'

DANKDAG 

 

Lukas 12:21: "So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie."
Dit is vandag hier in Nederland Dankdag. Ons kom vanaand in 'n kerkdiens saam om die HERE te dank vir die oes en dat ons kan werk en vir onsself en ons gesinne kan sorg. Ons dank die HERE vir wat Hy ons vir die gewone lewe van elke dag gegee het. Hoe belangrik is dit om raak te sien dat die HERE die God is wat in alles vir ons sorg. Dat ons sonder Hom nhe een keer kan asemhaal nie. Dat ons sonder Hom nie een stukkie brood kan eet nie. 
Die boer waarvan die Here Jesus in Lukas 12 vertel, is 'n man wat dink dat sy oes van hom is. Dat hy alles vir homself kan hou en dink dat hy vir sy eie rykdom gesorg het. Hy is 'n man van die 3 h's. Dit is dat jy haal, jy het en jy hou dit vir jouself. Dan kan dit lyk dat jy baie het. Die Here Jesus maak duidelik dat 'n mens wat nie vir alles wat jy het dankbaar aan die HERE is baie arm is. Die man waarvan die Here Jesus vertel, sterf in die nag nadat hy oor homself en sy besittings gespog het. Dan staan hy voor God en word vir ewig veroordeel. Dan gaan jou besittings in die oordeel vir altyd verlore en jou lewe dan is vir altyd 'n ellendige bestaan. Hoe belangrik is dit om dankbaar te wees en om met 'n hart vol liefde vir ander te gee wat dit swaar gekry het. Die allerbelangrikste in die lewe is dat jy en ek leef met Christus en dat ons so ryk in God is. Dan kan dit wees dat ek arm is, dan kan dit wees dat ek doodgeskiet word maar dan leef ek. Dan kan niks en niemand my die lewe met die HERE afneem wat so wonderlik ryk is.

 

SNEEUW

   

Psalm 147:16-18 "Hij geeft sneeuw als wol, Hij strooit rijp uit als as.Hij werpt Zijn ijs als stukken; wie is bestand tegen Zijn koude?Hij zendt Zijn woord en doet dat alles smelten, Hij doet Zijn wind waaien, de wateren stromen."
Krantenkoppen gisteren en vandaag in Nederland: 'Nederland zucht onder de sneeuw' 'Zo'n puinhoop hoe kan dat?'
Even werd de BV Nederland op zijn plaats gezet. We stonden machteloos bij twee keer ongeveer 10 centimeter sneeuw. We kunnen dat niet hebben. We willen alles in de hand houden. We moeten net zo lang kunnen polderen totdat we het zelf kunnen regelen. Daar hebben we tegenwoordig geen God meer bij nodig. Dan is er ineens de HERE die even laat zien: 'Ik ben er. Mensen van Nederland en in de hele wereld stel je vertrouwen niet op jezelf. Jullie als mensen denken zoveel te kunnen maar het is niets anders dan grootspraak. Als Ik wil dan verstoor ik door bijvoorbeeld de natuur, die volledig in Mijn hand is, al jullie plannen. Dan weten jullie niet meer hoe de treinen moeten rijden, dan is er een file-infarct, dan weten ze op Schiphol niet meer wat ze moeten.' Het is een vingerwijzing van de HERE om echt omhoog te kijken naar Christus als de Heer en Verlosser. In deze Psalm staat wat we hierboven lezen juist in het verband met het luisteren naar de HERE als de enige God. Om niet eigenwijs te zijn als kleine en schuldige mensen maar om je oor en je hart te luisteren te leggen bij de enig levende en grote God. Luisteren naar en leven dicht bij Hem is het beste wat er is. Het gaat de BV Nederland en iedereen goed als we met liefde naar Christus luisteren. Als we onze kleinheid erkennen en de enige en grote God op zijn vingerwijzing van gisteren en eergisteren eren.

12 DECEMBER 2017

 

NIE DIE UITERLIKE NIE

 

Lukas 1:53: “My siel maak die HERE groot, en my gees is verheug in God, my Saligmaker; omdat Hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het.”
Die groot en heerlike wonder is nou juis dat die HERE Maria wat so ‘n eenvoudige vrou in Israel is uitgekies het om die Verlosser voort te bring. As jy na die uiterlike sou gekyk het, sou niemand verwag dat sy die moeder van die Verlosser sou wees nie. Sy was wel ‘n nakomeling van Dawid maar nêrens kon jy in die uiterlike nog iets van die heerlikheid sien nie. Sy het nie in een of ander koninklike paleis gebly nie, sy was arm, sy het gewoon in die streek van Israël wat deur die leiers verag was. Sy was selfs nog nie getroud nie. Die vrou wat in Israel glad nie opval nie, wat glad nie in aansien is nie word deur die HERE uitgekies om die moeder van die Here Jesus te wees. Die Here Jesus wat uit haar gebore word, is as mens ook nie iemand wat deur sy uiterlik, deur rykdom of deur Sy posisie in die samelewing opval nie. Hy behoort nie by die rykes en die aansienlikes nie. Hy is ook liggaamlik nie 'n opvallende mooi verskyning nie. Ons lees in die profesie van Christus in Jes 53 selfs: “Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aan sien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie.” Vs 2
Niks in Jesus se uiterlik, in Sy kleding, in Sy aardse besittings het Hom opvallend gemaak nie. Hy was uiterlik so’n gewone, selfs arme man. Die uiterlike is nie die beslissende in die lewe. Die HERE wys dit duidelik in Maria se lewe. By Hom is geen aansien van die persoon nie. Dit gaan nie om die uiterlike nie maar hoe jy staan in jou omgaan met die Here. Die HERE keer situasies om. Maria sing dan: “Hongeriges het Hy met goeie dinge vervul”.

 

 CHRISTUS IS HET LICHT

 

Lukas 1:79: "om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de ​vrede."
Christus verschijnt in een donkere wereld. Wanneer sta je nu echt in het licht? Als je erkent wie je van jezelf bent. Als je echt erkent dat je van jezelf kanten op wil gaan die niet goed zijn. Als je erkent dat je niet je eigen authentieke licht nodig hebt maar het licht van God. Om te zien wie je echt bent. Om te zien dat als je dicht bij je oorspronkelijke zelf blijft je in het donker en de schaduw van de dood blijft hangen! Om echt tot ons doel te komen, is het nodig dat we Gods licht over ons leven laten vallen. Dat we ons niet laten leiden door onze persoonlijkheid waarmee we geboren zijn maar ons laten veranderen volgens de woorden van Christus door de Heilige Geest. Zijn woorden laten echt licht in het donker zien. In Zijn Woord schittert de vergeving en ook het leven dat door de dood niet weg te krijgen is. Je laten leren en leiden door Christus die gekomen is en met je hart belijden wat we o.a. in Psalm 119 lezen: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” 
Het geweldige van de komst van Christus is dat wij niet in het donker hoeven te blijven leven. Voor wie eigen donkerheid en verkeerde dingen erkent, is er toekomst. Je weg is open naar de toekomst omdat Christus voor jou de dood en het oordeel gedragen en weggedragen heeft. Hij laat je zien in Zijn Woord wat het goede leven is. De Geest wil jou om Christus werk tot iemand maken die niet meer in de donkerheid van je eigen hart hoeft te leven. In het licht van Christus gaan staan maakt je leven goed en warm.

