WORD WAKKER!

 

Vooraf

Het is belangrijk dat ik aan het begin van dit artikel duidelijk uitspreek dat ik met hart en ziel tegen racisme ben. Dat ik vanuit wat de Here ons leert ertegen ben dat bepaalde mensen en groepen anders behandeld worden dan andere. De Geest leert ons om zonder aanzien van de persoon ieder lief te hebben en daarom goed te behandelen. Het is heel erg nodig dit in onze tijd vooraf te zeggen. Een tijd waarin de zogenaamde woke-beweging al meer invloed krijgt.

 

Wat is woke?

 

Woke is een woord dat tegenwoordig gebruikt wordt om aan te duiden dat je wakker bent. Dat je er op let wat er in de samenleving gebeurt en dat je actie onderneemt. Actie tegen bepaalde ontwikkelingen en gedachten die je verkeerd vindt. Je neemt met anderen actie tegen zaken en gedachten die volgens jou onaanvaardbaar zijn. Mensen die die verkeerde gedachten hebben moeten verdacht gemaakt worden. Deze mensen en meningen moet het zwijgen opgelegd worden. Zaken die in het openbare leven daaraan herinneren moeten weggedaan worden. Deze beweging, deze manier van denken en doen, is ontstaan in Amerika. Het woord woke komt van ‘awake’, wakker zijn. Dat wakker zijn is dan ook bedoeld als strijdbaar, met een gebalde vuist ergens op af. De Afro-Amerikaanse zangeres Erykah Badu schreef in 2008 het lied Master Teacher. Het refrein in dit lied is: ‘I stay woke’.  Vanaf toen is het woord woke het woord geworden dat aangeeft dat mensen bewust in het leven staan en dat dingen die volgens hen niet politiek correct zijn met man en macht bestreden en moeten worden weggedaan. Daarom moeten bijvoorbeeld standbeelden verdwijnen die herinneren aan mensen die dingen gedaan hebben waarvan we in onze tijd zeggen dat niet goed zijn. Maar het gaat veel verder dan dit. Het betekent ook dat mensen die anders denken eigenlijk niet meer mogen spreken. Meningen die anders zijn op bepaalde punten mogen niet gehoord worden. Moeten bijvoorbeeld uit het onderwijs verdwijnen. Scholen en ouders die anders denken dan deze mensen mogen eigenlijk niet meer bestaan. Ze moeten mee met de meningen die deze mensen aanhangen, want anders zouden ze alleen nog een gevaar in de samenleving zijn. Een echt gesprek kan er niet meer gevoerd worden.

 

Overdraagzaam

 

Deze onverdraagzaamheid die in feite een soort dictatuur nastreeft, zie je al meer dichtbij komen. Je ziet hoe mensen die roepen dat iedereen meetelt in wezen anderen apart zetten en discrimineren. Je ziet dat het niet alleen een paar groepen in de maatschappij zijn die dit roepen. Ook in de politiek, ook in de Tweede Kamer zie je dit gedrag. Heel actueel is wat er 5 oktober in de Kamer gebeurde. Ik geef een deel van het verslag daarvan in het Reformatorische Dagblad van 6 oktober weer. Het gaat daarbij om verklaringen van scholen waarin zij als school laten zien waarvoor zij staan. Waarin uitgelegd wordt waarom je een christelijke, een gereformeerde of reformatorische school bent. In meerdere verklaringen die daarvoor dienen, staat nu dat seksualiteit in het huwelijk tussen een man en een vrouw thuishoort. Hierbij een deel van wat er in het verslag van het RD stond: “Vorige week kwam ook die formulering onder vuur te liggen tijdens een debat over de Gomarus Scholengemeenschap. SP, PvdA en GroenLinks dienden zelfs een motie in om een eind te maken aan álle identiteitsverklaringen. Volt en BIJ1 stelden in een motie voor dat er een verbod moet komen op dat deel van de VGS-identiteitsverklaring waarin de school impliciet een homoseksuele of transgenderleefwijze afwijst. De Tweede Kamer aanvaardde dinsdag beide moties.”[1]

