CORONAVIRUS

 

"Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een ​schild​ en een pantser." Psalm 91:3,4

Beurzen dalen. Schepen liggen aan de kant met mensen die er niet af mogen. Hotels worden voor twee weken een soort luxe gevangenis. Mensen beginnen te hamsteren. Steden en gebieden worden afgesloten. Ondanks veel maatregelen staat het coronavirus voor de deur van Nederland. Deskundigen zeggen dat het niet de vraag is of dit virus in ons land zal toeslaan maar wanneer.
We denken vaak alles in de hand te hebben. Dan ineens wordt dat vertrouwen op eigen kunnen verkeerd bewezen. We hebben ons leven niet in eigen hand. Hoe reageren wij op deze dingen? Vertrouwen we op ons gezondheidssysteem en ons netwerk van artsen en voorzieningen? Dat laatste was gisteravond op OP1 voor de televisie sterk te horen. Wij zullen het wel even fiksen. Laten we goed bedenken dat ook ziekte en de dreiging daarvan ons tot bezinning heeft te brengen. Het leven kan zomaar afgelopen zijn. Zijn we op de toekomst na onze dood voorbereid? Kunnen wij met een goed geweten omdat we op Christus bouwen en voor Hem leven voor God verschijnen? Het coronavirus is ook een klop op de deur van het hart van alle mensen om bij Christus de redding en genezing van je leven te zoeken. Dan bidden we om Gods bescherming tegen ziekte en om genezing als we ziek worden. Dan bidden we om bekering en vergeving want wie in geloof sterft weet dan dat Gods verlossing er voor zorgt dat ook het coronavirus je niet echt kan doodmaken. Dan leef je door Gods beschutting in Christus voor eeuwig onaantastbaar voor welke ziekte ook bij de HERE in de hemel en later op de nieuwe aarde. Dat is de echte hoop voor ieder mens.

 

CORONA EN GODS KLOP OP ONS HART

 

"en u zult tot stof terugkeren." Genesis 3:19

De besmetting met het coronavirus grijpt verder om zich heen. Met grote gevolgen. Zelfs met al meer paniek op de beurzen. Er wordt veel over gepraat. Veel maatregelen om het nog te keren. Ook veel angst. De eerste dode is ook in Nederland te betreuren. Toch is er iets wat ik bijna niet hoor.
Dat is dat deze ziekte juist in haar omvang en bedreiging ook een klop van God op ons hart is. Het hoort bij het oordeel van de HERE over een zondige wereld. Wij zijn het die door de zonde de ziekten en de dood in de wereld gebracht hebben. Daarin spreekt Gods oordeel over zondige mensen. Dat zijn wij allemaal.
Wat is het belangrijk dat we maar niet onze schouders ophalen. Wat is het belangrijk is het dat we zien dat ook in dit plotselinge oordeel over onze zonden de HERE laat zien hoe kwetsbaar wij ons eigen leven gemaakt hebben. Dat we eens zullen sterven en dat kan ook door de corona over ons komen. Dat het dan van eeuwig levensbelang is of we met Christus leven of niet. In Christus is er verlossing van het oordeel en van de dood. Juist zo'n ziekte die vol bedreiging is, is ook een klop op ons hart. Een signaal dat je waarschuwt: besef dat je met Christus hebt te leven! De mens is niet in staat om dood en ziekte van de wereld weg te doen. Alleen door Christus wacht voor wie bij Hem zijn of haar leven zoekt een wereld waar dit door Gods ingrijpen voor altijd verdwenen is. Dan zul je opstaan uit het stof om nooit meer tot stof terug te keren.

 

VOORZORGSMAATREGELEN 

 

"De ​kleren​ van de melaatse bij wie de ​ziekte​ is vastgesteld, moeten ingescheurd worden, zijn hoofdhaar moet hij los laten hangen, hij moet zijn baard en snor bedekken en hij moet roepen: ​Onrein, ​onrein! Alle dagen dat hij de ​ziekte​ heeft, zal hij ​onrein​ zijn. ​Onrein​ is hij, hij moet afgezonderd wonen. Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn." Lev 13:45,46

Ingrijpende maatregelen in Nederland en andere Europese landen om besmetting met het coronavirus te beperken. Kerken vieren op een aangepaste manier het Avondmaal. De komende weken zullen veel kerken op aangepaste manieren kerkdiensten houden. Waarbij de digitale mogelijkheden zoveel mogelijk gebruikt zullen worden. Van veel vergaderingen is de vraag of het verstandig is om die laten doorgaan. Is dit allemaal niet een blijk van te weinig vertrouwen op de HERE? Als God bij ons is, komt het toch goed.
Dat laatste is waar maar dat betekent niet dat we geen voorzorgsmaatregelen  hebben te nemen. Verantwoordelijk optreden vraagt ook om het willen voorkomen van ziekten. De HERE zelf laat ons dat zien als het om melaatsheid gaat. Het is door de geschiedenis heen opvallend dat in Joodse wijken waarin de regels van de HERE ten aan zien van hygiëne en quarantaine in acht genomen werden er veel minder ziekte was. Je ziet hoe goed Gods geboden voor het hele leven zijn! Je ziet in de tekst hierboven dat mensen met een besmettelijke ziekte apart moesten wonen en op afstand blijven om te voorkomen dat ook anderen ziek werden. Dat ze ook onrein werden en bedreigt met de dood. Dat leert ons vandaag dat het juist de plicht van christenen en de kerk van Christus is om ook hierin verantwoordelijk te zijn! Zo draag je juist Gods liefde uit.

 

REGEERT ANGST 

 

"En de duivel zei tegen Hem: Als U de ​Zoon van God​ bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn ​engelen​ voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot .Jezus​ zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken." Mattheus 4:6,7

De situatie rond het coronavirus wordt erger. Virologen in Nederland roepen op om in deze dagen zelfs je verjaardag niet te vieren. Al meer geluiden om echt de sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Kerken besluiten om drie weken lang alle activiteiten waarbij mensen bij elkaar komen te schrappen. Ook als er veel minder dan 100 mensen bij elkaar komen. Er wordt veel gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden.
Een reactie is dat er dus niet genoeg op de HERE vertrouwd wordt. Dat is in veel gevallen een verkeerde conclusie. Je vertrouwt op de HERE, je bent niet bang. Je weet dat je in vrede met God leeft omdat je Christus kent als je Verlosser en God. Als het je tijd is dan is het goed. Ook als het door corona is. Toch vraagt de liefde van God ook liefde en bescherming van de naaste. Het zesde gebod vraagt juist om bescherming van het leven van de ander. De HERE schrijft ook voorzorgsmaatregelen voor om het leven te beschermen in de Bijbel.
Ja, maar in Psalm 91 staat dat de HERE Zijn volk in nood en bij de pest beschermt. Dat staat er! Daar doe ik niet van af. Toch wijst juist de Here Jezus zelf er op dat je die Psalm niet mag gebruiken zonder onze eigen verantwoordelijk te gebruiken. De duivel wijst de Here Jezus er op dat Hij maar van het dak van de tempel kan springen. Als Hij Gods Zoon is zal God dat goed laten aflopen. Dat staat toch in Psalm 91?! Dan is het antwoord van de Here Jezus: "Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken." Hij wijst aan dat we verantwoordelijk blijven en de HERE niet mogen dwingen tot acties. Wij moeten met de kennis die we hebben verantwoordelijk leven tot bescherming van onze naaste. Wat hebben we daarbij nog een mogelijkheden om op allerlei manieren morgen het bevrijdende en genezende evangelie te horen!