 

ONTLEDIGD

 

Filippenzen 2:7: "maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een ​slaaf​ aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden."
De Zoon van God is mens geworden. Dat is het Kerstfeest. Het is zo'n geweldig wonder! Christus, de Zoon van God heeft zich ontledigd. Hij heeft heeft zichzelf leeg gemaakt om anderen te kunnen redden. Moet je dat eens indenken. Iemand is groter, belangrijker, rijker dan wie ook op aarde. Hij is groter, belangrijker, rijker dan de hele schepping samen. Hij verdiend echt om door iedereen en alles vereerd te worden. Hij verdiend het echt want Hij is niet alleen machtig maar ook helemaal goed. Er kleeft geen enkel smetje aan Hem.
Wat doet Hij? Hij maakt zichzelf in ogen van mensen onbelangrijk. Hij doet afstand van al die rijkdom, van al die eer. Voor wie maakt Hij zichzelf nu onbelangrijk? Voor mensen aan wie er maar geen smetje kleeft maar voor mensen die door eigen schuld slecht geworden zijn. Voor mensen die er op Gods wereld een puinhoop van maken. Voor mensen die echt stuk voor stuk schuldig tegenover God staan. Wat doet Jezus Christus, de Zoon van God? Hij laat zich als een onbelangrijk mens geboren worden in een arm gezin, in een voerbak in Bethlehem. Hij laat zich in Zijn leven als oud vuil behandelen al is en blijft Hij de Zoon van God. Hij laat zich als de grootste misdadiger en godslasteraar aan het kruis spijkeren. Hij draagt zo de straf voor slechte mensen die hun slechtheid erkennen en met verdriet voor God belijden. Hij wordt arm om hen rijk te maken. Hij komt naar de wereld om voor vluchtelingen die eigen schuld belijden en daarbij wegvluchten een heerlijk eeuwig leven te verdienen. Hij staat op en laat zien: Ik ben de Zoon van God. Ik heb de overwinning behaald. Christus heeft zich ontledigd om ons weer voluit kind van God te maken. Dat leert je klein te zijn en rijk in Christus.

 

GETUIG!

 

Lukas 2:38: "En Anna het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van Hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het."
Anna skaam haar nie vir die evangelie nie. Dit is nie meer nodig dat sy profeteer dat die Christus sal kom nie. Wat 'n blydskap mag daar nou wees! Christus die Verlosser het gekom! Christus wat nie net vir een mens die groot verandering sal bring nie. Christus wat vir elkeen wat glo, wat vir die hele skepping die wonderlike verandering sal bring. Die Christus het gekom. As jy iets gekry het wat baie mooi is lyk dit asof jy dit ander mense moet vertel. As jy met iemand 'n verhouding gekry het kan jy dit nie lank verswyg nie. Nou kom die Verlosser in die wereld wat baie meer as die mooiste geskenk is. Anna kan en wil nie swyg nie. Sy sing in die tempel. Sy bly nie in die tempel nie. Sy gaan na hulle toe wat in Jerusalem woon en wat in die geloof leef.
Christus het gekom! Besef jy wat dit beteken? Dit is nie gewoon nie. Dit is die mees unieke wat in die geskiedenis gebeur het. Dit word jou vertel. Jy mag dit weet. Jesus Christus wil jou Heiland wees en van elkeen wat in geloof tot Hom kom. Kan jy daaroor nou nog swyg in hierdie wereld. Kan jy nog swyg oor Jesus Christus wat die enigste is wat kan en sal verlos van alle laste wat die sonde op mense en God se hele skepping gele het? Wie nou nog swyg verbreek die band met die gemeenskap van die heiliges. Sing en leef in verwondering oor God se genade in Christus. Leef en werk as volgeling van Christus. Dan is jy profeet in Christus se diens.
 
RECHTVAARDIG EN VROOM
 
Lukas 2:25: "En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam ​Simeon​ was, en die man was ​rechtvaardig​ en godvrezend."
Een oude man. Zijn naam is Simeon. Er lijkt niet zoveel over hem te zeggen te zijn. We lezen ook niet zoveel over hem. Toch worden heel kort twee heel belangrijke dingen over hem gezegd. Hij was rechtvaardig en vroom. Als je op het leven van deze oude man let waren dat de dingen die opvielen. Wanneer je er op lette hoe hij leefde dan zag je zijn liefde voor de HERE. De dingen die hij deed en zei, lieten zien dat hij volgens Gods goede geboden wilde leven. Volgens Gods recht. Dat wil niet zeggen dat hij nooit verkeerde dingen deed. Dat wil niet zeggen dat hij in alles volgens het Woord van God sprak. Hij was geen zondeloos mens. Wel zag je in zijn leven dat de koers steeds weer was dat hij de weg van de HERE wilde volgen. Of om het nu eens met de woorden van Galaten 5:25 te zeggen: “Laten wij door de Geest ook het spoor houden.” 
Simeon doet dit uit liefdevolle verbondenheid aan de HERE. Het is niet zo dat hij het alleen doet omdat het nu eenmaal zo hoort. Simeon leeft niet volgens veel regels van de HERE omdat hij nu eenmaal conservatief is. Dan kan alles uiterlijk mooi lijken maar is het een soort afgodendienst met wat je nu eenmaal gewend bent. Nee, bij Simeon klinkt zijn hart vol liefde voor de HERE mee. Daar klopt het hart van zijn leven. Een leven voor de HERE. Dat zie je in dat tweede kenmerk van het leven van deze oude man. Hij was niet alleen rechtvaardig, hij was ook vroom (Vert51) of godvrezend (HSV). Hij was een man die door het werk van de Heilige Geest in diepe eerbied eerst naar de HERE ging luisteren voordat hij dingen deed of zei. Hij had in zijn leven de HERE leren kennen als de God die leeft. De God die uit genade voor hem als zondaar zijn Vader wil zijn. De God die de zondaar die buigt voor Hem en eigen zonden belijdt graag vergeving geeft. Simeon leefde in liefde en eerbied met en voor de HERE. Dat is het belangrijkste van het leven hoe onopvallend je danj misschien voor velen ook bent.
 
GOD SE HEIL SIEN
 
Lukas 2:28-30: "het hy Hom in sy arms geneem en God geloof en gesê: Nou laat U, Here, u dienskneg gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het". 
Simeon verlang na die koms van die Verlosser. Vanuit die sien van sy eie skuld, vanuit die raaksien hoe die sonde die aarde en alles wat daar gebeur negatief beinvloed. In Simeon se lewe gebeur ook iets wat besonder is. Die HERE laat vir hom weet dat hy nie sal sterf voordat die beloofde Verlosser gekom het nie. Hy sal die Christus, die beloofde Gesalfde van die HERE met eie oë sien. Die Gees lei Simeon se lewe so dat hy op die regte oomblik in die tempel is. Die Here Jesus is as baba in die tempel en dis die moment wat Simeon ook daar is. Die Gees sorg daarvoor dat Simeon weet: Dit is Hom! Hy neem die klein Verlosser, die Redder en Heiland in sy arms. Hoe mooi, hoe ontroerend. Die HERE gee vir hom dat hy in liefde die Heiland kan dra. Die Verlosser wat Simeon se skuld en ook die van elkeen wat glo gaan dra. Hy mag Hom in Sy arms neem wat sy Koning en sy God is. 
Simeon kan nie anders as die HERE se Naam in die tempel groot maak nie. Die lewe kom in God se huis tot sy doel. Die groot doelwit van ons lewe is om die HERE te loof en te eer. Uit Simeon se mond kom dan hierdie heerlike woorde: " Nou laat U, Here, u dienskneg gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het". Simeon kan nou in vrede die toekoms tegemoet gaan. Hy kan in alle rus sterf. Hy het gesien dat die beloofde Verlosser gekom het! Die HERE het bevestig dat die regte en volle verlossing kom. Die ewige vrede is vas en seker in Christus. ook in die laaste dae van 2017.
 
ZALIGHEID, HEIL, VERLOSSING 
 
Lukas 2:30: "want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien"
Voor het woord dat hierboven met zaligheid vertaald is, bestaat in het Nederlands geen woord dat de hele betekenis weergeeft. Je ziet dat ook als je drie vertalingen naast elkaar neerlegt. Voor elke vertaling is een goede rede aan te voeren. 
Hier de volgende drie vertalingen:
Vertaling 1951: “Want mijn ogen hebben Uw heil gezien.”
HSV: “Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.”
NBV: “Want met eigen ogen heb ik de redding gezien.”
Simeon ziet de Here Jezus en zegt dat hij de verlossing of redding van en door God gezien heeft. Wanneer God verlossing of redding stuurt, betekent dit dat we ergens van gered, van verlost moeten worden. We zitten ergens in gevangen waaruit we bevrijd moeten worden. Waarvan moet je nu gered, verlost worden om in vrede naar het nieuwe jaar te kunnen? Waarvan moet je verlost worden om zonder angst te kunnen sterven en het volle zalige leven te ontvangen?  
We krijgen daarop in de Bijbel een heel duidelijk antwoord bijvoorbeeld door naar Psalm 130 en in Mattheus 1 te kijken.
In Psalm 130 wordt heel duidelijk dat het de zonden in ons leven zijn die ons maken tot mensen die Gods oordeel verdiend hebben. Toch zingt en spreekt deze Psalm ook over de vergeving. Hoe is die nu mogelijk? Kijk dan eens in het laatste 2 verzen: “Israël hope op de Here, want bij de Here is goedertierenheid, bij Hem is veel verlossing; Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.” Vs 7,8 
Hoe zal de HERE dat doen? Je krijgt het machtige antwoord in Mattheus 1. We lezen dan in vers 21: “Zij zal een zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die Zijn volk zal redden van hun zonden.” De Here Jezus is de Verlosser, de Redder van de zonden. De echte Redder in de grootste nood die mensen door het geloof de zaligheid geeft.
 