De letterlijk tekst van de tweede motie die ook naar de eerste verwijst is: “De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat met de aangenomen motie Kwint c.s. (35 352 nr. 31) een einde had moeten komen aan identiteitsverklaringen in het onderwijs waarin homoseksualiteit afgewezen wordt; overwegende dat in identiteitsverklaringen zoals die van de VGS weliswaar niet meer expliciet staat dat een «homoseksuele levenswijze» moet worden «afgewezen», maar dat deze verklaringen een homoseksuele of transgenderlevenswijze nog wel degelijk impliciet afwijzen; verzoekt de regering, daadwerkelijk een einde te maken aan alle identiteitsverklaringen waarin een seksuele gerichtheid, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken (en het daarnaar leven) in welke vorm dan ook, impliciet of expliciet, wordt afgewezen”. [2]

De stemverhouding over deze motie was 134 voor en 16 tegen! Ook het CDA stemde voor. Het is duidelijk dat de vrijheid op deze punten van elkaar te verschillen in ons land heel klein geworden is. Je mag het nog denken, maar als je vanuit de Bijbel erop wijst dat seksualiteit een plaats heeft in het huwelijk tussen een man en een vrouw en niet daarbuiten sta je in de beklaagdenbank. Dan word je veroordeeld tot een tweederangsburger. Een echt gesprek en een echt debat over meerdere zaken wordt al meer onmogelijk gemaakt. Niet alleen vanuit een leven met de HERE wordt hiertegen bezwaar gemaakt. De rector magnificus van de universiteit van Utrecht Henk Kummeling zei in een gesprek op Radio 1 o.a. dit: “De afgelopen tijd is er op de universiteiten een discussie ontstaan over wat je wel en niet kunt zeggen. Dat is erg bedreigend voor de academische ontwikkeling, want op een universiteit moet alles gezegd en gedaan kunnen worden wat ieder intelligent mens kan bedenken.” ….  “We zien met lede ogen aan dat zo’n academische cultuur vanuit de VS en het VK overwaait over safe spaces; het idee dat je mensen moet beschermen voor bepaalde opvattingen en dat je als student zelf kan uitmaken dat je niet geconfronteerd wil worden met ideeën waar je het niet mee eens bent.”[3]

Het is belangrijk dat we als christenen deze dingen zien en ook voorbereid zijn op deze onverdraagzaamheid. Dat we ons niet in slaap laten sussen maar wakker zijn. Dat we ook in het gebed deze dingen bij de HERE brengen. Om Hem te vragen dat we een leven mogen leiden samen met onze kinderen en kleinkinderen waar we de vrijheid houden om zonder onderdrukking hen te mogen leren wat de Geest ons in de Bijbel leert midden in de maatschappij van Christus en Gods goede geboden te blijven getuigen. We zullen er ook op voorbereid moeten zijn dat er op deze punten moeilijke tijden komen. Dan is het belangrijk het geloof te hebben waarbij we ons niet tegen Gods Woord in aanpassen om aanvaardbaar voor de samenleving te zijn. Dat zulke moeilijke tijden er voor Christus’ kerk zijn en kunnen komen, heeft de Here ons duidelijk gezegd in de Bijbel, onder andere  in Openbaring 13

 

Openbaring 13

 

Vanwege de lengte van het artikel kort iets over het beest uit de zee dat we in Openbaring 13 zien verschijnen. We hebben daarbij te maken met de politieke machten die zich in de geschiedenis door de duivel laten gebruiken en zich tegen de kerk keren. Zij willen politieke correctheid zijn. Zij willen de dingen zoals zij het zien afdwingen, tot in het onderwijs en de opvoeding toe.

We zien op meerdere momenten in de geschiedenis dat in die oorlog de kerk bijna uit het leven lijkt te verdwijnen. De kerk wordt klein. Of in het openbare leven wordt de stem van Christus’ kerk en van het evangelie bijna niet meer gehoord. Wordt al meer teruggedrukt. Er zijn tijden dat het erop lijkt dat elk normaal denkend mens niet in Christus gelooft en met hem leeft als de enige Verlosser en Heer. Dat moet je niet willen. Dan doe je jezelf tekort. Je wilt toch vrij zijn? Je wilt toch meetellen in de samenleving en bij de mensen om je heen? Het kan heel ver gaan. Denk maar eens aan geluiden over de vervolging van Christus’ kerk bijvoorbeeld in Noord-Korea. Wie jonge kinderen vertelt over de HERE en die kinderen praten daarover op school, loopt de kans dat je kinderen van je afgenomen worden om opgevoed te worden op een manier die juist tegenover het leven met Christus staat. De overheid gebruikt dan haar beestachtige macht. Verschrikkelijk als zulke dingen je overkomen.

