewige lewe nie maar die ewige dood. Dit beteken dat jy bestaan maar dat daardie bestaan vir ewig ellendig is. Wie eie geluk op aarde soek,word vir ewig ongelukkig. Wie ontken het dat die HERE as die enigste God leef en niet vir Hom geleef het nie sal eendag tot sy skrik moet erken dat die HERE die God is wat Homself in Sy Woord gewys het. Almal moet vir Jesus Christus buig as Hy terug gekom het: “sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.” Fil 2:10,11

 

KUNNEN WE GOD KENNEN?

  

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en ​Jezus​ ​Christus, Die U gezonden hebt.” Johannes 17:3

 

God kennen. Kan dat eigenlijk wel? Er zijn ook veel mensen die zeggen dat we niet kunnen weten of God bestaat. Misschien is Hij er maar misschien ook niet. Wij weten er niets van. Wij kunnen er niets over zeggen.  Mensen die zo denken, leven en spreken worden agnosten genoemd. Velen kennen dat moeilijke woord niet terwijl ze zo leven. Hebben deze mensen eigenlijk niet gelijk? Kunnen wij met zekerheid zeggen dat de HERE bestaat en kunnen wij met zekerheid zeggen hoe Hij is en wat Hij gedaan heeft? Kunnen wij echt tegen mensen zeggen dat de Here God de Schepper van alle dingen is en wat Zijn wil is? Kun je zeggen dat het geloof in Jezus Christus echt zekerheid is?

Laat ik dan eerst eens bij iets anders beginnen. Zijn we er zeker van dat Karel de Grote en keizer Karel V echt geleefd hebben en heel machtige mensen waren?  Op die vraag zeggen we ja want in de geschiedenis is ons mondeling en schriftelijk verteld wie ze waren en wat ze gedaan hebben. We zijn er van overtuigd dat ze echt hebben geleefd terwijl we ze nooit gezien of gehoord hebben. Als het om de HERE gaat, hebben we een overweldigend bewijs dat Hij er was, is en zal zijn. We hebben Zijn Woord gekregen. De dingen die Hij gezegd heeft gebeuren. De Here God is mens geworden. In Christus heeft God onder ons gewoond. We hebben zelfs 4 verschillende evangeliën waarin we oor en ooggetuigenverslagen lezen van wat de Here Jezus gezegd en gedaan heeft.  We mogen de HERE kennen op Zijn zekere Woord en we zien in de geschiedenis dat Hij doet wat Hij gezegd heeft. Ook een agnost gaat op de troon van God zitten want zegt dat hij het niet weet terwijl Gods getuigenis klip en klaar voor ons ligt.   

 

 WIE OP DIE TROON? 

Johannes 17:3: “En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.”

 

Die HERE ken. ’n Mens in ons tyd wil dikwels self op die troon gaan sit. Hy wil self as die hoogste regter besluit of  dinge reg of verkeerd is. Ons wil dikwels self besluit of sekere dinge regtig kan of nie kan nie. By hierdie soort van besluite is dit baiekeer ons verstand wat die beslissing maak. Ons noem dit rasionalisme. Die verstand sou die beslissende gesag hê. As jy hieroor mooi nadink, sien jy raak dat ons daarmee sê dat ons eintlik god is. As iets volgens ons menselike verstand nie moontlik is nie kan dit ook nie so wees nie. Dan kan bo ons nie die HERE wees wat baie meer kan omdat Hy baie meer as ons is en kan nie. Dan het ons die verskil tussen God en mens wegverklaar. Ons wys dan hoe aanmatigend ons as mense is.

