OPGEDRAGEN AAN HET OEKRAINSE VOLK DAT DOOR EEN TIRAN WORDT BEDREIGD

3 Februari  2022

Enkele opmerking bij Psalm 54

Psalm 54

Een onderwijzing van David, voor de koorleider, bij snarenspel; toen de Zifieten gekomen waren en tegen Saul gezegd hadden: Verbergt David zich niet bij ons?

O God, verlos mij door Uw Naam, verschaf mij recht door Uw macht. O God, luister naar mijn gebed, neem de woorden van mijn mond ter ore. Want vreemden staan tegen mij op, geweldplegers staan mij naar het leven; zij houden God niet voor ogen

Zie, God is mijn Helper, de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen. Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden; breng hen om vanwege Uw trouw. Ik zal U vrijwillig offers brengen; ik zal Uw Naam loven, HEERE, want hij is goed. Want Hij heeft mij gered uit alle nood; mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien.

 

Je ziet de beelden hoe de legers van Poetin de Oekraïne invallen. Hoe ze dood en verderf zaaien. In een onafhankelijk land. Ze mogen dat van tiran Poetin niet zijn. Wat is de nood hoog. Juist ook als we wel allerlei sympathie en steunbetuigingen en maatregelen zien maar de Oekraïners het toch zelf moeten doen tegenover een overmacht. Dan kun je je voorstellen dat dit voor angst en radeloosheid zorgt. Je ziet deze dingen ook in Psalm 54. Laten we samen eens bij deze Psalm stilstaan en kijken wat dat vandaag voor ons betekent.

 

Bij vers 1,2: “ Een onderwijzing van David, voor de koorleider, bij snarenspel; toen de Zifieten gekomen waren en tegen Saul gezegd hadden: Verbergt David zich niet bij ons?”

David is in heel moeilijke omstandigheden gekomen. We lezen daarover in 1 Samuel 23:14-28 en 1 Samuel 26. De nood van David is dat Saul met een overmacht op hem afkomt. Met het doel om hem te doden. David is door de HERE tot koning gezalfd. Saul heeft de HERE verlaten en leeft voor zichzelf. Menselijk gezien is er voor David en de mannen om hem heen geen toekomst. De overmacht staat tegenover hem. De toekomst lijkt verloren. Menselijk gesproken kan dat niet anders. Overal dreigt er het verraad. Omdat mensen vanuit vriendje willen zijn met de machthebber doorgeven waar David zich verschuilt. Je ziet dit bijvoorbeeld nu als iemand als Baudet en zijn volgens zeggen dat we uit eigen belang ons niet sterk tegen Poetin moeten uitspreken. Het zou voor eigen economisch belang wel eens beter kunnen zijn om je rustig te houden. Hier zien we hoe mensen niet meer in liefde en bewogenheid leven voor wie in onrecht leven. Dan wordt eigenbelang leidend in plaats van liefde voor de ander waarin je zelfs bereid bent jezelf voor die ander op te offeren. Daarin is Christus ons grote voorbeeld. Hij gaf Zijn leven zelfs voor ons schuldige en zondige mensen. Waar eigen belang bovenaan staat word je een verrader als de geweldenaar, de tiran komt en veel macht heeft. Al is dat met geweld. Die dingen hebben we ook in de Tweede Wereld in ons eigen land zien gebeuren.  David wordt verraden en moet verder vluchten voor de geweldenaar. Zo zien we stromen vluchtelingen vanuit de Oekraïne. Zo zien we mensen die standhouden. Mensen die een stad niet kunnen uitkomen vluchten naar de schuilkelders omdat de geweldenaar niet om levens van mensen denkt maar alleen aan zichzelf.  

 

Bij vers 3-5:  “O God, verlos mij door Uw Naam, verschaf mij recht door Uw macht. O God, luister naar mijn gebed, neem de woorden van mijn mond ter ore. Want vreemden staan tegen mij op, geweldplegers staan mij naar het leven; zij houden God niet voor ogen.”

David moet vluchten. Hij ziet menselijk gezien geen uitkomt. De tiran met zijn militaire overmacht staat tegenover hem en zijn mannen. Er lijkt geen uitweg meer. Hij kijkt naar boven: O, God!  HERE wilt u toch uitredden. Wil U toch verlossen. Wilt U toch de kruisraketten stoppen. ‘Door Uw Naam’ betekent wilt U die Uw Naam als de enig levende God dit doen. 

David staat in zijn recht. De HERE heeft hem tot koning gezalfd. Het Oekraïense volk staat in haar recht. Met allerlei opmerkingen die je er bij kunt maken. Het is een zelfstandig land dat op geen manier Rusland bedreigt.  Poetin is er op uit tot eigen glorie land te stelen! Hij is bezig om met valse informatie het hart van mensen voor zijn onrecht te stelen.  HERE wilt U mensen die in hun recht staan en hun eigen vrijheid willen houden toch met Uw macht beschermen. Wilt U Uw volk dat ook in de Oekraïne daarom bidt verhoren.   