 

EIE BELANG EERSTE? EIGEN BELANG EERST 

 

“Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was.” Fil 2:4,5

Met watter gesindheid staan ons in die wêreld? Hoe leef ons in ’n tyd waarin ingrypende maatreëls geneem word om die verspreiding van die coronavirus te bestry? Haal ons ons skouers op omdat ons nie by die groepe behoort wat meer risiko loop nie? Is dit vir ons te oordrewe omdat dit ons lewens teveel beperk? Of redeneer ons vir die oog baie gelowig deur te sê dat ons net op die HERE moet vertrou en dat ons ons skuld moet bely? Dat ons op die HERE moet vertrou en eie skuld moet bely is so waar! Nogtans sou dit juis van ongeloof getuig as ons om daardie rede nie sou saamwerk by die bestryding van die coronavirus wat vir baie mense lewensbedreigend is.
Die gebed tot die HERE is hierby onmisbaar. Sy seën, Sy genade, Sy beskerming het ons so nodig! Ons kan nie sonder nie. Wie reg bid is ook iemand wat werk. Dit is wat die Here Jesus ons self geleer het.
Hoekom sou ons baie dinge wat ons vryheid raak opoffer? Hoekom sou ons versigtig wees? Hoekom sou ons ons kerklike aktiwitete vir ’n ruk nie laat deurgaan nie? Hoekom sou ons op hierdie manier vas en op ander maniere die Woord laat klink? Die rede is dat die HERE ons leer om nie ons eie belang die eerste te laat wees nie. Nie ons eie belang eerste nie maar juis omsien na die belang van die ander! Dit is die gesindheid waarin Christus selfs Sy eie lewe vir ons sondaars gegee het. Dit was die gesindheid waarin Hy as die Sondelose Hom vir sondaars onder God se toorn, onder Sy oordeel het laat bring. Hy het so in die plek van sondaars die ewige dood ondergaan. Sou ons ons dan nie vir ’n rukkie n ons dinge laat ontsê om daarmee ander te beskerm nie?!

 

"Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in ​Christus​ ​Jezus​ was". Fil 2:4,5

Hoe staan we in de wereld? Hoe leven we in een tijd dat er ingrijpende maatregelen worden genomen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden? Halen we onze schouders op omdat we niet echt bij de risicogroepen horen? Vinden we het maar overdreven omdat het ons leven teveel raakt? Of redeneren we op het oog vroom door te zeggen dat we gewoon op God moeten vertrouwen en onze moeten schuld belijden. Die laatste dingen zijn op zichzelf waar. Toch zou het juist van ongeloof getuigen als we daardoor niet meewerken aan de bestrijding van dit voor meerderen levensbedreigende virus.
Hierbij is het gebed om Gods zegen, om Zijn genade, om Zijn bescherming onmisbaar. Een biddend leven vraagt ook om daden. Bid en werk zegt de Here Jezus!
Waarom zouden we veel opofferen van eigen vrijheid, waarom zouden we voorzichtig zijn, waarom zouden we voor een tijdje alle kerkelijke activiteiten waarbij we echt bij elkaar komen stoppen?n Waarom zouden we op die manier vasten en op andere manieren het Woord laten klinken? De rede is dat de HERE ons leert om niet eigen belang voorop te stellen in ons leven. Niet ons eigen belang eerst maar dat van de ander! Dat is de gezindheid waarin Christus zelfs Zijn eigen leven gaf voor ons zondaren. Dat was de gezindheid waarin Hij zondeloze voor zondaren zich onder Gods toorn liet stellen en de eeuwige dood onderging. Zouden wij ons dan niet dingen voor een tijdje laten ontzeggen ter bescherming van zwakke naasten?

 

VAN DE HERE ZIJN/AAN DIE HERE BEHOORT  

 

"Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is ​Christus​ ook gestorven en ​opgestaan​ en weer levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen." Rom 14:7-9

Voor de HERE zijn in leven en in sterven. Die woorden krijgen in tijden van ziekte en nood een al duidelijkere betekenis. In een tijd waar ziekte en dood veel meer spreekt als in de gewone situatie komen deze woorden nog sterker naar ons toe.
Het eerste dat de Geest hier zegt is dat we niet voor onszelf leven. Niet voor jezelf leven kan pas echt als je bij Christus je leven zoekt. Als jouw Redder en jouw Heer. Wanneer je je aan Hem toevertrouwt en daardoor weet dat je veilig in Zijn armen bent.
Dan denk ik vooral ook aan de mensen in de zorg die geroepen worden bij mensen die besmet zijn. Aan de mensen die in de ziekenhuizen geroepen worden om ernstig zieke coronapatienten te verplegen, te helpen. Het gevaar van besmetting is heel duidelijk aanwezig. Dat blijkt ook uit de aantallen van medisch personeel dat getest is. Wat moet je doen als je in het ziekenhuis de opdracht krijgt om de besmette mensen die erg ziek zijn te gaan helpen? Dan mag je weten dat Christus juist de liefde en hulp voor die ander die zwak is wil. De kerk in de eerste eeuwen na Christus verzorgde de zieken die anderen op straat zetten om te sterven. Wie in Christus is, mag Gods liefde juist ook hierin laten zien. Dat kun je door de kracht van de Geest omdat je weet dat je van Christus bent. Ook in ziekte en dood ben je van Hem en brengt Hij je veilig thuis. Waar dan ook. Gods kind sterft nooit echt!

 

"Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers." Rom 14:7-9

 

Vir die HERE wees in lewe en in sterwe. Hierdie woorde kry in tye van siekte en nood ’n nog duideliker betekenis. In ’n tyd waarin siekte en dood al hoe duideliker na jou toekom, klink ook God se woorde dat God se kind ook dan by Christus behoort nog sterker.

Die eerste wat die Gees hier vir ons sê is dat ons nie vir onsself leef nie. Nie vir onsself leef nie kan eintlik net as jy by Christus jou lewe soek. As jy Hom ken as jou Verlosser en Here. Wanneer jy jou aan Hom toevertrou en jou daardeur veilig in Sy arms weet.

Ek dink hierby nou veral aan die mense wat geroep word om ander wat besmet is te versorg. Ek dink aan hulle wat in hospitale en op ander plekke geroep word om koronasieke  wat baie siek is te help. Die gevaar dat jy self met daardie siekte besmet word is baie hoër as vir ander mense. Dit word in Nederland baie duidelik by die personeel van hospitale wat getes is. Wat moet jy doen as jy in ’n hospitaal geroep word om daar te gaan werk waar die mense lê wat met hierdie siekte besmet is? Wat baie siek is en daardeur ander baie meer ander aansteek. Jy mag dan weet dat Christus die liefde en hulp vir die swakkes graag in jou lewe sien. Die kerk van die eerste eeue na Christus het juis die siekes wat ander op die straat agterlaat, versorg. Dit kan deur die Gees se krag omdat jy weet dat jy van Christus is. Jy is ook by siekte en dood van Hom en Hy bring jou veilig op Sy bestemming. Waar dit ook is. Gods se kind sterf nooit regtig nie!     

 

HOOP IN SIEKTE EN DOOD/ HOOP EN ZIEKTE EN DOOD  

 

"Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers." Rom 14:7-9

 

Hoe is dit moontlik dat ons ook in siekte en by die groot dreiging daarvan hoop kan hê? Hoop wat baie meer is as dat ons dalk nie siek sal word nie. Wie glo in Christus mag weet dat Hy dit is wat ons daardie hoop gee. ’n Hoop wat nie onseker is nie maar wat in die toekoms lê. Wat beteken dat siekte en dood nie die laaste woord het nie. Die laaste woord het Christus wat in Johannes 11 sê: “Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe; en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit?” vs 25,26

Hoe belangrik is dit om  te glo in Jesus Christus. In Hom wat vir hulle wat in hul nood die redding by Hom soek ewige  lewe deur siekte en dood heen regtig gee. Hy is dit wat die siektes op Hom geneem het. Hy is dit wat die straf wat in die siektes wat ons op aarde tref is, weggedra het. Die siektes en die dood kan God te kinders nie in die ewige ellende bring nie. Christus self is dit wat gedoen het wat ons in Jesaja 53 lees: “Nogtans het Hý óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte — dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.”vs 4,5

Ons vind die lewe en ons hoop in Christus!  