Die ken van die HERE beteken dat ons die HERE as die enigste God erken. Dit kan vir ’n mens baie moeilik wees. Die HERE doen dinge wat ons as mense nie kan verklaar nie. Ek dink daarby nie net aan hoe Hy die skepping gemaak het nie. Dit kan ook dinge wees wat in jou eie lewe gebeur. Daarby dink ek aan Job wat alles verloor het en dan met sy klagte vir die HERE kom. Hy kan nie verklaar hoekom die HERE hierdie dinge oor hom laat kom nie. Ek kan dit verstaan! Dan is dit die HERE wat vir Job wat Hom tot verantwoordig roep, wys dat Hy baie groter in Sy werk en verstand as Job is. Dan sê die HERE o.a. dit vir Job: “Waar was jy toe Ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het.  … Ken jy die wette van die hemel? Of kan jy sy heerskappy oor die aarde bestel? Kan jy jou stem na die wolke verhef, sodat ’n oorvloed van water jou oordek? Kan jy die bliksems uitstuur, sodat hulle heengaan en vir jou sê: Hier is ons!” vs 4, 33-35 Die HERE is soveel meer as ons verstand!

 

MET EEN MOND VOL TANDEN? 

 

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en ​Jezus​ ​Christus, Die U gezonden hebt.” Johannes 17:3

Geloof. Vertrouwen op de HERE. Geloven waarvan we in Hebreeën 11 lezen: “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. …. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.” Vs 1,3

Toch is het juist hier waar we vaak kritiek krijgen. Vorige week was er nog iemand die tegen mij zie: “Als ik in mijn omgeving met God aankom als de Schepper zeggen ze: “Dat is geloof en geen wetenschap.  Het is wel heel makkelijk om met een eeuwige God aan te komen als je dingen niet kunt bewijzen.”

Dan lijkt het er op dat je met een mond vol tanden staat. Dan is er toch veel meer voor te zeggen dat een heel klein gloeiendheet deeltje tot ontploffing komt en door een ongelooflijke grote oerknal voor het ontstaan van het heelal gezorgd heeft?  Want waar komt een eeuwige God nu vandaan? Dat is toch maar gissen, toch maar zelf iets geloven?

Zo wordt er in onze tijd geredeneerd. Maar nu de vraag: waar komt dat gloeiendhete deeltje vandaag dat door de oerknal voor het ontstaan van het heelal gezorgd zou hebben? Laten we eerlijk zijn dat juist dit een vorm van geloof is. De oerknal is een geloof. Waar komt dat ongelooflijk hete deeltje vandaan? Was dat er ook eeuwig? Hoe langer je hierover nadenkt hoe meer je beseft dat dit allemaal een vorm van menselijk geloof is. Weet je wat de armoede van dit geloof is? Dat dit hele hete deeltje niets om je geeft terwijl de HERE Zijn Zoon gegeven heeft om zondaren te redden. Dat is vast en zeker. Dan ben je toch dom om voor dat hele deeltje te kiezen en niet voor de enig levende God die zich in de geschiedenis heeft laten zien!  

 

DIE BETROUBARE 

 

Johannes 17:3: “En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.”

 

Glo. Glo in die Drie-enige God. Dit beteken dat ons die HERE as die enigste God vertrou. Hy is die Betroubare wat as God so baie meer as die hele skepping is. Die HERE is goed vir 100%. Dit beteken dat wat Hy my vertel wat waar en seker is. Dit beteken dat wat Hy beloof nie maar net woorde is nie. Hy doen wat hy beloof. Hy is betroubaar in alles. Die Here Jesus maak dit ook duidelik as Hy sê: “Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.” Lukas 21;32,33 

Ons kan glo in die vir 100% Betroubare God. Die een God wat ook die mag het om altyd te doen wat Hy sê. Hy het die mag om op Sy tyd altyd te doen wat Hy beloof. As ’n mens hieroor mooi nadink, is die lewe met die HERE so goed en ryk. Wie glo, wie regtig vergifnis en nuwe lewe by die HERE soek, kan hom of haar heeltemal aan die HERE toevertrou. Hoe meer jy Hom leer ken hoe meer jy raaksien dat jy regtig as jy jouself verloën tuis by die HERE is. Dit kan wees dat hartseer en moeilike dinge in jou hart is. Jy wonder hoe dit in jou lewe verder moet gaan. Alles lyk so donker. Dit lyk somtyds of niemand jou meer kan of wil help nie. Wie dan tot HERE vlug, mag weet dat Hy om Christus se werk jou liefdevolle Vader is. Hoe goed is dit dan om hierdie woorde van Christus in geloof ook vir jou lewe aan te neem: “ Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. “ Joh 14;1,2

