TWEE PRACHTIGE BELOFTEN

Enkele overwegingen bij Marcus 13:11,20

 

Lijden en overwinning

 

Het is de tijd van Goede Vrijdag en Pasen. Christus lijden en overwinning. Dat betekent niet dat voor Gods volk het lijden achter ons ligt. Het is goed om juist in deze tijd erop te letten welke beloften de opgestane Christus voor zijn kerk, die aangevallen wordt, heeft nagelaten. Je kunt meerdere keren denken als je hoort over de vervolgingen die Gods kinderen moeten meemaken: ‘Zou ik dat wel volhouden?’

 

Vervolging

Het is ook echt zo dat Gods kinderen in moeilijke omstandigheden terecht komen. Dat zegt de Here Jezus zelf meerdere keren in de Bijbel. Dat zie je bijvoorbeeld in Marcus 13. Jezus spreekt daar in vers 9-12 over vervolging en de weerstand tegen echt christen-zijn in deze wereld. Die kan echt heel sterk zijn. Dat moet ons niet verbazen. Wanneer jij zo anders denkt en leeft dan anderen in jouw tijd roept dat weerstand op. In de eerste eeuwen werden christenen mensenhaters genoemd, omdat ze niet met de feesten van de stad en het dorp meededen, omdat daar de drank rijkelijk vloeide, er paaldanseressen en strippers optraden, omdat gevloekt en gescholden werd en dat als heel gewoon werd ervaren. Daar wilden Gods kinderen niet bij zijn, ze wilden niet het gevaar lopen daardoor verleid te worden. Ze wilden dicht bij de HERE leven en mensen juist daarvan vertellen. Daarom dachten ze ook zo anders over seksualiteit, uitgaan, het doel van je leven,  en het je opofferen voor anderen en niet voluit gaan voor je eigen ontwikkeling en ontplooiing. Ook over de bescherming van het leven, ook  het ongeboren leven en het zwakke, gehandicapte en zieke leven werd anders gedacht. Ze waren zo anders. Bij hen was er niet de drijfveer om jezelf als de belangrijkste te zien. Zij wilden juist in dienst van Christus en hun naaste leven. Dat riep veel ergernis op. Zelfs tot in de naaste familie. Het zette broers en zusters en ouders en kinderen tegenover elkaar. Van de kant van de wereld zorgde dat er zelfs meerdere keren voor dat familieleden naaste familie aangaven als een verdacht persoon die vervolgd moest worden.

Dan zie je dat de haat tegen Christus in de wereld zelfs de bloedband overstijgt. Tot bloedens toe. Zelfs tot de doodstraf toe. Gelukkig mogen we weten dat de band van het geloof, de band met Christus tot redding, tot vergeving, tot geluk, ook de bloedband overstijgt. De Here Jezus zegt het zo: “En terwijl Hij nog tot de menigte sprak, zie, Zijn moeder en broers stonden buiten en zochten Hem om met Hem te spreken. Iemand zei tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U om met U te spreken. Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem zei: Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers? En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders. Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder. (Matt 12:46-50)

 

Is dit vol te houden?

 

Waar komt die haat, die weerstand vandaan? Die komt vanuit de haat tegen Christus. Wij als mensen dragen na de zondeval de haat tegen het echte evangelie met ons mee. Wij willen onszelf redden. Wij willen niet graag erkennen dat we schuld hebben en voor onze redding voor 100%  afhankelijk zijn van iemand die voor ons de schuld moest dragen in onze plaats. Wij voelen ons daar  uit onszelf te goed voor. Wij willen niet aan onze schuld, zonden en zwakheid ontdekt worden. Paulus zegt het heel kort zo: “Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is.” (Gal 1:11). Dat is de reden waarom we de weerstand van de wereld voelen in deze wereld. Toch zie je ook dat Christus regeert op weg naar Zijn terugkeer. Want wat is de hulp die Christus de gelovigen vanuit de hemel wil geven als ze daarmee te maken krijgen?

Dat is de Heilige Geest! Dat is God zelf, die voor Zijn kinderen in die omstandigheden wil zorgen. Hij geeft dan wat we als kind van God nodig hebben. De HERE vraagt niet van ons dat we nu al precies weten hoe we in de toekomst zullen reageren. Hij geeft de kracht die je op een bepaald moment en bij een bepaalde situatie in je leven nodig hebt. Om dan ondanks de situatie als Gods kind te kunnen leven en spreken.