 

"Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is ​Christus​ ook gestorven en ​opgestaan​ en weer levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen." Rom 14:7-9

 

Hoe is het mogelijk dat we ook bij de dreiging van ziekte en bij het echt ziek worden hoop hebben? Hoop die veel meer is dan dat ik misschien niet ziek zal worden. Wie in Christus gelooft mag weten dat hij het is die echte hoop geeft.  Geen onzekere hoop. Het is de echte hoop die in de toekomst ligt. Wat betekent het dat ziekte en dood niet het laatste woord hebben? Christus heeft het laatste woord. Hij is het die in Johannes 11 zegt: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?”vs 25,26

Wat is het belangrijk om in Jezus Christus te geloven!  In Hem die in de nood aan hen die het bij Hem zoeken het eeuwige leven door ziekte en dood heen geeft. Hij heeft onze ziekten op zich genomen. Hij is het die de straf die in de ziekte die ons op aarde treft zit, weggedragen heeft. Ziekten en dood kunnen Gods kinderen niet in de eeuwige ellende brengen. Christus zelf heeft gedaan wat we in Jesaja 53 lezen: “ Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. 5Maar Hij is om onze ​overtredingen​ verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de ​vrede​ aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” Vs 4,5

We vinden ons leven en onze hoop in Christus!

 

HERE HOE LANG NOG/ HERE HOE LANK NOG?  

 

“HEERE, straf mij niet in Uw toorn, bestraf mij niet in Uw grimmigheid! Wees mij ​genadig, HEERE, want ik ben verzwakt, genees mij, HEERE, want mijn beenderen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer door schrik overmand. En U, HEERE, hoelang nog?” Psalm 6:2-4

 

Psalm 6 is een van de zeven boetpsalmen. De anderen zijn: Psalm 32,38,51, 102, 130, en 143. In deze Psalm laat de Geest de schrijver uitroepen: “Here hoe lang nog?” De toestand waarin David is, is erg. Een situatie die angst en paniek dreigt te veroorzaken. Vooral als je niet ziet waar dit gaat stoppen. Die onzekerheid zorgt voor een heel benauwende situatie.

Zo is het  ook voor veel mensen nu. Je ziet het aantal doden stijgen. Al meer mensen besmet. Hoe gaat het verder? Loopt het niet helemaal uit de hand? Voor velen een angstscenario. De kans is groot dat er nog verdere maatregelen komen en we voor een tijd heel beperkte bewegingsvrijheid zullen hebben.  HERE hoe lang nog? HERE wat gaat dit allemaal veroorzaken en hoe gaat het  de mensen om ons heen treffen. Hoe gaat het met onze geliefden? Het zijn heel indringende vragen die velen raken.

In deze omstandigheden mogen we tot de HERE roepen. Tot de enige die hier echt boven staat. Hij is niet de onbewogen God die niet naar ons in nood wil luisteren. Hij is het niet die ons maar eens lekker in de moeite en de paniek wil brengen. Dat hebben we samen als mensheid wel verdiend. Laten we dat nooit vergeten. In onze nood is er een adres waar we in al onze kleinheid en schuld naar kunnen vluchten. Dat is de HERE!  Nooit voor niets. Daarover morgen verder.

Here waar dan heen?

Tot U alleen

U zult ons niet verstoten.

Uw eigen Zoon

Heeft tot Uw troon

De weg ons weer ontsloten

 

 

“O HERE, straf my nie in u toorn nie, en kasty my nie in u grimmigheid nie. Wees my genadig, HERE, want ek is verswak; maak my gesond, HERE, want my gebeente is verskrik.  Ja, my siel is baie verskrik; en U, HERE, tot hoe lank?” Psalm 6:2-4

 

Psalm 6 is een van die boetpsalms. Die ander is: Psalm 32,38,51, 102, 130, en 143.  Die Gees laat die skrywer in hierdie Psalm uitroep: “HERE tot hoe lank?’ Die toestand waarin Dawid verkeer, is baie swaar. Dit is omstandighede wat vir angs en paniek dreig te sorg. Dit is veral so omdat die einde daarvan nie gesien kan word nie. Die onsekerheid sorg daarvoor dat dit Dawid so benoud maak.   

Ons sien dit  deesdae ook gebeur. Ons sien hoe die aantal mense wat sterf styg. Al hoe meer mense word deur die koronavirus aangesteek. Kan ons dit nog in hand hou? Baie mense vra hierdie vraag met baie angs in hul hart. Die kans is groot dat nog meer maatreëls geneem gaan word. Dat ons bewegingsvryhied nog meer ingeperk sal word. HERE hoe lank nog? HERE wat gaan dit vir ons  almal beteken?  Hoe gaan dit mense rondom ons raak? Hoe gaan dit met ons geliefdes? Dit is vrae wat baie van ons diep raak.  

Ons kan in hierdie omstandighede tot die HERE roep. Hy is die enigste wat hier regtig bo staan. Hy is nie die onbewoë God  nie!  Hy is dit nie wat gevoelloos na ons nood kyk nie. Hy wil in ons nood na ons luister. Hy is dit nie wat wat daarvan hou dat ons in hierdie omstandighede leef nie. Ons moet nogtans bedink dat ons almal verdien het om  in hierdie omstandighede en nog erger te leef. Laat ons dit nooit vergeet nie. Ons het in ons nood net een adres waar ons in ons kleinheid en met ons skuld  na toe kan gaan. Dit is die HERE! Gaan na die HERE is nooit nutteloos nie.  Daaroor more meer.

Ek moet nou dink aan ’n Nederlandse gesang:

Here waar dan heen?

Tot U alleen

U zult ons niet verstoten.

Uw eigen Zoon

Heeft tot Uw troon

De weg ons weer ontsloten

 

HERE ONTFERM U!

 

“O HERE, straf my nie in u toorn nie, en kasty my nie in u grimmigheid nie. Wees my genadig, HERE, want ek is verswak; maak my gesond, HERE, want my gebeente is verskrik.  Ja, my siel is baie verskrik; en U, HERE, tot hoe lank?” Psalm 6:2-4 

 

Ons lewe na die sondeval word  deur siekte, dood, rou, hartseer en probleme getref. Ons lewe het ’n wedloop geword waarin ons moet volhou. Waarin daar dinge is wat ons swaar val. Dit is die gevolge van die sonde. Die HERE wys daarop in Genesis 3. Ons lees daar na die sondeval o.a. die volgende: “En aan die mens het Hy gesê: Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie — vervloek is die aarde om jou ontwil; met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.”vs 17-19

Ons sien hierin God se oordeel. Hierdie oordeel is regverdig. Ons het dit verdien.  Wanneer die moeilike dinge oor ons kom en ons sterk bedreig, is dit dan ook die HERE aan wie ons vra om ons genadig te wees. Om ons te leer om hierdie probleme te kan hanteer. Om in die ellende wat ons oor ons gehaal het vol te hou. Om daarin  in Christus ons rus te vind. Om dit te kan uitstraal.

Dit leer ons bid. Nie net vir onsself nie maar ook vir die hele land. Ook vir die hele wêreld. Dan is dit nie so dat ons net ander die skuld gee van die bedreigings wat daar nou is nie. Dan sê ons nie dat die koronavirus die skuld is van die ongelowiges nie. Dan leer ons dat ons almal die skuld dra van wat nou oor ons kom. HERE wees ons genadig. HERE ontferm U oor hierdie arm wêreldbevolking!