 

MENSENMAAT   

 

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en ​Jezus​ ​Christus, Die U gezonden hebt.” Johannes 17:3

 

Geloven is de HERE willen kennen. Is je verlaten op Hem en Zijn Woord. Is je toevertrouwen aan Hem van wie we in Numeri 23:19 lezen: “God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens ​berouw​ over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?” Op de HERE kun je aan! Ook op Zijn Woord. Dat brengt me vanmorgen bij het woord vrijzinnigheid. In de geschiedenis worden mensen vrijzinnig genoemd die zich christen noemen maar de Bijbel niet als het in en in betrouwbare Woord zien. Zij hebben vanuit wat volgens ons verstand mogelijk is op allerlei dingen in de Bijbel kritiek. Die kunnen ze niet geloven. De HERE wordt met mensenmaat gemeten. Op dit moment zie je een andere vorm van vrijzinnigheid zich onder christenen verspreiden. Ze zeggen dat ze echt geloven en de Bijbel als het Woord van God zien.  Toch zijn er allerlei dingen in de Bijbel die ze voor onze tijd niet meer willen aanvaarden. Hun levensgevoel, hun intuïtie zegt dat verschillende dingen over de positie van de vrouw, over seksualiteit, over schepping en evolutie enz niet meer in hun leven passen. Ze geloven nog wel wat zij zelf als de hoofdlijn in de Bijbel zien maar er is toch veel in de Bijbel dat volgens ons levensgevoel in de 21e eeuw niet meer kan. Ik noem dat de vrijzinnigheid van de moderne gelovige. Vaak wordt dit ook nog verdedigd met het argument dat we zo alleen de jeugd kunnen vasthouden. We moeten wel bedenken dat de geschiedenis bewezen heeft dat de vrijzinnigheid, het denken op jouw manier, geen kinderen en zeker geen kleinkinderen heeft. Je gaat namelijk geloven in je eigen beeld van God. Je raakt hoe gelovig je ook wilt zijn de ene betrouwbare God al meer kwijt. Je leert Hem al minder echt kennen.  

 

ANTWOORD GEE   

  

Johannes 17:3: “En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.”

Die ken van die HERE is regtig die mees wonderlike wat in ’n mens se lewe kan gebeur. Glo in Jesus Christus is die beste wat in jou en my lewe kan daar kan wees. Die Here God ken is nie  net iets tussen jou en die HERE nie. Wie Christus as sy God en Redder ken, wil ook ander by Christus bring. Dan wil jy Christus se getuie op aarde wees om ook ander mense vir Hom te wen. Dit beteken dat ons regtig as gelowiges in die samelewing wil leef en praat. Een van die gevolge daarvan is dat ander vir ons vrae begin vra. Dat ander ook met kritiek kom. Dis baie belangrik dat ons so leef soos die Gees vir ons deur Petrus skryf: “Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees”.  1 Petrus 3:15

As mense van ons verduideliking vra oor wat ons glo en hoe ons leef, is dit ’n mooi kans om van Christus te vertel. Om vir mense te wys hoe goed die ken van de HERE is. Hoe nodig enige mens Christus het om gered te word. Dat die HERE ook hom of haar roep om sy of haar lewe en verlossing by Christus te soek. Dit is belangrik om dit dan met sagmoedigheid te doen. Dit beteken dat ons onsself nie verhef nie. Dat ons vir die ander sê dat ook ons God se genade elke dag nodig het. Dat dit ook vir ons ’n wonder is dat ons die geskenk van die geloof gekry het. Dat ook ons nodig het om elke dag die HERE te soek om vir Hom te bly leef en daarin te groei. Ons leer so van Christus getuig omdat ons in liefdevolle eerbied vir die HERE wil leef.      