HEIL
 
Lukas 2:30: "omdat my oë u heil gesien het". 
Wat beteken die woord heil? Ons ken die werkwoord heel wat gesond maak beteken. 'n Mens het siek geword. Nie 'n bietjie nie. Ons is almal deur die sonde dodelik siek. Ons kan die wonde in ons lewe nie self heel nie. Simeon sien raak dat hy die een wat ons regtig kan genees, wat ons regtig kan heel in sy arms gehad het. Hy wat vir ons die lewe kan gee wat weer heeltemal gesond word, het gekom! Ons weet dat Hy geen kind gebly het nie maar volwasse geword het. Hy het Hom deur ander mense wat aan die sondesiekte ly, laat mishandel. Dit terwyl Hy die enigste mens is wat nie aan hierdie siekte ly nie. 
Ons is met al ons liggaamlike en geestelike gebreke a 2018 op pad. Ons is deur die sondesiekte op pad na die liggaamlike en geestelike dood. As ons na die mensheid kyk, lyk dit asof genesing onmoontlik is. Ons het deur eie skuld dit naamlik in die wëreld en in ons eie lewe gebring. 
Op hierdie wëreld is geen geneesheer wat ons van hierdie siekte deur eie skuld kan genees nie. Niemand op hierdie aarde kan ons die regte genesing, die werklike heil gee nie. Nogtans kan Simeon nadat hy die Here Jesus gedra het sê dat hy die heil gesien het. Hy kan sê dat hy nou in vrede kan sterf. Hoekom? Omdat Christus gekom het en die mens is wat as die Verlosser die heil verdien het vir hulle wat met hul sondesiekte by Hom kom. Wat hulle met belydenis van eie skuld deur Christus wil laat heel! Wie in liefde vir Christus leef, kan daarom met vertroue en in vrede na die nuwe jaar op pad. Christus is die enigste Geneesheer wat ons van die sondesiekte en die gevolge daarvan kan red.
 
ALLES NIEUW
 
Openbaring 21:5: "En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar."
Het nieuwe jaar is begonnen. Het is niet zo dat je daarmee zomaar afscheid neemt van de dingen die een rol speelde in je leven in 2017 en daarvoor. Je neemt ook dingen mee die invloed op je leven hebben die je graag achter je zou laten. Dan zou je moeten vluchten. Met alle problemen die daar weer aan vast zitten. Zelfs dan neem je nog altijd jezelf mee. In jezelf zitten ook problemen, moeite en verdriet. Juist als je dat ziet en dat een schaduw op het nieuwe jaar dreigt te leggen, komt Christus met Zijn woorden. Hij zegt het tegen wie bij Hem schuilen ook in 2018: Zie, Ik maak alle dingen nieuw!
Let er ook op dat juist Hij dat zegt die op de troon zit. Hij die de macht in handen heeft. Hij die wat hier gezegd wordt ook echt kan waarmaken en dat ook wil! Wat Hij zegt is in en in betrouwbaar. Hij doet echt wat Hij belooft. Laat dat de glans over je leven zijn in het nieuwe jaar zijn. Ook als het een moeilijk jaar voor je wordt. Ook als je in je leven met hele moeilijke dingen te maken hebt. Dan is er de Ene bij wie je altijd terecht kunt. Die zegt als je naar Mij luister dan hoor je hoe het echt zit. Dan kun je onderscheiden wat goed en verkeerd is. Dan ontmaskeren Mijn woorden de stemmen die je een verkeerde kant op willen sturen. Ik maak alles nieuw zegt Christus. Hij maakt wie bij Hem schuilen eens helemaal nieuw zodat moeite en verdriet en ook demonen je op geen enkele manier meer kunnen bereiken. Gelukkig weet ik het ook in 2018 dat Christus Koning is en Zijn woorden waarmaakt!
 
DIE PAASLAM
 

“En die dag van die ongesuurde brode het gekom waarop die pasga geslag moes word. Toe stuur Hy Petrus en Johannes en sê: Gaan berei die pasga vir ons, dat ons dit kan eet.” Lukas 22:7,8

Die tyd van die viering van die pasga het aangebreek. Dit is die dag voordat die Here Jesus aan die kruis op Golgota sal hang. Die Here Jesus stuur Petrus en Johannes vooruit om die paasmaaltyd voor te berei. Jesus wil saam met Sy leerlinge daardie aand die pasga vier. Hoe spesiaal sal dit wees. Christus sorg daarvoor dat Petrus en Johannes ’n saal vind waar hulle dit saam kan doen. Die pasga herinner aan die bevryding uit Egipte. Een van God se groot dade vir Sy volk in die geskiedenis. Die bloed van die lam moes in Egipte op die deurposte gesmeer word. Daardie bloed sou daarvoor sorg dat die eersgeborene se dood nie in die huise binne sou kom nie. So beveilig deur die HERE kon God se volk op pad na die beloofde land. Die land waar daar oorvloed en veiligheid was as die volk in liefde vir die HERE sou leef. Bevry van die slawerny en onderdrukking. 
Die Here Jesus gaan vir die laaste keer tydens Sy lewe op aarde die pasga vier. Hy weet dat Hy die paaslmam is wat op Golgota geslag moet word. Die kruis word die altaar waarop Hy geoffer word. Sy bloed moet vloei om so mense te red van die slawerny van die sondes. Om mense te bevry van die verskrikkelike gevolg van die sondes in ons lewens: die ewige ellende. Die hel. Die Here Jesus moet daarvoor die volgende dag aan die kruis die helse ellende ondergaan om wie tot Homin geloof vlug daarvan te red. Die laaste paasmaaltyd van die Here Jesus het Hom sterk daarby bepaal wat Hy wat sonder sondes was vir ons sondaars moes doen. Nogtans het Hy uit liefde alleen so gemaak! By Hom en net by Hom is vir ewig verlossing. In Sy bloed!

 

DE ECHTE MENS     

 

“Zie de mens!”  Johannes 19:5

De Here Jezus is gemarteld. Hij heeft de afgelopen nacht geen slaap gekregen. Hij staat daar in het paleis van Pilatus met een doornenkroon op.  Pilatus wijst de mensen op deze man. Zijn bedoeling met de woorden ‘zie de mens’ is om medelijden op te wekken voor de Here Jezus. Zodat de mensen gaan zeggen: laat deze man maar gaan.

Door Pilatus vestigt de Geest onze aandacht op de Here Jezus. Kijk eens goed naar deze man. Dit is de mens waar jullie op moeten letten. Niet als een zielige man. Niet als een man die er allemaal niets aan kan doen wat er nu gebeurt. Nee, het is de mens. De mens die echt 100% beeld van God is. De mens zoals God als Schepper de mens bedoeld heeft. Iemand die echt in alles God op aarde vertegenwoordigt. Hij is de mens die heilig en rechtvaardig is. Zonder ook maar 1 smetje. Hij staat er tegenover allemaal schuldigen die meer dan het kruis verdiend hebben. Hij staat er onder mensen die allemaal Gods eeuwige straf verdiend hebben. Ik zie Hem in gedachten staan zoals Gods Woord Hem laat zien. Ook ik sta schuldig tegenover Hem. Zie de mens! Hij moest er met de doornenkroon en gemarteld staan voor mij. Hij de Onschuldige moet meemaken dat de mensen toch roepen: kruisig Hem!  Ik zou hebben meegeroepen. Ik ben niet beter de Joden toen. Ik zie de mens gaan op weg naar Golgota. Met mijn schuld op zich. Wat een mens! Hij gaat het kruis op om mijn schuld weg te dragen. Ik houd het niet meer uit bij mijn zonden! Ik vlucht naar Hem die is opgestaan om door Zijn kracht in een nieuw leven te staan. Om echt mens te worden. Al meer. Echt Goede Vrijdag.      