 

“HEERE, straf mij niet in Uw toorn, bestraf mij niet in Uw grimmigheid! Wees mij ​genadig, HEERE, want ik ben verzwakt, genees mij, HEERE, want mijn beenderen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer door schrik overmand. En U, HEERE, hoelang nog?” Psalm 6:2-4

 

Ons leven wordt na de zondeval door ziekte, dood, rouw, verdriet en andere problemen getroffen. Ons leven is een zware tocht geworden waarin we moeten leren volhouden. Waarin meerdere zaken ons zwaar vallen. Het zijn de gevolgen van de zonde. De HERE wijst daarop in Genesis 3. We lezen daar na de zondeval o.a. dit: “En tegen ​Adam​ zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven;

dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten.  In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.” Vs 17-19

We zien hier Gods welverdiende oordeel. Een rechtvaardig oordeel. Wanneer de moeilijke dingen over ons komen, wanneer die ons sterk bedreigen, vragen we de HERE om ons genadig te zijn. Om ons te leren in de moeite vol te houden. Om er mee om te kunnen blijven gaan. Om daarbij in Christus onze rust te vinden. Om dit ook te kunnen stralen.

Dat leert ons bidden. Niet alleen voor onszelf maar ook voor het hele land. Ook voor de hele wereld. Dan mag het niet zo zijn dat we alleen anderen de schuld geven voor wat ons bedreigt. Dan zeggen we niet dat het coronavirus de schuld van de ongelovigen is. Dan spreken we het met ons hart uit dat ook wij daar zelf  schuldig aan zijn. HERE wees ons genadig. HERE ontferm U over deze arme wereldbevolking.

 

BANG?

 

“HEERE, straf mij niet in Uw toorn, bestraf mij niet in Uw grimmigheid! Wees mij genadig, HEERE, want ik ben verzwakt, genees mij, HEERE, want mijn beenderen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer door schrik overmand. En U, HEERE, hoelang nog?” Psalm 6:2-4

 

Verschrikt zijn. De angst die van het gezicht spreekt. Het bang zijn dat we niet uit ons gedachten en ons gevoel krijgen. Je ziet dat onder de mensen nu al meer gebeuren. Mensen spreken ook uit dat ze steeds bang zijn.  Ze vertellen ook dat ze het voelen tot in hun botten. Terwijl anderen nog altijd de schouders over veel ophalen.  De dichter van Psalm 6 hij ziet de ernst van zijn situatie. Hij ziet dat hij er in eigen kracht niet uit kan komen. Hij voelt de nood tot in zijn botten. Hij weet ook dat deze dingen niet zonder de HERE gebeuren.

In zijn schrik, in zijn angst  put hij daar ook moed uit. Hij weet bij wie hij in deze heel moeilijke, benauwende situatie moet zijn. Wil er genezing zijn, wil de bedreiging afnemen dan moet hij bij de HERE zijn. Wanneer de Here God de middelen die we vandaag gebruiken niet zegent, wordt het alleen maar erger.  

We horen in de Bijbel vaak dat we niet bang hoeven te zijn. Dat is meerdere keren wanneer de HERE of een engel namens Hem aan Gods kinderen verschijnt. Bang in de zin van dat we door Gods oordeel de eeuwige dood ingaan hoeft er bij wie zich aan Christus toevertrouwt niet te zijn. Toch kan de zorg groot zijn. Hoe moet het verder?  De schrik kan je zomaar om het hart slaan. Dan is het zo nodig en zo goed om naar de HERE te gaan. Om te weten dat Hij op het gebed blijft zorgen. Ook voor jouw geliefden. Ook als je zelf in deze tijd zou sterven en zij hier achterblijven.  Laten we samen tot de HERE gaan en bij Hem de rust krijgen om er juist ook voor de anderen te kunnen en willen zijn.   

 

“O HERE, straf my nie in u toorn nie, en kasty my nie in u grimmigheid nie. Wees my genadig, HERE, want ek is verswak; maak my gesond, HERE, want my gebeente is verskrik.  Ja, my siel is baie verskrik; en U, HERE, tot hoe lank?” Psalm 6:2-4

 

Verskrik wees. Beangs wees. Jy sien in die wêreld al hoe meer hoe mense beangs raak. Jy sien dit in hulle gesigte. Mense vertel ook dat hulle so vol angs is. Hulle kan amper nie meer slaap nie. Steeds weer voel hulle die angs tot in hulle gebeente. Ander sê nog steeds dat hierdie koronakrisis nie so erg is nie. Die digter van Psalm 6 sien die erns van sy situasie raak. Hy weet dat hy in eie krag homself nie kan red nie. Hy voel hoe groot die nood is. Hy weet ook dat hierdie dinge nie sonder die HERE gebeur nie.

Hy put in sy angs ook moed uit die wete dat die HERE regeer. Hy weet waar Hy in hierdie moeilike omstandighede wat so benou  waar hy moet wees. Die genesing kan net kom, die drieging kan net  afneem as die HERE dit gee. As die HERE die middele wat ons nou gebruik nie seën nie word die situasie net erger.

Ons hoor in die Bybel dikwels dat dit nie nodig is om bang te wees nie. Dit hoor ons o.a. as die HERE of in engel in Sy naam by God se kinders kom. Bang wees op die manier dat ons beangs is om na die ewige dood te gaan is nie nodig by hulle wat hul met hul hart aan Christus toevertrou nie. Nogtans kan jou sorg groot wees. Hoe moet ons verder? Die skrik kan sommerso om jou hart slaan. Juis dan is dit so nodig en ook so goed om na die HERE te gaan. Om te weet dat Hy op die gebed bly sorg. Ook vir jou geliefdes. Ook as jy in hierdie tyd sou sterf en hulle agterbly. Laat ons saam na die HERE gaan en by Hom die rus kry om juis vir ander te kan en wil help.

 

HERE, KEER TERUG

 

“Keer terug, HERE, red my siel; verlos my om u goedertierenheid ontwil.” Psalm 6:5

 

Jy is beangs. Jy wil nie bang wees nie maar nogtans is jy. Die omstandighede van vandag wys vir ons dat ons ons lewe nie in eie hand het nie. Ons kan nie daarvoor sorg dat die lewe gaan soos ons dit graag sou hê. Ons kan nie daarvoor sorg dat die koronavirus geen slagoffers maak nie. Ons het nodig dat die HERE ons inspannings seën. Hier kan jy dink aan wat ons in Psalm 127 lees: “As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die HERE die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter. Tevergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet — net so goed gee Hy dit aan sy beminde in die slaap!”

Hoe belangrik is dit dat ons nou nie net op die maatreëls vertrou wat ons neem nie. Sonder om daarmee te sê dat ons nie voorsorgsmaatreëls moet neem nie. Ons moet! Dit ons plig vanuit die HERE se gebod om ons naaste lief te hê. Die belangrikste in hierdie krisis is dat ons vir die HERE buig. Dat ons Hom vra om ons te genees, om ons te beskerm. Dat ons bid om Sy terugkeer wat beskerm. Ons moet goed bedink dat dit dan ook moet beteken dat ons ons lewens so inrig dat ons Christus as ons Here erken. Dat ons in liefde vir Hom leef. Ons het als persoon, als kerk, as volk, as wêreldbevolking bekering tot Christus nodig. Ons is dan veilig en geborge in Christus. Ook as die dood jou deur siekte tref. Dan bly God se goedertierenheid, Sy troue liefde rondom en by ons! Daaroor more meer.   