 

VRIJZINNIG GEREFORMEERD?   

 

Jesaja 40:25: “Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de ​Heilige.”

 

De HERE is met niets en niemand te vergelijken. Hij is de eeuwige God die boven de tijd staat. Die in Zijn Woord en wijsheid voor alle tijden gegeven heeft.  Hieraan moest ik denken toen ik zaterdag artikel las over zinnig en onzinnig orthodox. (Column van ad de Bruijne in het ND van 10 maart) Het woord orthodox betekent dat je recht in de leer bent. Dat je je in de leer voegt naar wat de HERE ons in Zijn Woord voorzegt. Dat je je daaraan onderwerpt. Natuurlijk moet je hier iets bij zeggen. Het gaat er niet alleen om om recht in de leer te zijn. Wanneer je je leven van elke dag daarmee niet in overeenstemming brengt, is je orthodox zijn niet meer dan een lege huls. Dan leef je niet echt met de HERE.  Dan ben je echt onzinnig orthodox.

De vraag die uit het artikel naar voor kwam is of wat meer aanpassing aan de wereld van vandaag toch niet goed zou zijn. Om in een soort mengvorm van onzinnig orthodox naar zinnig orthodox te komen. Een vorm van orthodox zijn die ook door de omgeving als meer zinnig wordt ervaren.  Een soort mengvorm zorgt er altijd voor dat we water bij de wijn gaan doen. Dat mag als het om mijn eigen mening gaat maar dat mag nooit als het gaat om wat de HERE in Zijn Woord zegt. Als we toch voor die mengvorm kiezen terwijl de Geest door het Woord duidelijk spreekt,  denken en doen we het naar onze zin. Hoe je het dan ook went of keert dan wordt je vrijzinnig orthodox en stelt het woord orthodox eigenlijk niets meer voor. Laten we de HERE volgens Zijn Woord volgen en Zijn Woord uitdragen gericht op de wereld van vandaag! Hoe onzinnig de zondige wereld dat ook vindt. Het Woord van de eeuwige God is voor alle tijden zinnig!  

 

DE HERE IS GOD    

 

Jesaja 40:25: “Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de ​Heilige.”

 

Geloven is je toevertrouwen aan God. Aan die ene God die Zijn naam bekendgemaakt heeft: HERE. Als we ons de vraag stellen of geloven zin heeft, is het belangrijk om te weten wie de HERE is. Het antwoord op die vraag is ook beslissend voor de vraag wat de inhoud en functie van geloven in ons leven is. Is geloven een van de onderdelen van ons leven of stuurt het geloof jouw leven? Is de HERE de God die voor een deel van mijn leven bestemd is of heeft Hij met heel mijn leven te maken?

In de komende tijd wil ik stilstaan bij verschillende namen van God. Ook bij wat we de eigenschappen van God noemen. Wanneer we daarover nadenken vanuit Gods Woord is het belangrijk om te zien dat de HERE is wat Hij zegt te zijn. De HERE is God maar wat voor een God dan? Als wij naar mensen kijken, zie je mensen veranderen. Je ziet dat bij je eigen kinderen. Hoe ze opgroeien en dat je later dingen bij ze ontdekt die je vroeger nooit gedacht had. Het blijft altijd je kind in al de veranderingen die er zijn. Het kind zijn blijft maar de persoon verandert in de loop van de tijd. Als je eerlijk bent zie je die dingen ook bij jezelf.  Hoe is dat nu met de HERE? De HERE is God. Dat is Hij en dat blijft Hij. Is er bij Hem ontwikkeling? Is het zo dat Hij 3000 jaar geleden anders was dan nu? Kun je op de woorden die meer dan 2000 jaar geleden door Hem in de Bijbel geschreven zijn nog wel aan? Is Hij nog wel dezelfde?  Het geweldige is nu dat veranderende mensen altijd op de HERE kunnen bouwen. Hij is de God die gisteren, vandaag, morgen en altijd dezelfde is en blijft! Wij kunnen op de HERE aan. Hij is en blijft zoals Hij zich in Zijn Woord heeft laten zien en horen. Zoals we dat bijvoorbeeld lezen in Jakobus 1:17: “Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.”     