 

STIL     

 

“Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die sabbat gerus volgens die gebod.” Lukas 23:56

Dit het stil geword op die Saterdag na Christus se dood. Die Here Jesus lê in die grafte. Die leerlinge rus op die sabbat. Dit is ’n Saterdag sonder verwagting. Dit is nie die dag waarop die leerlinge vol hoop na die volgende dag uitkyk nie. Dit het stil geword. Onder Jesus se leerlinge is die stille verdriet. Dit maak so seer. Onder die Joodse leiers is die dankbaarheid dat die Here Jesus gesterf het. Hulle bly dat Hy stilgemaak is.  Ook dit maak so seer.

Stilte sonder verwagting. Hierdie stilte is ’n sondige stilte. Die Here Jesus het vir Sy leerlinge meerdere kere gesê dat Hy op die derde dag uit die dood sal opstaan. Die Here Jesus lê in die graf met groot verwagting. Hy weet dat Hy uit die dood sal opstaan. Hy weet dat die grafte Hom nie in die tronk van die dood kan hou nie. Die stille Saterdag is vol van hoop. Die God van die lewe sal môre wys dat die dood nie altyd bly oorwin nie. Hoe jammer is dit dat die Here Jesus se leerlinge dit nie verstaan het nie. Dit kan ook in ons lewens gebeur. In ons lewe kan dinge gebeur waar ons stil van word. So stil en hartseer dat alle hoop uit ons lewe verdwyn. Dan sê die HERE vir jou dat by Christus ondanks al die teenslag en hartseer  uitsig en hoop is. Niks en niemand kan Christus wat die lewe is in die dood hou nie. Niemand en niks kan daarvoor sorg dat ’n mens wat in al sy ellende by Christus hulp soek vir altyd in ellende bly leef nie. Die dood is nie die oplossing in diepe ellende nie. Die oplossing is Christus wat God se kinders vergifnis en lewe gee. Hoe die duiwel en die sonde ons ook raak. Ons kan in stille aanbidding tot Christus gaan. By Hom is uitsig selfs as die dood nader.    

 

UNIEK?     

 

1 Korinthe 15:20: “Maar nu, ​Christus​ ís ​opgewekt​ uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.”

Christus is opgestaan. Niet in de gedachten van de leerlingen. Niet omdat ze Hem als goed mens niet konden vergeten en steeds Zijn voorbeeld voor zich zagen. Hij is echt opgestaan. Hij stond echt achter de steen in het graf te wachten. Toen de engel de steen wegrolde, kwam de Here Jezus met een echt lichaam het graf uitlopen. Met een lichaam dat onverwoestbaar is. Een lichaam dat immuun is en zal zijn voor alle ziekten en kwalen. De Here Jezus is opgestaan niet om met dit lichaam uniek te blijven.

Zijn opstanding is uniek. Hij is uniek omdat Hij de Verlosser is. Hij is uniek omdat Hij juist daarom God en mens is. Toch blijft zo’n lichaam dat niet meer door de dood en het kwaad aangetast kan worden niet uniek. De Here Jezus is namelijk de Verlosser. Hij is gekomen om Gods uitverkoren kinderen te verlossen van het oordeel. Ook van het lichaam dat door de zonde en het oordeel daarover aangetast is. Het resultaat van Christus verlossingswerk is o.a. dat de gelovigen die zich toevertrouwen aan de Christus, die echt opgestaan is, eens zo’n geweldig lichaam krijgen. Bij de opstanding uit de dood wanneer de Here Jezus terugkomt op de wolken. Christus is als de Opgestane namelijk de Eersteling. Hij zorgt er voor dat er een menigte die niemand tellen kan eens de nieuwe aarde zal bevolken met zo’n heerlijk lichaam.  De Here Jezus is echt opgestaan. We blijven maar niet een of andere vage geest. We worden niet een vage brok energie in het heelal. Nee, wie gelooft en in liefde met Christus leeft,  staat op zoals Hij 100% zeker opgestaan is!  

 

NIE TEVERGEEFS NIE    

 

1 Korinte 15:58: “Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie.”

 

Gisteraand gehoor dat kollega Howell en sy vrou in ’n karongeluk gesterf het. Verskriklik. Ek het met kollega Howell nooit self gepraat. Nogtans het die lees en hoor van sy preke en van sy lesings gewys dat hy ’n troue dienaar van die Woord was. Ons sê dan dat hy so nodig was in Suid-Afrika en ook in in die gemeente wat hy gedien het. Hoe groot is die hartseer vir sy familie en vir die gemeente. Hoe punt ’n mens se hart in hierdie omstandighede na Suid-Afrika en sy mense. Dan is dit die HERE by wie ons ook juis dan weer houvas vind. Die regte troos. Die HERE wys vir ons dat hulle wat Hom in sy of haar lewe volg ’n vrugbare lewe gelei het en ook toekoms het. Dit is die Here Jesus wat dit wys deur Sy opstaan uit die dood. Dit is die evangelie wat die regte troos gee ook by hierdie verskriklike dinge.

Ons lees in 1 Korinte 15 die evangelie van Christus se opstanding. Ons lees daar hoe nodig ons dit het om te glo in Christus wat regtig opgestaan het en leef. Wie in Sy diens staan en werk, mag weet dat Christus jou nooit vergeet nie. Ook nie as ’n mens na die afsterwe van eie ouers sonder hulle oorbly. Ook ’n gemeente wat so die eie troue dienaar van die Woord verloor, mag weet dat Christus as die Lewende Sy troue kerk bly bou. As ’n mens sterf wanneer hy nog volop werk, mag jy weet dat al die werk wat gedoen is nie tevergeefs was nie. Die HERE seën op Sy manier. Wat in diens van Christus gedoen is in alle swakheid het deur Christus waarde vir ewig. Deur God se genade.

Dit spoor ons als lewendes aan om volgens die verkondigde Woord te leef en te werk. Dan wys die Gees ons dat ons op pad na die ewige lewe naby Christus leef.

 

RAKETTEN EN CHEMISCHE WAPENS    

 

“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.  ……. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. ​Amen.” Mattheus 28:18,20

 

De aarde dreunt. Raketten zijn deze nacht afgevuurd op Damascus en Homs. Om plaatsen die met chemische wapens te maken hebbe, te raken. Hoe zal het verder gaan? De spanning loopt op in de wereld. Het lijkt al meer een kruitvat te worden. Hoe gaan de Russen reageren? Je merkt om je heen de onrust en de angst bij mensen.  We willen vrede en veiligheid maar je ziet steeds het geweld weer oplaaien. We willen privacy maar steeds weer ligt gehackte informatie op straat. Waar ben je nog veilig?  Het lijkt wel of angst al meer ons leven binnenkomt. Technische vooruitgang is mooi maar het bedreigt ook al meer rust en vrede. Angst voor wat er gaat komen. Dat is menselijk gezien heel begrijpelijk. Toch is er hoop. Toch is er toekomst. Een toekomst die niemand kan vernietigen. Geen kruisraket, geen enkel chemisch wapen. Waarom is die toekomst er? Omdat Christus alle macht in hemel en op aarde heeft. Hij regeert op weg naar die toekomst vanuit de hemel. Er komt nooit een wapen die Koning Christus uit de hemel kan schieten.  Bij Hem schuilen in gevaar is wat we nodig hebben. Tot Hem bidden dat de dingen voor ons gevoel niet uit de hand lopen. Wat er ook gebeurt: Christus regeert. Met de zekerheid dat Hij er voor zorgt dat wie op Hem bouwt en met Hem leeft zelfs door de dood heen het eeuwige leven krijgt. Het leven dat Hij dan geeft is niet stuk te krijgen. Op de nieuwe aarde die komt, is er geen enkel wapen meer te vinden maar heerst de eeuwige vrede die Hij verdiend heeft. Op weg naar die vrede mag wie gelooft weten:   Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch ​engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de ​liefde​ van God in ​Christus​ ​Jezus, onze Heere.” Rom 8:38,39

14 april 2018

 

OP REIS

Van 7 tot 18 mei ben ik op weg naar Archangelsk in Rusland. We hopen een gezegende reis te hebben.  Ik had gehoopt om meditaties in het voor te schrijven. dat is niet gelukt vanwege het gewone werk dat moest gebeuren. daarom vind je hieronder meditaties over de Bergrede van enkele jaren terug voor de tijd dat ik weg ben. 