 

“Keer terug, HEERE, red mijn ziel, verlos mij, omwille van Uw goedertierenheid.” Psalm 6:5

 

Je bent bang. Jij wil dat niet en toch is het zo. De omstandigheden van nu laten zien dat we ons leven niet in eigen hand hebben. Wij kunnen er niet voor zorgen dat ons leven altijd zo gaat zoals wij zouden willen.  Wij kunnen er nu niet voor zorgen dat het coronavirus geen slachtoffers maakt.  Wij hebben nodig dat de HERE onze inspanningen zegent. We kunnen hier denken aan wat we in Psalm 127 lezen: “Als de HEERE het ​huis​ niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen: de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.” Vs 1,2

Wat is het belangrijk dat we nu niet alleen op de maatregelen bouwen die wij nemen. Zonder om daarmee te zeggen dat we geen voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Dat moet juist wel!  Dat is onze plicht vanuit Gods gebod om onze naaste lief te hebben. Het belangrijkste in deze crisis is dat we voor de HERE buigen. Dat we Hem vragen om ons te genezen, om ons te beschermen. Dat we bidden om Zijn terugkeer die beschermt. We moeten goed bedenken dat dit dan juist betekent dat we ons leven zo inrichten dat we Christus als onze Heer erkennen. Dat we zo in liefde met Hem leven. Wij hebben als persoon, als kerk, als volk en ook als wereldbevolking bekering tot Christus nodig. Dan zijn we veilig en geborgen in Christus. Ook wanneer de dood  jou door de ziekte treft. Dan blijft Gods goedertierenheid, Zijn trouwe liefde om en bij ons. Daarover morgen meer. 

 

GODS TROUWE LIEFDE/GOD SE TROUE LIEFDE

 

“Keer terug, HEERE, red mijn ziel, verlos mij, omwille van Uw goedertierenheid.” Psalm 6:5

 

Het is duidelijk dat hier in Nederland we nog ruim 2 maanden thuis moeten blijven.  Dan is het nog de vraag of het niet langer gaat duren. Het lijkt allemaal zo onwerkelijk. Juist nu is het zo belangrijk om te weten waar je op kunt bouwen. Zeker ook als we al meer van dichtbij met corona te maken krijgen.

Denk ook eens aan het medisch en verzorgende personeel die met heel zieke mensen te maken krijgen. Die van alles doen maar mensen onder hun handen zien sterven. Denk eens aan al die mensen die moeten werken in de ouderenzorg en in instellingen waar mensen met beperkingen of andere moeiten samen wonen. Die ook heel weinig meer kunnen en bijna  geen bezoek mogen ontvangen. Ik kan nog een hele tijd doorgaan. Er zijn er ook die het alleen zijn of geen bezoek meer kunnen ontvangen als heel erg ervaren.  

Waar kun je op bouwen? Op de HERE! Op Christus! Op de goedertierenheid van de Drieenige God. Wat is die goedertierenheid? Je kunt dat het beste omschrijven met Gods liefdevolle trouw. Die liefdevolle trouw aan Gods belofte heeft er voor gezorgd dat Christus naar de wereld kwam. Hij was Zijn leven lang eenzaam. Hij was de enige zondeloze mens die leed aan de zonden van al die anderen. Die het om die zonden van anderen al meer benauwd kreeg tijdens zijn levens. Hels benauwd om ons ook nu uitzicht te geven op het altijd omringt worden door Gods liefde! Dat krijg je als je met Christus leeft. Morgen verder.  

 

“Keer terug, HERE, red my siel; verlos my om u goedertierenheid ontwil.” Psalm 6:5

 

Dit is duidelik dat ons hier in Nederland nog vir  meer as 2 maande by en in die huis moet bly.  Dit kan ook so wees dat dit daarna nog langer gaan vat. Hierdie situasie lyk so onwerklik. Juis nou is dit so belangrik om te weet waarop jy regtig kan bou. Veral as jy al hoe meer van naby begin meemaak dat mense aan korona ly.

Ek dink nou ook aan die mediese en versorgende personeel wat die siekes moet behandel en versorg. Hulle wat alles vir die siekes doen maar hulle onder hulle hande sien sterf. Ek dink ook aan hulle wat vir die oueres en gestremdes moet sorg. Wat hulle moet help wat iewers saam woon maar nie of baie min besoek mag ontvang nie. Ek sou nog baie ander dinge kan noem. Sekeres vind dit baie baie moeilik om geen besoek meer te kan ontvang nie.

Waar kan jy op bou? Op die HERE! Op Christus! Op die Drie-enige se goedertierenheid. Wat is die goedertierenheid? Jy kan dit die beste omskryf met: God se liefdevolle trou. Of Sy troue liefde. God se liefdevolle trou aan Sy belofte het daarvoor gesorg dat Christus na die wêreld gekom het. Hy was lewenslank eensaam. Hy was naamlik die enigste sondelose mens op aarde. Hy was die Sondelose wat aan die sondes van al die mense op aarde Hom gely het. Hy het  vanweë die sondes van anderes benoud geraak.  ’n Helse benouing om ons nou uitsig te gee op:   altyd omring word deur God se liefde! Jy ontvang dit as jy met en vir Christus  leef. More verder.

 

DE LOF OP GOD/DIE LOF OP GOD

 

“Keer terug, HERE, red my siel; verlos my om u goedertierenheid ontwil. Want in die dood word aan U nie gedink nie; wie sal U loof in die doderyk?”

 

Dawid vra om verlossing en genesing. Wat is by hom die groot rede om dit van de HERE te vra? Dit is nie sy eie belang nie. Hy maak dit duidelik aan die einde van vers 5 en in vers 6. Hy vra dit om “God se goedertienheid ontwil”. Die grond vir Sy gebed is die HERE se troue liefde. Dit gaan hom daarom dat die HERE Sy eer kry. Ons lees dit so duidelik in die volgende vers: “Want in die dood word aan U nie gedink nie; wie sal U loof in die doderyk.”

Dawid se gebed en ook ons gebed om beskerming en genesing moet juis gedra word deur die beroep op God se eer. HERE beskerm ons. Genees die siekes sodat ons U op aarde bly eer of begin loof. Laat dit so wees dat ons regtig besef dat as ons gesond bly en as ons weer gesond word dit U se werk van genade is! Dat U ons dan in U troue onverdiende liefde gespaar het om de lof op U groot naam in ons lewe onder al die anderes te bring. Wie dood is loof die HERE nie meer op hierdie aarde nie. In die grafte word die HERE nie geloof nie. In die grafte lê net ’n liggaam wat verteer. Stof is die mens en tot stof sal hy terugkeer.

Die heerlike is dat God se kind mag weet dat sy liggaam na die doderyk gaan maar dat jy deur die dood heen by die HERE in die hemel met jou siel sal leef. Dat hy of sy daar die HERE bly loof. Laat ons bid om te bly leef en daarby beloof dat ons Christus in ons lewe die eer gee en bly gee.   

 

 

“Keer terug, HEERE, red mijn ziel, verlos mij, omwille van Uw goedertierenheid. Want in de dood is er geen gedachtenis aan U, wie zal U loven in het ​graf?” Psalm 6:5,6

 

David vraagt om verlossing en genezing. Wat is voor hem de grote reden om dat te doen?  Dat is niet zijn eigen belang. Dat maakt hij heel duidelijk aan het einde van vers 5 en in vers 6. Hij vraagt  er om “omwille van Uw goedertierenheid”. De grond voor zijn gebed is de trouwe liefde van de HERE. Het gaat  hem er om dat de HERE Zijn eer krijgt. We lezen dat heel duidelijk in het volgende vers: “Want in de dood is er geen gedachtenis aan U, wie zal U loven in het ​graf?”

Het gebed van David en dat van ons nu om bescherming en genezing moet gedragen worden door een beroep op de eer van God. HERE bescherm ons. Genees de zieken zodat wij op aarde U blijven eren of  er mee beginnen om dat te doen. Laat het zo zijn dat wij echt beseffen dat als we gezond blijven of weer worden dat Uw werk van onverdiende genade is!  Dat U ons dan in uw trouwe onverdiende liefde  gespaard hebt om de lof op Uw grote Naam in ons leven onder al de andere mensen te brengen.  Wie dood is looft de HERE op deze aarde niet meer. De HERE wordt in het graf niet geloofd en geëerd. In het graf ligt alleen een lichaam. Stof is de mens en tot stof zal hij terugkeren.