 

HERE - Here    

 

Jesaja 40:25: “By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê die Heilige.”

Wat is die geheim van die een God wat leef? Die Here God maak dit duidelik in Sy eie Naam. Die naam waarmee Hy genoem wil word is HERE. So lees ons dit in ons Bybel. HERE met almal hoofletters. Toe in die 17e eeu Bybels in die taal van die volk vertaal word, het ons nie zeker geweet hoe ons God se naam uit moes spreek nie. Dit is die rede hoekom toe in de Nederlands en later in die Afrikaans vir HERE met almal hoofletters gekies is. In die Engels word dan vertaal met Lord. Ons is in ons tyd daarvan oortuig dat die naam van God in die Hebreeus as Jahweh uitgespreek moet word. Die belangrikste is nie die uitspraak nie. Die belangrikste is wat hierdie naam beteken.

Ons lees in Eksodus 3 dat die HERE Sy naam vir Moses noem en uitlê. Ons lees in Eks 3:14: “En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.” Die HERE is die Betroubare!  As ’n mens dan bedink dat die HERE vir Abraham beloof het dat sy nakomelinge omtrent 400 jaar in Egypte gaan bly en dat Hy daarna Sy volk in Kanaan sal bring. Dat daardie land hul eie land sal word. Sien Gen 15:13-16. Die HERE het dit beloof en as die 400 jaar verby is, kom Hy by Moses en sê dat Hy Sy volk nou uit Egypte gaan bevry. Die HERE bewys dat Hy die betroubare God is. Hy is wat Hy is! Hy is nie ’n God wat verander nie. Hy doen wat Hy beloof. As ons op God se naam let, is dit ook vir ons vandag baie belangrik. Ons leef in ’n wêreld waarin mense dikwels nie doen wat hulle beloof nie. Dit gebeur ook dat mense dinge beloof het maar later agter kom dat hulle dit nie kan uitvoer nie. Hoe anders is die HERE. Jy en ek kan by Hom skuil en Hy doen wat Hy beloof. Hy dra wie op Hom bou deur alles en gee die gelowiges om Christus se werk ’n wonderlike toekoms.    

 

   

IK BEN DIE IK BEN    

 

Jesaja 40:25: “Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de ​Heilige.”

 

Gods naam HERE drukt Zijn trouw uit. Je kunt op Hem en Zijn Woord aan. Je hoeft niet bang te zijn dat Hij verandert. Hij is nooit ontrouw aan Zichzelf. Hij is nooit ontrouw aan Zijn eigen woorden en beloften.  Als je nu aan dat laatste woord ‘beloften’ denkt,  zie je ook wat de naam HERE voor de toekomst betekent. De HERE zal ook in de toekomst altijd dezelfde zijn. Je kunt ook voor de toekomst op Hem aan. Dat betekent dat wat Hij ons over de toekomst vertelt en wat Hij ten aanzien van de toekomst belooft ook werkelijkheid wordt. Wie in Christus gelooft en met Hem leeft, heeft toekomst. Heeft een eeuwig gelukkig toekomst. Die is op weg naar de nieuwe hemel en aarde. Waarom? Omdat de HERE dat gezegd en beloofd heeft! Hij is de ene geweldige God die ook alles kan waarmaken wat Hij belooft.  Je kunt Hem met niets in de schepping en ook niet met heel de schepping samen vergelijken. Hij is God.

