DE HERE ZELF IS DE NORM VOOR ONS LEVEN

 

DE HERE ZELF IS DE NORM VOOR ONS LEVEN

 

Wanneer we het hebben over goed en verkeerd moeten we kiezen wat onze norm is om te kunnen onderscheiden tussen deze twee. Orthodoxe christenen gebruiken de Bijbel als het Woord van God om tot de goede beoordelingen en keuzes te komen. Dat is ook goed. Toch is er iets dat daarbij weinig aandacht krijgt en zeker belangrijk is. Het is namelijk zo dat de Bijbel als het betrouwbare Woord van God niet op zichzelf staat. Het is het Woord dat van een bepaalde Persoon tot ons komt. Het Zijn de woorden van God zelf. De Heilige Geest vertelt ons in de Bijbel ook wie God is en wat Hij gedaan heeft, doet en gaat doen.  De HERE zelf is uiteindelijk het vanuit wie de normen voor het goede leven tot ons komen. Daaraan wil ik in dit hoofdstuk aandacht geven.

 

De enig levende God is goed   

 

De HERE is de enig echte God. Hij is de Schepper van alle dingen. Hij stijgt boven alles en allemaal uit. Op Zijn Woord is het hele heelal gemaakt. Niets uitgezonderd. Hij is het ook die ons Zijn wil in Zijn woorden en daden laat zien. Hoe moeten we nu tegen Zijn daden en woorden aankijken? Dan moeten we weten hoe Hij is.

Daarover is de Bijbel heel duidelijk. De HERE is niet alleen Almachtig. Hij is ook in en in goed. Bij Hem is niets te vinden dat verkeerd is! Ik geef hieronder enkele van de vele plaatsen in de Bijbel waar je dat kunt lezen:

 

 “En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht.” Matt 19:16,17 

Over deze ene God lezen we in het Oude Testament o.a. dit: 

“Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen; geef grootheid aan onze God! 4Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen ​onrecht; rechtvaardig​ en waarachtig is Hij.” Deut 32:3,4 

“U bent goed en U doet goed, leer mij Uw verordeningen.” Psalm 119:68 

Ook De heiligheid van God wijst er op dat Hij goed is en dat Hij daarin juist nagevolgd moet worden. Een voorbeeld hiervan lezen we in 1 Petrus 1:15,16: “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, ​heilig​ is, word zo ook zelf ​heilig​ in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees ​heilig, want Ik ben ​heilig.”

In het laatste Bijbelboek lezen we over de HERE o.a. dit: “U bent ​rechtvaardig, Heere, Die is en Die was en Die zal zijn, dat U dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de ​heiligen​ en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. En ik hoorde een ander bij het ​altaar​ vandaan zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en ​rechtvaardig.” Openbaring 16:5-7

 

Het is duidelijk dat de HERE als de enige God goed en rechtvaardig is. Als je dat bent gaan zien, ga je ook begrijpen wat we lezen in Psalm 36: “Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.”

De HERE is het die alles gemaakt heeft en als je wil zien hoe het echt is en wat goed en verkeerd is moet je bij Hem zijn. Hij wijst vanuit Zijn hart de goede weg. Hij kan dat omdat Hij alles overziet en alles in Zijn hand houdt en helemaal goed is.

 

De enig levende God volgen

 

De mens is als beeld van God geschapen. Als het hoogste schepsel. De mens is goed geschapen door God. De mens zelf heeft er voor gekozen om niet goed te blijven. De mens wilde niet God als het goede beeld voor ogen volgen. Wij hebben vanaf de zondeval voor het verkeerde gekozen. Toch roept God ons nog altijd terug. Terug om volgens Zijn beeld te leven en al meer beeld van Hem op aarde te zijn. Christus heeft dat beeld van God op aarde als mens weer laten zien. Zo ook laten zien dat de roeping er nog altijd is om juist op die ene goede God gericht zoals we dat al zagen vanuit  in 1 Petrus 1. Waar we de woorden horen die door de hele Schrift klinken: “Wees heilig want Ik ben heilig”.  Vs 15

Ander plaatsen in de Bijbel waarin benadrukt wordt om het voorbeeld van God te volgen zijn o.a.: 

“Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.” Matt 5:48

“Wees dan ​barmhartig, zoals ook uw Vader ​barmhartig​ is.” Lucas 6:36

“ Wees dan navolgers van God, als geliefde ​kinderen, en wandel in de ​liefde, zoals ook ​Christus​ ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.” Efeze 5:1,2

“Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.” 1 Johannes 4:19 

Dit heeft er alles mee te maken dat wij als beeld van God geschapen zijn en daarmee ook geroepen zijn om Gods beeld te vertonen. Dat we geroepen zijn om het beeld van onze Schepper te laten zien ook in ethisch opzicht lezen we heel duidelijk in Kol 3:9,10: “Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.” NBG 1951 

Christus is het beeld van God op aarde. We lezen dat o.a. in Kol 1:15: “Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de ​Eerstgeborene​ van heel de schepping.”