Het heerlijke is dat Gods kind mag weten dat zijn lichaam naar het dodenrijk gaat maar dat jij dan door de dood heen met jouw ziel bij de HERE in de hemel leeft. Dat hij of zij daar de HERE blijft loven. Laten we bidden om te blijven leven en daarbij beloven dat we Christus in ons leven de eer geven en blijven geven.  

 

ZO MOE/SO MOEG

 

“Ik ben moe van mijn zuchten, heel de nacht maak ik mijn ​bed​ nat, doorweek ik mijn rustbank met mijn tranen. Mijn ogen zijn verzwakt van verdriet, ze zijn oud geworden vanwege al mijn tegenstanders.” Vs 7,8

De Heilige Geest laat hier zien hoe moe je kunt zijn. Moe van de moeiten die er om je heen zijn. Die je zelf ook zo intens voelt. Bij David heeft het dan vooral te maken met de vijanden die er om hem heen zijn. Die vijanden kunnen alles zijn dat als gevolg van de zonden op je afkomt.

In de omstandigheden van vandaag merk je ook hoe mensen moe worden in hun hoofd van al dat nieuws en al die terechte maatregelen die steeds weer op je af komen. Een geestelijke moeheid die mensen van tijd tot tijd vangt. Ook als je zoveel binnen zit en weinig kunt. Dat is zo voor gezinnen. Dat geldt ook voor ouderen of anderen die geen bezoek mogen ontvangen. Het kan je aanvliegen. Er zijn ook mensen die zich heel veel zorgen om geliefden maken. Denk ook eens aan de mensen die geliefden in deze tijd verliezen en zelf niet of nauwelijks de begrafenis kunnen bijwonen omdat ze zelf positief voor corona getest zijn. Wat zijn er een schrijnende situaties in deze tijd. Wat kan dat verdriet je verzwakken. Het lijkt wel of je het allemaal niet meer goed ziet. Alles is wazig geworden. Je ogen voelen oud en verzwakt. Moe, tranen, onzekerheid, angst. Zo moeilijk. Depressieve gevoelens.

En dan toch houvast als je het bij Christus zoekt. Bidden tot Hem en misschien niet weten wat. Toch neemt de Geest je gebed dan over!  (Rom 8:26) Hij verlicht je ogen weer en laat je zien dat wie bij Christus het leven zoekt voor altijd veilig in Gods armen is.       

 

“Ek is moeg van my gesug; elke nag laat ek my bed swem; ek deurweek my bed met my trane. My oog het dof geword van verdriet; dit het swak geword vanweë al my teëstanders.” Psalm 6:7,8

 

Die Heilige Gees wys hier hoe moeg jy kan wees. Moeg van al die probleme wat jy rondom jou raaksien. Moeilikhede wat jou ook in hoë mate raak. By Dawid is dit veral die vyande wat hom die lewe moeilik maak. As ons aan vyande dink,  kan dit ook alles wees wat as gevolg van die sonde na ons toe kom.

Deesdae merk jy hoe mense in hul kop moeg word van die nuus en al die maatreëls wat tereg geneem word in verband met die koronakrisis. ’n Geestelike moegheid wat mense sommer kan vang. Byvoorbeeld as jy met jou gesin baie in die huis moet bly. Ek dink nou ook aan die oueres en ander wat geen besoek meer kan ontvang nie. Dit kan jou aanvlieg. Sekeres maak hulle baie sorge oor hul geliefdes. Dink ook aan hulle wat in hierdie tyd geliefdes aan die dood verloor en self nie of nouliks by die begrafnis mag wees omdat hulle positief vir korona getes is. Ons sien nou situasies wat baie hartseer is. Hoe kan die verdriet mense verswak. Dit kan so lyk dat jy dinge nie meer mooi kan sien nie. Alles het wasig en dof geword. Jou oë voel oud en verswak. Moeg, trane, onsekerheid, vreesbevange. So moeilik! So swaar.  Depressiewe gevoelens.

Nogtans mag jy jou houvas in Christus soek en vind. Tot Hom bid en dalk weet jy nie wat jy moet bid nie. Dan is dit die Gees wat jou gebed van jou oor neem! (Rom 8:26)  Hy maak jou oë helder en wys jou dat wie by Christus die lewe soek vir altyd veilig in God se arms is.   

 

DE HERE HOORT/DIE HERE HOOR

 

“Ga weg van mij, u allen die ​onrecht​ bedrijft, want de HEERE heeft mijn luide geween gehoord.” Psalm 6:9

 

 David weet in zijn moeilijke omstandigheden een ding zeker. Dat is dat de HERE naar hem geluisterd heeft. Hij heeft zijn zorgen, zijn verdriet, zijn angst niet voor niets bij de HERE gebracht. Het bidden van Gods kinderen is maar geen gesprek dat ergens in de lucht vervliegt.

Ook als onrecht je treft, ook als ziekte je treft, ook als je bidt maar je krijgt niet wat je op dat moment vraagt, is het niet zo dat de HERE niet naar je hoort. Wie zijn of haar nood bij God brengt met een hart van liefde voor Hem mag weten dat de HERE hoort. Als jouw hemelse Vader. Daar hoef je nooit aan te twijfelen.

Het is goed om deze dingen ook duidelijk te zeggen. Zeker in de wereld van vandaag. Wanneer wij duidelijk maken in onze omgeving dat we ook in deze coronanood tot de HERE bidden kan het zomaar een verkeerde indruk wekken. Dan zegt iemand misschien wel: Jullie bidden wel maar als die God van jullie zo machtig is waarom zorgt Hij dan niet dat het in een keer voorbij is?! Dat bidden van jullie stelt ook niets voor. Die God van jullie is er gewoon niet.

Juist dan is het zo belangrijk om te zeggen dat we ons aan God als Vader toevertrouwen ook in de nood. Dat als de nood blijft wij veilig zijn bij Hem en toekomst hebben. De HERE is niet de Sinterklaas die ieder op eigen wensen bediend. Hij is het wel die ons van onrecht en nood bevrijdt op weg naar de eeuwige toekomst.   Onrecht en nood blijven door Zijn genade en redding er niet voor eeuwig.

 

“Gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid, want die HERE het die stem van my geween gehoor.” Psalm 6:9

 

 Dawid weet in sy moeilike omstandighede een ding seker. Dit is dat die HERE na hom geluister het. Hy het sy sorge, sy hartseer, sy angs nie sonder nut by die HERE gebring nie. Die bid van God se kinders is nie net ’n gesprek waarvan die woorde in die lug verdamp nie.

Wanneer die onreg jou tref, as siekte oor jou lewe kom, as jy bid en jy kry nie waar jy daardie oomblik om vra nie is dit nogtans die HERE wat na jou geluister het. Wie sy of haar nood met ’n hart van liefde by Hom  bring,  mag weet dat die HERE regtig met Sy haart na jou hoor. Hy doen dit as jou hemelVader. Dit is nie nodig om daaraan te twyfel nie.

Dit is goed om dit duidelik te sê. Verseker in ons tyd.   Wanneer ons sê dat ons die koronakrisis by die HERE in gebed bring, kan die reaksie kom: Julle bid as Christenen nogtans bly mense siek en sterf. As die God van julle so magtig is hoekom sorg Hy dan nie daarvoor dat dit in een keer stop nie?! Julle bid het nie waarde nie. Die God waarvan julle praat het nooit bestaan nie.

Hoe belangrik is dit om vir jouself en ander dan duidelik te hê dat ons ons in die nood juis aan God as Vader toevertrou. Wanneer die nood bly,  is ons veilig by Hom en is Hy dit wat vir ons die pad vorentoe gee. Die HERE is nie die God wat elkeen gee wat hy of sy graag wil hê nie. Hy is dit wat ons op pad na die ewige toekoms van onreg en nood bevry. Onreg en nood bly deur God se genade en verlossing nie ewig bestaan nie. 

 

WIE IS MY HOUVAS?/WIE IS MIJN HOUVAST?