Dat de HERE van zichzelf zegt: “Ik ben die Ik ben” betekent ook dat je Zijn woorden altijd serieus moet nemen.  De normen die Hij ons in Zijn Woord geeft zijn goed en nodig voor alle tijden. De HERE staat boven de tijden en boven de culturen. Hij heeft Zijn wil voor ons gegeven om juist een cultuur te vormen die goed is. Het is dan ook een voorrecht om Gods wet en wil in de Bijbel te hebben. Zoals we dat ook lezen in Psalm 147: “Hij maakt ​Jakob​ Zijn woorden bekend, Israël Zijn verordeningen en Zijn bepalingen. Zo heeft Hij voor geen enkel ander volk gedaan; die kennen Zijn bepalingen niet.” Vs 19,20  De HERE wijst ons als de Onveranderlijke de goede weg voor alle tijden.  

 

DIE HERE VAN DIE LEëRSKARE     

 

Jesaja 40:25: “By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê die Heilige.”

 

Somtyds lees ons in die Bijbel van die HERE van die leërskare. ’n Voorbeeld daarvan is as Dawid teenoor Goliat staan. Dit lyk daarop dat Dawid wat in vergelyking met Goliat so klein en onmagtig is die geveg met Goliat moet verloor. Dawid sê dan o.a. dit vir Goliat: “Jy kom na my met ’n swaard en met ’n spies en met ’n lans, maar ek kom na jou in die Naam van die HERE van die leërskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het.” 1 Sam 17:45

Dawid weet dat hy op eie krag die groot en sterk Goliat nie kan oorwin nie. Nogtans weet Dawid ook dat hy daar staan as ’n kneg van die HERE. Hy is soldaat in die leër van die HERE. Die een God wat van Homself gesê het: “EK IS WAT EK IS” (Eks 3:14) is ook die een God wat ’n leër het wat niks en niemand kan verslaan nie. Die HERE is nie een of ander betroubare persoon wat onmagtig is nie. Iemand kan so betroubaar wees maar somtyds moet sê: Ek kan nou nie reg kry wat ek sou wil doen nie. Die HERE is nie so nie! Hy is dit wat met Sy engele en alles wat tot Sy beskikking staan die groot God en Koning is. Die duiwel is magtig en probeer soos Goliat imponeer. Die duiwel en sy magte probeer om jou bang te maak en te verlei. Wanneer dit gebeur kan ons  by die HERE van die leërskare skuil. Dan gee dit ons ook die moed om in diens van Christus op aarde te stry. Om die wapenrusting van God aan te trek. Om dan in de Gees se krag te stry en te oorwin. Sien hierby Efese 6:10-20. Jy en ek  kan so vandag verder onder God se beskerming.   Dan leef  ons vanuit God se Woord as mense wat steeds weer bid om die HERE se krag.   

 

ALMACHTIGE     

 

Jesaja 40:25: “Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de ​Heilige.”

De enige God heeft ons geleerd om Hem Jahwe dat is HERE te noemen. Om Hem zo als de enig levende God aan te spreken. Toch lezen we over de Hem niet alleen als HERE met allemaal hoofdletters. Hij wordt in de Bijbel ook vaak aangeduid met: God. De God van het verbond is ook de enige God! Daarom kan Hij als God aangeduid worden. Dan weten we vanuit Gods openbaring meteen over wie het gaat. Meerdere keren lezen we over Hem als God de Almachtige. Hij heeft werkelijk alle macht in hemel en op aarde. Als je daarover nadenkt, zie je meteen dat de Here Jezus ook echt God is. We lezen namelijk dat Hij in Mattheus 28 zegt: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” De HERE is de Almachtige God. Hij is dus ook in de toekomst de God die doet wat Hij belooft. Hij voert met Zijn almacht Zijn verlossingsplan uit.  Hij brengt als de Almachtige de toekomst tot stand die Hij beloofd heeft.

