DE MEERDERHEID BESLISSEND?

Naar aanleiding van het besluit van de synode van Goes op 5 september 2020

 

De meerderheid.  Een unaniem besluit. Dat zegt toch wel wat. Dan kun je bezwaren hebben. Heel grote tot nu toe maar als 32 mensen unaniem besluiten dat die bezwaren niet beslissend zijn. Dan moet je je toch wel schikken.

Het is ook nog zo dat je eigen mening nog mag blijven bestaan. Oude en nieuwe visie kunnen naast elkaar blijven staan. Je mag vernieuwend en behoudend zijn. Je mag modern en traditioneel zijn. Daarmee is toch alles wel gezegd. Het lijkt zo mooi.

Is dat nu ook zo? Is het in de kerk van Christus een goed argument om te zeggen dat de meerderheid na veel studie gesproken heeft en het dus dan ook zo is? Er is zelfs gebeden om de leiding van de Geest.  

Natuurlijk moet je echt luisteren en echt overwegen. Echt argumenten wegen. Toch is het niet zo dat de meerderheid beslissend is. Alleen het Woord is beslissend.

Dat zie je in de Bijbel zo duidelijk. De meerderheid van de mensen wil een eigen weg gaan. Alleen Noach en zijn gezin zijn het tussen de miljoenen mensen die er dan leven nog die anders denken en leven. Noach doe niet zo moeilijk. Schik je man. De HERE roept hem om tegen al die miljoenen in voor Hem te leven en op te roepen tot bekering. Wat denkt die Noach wel? Hij denkt het beter te weten tegen alles en iedereen in.

Gods volk dwaalt weg bij de HERE. Ze dienen Hem  volgens zichzelf wel maar op meerdere punten leven ze anders als de HERE gezegd heeft. Dan is daar Elia. Hij roept op tot bekering. Dan zijn er Jeremia, Amos, Ezechiël en anderen. Ze roepen terug naar het oude Woord van God. Wat denken ze wel. We leven in een andere tijd. Niet zo ouderwets hoor. Wat zijn het een lastige lui die profeten. Wat viel het ze meerdere keren zelf ook zwaar. Ze stonden zo vaak alleen. Het leken zulke betweters. Toch konden ze niet anders want Gods Woord, God zelf sprak anders. Dat was beslissend. Al werden ze verguist. Al dacht de grote meerderheid zo anders en lieten dat goed weten ook.

 

Dan is er de Here Jezus. Hij staat voor het Sanhedrin. De dood staart Hem in de ogen. De grote meerderheid veroordeeld Hem. De grote meerderheid van het volk volgt de Joodse Raad.  Dus moet je het oordeel van deze geestelijke leiders volgen. Je bent toch geen eigenwijze betweter? De Here Jezus gaat naar het kruis. Hij is geen misdadiger. Hij is het die ons leert wat echt en waar is. Hij is de Verlosser al zegt de hele wereld dat het niet zo is.

Apostelen verkondigen zijn boodschap tegen de meerderheid in. Wat het hen ook kost.

 

In dienst van Christus leeft vele jaren later Maarten Luther. Hij ontdekt vanuit Gods Woord hoe ver de kerk in die tijd van dat Woord, van Christus afgeweken is. Hij moet voor de Rijksdag in Worms verschijnen. Met de top van de geestelijke leiders uit de kerk die daar aanwezig zijn. Hem wordt gevraagd om zijn meningen te herroepen. Zal hij eigenwijs zijn? Of zal hij inzien ook ter wille  van de vrede in de kerk dat  hij nu bakzeil moet halen? Daar staat de eenzame monnik tegenover zoveel macht en  geestelijke leiders. Wat zegt hij terwijl hij wijst op Gods eigen Woord? Dat hij niet anders kan dan aan het Woord vasthouden. Hier sta ik, ik kan niet anders. Het Woord is beslissend  al roept de hele wereld dat het anders is.

Ook als anderen zeggen dat het Woord anders spreekt omdat Paulus het ook niet allemaal wist.

