Staphorst 29 augustus 2020

 

 

Geachte leden van de synode van Goes 2020

 

Ik heb vakantie en toch laten de broeders en zusters van de GKV mij niet los. Het lijkt er op dat in de komende week het besluit over de bezwaren tegen het besluit om vrouwen in de ambten toe te laten tot een afronding komt.

De broeders en zusters zijn mij onvergetelijk. Wat hebben we samen een goede jaren gehad. Wat was het onderwijs in Kampen dat ik en velen anderen mochten ontvangen doordrongen van de eerbied voor de HERE  en Zijn Woord. Wat hebben velen die met een eigenmachtige menselijke uitleg in bijvoorbeeld de synodaal gereformeerde kerken te maken kregen  een warm onthaal en steun ontvangen vanuit de GKV in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Natuurlijk waren er ook toen zwakke plekken. Toch was er de diepe eerbied voor het Woord zoals de HERE dat gegeven had. Ook tegen de cultuur in die al meer anders ging denken en leven. Vanuit de band van liefde aan Christus, aan de Drie-enige God.

Wat een verschil met nu. Zonder dat ik er iemand van beschuldig of verdenk dat hij of zij met opzet de HERE en Zijn Woord aan de kant wil zetten.   Hoe er ook gezegd wordt dat er geen sprake is van een nieuwe hermeneutiek, een nieuwe manier van uitleg van Gods Woord toch laten de feiten zien dat het wel zo is. Een van de dingen die al meer veranderde was dat niet meer het geheel van de  Schrift in rekening werd gebracht maar juist uit elkaar getrokken wordt. Delen van de Schrift krijgen een eigen boodschap die zelfs tegenovergesteld kunnen zijn. Er wordt gekozen voor een uitleg die zo weinig mogelijk in strijd brengt met wat de wereld om ons heen denkt.  Niet de hele Schrift waarin de HERE met Zijn ene boodschap komt, blijft staan.

De gevolgen zijn groot. Ze gaan al meer het christelijke leven aantasten en ook wat we hebben te geloven. De scheppingsorde wordt aan de kant gezet omdat niet meer gezien wordt dat het de orde van de Schepper is die Hij gegeven heeft. Dan zie je ook dat het maar niet om een bepaalde mening gaat maar  dat je zo tegenover de HERE zelf komt te staan. De Schepper gaf Zijn orde aan het begin en dat stond in de harten van de mensen geschreven. Dat was wat ze graag op Gods stem wilden doen. Na de zondeval zijn de tien geboden en wat daaruit volgt nodig. Het wordt opgeschreven door God zelf omdat de mens graag wil vergeten en eigen regels wil volgen.

Ook het laatste rapport  ‘Elkaar van harte dienen’ laat dit zien.  Juist omdat ik de broeders en zusters van de GKV liefheb en niet kan vergeten, ben ik na mijn vertrek uit de GKV in 2015 de ontwikkelingen blijven volgen. Heb ik voor de GKV gebeden en doe dat nog!! De afgelopen jaren heb ik daarom met een open hart de rapporten van deputaten en de besluiten van de synoden met hun gronden gelezen. Heb geprobeerd vanuit de Schrift dit proberen te toetsen en mezelf steeds weer afgevraagd of ik het zelf niet verkeerd zie. Een groot deel van die toetsing vanuit de Schrift kun je terugvinden op de volgende pagina’s op het internet:

https://www.evangeliebelijden.nl/artikelen/vrouw-in-het-ambt

https://www.evangeliebelijden.nl/artikelen/vrouw-in-het-ambt-en-de-leer-van-de-verlossing

https://www.evangeliebelijden.nl/genesis-1-en-de-positie-van-man-en-vrouw-vrouw

Dan zie je ook hoe vreemd de uitleg over de vrouwen in 1 Timotheus 2 is. Echt onhoudbaar hoe het ook met zekerheid gebracht wordt. Ik wil aan dit alles een ding toevoegen dat we vinden in het nieuwste rapport. Hoe daar de Schriftkritiek een plaats krijgt en de Schrift als het ene onfeilbare Woord uit elkaar getrokken wordt. Ook als het gaat om Genesis 1 en 2. We lezen namelijk op pagina 11 van dit rapport: “Voor een goede lezing en uitleg van Genesis 2 is het belangrijk om te beseffen dat de gebeurtenissen van dit Bijbelboek (veel) later zijn opgeschreven dan dat ze hebben plaatsgevonden. De schrijver(s) leefde(n) in een heel andere tijd, waarin ook de verhouding man-vrouw anders was. Als je dit niet verdisconteert, ga je zomaar elementen uit de cultuur van na de zondeval inlezen in Gods openbaring in de eerste hoofdstukken van Genesis. Een voorbeeld is de herhaalde formulering ‘de mens en zijn vrouw’ (Genesis 2:25; 3:8; vergelijk vers 12). Wie zich niet bewust is van het feit dat deze manier van spreken over man en vrouw ontleend is aan de taal en cultuur van na de zondeval, die van de patriarchen of het oude Israël, loopt het risico die zinsnede op te vatten als een door God bedoelde onderschikking van de vrouw ten opzichte van de mens. Wie zich bewust is van de achtergrond van de Bijbelschrijver(s) en het daarmee samenhangende eigene van de woorden en beelden, wordt des te meer verrast door die passages, in Genesis 2 bijvoorbeeld, waarin de gelijkheid van man en vrouw wordt onderstreept. De heilige Geest tilt hier de Bijbelschrijver(s) om zo te zeggen uit boven zijn (hun) beperkingen als cultuurgebonden mens.”

De Schrift na Genesis 2 zoals de Geest die geeft is niet meer normatief voor hoe Genesis 1-3 uitgelegd moeten worden. De Geest zoals die dit in de rest van de Bijbel uitlegt wordt hier het zwijgen opgelegd. Dat wordt gedaan om eigen uitleg die meer in overeenstemming met de geest van de tijd is als woord van de Geest te kunnen  laten spreken. In werkelijkheid laat je zo’n tekst dan buikspreken.

De komende dagen zal mijn leven vol zijn van het gebed voor de GKV en voor de synode. HERE doe een wonder door Uw Geest!

HERE breng toch al uw kinderen in Nederland die volgens Uw Woord en de belijdenis van de kerk die daarmee in overeenstemming is leven bij elkaar. Niet om een eigen groep met een eigen identiteit te vormen. Als we dat willen HERE breek het dan tot de grond toe af. HERE breng ons afgezien van hoe we naar de geschiedenis kijken en die die beoordelen bij elkaar . Zij die echt volgens Uw Woord en de belijdenis van Uw kerk leven en belijden!  Niet als hoogmoedige mensen die het zelf zo goed weten maar als mensen die in diepe liefde steeds weer voor Uw heilig Woord in liefde voor U willen buigen.

Broeders en zusters op de synode laat uw leiden door Gods onfeilbare Woord, het Woord van de Schepper en Verlosser voor alle tijden.

 

Hartelijke groet in Christus

 

ds Rob Visser

Oosterparallelweg  5

7951 DD Staphorst