David dringt in zijn grote nood sterk bij de HERE aan. Dat mag. We mogen ons hart vol angst, vol onrust, vol van het onrecht van de tiran bij de HERE brengen. Het zijn vreemden die tegen David opstaan. Het gaat hier om vreemden die vanuit het volk zelf komen. Ze zijn vreemd aan David. Ze hebben zich in het kamp van mensen laten brengen die vreemd aan de HERE en de liefde voor de naaste zijn. Mensen die voor hun denkbeelden gaan en daarvoor zelfs willen moorden en stelen. Het ergste is dat ze ondanks woorden die gelovig klinken, afstand hebben genomen van de echte liefde die vanuit Christus tot ons komt. Het zijn geweldplegers, het zijn mensen geworden in dienst van een tiran.   Dan denk ik aan Lamech in Genesis 4, dan denk ik aan hoe de Edomieten tekeergingen waarvan we lezen in het Bijbelboek Obadja. Dan denk ik aan Herodes die zelf de kleine kinderen in Bethlehem liet vermoorden. Dan denk ik aan zoveel tirannen in de geschiedenis die moorden pleegden voor eigen ideeën en eigen eer. Dan komen ook Hitler en Jozef Stalin voor ogen. Dan denk ik aan de verschrikkelijke volkenmoord in Rwanda.  Wat hebben al deze mensen en nog veel meer een dood en verderf gezaaid. Hierbij voegt ook Poetin zich.

Het zijn allemaal mensen hoe vaak ze ook over God en Christus spreken de HERE niet voor ogen hebben. Alleen maar een god volgens eigen ideeën. Het probleem is dat die god niet bestaat. In feite zijn dit dus vreemden, het zijn goddelozen. Je ziet hier mensen zoals de Geest daarover spreek in Psalm 86:14: “ God, hoogmoedigen staan tegen mij op, een horde geweldplegers staat mij naar het leven, zij houden U niet voor ogen.”

Hoe anders is de HEERE!: “Maar U, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.: Psalm 86:15

Bij vers 6-9: Zie, God is mijn Helper, de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen. Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden; breng hen om vanwege Uw trouw. Ik zal U vrijwillig offers brengen; ik zal Uw Naam loven, HEERE, want hij is goed. Want Hij heeft mij gered uit alle nood; mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien.

 

David wordt verraden. Hij moet vluchten. Menselijk gezien is het verloren. Juist daarom zegt hij: Let op, God is mijn Helper. De HEERE zorgt voor mensen die steun blijven geven. Zelfs als David alleen zou komen te staan dan nog is de HEERE de Helper. Dan kan het zijn dat de tiran overwinning behaalt. Toch zullen de tiran en zijn helpers niet aan Gods oordeel ontkomen. Toch zullen de verslagenen die op Christus tijdens hun leven gebouwd hebben Gods zegen en het eeuwige leven ontvangen. Dat omdat de HERE trouw is. Hij doet wat Hij gezegd heeft. Bijvoorbeeld in Jesaja 13:11: “Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden, en de hooghartigheid van de geweldplegers zal Ik vernederen.”

Dan bidt David er om dat de tiran met zijn mannen zullen omkomen. Dat is hier niet een gebed uit wraakzucht. Dit is het gebed om de mensen die onrecht en dood en verderf zaaien uitgeschakeld worden. Daarom kan het gebed om bekering en om het uitschakelen van de vijand samen gaan. Echte bekering zou namelijk betekenen dat de tiran de wapens neerlegt en met schuldbelijdenis zijn troepen terugtrekt. Ook dan is de vijand uitgeschakeld. Maar als hij zo niet handelt mag er het gebed zijn dat de bedreigers, de geweldenaar verslagen worden. HEERE wilt U toch ingrijpen.

Dan kan het zijn dat het onrecht verdergaat. Dan kan het zijn dat het lijkt alsof de tiran wint. Wat erg als we alleen maar toekijken als dat gebeurt. Toch kan David de HEERE de lof brengen. Toch kan hij zelfs nu zelfs zeggen dat hij gered is uit alle nood.  Hij heeft de val van zijn vijanden gezien al is de bedreiging nog levensgroot. Hij weet dat niet de tirannen zullen overleven en hun helpers. Als ze zich niet bekeren dan zullen ze na hun dood en op de dag van de terugkeer definitief vallen. Dan zullen ze op de dag van Jezus terugkeren panisch van angst worden. Dan is er voor hen geen uitweg meer. Gods kinderen ook in de Oekraïne die vechten voor de goede zaak maar sterven zullen in alle rust binnengaan in de hemel en daar verwelkomd worden. De tirannen van de geschiedenis en wie hen uit overtuigen bij het moorden geholpen hebben en niet tot bekering zijn gekomen zullen op dag van Christus’ terugkeer wensen om dood te gaan. Met de bedoeling om Gods oordeel te ontlopen. Dat zal niet gebeuren. Lees maar in Openbaring 6: “n ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?” vs 9-17

Laten we bidden in deze wereld dat de HERE de tirannen zal uitschakelen. Laten we bidden dat waar wij niet kunnen of willen de HERE de strijd nu tegen ze opneemt zoals we dat lezen in Psalm 35: “Roep ter verantwoording, HEERE, wie mij ter verantwoording roepen; bestrijd wie mij bestrijden. Grijp het kleine en het grote schild, sta op, mij te hulp. Neem de speer in de hand, sluit de weg af, houd mijn vervolgers tegen; zeg tegen mijn ziel: Ik ben uw heil.”vs 1-3

Christus die dood en zonde overwonnen heeft regeert. Hij herstelt eens het recht voor altijd. Dan krijgen tirannen geen kans meer maar zitten ze voor eeuwig in de gevangenis. Samen met hun heer: de duivel.