Als je dan kijkt in vers 8b-10 zie je hoe de HERE het boek Openbaring als troostboek voor zijn kerk gegeven heeft. De duivel kan heel erg tekeergaan in de tijd tot de wederkomst van Christus. Christus laat zien dat de vervolging door de politiek en door machten in de samenleving heel groot en heel erg kunnen zijn. Als dat gebeurt, moeten we niet denken dat de HERE er niet is, dat Christus niet regeert. Dan moeten we ons niet laten meeslepen door een overheid die eigen burgerschapswaarde propageert en wil afdwingen. Die dingen gebeuren. Hoe erg ook. Ook die wijzen erop dat Christus gaat komen op de wolken. In die strijd hoe zwaar ook, zijn wij niet aan de heidenen en ook niet aan het beest op de aarde overgeleverd. Kijk maar mee in vers 8: “En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af..” 

Al gaat voor je gevoel de hele wereld achter het ongeloof aan, toch zijn er die dat niet doen. Dat zijn zij die in het boek van het leven van het Lam geschreven staan. De duivel met zelfs de ergste staatsmacht en de ergste martelingen en verleidingen, krijgt die geschreven staan in dat boek niet definitief in zijn kamp. Dat betekent dat als we ons aan Christus toevertrouwen als het Lam Gods bescherming om ons leven is. Dan kunnen we kerk van Christus blijven. Ook in 2021. Niet in eigen kracht maar door zijn kracht, door zijn Geest! Dat is niet onzeker, want dan staat je naam zelfs al van voor de schepping in dat boek. Door God erin geschreven en daarom er nooit meer uit te krijgen.

Er zijn dus tijden dat het lijkt alsof de hele samenleving zich tegen Christus en zijn kerk keert. De kerk wordt aangevallen en het lijkt dan alsof er geen redden aan is. Moet de kerk zich zo politiek correct klimaat aanpassen om te overleven? Moeten we dan de scherpe kantjes van het evangelie afvlakken? Nee, kijk maar eens in vers 9, 10: “.”    Indien iemand oren heeft, laat hij horen.10Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen.”

Christus laat ons weten dat het juist in zulke omstandigheden zo nodig is om te horen wat de Geest, wat de Drie-enige God zegt. Je leven met Christus en daarom in gehoorzaamheid aan God kan ervoor zorgen dat er van ons veroordeeld worden. Misschien zelfs voor een tijd de gevangenis in. Juist dan wordt de volharding van de heiligen openbaar. Het volhouden tegen de stroom in door de Geest die ons die kracht geeft.

 

Wees wakker

 

Het is belangrijk onze ogen open te hebben, ons niet in slaap te laten sussen en niet zover mee te gaan met het politiek correcte, dat we niet meer nuchter zijn. Dat we niet zover meegaan dat we zelf niet meer op grond van Gods eigen Woord ons eigen leven en het leven om ons heen toetsen. Als dat gebeurt laten we ons meeslepen met de wereld en  zal ons verstand en ons gevoel niet meer terug willen naar een denken vanuit het Woord van God. Maar de HERE laat ons zien wat echt goed is voor alle mensen. Dat vraagt van ons persoonlijk en van ons als kerk dat we een sprekende kerk zijn.

Een kerk die wakker is. Ook om de woke-beweging te zien en waar nodig te ontmaskeren. Of om het met de woorden van de Bijbel zelf te zeggen: “Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.” 1 Thessalonicenzen 5:6

 

Ds. Rob Visser

 

[1] Reformatorisch Dagblad 6 oktober 2021 p. 1

[2] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z16921&did=2021D36393

[3] Via: https://www.parool.nl/columns-opinie/woke-zijn-moet-zo-zijn-grenzen-hebben-zeker-in-het-hoger-onderwijs~be319f94/

 

 

 

Afbeelding komt van Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Woke