 

Hier sta ik en ik kan iet anders. Dat is ook wat we belijden in antwoord op wat de HERE zegt. De meerderheid is niet het beslissende argument. Ook niet een unanieme meerderheid. We belijden dat zo in artikel 7  van de Nederlandse Geloofsbelijdenis:  “ Men mag ook geen geschriften van mensen, hoe heilig de schrijvers ook geweest zijn, op één lijn stellen met de goddelijke Schriften, ook de gewoonte niet met Gods waarheid - want de waarheid gaat boven alles -, evenmin het grote aantal, de ouderdom, de ononderbroken voortgang in de tijden of de opvolging van personen, of de concilies, decreten of besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars (Ps. 116 : 11) en ijdeler dan de ijdelheid zelf.

Daarom verwerpen wij uit de grond van ons hart alles wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt. Zo hebben de apostelen het ons geleerd: Beproeft de geesten of zij uit God zijn

(1 Joh. 4 : 1). En: Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis (2 Joh. : 10).”

 

Het argument van de meerderheid, van de unanieme meerderheid is in Gods kerk nooit beslissend. Dat is het Woord. Het Woord van Christus.  Christus die bij het tot stand komen ook Paulus als apostel gebruikt heeft. Paulus die in de brieven die de Geest in de Bijbel, in Gods Woord heeft laten opnemen de menselijk stem van de Geest was. Hij mocht daardoor Gods woorden opschrijven. Het is dan heel ontdekkend om in een   interview in het Reformatorisch Dagblad te lezen wat een van de opstellers van het rapport “Elkaar van harte dienen” zegt over de inhoud van dit rapport. Hoe er tegen Paulus als Bijbelschrijver aangekeken wordt. Paulus zou het zelfs als Bijbelschrijver van de cultuur waarin hij leefde moeten hebben. (RD Kruispunt Donderdag 3 September 2020 p 2) Verder wordt er in dit interview o.a. het volgende gezegd: ”God komt naar ons toe, in onze concrete werkelijkheid. Als mens kom je niet los van je omgeving. Als God met dingen zou komen die we totaal niet begrijpen zouden we volkomen in de war raken.”

Waar is het werk van de Geest? De Geest die leert om juist tegenover een verkeerde tijdgeest te staan. We mogen hopen en bidden dat de HERE ons in verwarring brengt  om nieuwe mensen te worden. De HERE komt wel degelijk met dingen die wij vanwege de geest van de tijd helemaal niet kunnen voorstellen. Denk maar eens aan de Here Jezus die tegenover de gevoelens en gedachten van Zijn tijd zegt dat je niet mag scheiden. (Zie Mattheus 19) Dat je trouw moet zijn aan eigen man en vrouw. De leerlingen zeggen dat je dan maar beter niet kunt trouwen. Christus wijst er op dat  de HERE juist vanaf het begin deze trouw en liefde tussen man en vrouw wil. Dat is beslissend. De Geest wil ons leren ook met ons hart tegen de cultuur die niet volgens Gods Woord is in te leven en  te denken.

Wat Paulus schrijft in de Bijbel is Gods eigen zuivere stem. “Heel de Schrift is door God ingegeven” 2 Tim 3:16.  Ook de woorden die Paulus daarin geschreven heeft. Niet als theoloog die zich moeilijk van de cultuur kon losmaken maar als onfeilbaar instrument van God! De Geest laat ons zien dat ook die brieven van Paulus bij de hele Schrift horen.  Dat Paulus in die woorden niet de man is die het ook maar moest doen met de cultuur waarin hij leefde. De HERE zorgde dat Zijn stem zuiver door Paulus in de Bijbel werd opgeschreven! De hemel spreekt om op aarde volgens Gods wil te leven.

 

Het volgen van manier van het lezen van de Bijbel zoals in het rapport  “Elkaar van harte dienen”, als een van de goede manieren om de Bijbel te lezen, gaat zorgen en zorgt  al voor al meer vervorming van de leer van de Bijbel. Wanneer je de jeugd wilt kwijtraken, moet je op deze weg verdergaan. Het is een bedreiging waarvan je afstand moet nemen. Juist om de gemeente en ook onze jonge mensen te beschermen. We hebben juist de positieve boodschap van Gods Woord dat het leven ook tegen de tijdgeest in vernieuwt en verandert zo nodig. Dat geeft zegen!