 

 7  Mei   JESUS ONDERWYS

 

Matteus 5:1,2 Ons gaan ‘n begin maak met meditasies oor die Bergrede. Die Here Jesus gee hier onderwys dat vir ons baie belangrik is. Jy sou kon sê dat Hy hier die grondwet vir Sy Koninkryk vir ons gee. 
Die Here Jesus het openlik begin optree as die beloofde Verlosser. Hy is deur Johannes die Doper gedoop en vanuit die hemel het die Vader Hom aangewys as Sy eie Seun. Die Seun na wie elkeen moet luister! De Here Jesus is dadelik op die proef gestel. Die duiwel het Hom in die woestyn kom versoek. Dan sien jy die trou en liefde van Christus. Hy bly trou aan Sy Vader om so God se kinders te red. Ons lees dan Matt 4:11: “Daarna het die duiwel Hom laat staan, en daar het engele gekom en Hom gedien.” 
Dan soek die Here Jesus die mense op. Hy begin om die mense die evangelie van die Koninkryk te verkondig. Hy sorg daarvoor dat Hy leerlinge kry wat elke dag by Hom is en Sy onderwys hoor en sien hoe Hy leef. Jesus verkondig die evangelie en Hy wys dat by Hom ook redding van siekte is. Hy genees die siekes om te wys dat wie Hom op Sy evangelie volg ‘n toekoms kry waaruit ook die siekte verdwyn het. Dan kom die oomblik dat die Here Jesus daarvoor sorg dat Sy leerlinge en groot menigtes by Hom kom. Hy bring hulle saam om hulle Sy onderwys te gee. Die belangrikste onderwys wat ‘n mens kan kry.

 

8 Mei GELOVEN IS VOLGEN

 

Mattheus 5:1,2 De Here Jezus heeft de mensen bij elkaar gebracht om aan velen onderwijs te geven. Hij is het die aan velen in het openbaar dit onderwijs geeft. In de manier waarop en in het onderwijs zelf laat de Here Jezus zien dat geloven maar geen privézaak is. Geloven is leven met de HERE. Is leven als burger van Gods Koninkrijk op deze aarde. Het is je leven inrichten in alle dingen als onderdaan van de Heer: Jezus Christus. 
Daarbij hoort onderwijs. Daarbij hoort dat je leert leven als burger van Gods Koninkrijk. Je ziet daarin dat geloven niet in de eerste plaats is dat je iets ervaart. Nee, het eerste is dat je iets leert. Het is dat je vanuit het vertrouwen op Christus leert luisteren. Dat je leert om gehoor te geven aan het door Hem gegeven onderwijs. Dat betekent dat je gaat volgen, dat je gehoorzaam wordt. Je luistert en je neemt het aan en je gaat volgens dat onderwijs leven. Vanuit de levende band met Christus als je God en Koning. Dat is geloven. 
Zo ga je ook zien dat het maar niet om een bepaald gevoel of een bepaalde ervaring gaat. Als het zou gaan om een bepaalde beleving van vertrouwen, van blijdschap of geborgenheid kan het ook zijn dat een islamiet of een hindoe zulke ervaringen kent. Dan zou je kunnen denken dat het eigenlijk niet uitmaakt in wie je gelooft als je die ervaringen maar kent. Nee, wat Christus ons leert, laat zien wat echt christen zijn is. Wat echt geloven is.

 

9 Mei  GEHOORSAAMHEID

 

Matteus 5:1,2 Die Here Jesus lei die mense na 'n berg in die noorde van Galilea. Hy maak duidelik dat Hy die Leraar is. Hy soek leerlinge wat Hom op Sy onderwys volg. Leerlinge wat Hom erken as God se Seun en Sy onderwys as Goddelike onderwys vir alle tye erken. Ons sien hier baie duidelik dat glo in Christus beteken dat ons Hom volg, dat ons in gehoorsaamheid aan Sy onderwys leef. Dit beteken dat 'n mens in liefdevolle gehoorsaamheid aan Hom leef. Ons is nie volgelinge van Christus as ons Sy onderwys gaan beoordeel en dan besluit watter deel van Sy onderwys ons wil volg nie.
Gehoorsaamheid behoort by die ware geloof! Die Here Jesus leer ons om as ons moet kies eerder Sy onderwys te volg as wat ouers of kinders van ons vra. Sien Matt 10:37-39. As Jesus vir die kerk die opdrag gee om oor die hele aarde die evangelie te verkondig, hoor ons ook dat ons die volke moet leer om alles te onderhou wat Christus ons geleer het. Dit gaan daarom dat ons leer om vanuit geloofsgehoorsaamheid te leef en te volg. Sien ook Rom 1:5; 15:18;16:26. By die ware geloof behoort gehoorsaamheid aan Christus wat die waarheid is. Gehoorsaamheid aan Hom en Sy onderwys maak wys en gelukkig. Wie vertel dat gehoorsaamheid nie by die geloof behoort nie is 'n dwaalleraar.

 

10 Mei Hemelvaartsdag:  Handelingen 1:10,11  De discipelen hebben van de engelen gehoord dat de Here Jezus in de hemel is. Ze kunnen nu eenstemmig deze boodschap de wereld in brengen: Jezus de Gekruisigde en de  Opgestane is echt van de aarde los gekomen en naar de hemel gegaan. De Here Jezus heeft er voor gezorgd dat ze het samen gezien hebben en ook samen de boodschap uit de hemel gehoord hebben.  Zo kan de duivel op geen enkele manier echt verwarring zaaien. Er is de eenstemmige getuigenverklaring van de apostelen. Het is ook niet voor niets dat we lezen in Efeze 2 dat de kerk gebouwd is op “het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.” (Ef 2:20)

 Christus laat ons zien hoe echt en hoe zeker Zijn hemelvaart is. Hij laat daarmee ook zien hoe belangrijk Hij het vindt dat we dit echt geloven! Hoe belangrijk Hij het vindt dat er bij ons in de gemeente en in de hele kerk geen ruimte is voor de mening dat Jezus niet echt zou zijn opgevaren naar de hemel. Deel van het ongetwijfelde evangelie is dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan. Dat Hij in de troon zit en dat Zijn regering de regering  van de Verlosser is. Daarom is er voor wie op Hem bouwt ook altijd toekomst in je leven. Ik zag deze week de volgende uitspraak: Christenen verheugen zich want het mooiste komt nog!  Zo zeker als Jezus naar de hemel is gegaan zo zeker komt Hij terug op de wolken!


 

11 Mei GEBED EN GRONDWET

 

Mattheus 5:1,2 Het onderwijs dat de Here Jezus bij de berg gaat geven is van uitzonderlijk belang. We lezen namelijk in Lucas 6:12-19 dat Jezus de nacht voor deze toespraak wakker gebleven is. Hij heeft zich op de Bergrede op een bijzondere manier voorbereid. Hij heeft de nacht biddend doorgebracht. De goede geboden van het Koninkrijk leert Christus de mensen niet zonder gebed tot Zijn Vader. We zien hier ook een prachtig voorbeeld voor ons als we geroepen worden om vanuit het Woord te spreken. Hoe kun je dat goed doen zonder het gebed tot Vader in de hemel? Wat is het ook nodig dat de gemeente als voorbereiding op de zondag bidt voor de dienaren van het Woord dat ze ook echt dienaren van het Woord zijn en niet van hun eigen woord.
De Here Jezus spreekt tot een hele grote groep. Een groep van allerlei mensen. Zijn woorden, de grondwet van God Koninkrijk is voor mensen van allerlei slag bedoeld. Niemand is te belangrijk of te onbelangrijk, niemand is te goed of te slecht voor deze woorden. Ze zijn voor iedereen van levensbelang, voor iedereen van eeuwigheidswaarde. Wie ze hoort en doet zal leven, wie ze hoort en niet doet zal door Gods oordeel getroffen worden. Het zijn de woorden die Goddelijk gezag hebben. Die daarom het echte leven laten zien. Woorden die Jezus dan ook met gezag leert: Zo is het en niet anders!