Wij hebben juist Hem te volgen. Dat word o.a. duidelijk in: 

1 Korinthe 11:1:  “Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van ​Christus​ ben.” 

1 Petrus 2:21:  “Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook ​Christus​ voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen”.

 

Wanneer we dit overzien, wordt duidelijk dat we ook als het er om gaat wat goed en verkeerd is beeld van God zijn onmisbaar is. We hebben ons te spiegelen aan wat wie de HERE is. Wij zijn geen god maar hebben  de enige God in Zijn voorbeeld te volgen want Hij is in en in goed. Daarbij moeten we ook bedenken dat de HERE de betrouwbare en onveranderlijke is. Hij is goed. Wat Hij als goed laat horen en zien dat is het ook echt. Daarom geldt voor ons wat Hij doet en zegt, wie Hij is als de norm voor onze manier van leven. Voor ons gelden geen andere normen dan wie Hij is!

 

Voor wie gelden de normen voor het leven die van de Here God komen?

  

Wanneer we er op letten wie de HERE is, krijgen we ook daarop antwoord. De HERE is niet alleen de God die in en in goed is. Hij is ook de eeuwige God die altijd goed was en altijd goed blijft. Hij is ook de eeuwige God die gelukkig onveranderlijk is. Hij is de Schepper die alles gemaakt heeft en ook altijd alles in Zijn hand houdt.

Dat betekent ook dat Zijn norm en wie Hij is en wat Hij zegt voor alle mensen en voor alle tijden geldt.  Hij is de Schepper die juist de mensen er op beoordeelt of ze wel of niet als beeld van Hem  op aarde leven. De HERE beoordeelt als de grote rechter ons leven. Het oordeel dat Hij in handen van Christus gegeven heeft.

Ik geef weer een aantal teksten uit de Bijbel  waar we kunnen lezen hoe God rechtspreekt over de bewoners van de aarde. Het is de Rechter die altijd volgens de normen die voor eeuwig goed zijn en dezelfde blijven, oordeelt.

 

Genesis 18:25: “Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen?”

Psalm 96:12,13: “Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is; dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in ​gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid.”

Jesaja 2:3,4: “Want uit ​Sion​ zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit ​Jeruzalem.  Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen.”

Mattheus 25:31-33: “Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de ​heilige​ ​engelen​ met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de ​herder​ de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.”

Handelingen 17:30,31: “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld ​rechtvaardig​ zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.”

 

De HERE oordeelt uiteindelijk over ieder mens die geleefd heeft. Volgens de normen die Hij zelf geeft en die Hijzelf ook uitleeft. Hij die goed is en eeuwig goed blijft. Hij is wie Hij is en zal altijd zijn wie Hij is en was.

 

Mensen kijken vaak vreemd op van de manier waarop christenen leven. Ze vinden dat bekrompen en dat zij daarom te weinig van het leven genieten. Christenen willen zich volgens velen te veel aan  Gods geboden houden. De Heilige Geest laat Petrus hierover het volgende schrijven: “Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke ​afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.” 1 Petrus 4:3-5

 

Eens zal duidelijk worden dat de HERE de  Rechter over iedereen uit de geschiedenis zal zijn. Dat Zijn normen het waren die voor alle mensen  gegolden heeft. Dat is als de Here jezus terugkomt op de wolken.

 

Onze normen?

  

Zonder God en Hem als de Schepper die de goede normen gegeven heeft, is er eigenlijk geen goede vaste norm. Dan hangt wat we goed of verkeerd vinden af van onze cultuur, onze gevoelens, onze gedachten, de geest van de tijd. Dan komen we er eigenlijk nooit uit wat echt goed is. Zeker niet goed voor alle tijden en alle mensen. Dan worden normen een zaak van bepaalde groepen. Zo is het niet.

Het is belangrijk om dit ook als christenen goed te bedenken. Ook wij hebben de neiging om bepaalde normen naar voren te brengen als onze normen waar anderen rekening mee moeten houden. Het gevolg is vaak dat anderen gaan zeggen: jullie normen hebben jullie een heel tijd ons opgelegd nu zijn wij aan de beurt. Het is heel belangrijk om wanneer we de goede normen en waarden naar voren brengen die niet als menselijke gedachten en overtuigingen onder de aandacht te brengen.

Het is nodig om te laten zien dat die van de ene goede God komen. Door dat dat wij als mensen tegen Gods goede normen zijn ingegaan hebben we er op aarde een puinhoop gemaakt. Het is belangrijk om te laten zien waarom Gods normen goed zijn ook voor de naaste. Dat we daarbij laten zien dat we vanuit liefde voor de ander op deze normen wijzen. Juist omdat we er op uit zijn dat anderen niet vanwege een leven tegen Gods goede normen in  het oordeel komen.

Het zijn niet onze normen maar die van de Schepper van alle dingen die het beste met ons voor heeft en ons de goede weg wijst.

De normen voor ons leven op aarde liggen ten diepste vast in de HERE zelf. In wie Hij is en eeuwig zal blijven.