 

“Die HERE het my smeking gehoor; die HERE neem my gebed aan.” Psalm 6:10

 

 Gister meer dan 900 mense in Italie dood deur die koronavirus. Dit terwyl baie mense op hierdie wêreld bid. Hoe kan dit?  Dit klink dalk hard maar dit is wat ons verdien het. Ek beklemtoon weer: onshet dit verdien. Die groot vraag is nie of die HERE hoor nie. Die groot vraag is ook nie of die HERE met Sy hart vol liefde na ons luister. Hy doen! Hy luister na die sondaars wat ons is wat regtig met liefde vir Hom ons nood by Hom bring.

Die groot vraag is of ons die wonder ken dat die HERE ondanks wat ons verdien het deur die nood heen ons die lewe wil gee. Dawid is in die nood en nogtans weet Hy in die nood dat die HERE na hom luister. Hy weet in die geloof dat die HERE sy gebed aanvaar het. Sonder om te weet dat jy uit die nood waarin jy nou is verlos word. Ons moet bedink dat God se kinders wat in liefde tot Hom gebid en gesmeek het ook dit oorkom het: “Ander weer het die proef van bespottinge en géselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle; hulle het gebrek gely, hulle is verdruk, mishandel — die wêreld was hulle nie werd nie — hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spelonke en skeure in die grond.” Hebreeën 11:36-38

Nogtans het hulle uit genade alleen die lewe ontvang. Die koronakrisis moet ook ons leer om met Habakuk te sing: “Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie nogtans sal ek jubel in die HERE, ek sal juig in die God van my heil.“ 3:17,18.  Die Gees wil jou en my die krag gee om so te glo. Om die wonder van God se genade te ken.

 

“De HEERE heeft mijn smeken gehoord, de HEERE zal mijn ​gebed​ aannemen.” Psalm 6:10

 

Gisteren meer dan 900 doden in Italie ten gevolge van het coronavirus. Dit terwijl veel mensen op aarde bidden. Hoe is dit mogelijk? Het klinkt waarschijnlijk hard maar het is zo dat wij als mensen  dit verdiend hebben. Ik benadruk hier weer dat wij samen dit verdiend hebben. De grote vraag is niet of de HERE met een hart vol liefde naar ons luistert. Dat doet Hij! Hij luistert naar die zondaren die wij zijn die echt met hun nood bij Hem komen.

De grote vraag is of wij het wonder kennen dat de HERE ondanks wat wij verdiend hebben  door de nood heen ons het leven wil geven. David zit in de nood en toch weet hij dat de HERE in die nood naar hem luistert. Hij weet in het geloof dat de HERE zijn gebed aangenomen heeft. Dat betekent niet dat je dan weet dat de HERE je nu uit die nood zal redden. We moeten bedenken dat kinderen van God die gebeden en gesmeekt hebben ook dit overkomen is: “En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs boeien en ​gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het ​zwaard​ ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde.” Vs 36-38

Toch hebben deze broeders en zusters in geloof het leven van HERE gekregen. De coronacrisis moet ons leren om met Habakuk te zeggen: “Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn – ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.”

De Geest wil jou en mij de kracht geven om zo te geloven. Om het wonder van Gods genade te kennen.

 

DE VIJAND DICHTBIJ/DIE VYAND NABY

 

“Al mijn vijanden worden zeer beschaamd en door schrik overmand;  zij deinzen terug, zij worden in een ogenblik beschaamd.” Psalm 6:11

 

 Verdriet en zorg komen meer intens op je af wanneer mensen dicht bij je erg ziek worden of zelfs sterven aan het coronavirus. Je ziet dat dan ook toenemend om je heen gebeuren. De vijand lijkt niet terug te deinzen. Hij komt zo heel erg dichtbij. Het kwaad en al de gevolgen van het kwaad zijn verschrikkelijk. Ze verwoesten levens.

De vijand dichtbij. Dat is de werkelijkheid. Niet alleen in de vorm van het coronavirus. Op allerlei manieren. Het lijkt  meerdere keren in de wereld, in je leven zo dichtbij te zijn dat je je afvraagt of God er eigenlijk wel is. Dan lees ik Psalm 6:11. Woorden van God. Woorden door de Heilige Geest gegeven. Dan zie ik de Here Jezus voor me zoals die in de Bijbel mij voor ogen geschilderd is. Dan weet ik dat God in Hem zo dichtbij gekomen is. Hij was onder de mensen, de Zoon van God werd mens. Wat heeft het kwaad Hem gepijnigd. Dag in dag uit. Wat leek het er op dat het kwaad het van Hem gewonnen had. Hij stierf aan het kruis. Dan mag ik het weer zien dat juist aan het kruis de duivel, het kwaad , de dood, verschrikkelijke ziekten de doodsteek hebben gekregen! Er is hoop ook nu! Christus heeft de eeuwige straf gedragen en op de derde dag is er geen houden aan. Hij staat op uit de dood. Al de vijanden moeten vluchten en staan beschaamd. Nu zie ik weer dat al moet ik sterven, al was het aan de corona dit mij de doodsteek niet kan geven. Wie in Christus is staat op tot een nieuw leven door de dood heen. Dood waar is jouw macht? Die is door Christus gebroken hoe hij nu ook nog tekeer gaat. Hij kan Gods kinderen niet eeuwig dood krijgen.

 

“Al my vyande sal beskaamd staan en baie verskrik word; hulle sal in ’n oomblik beskaamd omdraai.” Psalm 6:11

 

Verdriet en sorge kom meer intens na jou toe as mense naby jou baie siek raak of selfs aan die koronavirus sterf. Jy sien dit al hoe meer gebeur. Dit lyk asof die vyand glad nier vreesbevange is nie. Hy kom al hoe nader. Die kwaad en al die kwaad se gevolge is verskriklik. Dit verwoes mense se lewens.

Die vyand is naby. Dit is die werklikheid. Nie net in die vorm van die koronavirus nie. Op allerhande maniere. Dit lyk dikwels in hierdie wêreld, in jou lewe so naby te wees dat jy wonder of God regtig bestaan. Dan lees ek Psalm 6:11. Woorde van God. Woorde wat die Heilige Gees ons gegee het. Dan sien ek weer die Here Jesus soos Hy in die Bybel my voor oë geskilder word. Ek weet weer dat God in Hom so naby gekom het. Hy was onder die mense. God se Seun het mens geword. Hoe het die kwaad Hom steeds weer gepynig. Elke dag weer. Dit het gelyk asof die kwaad dit van Hom gewen het. Hy het aan die kruis gesterf.  Dan sien ek weer raak dat juis aan die kruis die duiwel, die kwaad, die dood, die verskriklike siektes die doodsteek gekry het. Ook nou het Christus ons hoop gegee! Christus het die ewige straf gedra en op die derde dag het de dood Hom nie meer vas kon hou nie. Hy staan op uit die dood. Al die vyande moet vlug en hulle moet vernederd wegdraai. Ek sien weer raak dat as ook ek moet sterf, dalk aan die koronavirus dit my die doodsteek nie kan gee nie. Wie in Christus is staan deur die dood heen op in ’n nuwe lewe. Dood waar is jou mag? Die is deur Christus verbreek hoe die dood ook nog sy slagoffers nou op aarde maak. Hy kan God se kinders nie vir ewig doodmaak nie.  