Een andere titel die je heel vaak voor de HERE is de Bijbel leest is het woord Here. Hetzelfde woord in onze taal als Zijn Naam maar dan met een hoofdletter. Dat kan verwarrend zijn. Het verschil is in het Hebreeuws heel duidelijk te zien: Jahweh (HERE) en Adonai (Here). De laatste is een titel die duidelijk maakt dat de HERE de Koning is. Hij is de Heer en Meester van alles. Denk er hierbij ook aan dat we over de Here  Jezus spreken.  Wij zijn onderdanen van de Drie-enige God. Met dit geweldige dat wie in geloof met Hem verbonden is ook Zijn kind mag zijn!  Je kunt je vol vertrouwen aan de Almachtige toevertrouwen als je Vader en je Verlosser.    

 

ENKELVOUDIG GEESTELIK WESE     

  

Jesaja 40:25: “By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê die Heilige.”

 Die HERE, die Vader van ons Here Jesus Christus is die enigste God. Ons bely in artikel 1 van de Nederlandse Geloofsbelydenis dat die HERE as die enige God  “’n enkelvoudige geestelike Wese” is.

Die bedoeling van hierdie woorde is nie om een of ander moeilike filosofiese redenering neer te skryf nie. Die woord Wese  wat ons hier gebruik wys net daarop dat ons God eintlik nie in menslike terme kan beskryf nie. Hy is daarvoor te groot. Hy is die lewende God wat bo alles en almal uitstyg. Die woord Wese wil aanwys dat ons in God met ‘n Persoon te doen het wat met niks en niemand in die skepping vergelyk kan word nie. Hoe groot is Hy!

Hy is “enkelvoudig”. In die oorspronklike versie van die Nederlandse Geloofsbelydenis staan dat God “eenvoudig” is. Hierdie woorde wys daarop dat in God geen teenstellings is nie. In Hom is daar geen teenstrydige gedagtes en gevoelens nie. Hoe kan ons heen en weer geslinger raak deur verskillende gedagtes en gevoelens. Dit is by die HERE nie so nie juis omdat Hy God is. Hy oorsien alles en Hy sien dadelik wat al die verbande tussen verskillende dinge in die geskiedenis is. By Hom is geen twyfel nie. Hy reageer dadelik op die manier wat reg is. Hy wys wat Sy wil en Sy gevoelens is daarmee heeltemal in ooreenstemming. Die HERE is die betroubare God. Hy doen en voel altyd ssoos Hy dit gesê en beloof het! Die HERE is nooit anders as wat Hy gesê het. Hy is regtig altyd wat Hy altyd was en sal wees.  Ons kan altyd op Sy Woord, op Hom as die Betroubare steun. Hy wys ons altyd ook vir die toekoms die regte pad. Hy is die een God wat regtig die Persoon uit een stuk is!

 

DE ENIGE GOD     

  

Jesaja 40:25: “Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de ​Heilige.”

De HERE is de ene God. Hij is God uit een stuk. Hij is echt de enige God. Alles wat er buiten Hem om is, is schepsel. Heel duidelijk lezen we dat de HERE de enige God is in Jesaja 45: “Ik ben de HEERE, en niemand anders, buiten Mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u Mij niet kende, opdat men zal weten, vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, dat er buiten Mij niets is. Ik ben de HEERE, en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de ​vrede​ en schep het onheil; Ik, de HEERE, doe al deze dingen.”vs 5-7

De HERE is niet alleen de enige God. Hij is ook de enige Verlosser. Buiten God om is er geen verlossing van de eeuwige dood. Je ziet hier hoe belangrijk het is om te zien dat de HERE de enige God is voor je leven. Dat betekent dat je voor je leven, voor een verloste leven bij Hem moet zijn die Zijn eigen Zoon als de Verlosser naar de wereld gestuurd heeft. Dat je bij de Zoon van God Jezus Christus moet zijn lezen we o.a. in Handelingen 4:11,12: “ Deze Jezus is de steen die door u, de