 

12  Mei GELUKKIG

 

Matteus 5:3 Waarvoor leef ons? Wat is die doelwit van jou lewe? As jy die vraag vra, sal baie mense die antwoord gee: geluk. Ons wil gelukkig wees. Dis dan ook opvallend dat die Here Jesus in die begin van die Bergrede vertel wanneer jy as mens gelukkig is.
Die mens is deur God vir die ware geluk gemaak. Die paradys was die plek waar die mense regtig gelukkig was. Daar was die vrede tussen God en mens. Toe het die mens in alle vrede die vertroulike omgang met die Here gehad. Toe was daar vrede met jou naaste en met die hele skepping. Die vrede verdwyn op die oomblik dat ons ons eie baas wil wees. As ons op ons eie manier ons geluk wil soek. Dan kom die onvrede, dan kom die rusie, dan kom dat ons ten koste van ander dinge begin doen. Dan kom die dood en die gevaar vanuit die skepping. Mense word ongelukkig. Mense kan self die geluk nie meer op die aarde terugbring nie. Nogtans sien en voel 'n mens die heimwee na die ware geluk. Hoe baie word nie oor liefde en geluk gesing en gepraat nie. Geluk laat ons nie los nie nogtans kan ons die ewige geluk nie op hierdie aarde bereik nie. Die Here Jesus wys nou hoe ons die ware geluk, die verlossing van die ongeluk kan bereik. Hy wys daartoe de enigste weg omdat Hy die enigste weg terug na die Vader is.

 

 

14 Mei  VERDER KIJKEN

 

Mattheus 5:3 De laatste tijd hoor en lees ik ook in eigen kring al meer dat we leven voor deze wereld. Of zoals ik het deze week las dat we nu toch niet leven om over een tijd gelovig te sterven. Als dit soort dingen gezegd worden om te protesteren tegen de gedachte dat het alleen gaat om jouw verhouding met God en dat je het daarom niet nodig vindt om je voor je naasten in te zetten, ben ik het met dat protest eens. Dan moet ik ook denken aan Luther die zei dat hij nog een boom zou planten als hij zou weten dat de Here Jezus morgen terugkomt.
Toch is het niet volgens het onderwijs van de Geest om alleen zo'n sterke nadruk te leggen op het leven hier en nu. We zien in ons vers en wat er volgt dat de Here Jesus zelf ons met de belofte voor de toekomst stimuleert om nu als christen te leven. Te leven voor de HERE en daarom voor je naasten! Daar komt nog iets bij. Je verliest de gebrokenheid en de troost die je daarbij nodig hebt uit het oog als bijna alle aandacht naar het leven hier en nu uitgaat. Hoe sta je in het leven als je jong bent en je krijgt te horen dat je sterven gaat? Is je leven dan mislukt? Of mag je door verdriet en worsteling je troost dan daarin vinden dat gelovig sterven betekent dat je leven tot zijn doel komt bij de HERE? Verlost van de gevolgen van de zonde. Gelukkig is Christus mijn enige troost in leven en sterven. Gelukkig mag ik verder kijken dan het leven hier en nu.

 

15 Mei  BEDELAAR

 

Matteus 5:3 Somtyds voel dit asof jy die ware geluk nie meer het nie. Jy soek ook nie 'n ander geluk nie. Alles lyk so donker. Dit voel asof vir jou geen geluk bestaan nie. Dan voel die praat en skryf oor geluk so vreemd. Dit kan voel asof dit jou nog meer in die donker bring. 
As jy so voel is dit opvallend dat die Here Jesus hier oor die armes van gees praat. Dit gaan hier nie om 'n armoede waarby jy net die nodige kos kan koop nie. Dit gaan hier om iemand wat brandarm is, om iemand wat moet bedel en dan hoop dat hy aan die einde van die dag genoeg het om van te kan leef. Jesus praat hier oor armes van gees. Dit gaan hier om armes en rykes wat geestelike bedelaars is. Mense wat erken dat hulle hulself nie kan red nie. Dat hulle self die geluk nie na hulleself kan haal nie. Mense wat by God se troon bedel om genade en geluk. Dan kan dit wees dat jy as depressief mens so bedel. Dis swaar. Nogtans sien jy dat Christus in jou depressiewe gevoelens jou troos, houvas gee. Wie ook in depressiewe tye van sy lewe as bedelaar na God se troon gaan, mag weet dat hy deur Christus by God se Koninkryk behoort. Dat, al voel jy nie so nie, jy tog in die ware geluk deel en dat die dag kom dat jy daar vir altyd volop van sal geniet.

 

16 mei STRAATARM

 

Mattheus 5:3 De Here Jezus maakt duidelijk dat je gelukkig bent als je als arme van geest bij Hem je hulp zoekt. Het is goed om er op te letten tegen wie de Here Jezus dit zegt. In het gedeelte voor Matt 5 lezen we dat Christus veel mensen geneest. Zieken komen in grote aantallen naar Hem toe om genezen te worden. Jezus maakt ze allemaal beter. Hij laat zo zien dat bij het Koninkrijk van de hemel dat eens door Hem in volle heerlijkheid komt geen ziekte hoort. Dat is de toekomst die er voor de gelovigen is: een leven zonder ziekte en dood. Eeuwig gelukkig leven.
De Here Jezus neemt ook van deze genezen mensen mee naar de berg. De mensen die nu naar Zijn onderwijs luisteren hebben deze genezingen gezien als machtige tekenen. Nu al laat de Here Jezus zien dat het niet om die opzienbarende tekenen gaat. Jezus verwijt de mensen later dat ze Hem alleen om die tekenen volgen. Ook de mensen die genezen zijn moeten goed bedenken dat ze moeten erkennen dat ze geestelijk straatarm zijn. Dat ze schuldig tegenover God staan en daarom de Here Jezus als Verlosser nodig hebben. Wie zo als bedelaar bij de Here komt, krijgt blijvende genezing. Een toekomst zonder ziekte en dood! De Here Jezus is gekomen voor hen die erkennen dat ze geestelijk ziek en dood zijn. Om ze te genezen, te redden.

 

17 Mei ARM VAN GEES

 

Matteus 5:3 Ons lees in vers 3-12 steeds weer: “Salig is die wat”. Gaan dit dan steeds weer om ander mense? Is die Here Jesus besig om die mense in allerhande soorte te verdeel? Nee, dit gaan steeds om dieselfde mense. Dit gaan om hulle wat regtig Christen wil wees. Die Here Jesus wys wat jy doen en wat jy is as jy Hom volg. De Here Jesus gee ons hier ’n prentjie waarop ons sien hoe ’n ware Christen leef. 
Daarby behoort dat jy arm van gees is. Wat is dit eintlik? Jy is nie iemand wat die dinge vanuit jouself almal so goed weet nie. Jy is nie iemand wat sê dat jy vanuit wat jy dink en wat mense vertel die wysheid in pag het nie. Jy voel jou ook wat jou gees betref arm. Jy weet so min. Jy lewer jouself ook wat jou gees betref aan die HERE en Sy wysheid uit. Die hoogste wat jy ken en nastreef is om leerling van die HERE te wees. Jy soek elke dag die Heilige Gees as die leraar van jou hart. Die Gees wat jou gees dan steeds weer by die Woord van God, die Bybel, bring. Jy luister eerbiedig na Sy stem om jou gees met God se wysheid te vul en daaruit te leef. Jy wil as arme van gees ryk word deur die wysheid van God. 
Dan is jy nie meer arm nie. Dan het jy ryk geword nie deur na jouself te luister nie maar na Hom van wie ons in Rom 16 lees: “aan die alleenwyse God, aan Hom die heerlikheid deur Jesus Christus tot in eeuwigheid! Amen.” Vs 27