Wat zijn deze woorden belangrijk: “En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet”. (Marcus 13:11a) De Here Jezus die nu vanuit de hemel regeert zegt, dat je dan echt op Hem kunt vertrouwen! Je hoeft je nu niet zenuwachtig te maken of bang te zijn wat je dan zult doen. Als je nu in liefde met Hem leeft, geeft Hij je dan ook de kracht om van Hem te getuigen. Om te belijden dat Christus jouw Heer is. Je bent dan niet aan je eigen kracht en de kracht van je eigen geloof overgeleverd. Gelukkig niet. Wat ga je in tijden van vervolging zeggen als je nu met de Here Jezus als je Heiland, als je Verlosser en God leeft? Dit: “maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest.” (Marcus 13:11b). Hierin mogen Gods kinderen rust vinden. We worden niet overgeleverd aan onze kracht. Nee, de Geest wil in ons wonen en waar dat nodig is, het van ons overnemen. Zie ook Rom 8:26.

Zal ik het volhouden als mij vervolging overkomt? Is mijn geloof sterk genoeg? Dat van mij niet. Ik red het niet. Ik zal dan uit angst kiezen voor het leugentje om bestwil. Maar gelukkig hoef ik niet op mijzelf te bouwen. De Geest wil in mij wonen en mij leiden om Christus offer.

Hoe de kerk ook vervolgd wordt, toch blijft ze bestaan tegen de grootste verdrukking in. De kerk is onuitroeibaar. Dat is een teken dat het Gods kerk is. Er kan veel afgebroken worden. De tempel en ook in onze tijd veel kerken. Stenen blijven niet op elkaar staan. Toch is Christus’ kerk onuitroeibaar omdat de Geest in mensen woont en ervoor zorgt dat mensen trouw blijven aan Christus en Zijn Woord, tot het einde. Wie op Christus vertrouwt, krijgt de kracht om het tot het einde vol te houden.

 

Tijd van verdrukking

 

De Here Jezus voegt bij deze opvallende belofte nog een andere in Marcus 13. Kijk maar eens in vers 20: “En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort.”

Wie rond het jaar 70 let op de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, zal zien hoe erg dingen kunnen zijn. Dat velen vermoord worden. Dat je leven nergens zeker is. Dat geldt ook voor de Joodse christenen. Ze worden als deel van het Joodse volk gezien en daarom als vijanden. Wanneer zulk geweld rondgaat, lijkt het leven van niemand meer veilig. Als dat door zou gaan zou er bijna niemand meer overblijven.

In die zin is wat er in het jaar 70 met de christenen in Israël  gebeurd is, een teken voor wat er tot aan Christus terugkeer op de wereld plaatsvindt. Er zullen steeds weer tijden zijn dat Christus’ kerk, dat de gelovigen met grote verleiding en bedreiging te maken krijgen. Er wordt met woorden en ideeën aan je geloof getrokken. Op school, bij je werk, als je televisie kijkt, als je sites op het internet opzoekt, in gesprekken met anderen en soms zelfs in de kerk. Mensen komen met gedachten die je weg willen halen bij het eenvoudig leven volgens Christus’ Woord.

Het kan zijn dat je heel erg verleid wordt om Christus niet meer als je Verlosser en Heer te volgen door geweld, marteling, bedreiging. Denk bijvoorbeeld eens aan onze broeders en zusters in het Midden-Oosten of Noord-Korea. Hoe zou je het nog uithouden om kind van God te zijn?

Dan zegt de Here Jezus dat Vader in de hemel met een hart vol liefde naar hen kijkt die bij Hem met hun leven komen schuilen. Het is dan niet zo dat Hij alleen met een bloedend hart kijkt naar wat er met ze gebeurt. Nee, Hij grijpt in!

 

De tijd wordt verkort

 

Wat doet de Vader in de hemel? Hij verkort die tijd voor Zijn uitverkoren kinderen!

De HERE laat volgens Zijn belofte Zijn uitverkoren kinderen nooit alleen en nooit in de steek! Dat geldt niet alleen voor de kerk in het algemeen. Dat geldt niet alleen voor de gelovigen als groep. Nee, dat geldt ook voor elke gelovige persoonlijk!

Dit wat de Here Jezus in Marcus 13 vertelt, heeft de Geest door Paulus zo gezegd: “Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.” (1 Kor 10:12,13)

Als je hierover nadenkt,  zie je de geweldige boodschap die uit Christus woorden naar ons toekomt. Wie bij Christus zijn of haar leven met een integer hart brengt, krijgt wat hij nodig heeft. Zelfs in de zwaarste tijden. Als dat geen blij evangelie is voor zwakke en schuldige mensen!

Daarin mag je rust in je leven vinden Tot de wederkomst mag jij jouw hele leven tot het moeilijkste toe in Gods handen leggen. Hij zorgt voor wie zo in diepe afhankelijkheid en met berouw over eigen zonden tot Hem komt. Als de zee te hoog wordt, is het Vader in de hemel die deze zee voor jou vlak maakt of jou bij zich roept in de hemel. Hij verkort en geen uitverkorene zal verloren gaan door Zijn genadige zorg en ingrijpen. Je leven leggen in Christus handen geeft echte rust.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.