 

JOU HOUDING/JOUW HOUDING

 

“o HERE, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie; ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie.” Psalm 131:1

 

Hoe is ons houding in hierdie lewe?  Hoe is ons houding as ons dink aan die koronavirus? Jy kan onverskillig en onverantwoordelik wees. Dit is so as jy dink dat jy so gelowig is dat jy daarom nie siek kan word en nie sal sterf nie. Jy is onverantwoordelik as jy dink dat nog kerkdienste met baie mense gehou kan en moet word. Die HERE self is dit wat duidelik maak dat ons God nie mag versoek nie. Ons mag die HERE nie op ons manier dwing om ons te beskerm nie. Somtyds hoor ek mense dan sê dat jy jou gesonde verstand moet gebruik. So sou ek dit nie sê nie. Ons verstand is nie so gesond nie.  Ons moet verantwoordelik wees volgens God se Woord. Die HERE roep ons om verantwoordelik met ons lewe en die lewens van ons naaste om te gaan. Om mekaar se lewe te beskerm. Wie vanuit die eerbied vir die deur God  gegewe ongebore lewe hom teen aborsie verset, moet ook nou die lewe beskerm deur jou aan die voorsorgmaatreëls te hou.

Jy is onverantwoordelik as jy dink dat ons as mense die stryd teen siekte en dood kan wen. Dan dink ons te groot van onsself. Dan is ons hoogmoedig en verwaand. Ons het geen rede om met ons kennis te spog nie. Ons het die HERE so nodig! Ons moet nie dink dat ons die wêreld kan red nie. Ons hoop op die HERE. Laat ons ’n volk wees wat die knieë buig en bid dat die HERE seën wat ons nou doen om die siekte te bestry. Ons vestig ons hoop op die HERE!   

 

 “HEERE, mijn hart is niet hoogmoedig, mijn ogen zijn niet trots, ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn.” Psalm 131:1

Wat is jouw houding in het leven? Wat is jouw houding als het om het coronavirus gaat? Die kan onverschillig en onverantwoordelijk zijn. Dat is zo als je denkt zo gelovig te zijn dat je niet ziek zult worden en niet aan het coronavirus zult sterven. Je bent onverantwoordelijk als je denkt dat er nog met een heel aantal mensen kerkdiensten gehouden kunnen en zou moeten worden. Het is de HERE zelf die duidelijk maakt dat we Hem niet mogen verzoeken. Zie o.a. Matt 4:7 Wij mogen de HERE niet op onze manier dwingen om ons te beschermen. Soms hoor je mensen zeggen dat we ons gezonde verstand moeten gebruiken. Zo zou ik het niet willen zeggen. We moeten volgens Gods Woord verantwoordelijk leven. De HERE roept ons op om verantwoordelijk met ons leven en het leven van onze naaste om te gaan. Om elkaars leven te beschermen. Wie zich vanuit de eerbied voor God verzet tegen abortus op het door Hem gegeven ongeboren leven moet ook nu het leven beschermen en zich aan de voorzorgsmaatregelen houden.
Je bent onverantwoordelijk bezig als jij denkt dat we als mensen het in de strijd tegen ziekte en dood kunnen winnen. Dan denk je te groot van ons als mensen. Dan ben je hoogmoedig en verwaand. We hebben geen reden om op onze eigen kennis te bouwen. We hebben de HERE zo nodig! We moeten niet denken dat wij de wereld kunnen redden. We hopen op de HERE. Laten we een volk zijn dat de handen vouwt en bidt dat de HERE ons zegent in wat we nu doen om de ziekte te bestrijden. We vestigen onze hoop op de HERE!

 

STIL

 

“Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, als een ​kind​ dat de borst ontwend is, bij zijn moeder, mijn ziel is in mij als een ​kind​ dat de borst ontwend is.” Psalm 131:2

 

Velen van ons zijn in deze tijd stilgezet.  Het is stil in de straten. We houden afstand van elkaar. We zijn thuis aan het werk en niet samen met anderen. We zijn thuis en een groot deel van ons dagelijks werk is er niet meer. We moeten wachten tot de beperkende maatregelen weer verdwijnen. We hebben het niet in eigen hand. Anderen zoals het medische personeel heeft het juist veel drukker. Het gaat me nu over de velen die op een manier zijn stilgezet.

Ik merk dat velen dat heel moeilijk vinden. Dat ook niet zo goed kunnen accepteren. Alles moet eigenlijk doorgaan. We moeten vinden ze eigenlijk alles doen om mogelijkheden te vinden die alles  toch  laten doorgaan. Een soort sterk activisme. Daarbij wil ik nu toch een vraag stellen. Is het niet goed dat we eens stilgezet zijn? Moeten we daarin juist ook niet Gods hand zien die ons laat zien: Wees nu eens stil. Kom eens tot bezinning. Ga eens in alle rust kijken naar jouw leven, naar het leven om je heen. Waarvoor leef je eigenlijk? Hoe stil ben jij in jouw gewone leven voor de HERE en hoeveel tijd neem je om in alle rust te lezen in Gods Woord? Hoeveel tijd neem je om te bidden? Is het ook niet goed dat we als kerk beseffen dat het belangrijkste niet onze activiteiten als gemeente zijn maar de zondagse kerkdiensten waarin de HERE op een bijzondere manier tot ons komt? Dat juist dat het hart van ons leven als gemeente is. Om dan te luisteren naar Gods stem en daarop te reageren. Wat een genade dat al is het digitaal de kerkdiensten waarin de HERE tot ons komt kunnen doorgaan.  Laten we stil zijn om naar Hem te luisteren. Neem daarvoor de tijd.  

 

“Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stilgemaak; soos ’n gespeende kind by sy moeder, soos ’n gespeende kind is my siel in my.” Psalm 131:2

 

Baie van ons is in hierdie tyd stilgesit.  Dit het stil geword in die strate. Ons hou afstand van mekaar. Ons werk by die huis. Nie meer saam met ander nie. Ons is by die huis en ’n groot deel van ons werk kan ons nie meer doen nie. Ons moet wag tot die inperkings verdwyn het. Ons het dit nie meer in eie hand nie. Anderes soos die mediese opersoneel is baie meer besig. Dit gaan my vandag daarom dat baie op een of ander manier stilgesit is.

 

Ek kom agter dat dit vir baie moeilik is. Hulle kan dit nie mooi aanvaar nie. Alles moet eintlik bly deurgaan. Ons moet moontlikhede vind om alles te doen soos ons dit ’n maand gelede gedoen het. By ons is dikwels  ’n sterk vorm van aktivisme. Ek wil daarby ’n vraag vra. Sou dit nie goed wees dat ons vir ’n ruk stilgesit is nie? Mag ons daarin nie God se hand raaksien nie wat ons wys: Wees julle nou ’n rukkie stil en rustig. Kom tot besinning. Gaan in alle rus na jou lewe kyk en ook na wat rondom jou gebeur. Waarvoor leef jy eintlik? Hoe stil is jy in jou gewone lewe vir de HERE en hoe baie tyd vat jy om in alle rus in God se Woord te lees? Hoe baie tyd neem jy om te bid? Is dit nie reg om as kerk te besef dat die belangrikste as gemeente nie  ons aktiwiteite is nie maar die Sondagse kerkdienste waarin die HERE op ’n spesiale manier na ons toe kom? Ons het nodig om weer te besef dat dit die hart van die gemeente wees is. Om juis dan na God se stem te luister en daarop te reageer. Hoe groot is die genade, al is dit deur die digitale weg,  dat kerkdienste waarin die HERE tot ons kom kan deurgaan. Laat ons stil wees om na die HERE te luister. Laat ons daarvoor die tyd neem. 

 

EENZAAMHEID/EENSAAMHEID 

 

“En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de ​Joden, en zei tegen hen: Ik vind geen ​schuld​ in Hem. Maar u hebt de gewoonte dat ik op het Pascha iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de ​Koning​ van de ​Joden​ voor u loslaat? Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw: Niet Deze, maar Barabbas! En Barabbas was een misdadiger.” Joh 18:37-39

 

Volgende week vrijdag is het Goede Vrijdag en daarna vieren we het Paasfeest. We leven in de weken waarin vooral het lijden van Christus onze aandacht vraagt. Het zijn weken waarin we ook op deze wereld in het bijzonder met het lijden geconfronteerd worden. Er zijn tijden dat we het lijden en de ellende v