 

18 Mei GEK?

 

Mattheus 5:4 Gek hoor dat de Here Jezus zegt dat de treurenden gelukkig zijn. Je kunt voor je gevoel eigenlijk geen grotere tegenstelling bedenken. Wat kunnen verdriet en echt geluk, wat kan bedroefd zijn en zalig zijn nu met elkaar te maken hebben? Denk er daarbij ook aan dat we gisteren zagen dat de dingen die Jezus in vers 3-12 noemt bij het leven van een echte christen hoort. Bij echt leven met de HERE hoort dus verdriet. Moeten we als kinderen van God dan somber leven? Moeten we uitdragen dat het leven zwaar is en dat je als christen eigenlijk maar weinig moet lachen? Nee, je mag juist de blijdschap van het geloof uitleven. We worden opgeroepen om altijd blij in de Here te zijn en dat ook uit te leven. Ik denk nu o.a. aan Fil 4:4,5. Maar wat dan van dat verdriet in ons vers? Als het goed is, is er in het leven van een kind van God een ding waarover hij altijd weer klaagt en verdriet heeft. We lezen dat in Klaagliederen 3 zo: “Wat klaagt een mens zolang hij nog leeft? Laat hij klagen over zijn zonden.” Vs 39 Het is goed om ons klagen over allerlei dingen en over anderen aan de kant te zetten. Dat belemmert vaak alleen maar in een leven met Christus. Laten we elke dag weer het verdriet over onze eigen zonden kennen. Elke dag daarom met verdriet de eigen verkeerde dingen aan de HERE belijden. Wie dat eerlijk en oprecht doet mag elke dag van het wonder van de vergeving door Christus verdiend leven. Dat is dan je blijdschap. Je troost.

 

19 Mei VERTROOS

 

Matteus 5:4 Geseënd wees en vertroos word het alles met mekaar te doen. Nogtans lyk dit vreemd want as jy geseënd is, as jy gelukkig is, het jy tog nie nodig om vertroos te word nie? Die Here Jesus wys hier dat ons op hierdie wêreld die ware geluk al het as ons met berou ons sondes by die HERE bring. Dan voel jy op hierdie aarde nie altyd gelukkig nie nogtans is jy dan ’n geseënde van die Vader. Jy staan dan nooit met leë hande nie. Jy kan jou dan altyd gaan vertroos. Hoekom? Omdat as jy hartseer oor jou eie sondes is en jy die verdriet oor die sondes en gevolge van die sonde in die wêreld ken jy jou lewe by Christus soek. Dan weet jy dat wat Christus vir jou en vir die verlossing van die wêreld verdien het nie stukkend gemaak kan word nie. Hy is dan die toevlug en die rots waar jy altyd kan skuil. Dan het die dood en die verdriet in jou lewe nie die laaste woord nie. Die laaste en beslissende woord het Christus dan in jou lewe. 
Ek moet hierby dink aan die eerste deel van die eerste vraag en antwoord van die Heidelbergse Kategismus: “Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort. Hy het my met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos.”

 

VUUR VAN DE GEEST

Handelingen 2:3: "En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen."


Gods vuur brandt. Dat wordt ook zichtbaar op de Pinksterdag. We zien hier het vuur van Gods aanwezigheid zonder dat het mensen verteert. Dat doet denken aan de brandende braamstruik. Mozes ziet dat het vuur de braamstruik niet verbrandt. De HERE laat zien dat Hij daar aanwezig is. Dat Hij Zijn volk dat bij Hem schuilt redt. Op de Pinksterdag laat de HERE zien dat Hij niet meer in de tempel te vinden is. Je moet nu zijn bij de volgelingen van Jezus Christus. Je moet daar zijn waar het evangelie van Christus volgens Gods eigen Woord verkondigd wordt. Daar is de HERE te vinden. Daar laat Hij zich vinden. Het vuur brandt op hen die hun redding bij Jezus Christus zoeken en die door Zijn bloed niet door Gods vuur verteerd worden. Christus vraagt van ons om te komen in Zijn kerk waar het echte evangelie verkondigd wordt en om ook persoonlijk echt te geloven. Je toe te vertrouwen aan de HERE. Dat wil Hij ons juist geven door Zijn Geest. De HERE wil ons geven wat Hij van ons vraagt. Dat doet Hij voor ieder die tot Christus vlucht. Ook dat is het werk van de Geest.

 

 

M LAAT ONS REG MAAK

 

“Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE”  Jes 1:18

Die volk Israel is die volk wat die HERE uitkies het. Hulle het baie voorregte van die HERE gekry. Later is dit Paulus wat op hierdie voorregte wys: “ Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die erediens en die beloftes. Die HERE het met Sy hart vir hierdie volk gesorg. Hy het dit as Sy kind aangeneem en dit versorg soos niemand anders dit kon gedoen het. ‘n Mens lees dit op n baie spesiale manier in Esegiel 16. Die groot probleem in Jesaja se tyd is dat die volk Israel dit nie waardeer nie. Hulle verlang na ‘n lewe waarin hul ander gode dien. Waarin hulle anderste leef as wat die HERE in sy goeie wet aan hulle voorhou. Die HERE het so baie liefde vir hierdie volk gegee wat dit nie verdien het. Hy neem selfs nou nog nie afskeid van hierdie volk nie. Hy kom weer na hulle. Hy nooi hulle om die saak nou te gaan uitmaak. Hoe belangrik is dit ook vir ons om steeds weer op God se uitnodiging na ons eie lewe te kyk. Om nie ons eie lewe te lei en dan te dink dat as ons op Sondag kerk toe gaan dit goed sal wees nie. Die Israeliete het toe ook tempel toe gegaan en gedink dat dit daarvoor sorg dat die HERE nie verder na jou lewe kyk nie. Die HERE vra ons hart. Vra van ons ons liefde omdat Hy Sy liefde wat baie meer as ons liefde is vir ons gegee het. Hy vra van ons die liefde van ons hart. Om ons hart in die lig van Sy liefde te dit en ons lewe zo weer te rig op Hom en Sy wil.   

 

JALOERS?

Die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie.” 1 Kor 3:4b

 

Die liefde wat die regte liefde is, wat vanuit God kom, tas nie ander mense aan nie. Die regte liefde is nie jaloers nie. Wie vanuit hierdie liefde leef, wil nie die dinge weet of hê wat ander mense weet of het het. Jy is nie iemand wat die naam of die besittings van ander wil aantas nie. Dit is in ons tyd dikwels so dat baie mense alles wil weet en saam oor ander wil oordeel. Hoe meer jy weet hoe meer mag jy oor ander het. Dan is jy ook besig om verwaand te wees. Jy dink dat ook jy moet kan oordeel oor dinge wat ander weet en bespreek. Die verkeerde dinge mag nie in die doofpot  gedoen word nie op die manier dat verkeerde dinge nie aangespreek en reggestel word nie. Dit moet uit liefde juis gebeur. Nogtans is dit nie nodig in baie gevalle dat amper elkeen daarvan weet nie. Ons mag en moet dit oorgee aan mense wat die HERE daarvoor verantwoordelikheid gegee het. Dit is juis so dat die Here Jesus ons leer as ons sien dat iemand ‘n misstap, in ‘n sekere sonde leef ons dit nie aan elkeen vertel nie maar dit in ‘n so klein moontlik kring aanspreek en regstel onder die HERE se seën. Sien Matt 18. Hoe belangrik is dit dat ons onsself nie so belangrik vind om self  orals oor te moet kan oordeel niet. Ons is nie die belangrikste nie. Die liefde vra huis om tevrede te wees. Ook met die plek wat jy in die samelewing en in die kerk inneem. Om vanuit daardie plek vir die Here te leef. In liefde. Dan gaan dit nie om my nie maar om God se koninkryk en dat ons saam in liefde vir Christus leef!

 

JALOERS?

 

1 Kor 13:4 “De liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig”.

Leven vanuit de liefde van God. Leven met Hem die liefde is. Die daardoor ook de enige bron van echte liefde is. De Geest maakt heel duidelijk wat bij die liefde niet hoort. Daaraan hebben we onszelf altijd weer te toetsen. Dat geldt ook voor ons geloofsleven. Ook hoe we daarover spreken met anderen.
Geloof vanuit die echte liefde pronkt niet. Dat was nu juist wat er in de gemeente van Korinthe aan de hand was. Velen daar vonden dat hun gemeente toch wel uitsteeg boven de meeste andere gemeenten. Bij hen waren de kerkdiensten tenminste een belevenis. Daar gebeurde nog eens wat! Als je dat vergeleek met die saaie kerkdiensten in andere gemeenten. Daar was er vaak alleen maar zingen, bidden en preken en dan nog heel veel door 1 of enkele voorgangers die de leiding in deze dienst hadden. Nee, bij hen waren er gelukkig zoveel bijzondere dingen. Zij waren echt een veel hoogstaandere gemeente. Zo leek het voor velen in die tijd ook. Daar was tenminste wat te doen. De Geest veegt de vloer met deze houding aan. Wie zo met zijn eigen geestelijk status pronkt, heeft de liefde niet! Wie zichzelf gewichtig vindt, blaast zichzelf geestelijk op. Dan bouw je op het bijzondere en als dat er dan een tijd niet is en je alleen op het Woord moet vertrouwen, wordt de opgeblazen ballon stuk geprikt. Dan blijft er niets meer over. Geloven is in liefde bouwen op de woorden van God en daaruit leven. Dan is het spektaculaire, het bijzondere niet waarop we bouwen maar dan bouwen we op Christus en Zijn Woord. Dan voel ik mij niet beter dan anderen maar willen we elkaar helpen om juist vanuit het Woord dat tere leven met de HERE vast te houden en daarin te groeien. Dan heb ik van mijzelf niets om op te pronken of gewichtig over te doen. Het gewicht van mijn leven ligt in Christus en Zijn genade.

 

WIE JOUW NAASTE?

 

1 Korinte 13: "Liefde tree nie onbehoorlik op nie."

Die liefde wat vanuit God kom, is alty ook liefde vir jou naaste. Daarby is die vraag altyd belangrik wie my naaste is. Dit is nie so dat ek self kan bepaal wie vir my my naastes is nie. Elkeen wat op hierdie aarde opmy pad kom is my naaste. Die Here Jesus het dit baie duidelik gemaak in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Sien Lukas 10. 
Alles wat ons hier van die liefde lees vir ons in omgang met al die mense met wie ons te doen kry. Hoe belangrik is dit om hieraan steeds weer met ons hart te dink. Juis so kan ons ook regtig beeld van God in hierdie wêreld wees! Ons het vanuit Christus se liefde nie die vryheid om die een behoorlik te behandel en die ander nie so te behandel nie. Hierin is Christus ook ons groot voorbeeld. Niemand was vir Hem te sleg om voor hom of haar God se toorn te dra. Hy het dit selfs vir my wil doen. Ek kan op geen enkele manier sê dat ek beter as ander mense op hierdie aarde is. Juis as Christen leer ek om regtig elkeen behoorlik te behandel. Dit leer ek deur op Christus te let. Dit leer ek deur te bid om die Heilige Gees wat hierdie liefde in my lewe wil gee. Dan kom ek daarin kort in my lewe. Dit leer my weer om om vergifnis en die nuwe lewe te vra. So leer ek ook om nie te dink dat ek beter as ander is nie. Christus leer ons vir ons hele lewe: "Alles wat julle wil he dat die mense vir julle moet doen, doen ook so vir hulle. Want dit is die kern van die Wet en die Profete." Matt 7:12

 

NIET JE EIGEN BELANG ZOEKEN

 

"De liefde zoekt niet haar eigen belang". 1 Kor 13:5

De echte liefde uit God is niet op onszelf gericht. Dat is zeker in onze tijd een heel belangrijke boodschap. In onze samenleving en tijd is de beweging heel sterk om te zeggen dat je voor jezelf op moet komen. Dat je jezelf moet ontplooien. Zelfverloochening staat niet hoog aangeschreven. Je moet dicht bij jezelf blijven en dat moet iedereen maar doen. Je moet in je eigen kracht gaan staan. Het klinkt allemaal zo mooi maar het staat tegenover de echte liefde! Die echte liefde komt niet in de eerste plaats op voor eigen belangen. Je wilt er juist voor de ander zijn en voor je roeping die de HERE je heeft gegeven op de wereld. Hoe is dat mogelijk zonder er zelf onderdoor te gaan? Doordat je je rust en vrede hebt in Christus als je Verlosser. Jij hoeft als gelovige het leven niet te maken. Christus heeft door Zijn verloochening van Zichzelf als Zoon van God voor jou een toekomst verdiend die zo goed is! Die zo zeker is. Wie op Hem bouwt en er daarom voor zijn of haar naaste is, heeft die toekomst. Jouw leven is dan goed. Je kunt in alle rust dienstbaar zijn. Christus heeft ons als onze Verlosser daarvan het volmaakte voorbeeld gegeven zoals we daarvan lezen in Fil 2: "En in de gedaante van een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, de dood tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en Hem een naam geschonken boven alle naam. vs 8,9

 

NIE VERBITTERD RAAK NIE

 

"De liefde wordt nie verbitterd nie" 1 Kor 13:5

Verbitterd word, is 'n gevaarlike ding. Dit sorg daarvoor dat die liefde nie meer tot jou kan deurdring nie. Jy sluit jou daarvoor af. Dit kan gebeur deurdat jy die HERE verwyte maak oor wat in jou lewe gebeur het. Dit is volgens jou die HERE se skuld dat jy so hartseer deur die lewe gaan. Jy wil niks meer van Christus weet nie. Jy wil jou nie oopstel vir God se liefde wat jou hartseer kan genees nie. Die rede is dat jy die HERE beskuldig pleks dat jy raaksien dat al die moeilike dinge in die lewe die gevolg van ons sondes is. 
Die bitterheid kan ook onder mense kom. Selfs in Christus se gemeente. Iets het gebeur en dit het jou so geraak dat jy bitter word. Jy wil niemand meer vertrou nie. Die enigste wat jy vertrou is jouself en jou eie oordeel. Dit sorg vir verwoesting. Dit sorg vir onnodige spanning en skeiding in Christus se gemeente. Die regte liefde leer om na onsself te kyk. Om raak te sien dat ook ek en jy mense is wat dinge doen en voel wat nie reg is nie. Hoe belangrik is dit dan om weer op die Here Jesus te let wat vanuit die ware liefde volmaak geleef het. As Hy aan die kruis hang is Hy gelukkig nie bitter nie! As dit so was, sou vir niemand van ons daar enige hoop wees nie. Hy leer ons om vanuit God se liefde selfs vir mense wat ons so onregverdig behandel het te sê: "Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie." Lukas 23:34 Dit is vir ons dikwels baie moeilik. Nogtans wil die Gees ons hierdie liefde op die gebed gee.

 

GEEN KWAAD DENKEN

 

1 Korinthe 13:5 "De liefde denkt geen kwaad".

Dit is zo belangrijk. Juist op dit punt gaat er veel mis onder mensen. Ook in de kerk. Het erge is dat we ons op dit punt zo vaak handhaven. We vinden het zo gewoon. We zien er zo weinig kwaad in. We vinden het vaak logisch om te doen. Een voorbeeld daarvan is roddelen. Met elkaar over een ander praten die er niet bij is. Dan komen er vaak ook heel makkelijk oordelen over die ander. Ook negatieve oordelen. Zonder dat we precies weten hoe de dingen zitten. Dan praten we kwaad over een ander! Dan zijn we bezig om een ander onverhoord te veroordelen. Hoe vaak kringt zo'n oordeel dan weer uit naar anderen! De goede naam van een ander wordt achter zijn of haar rug aangetast. We belijden in Zondag 43 van de Heidelbergse Catechismus dat we juist de goede naam van onze naaste zullen bevorderen. De liefde denkt geen kwaad. Wie vanuit Gods liefde leeft, gaat al dat onverhoorde en onnodig veroordelen haten. 
Ja maar ik mag toch wel een mening hebben. Je mag een mening hebben maar die mag niet vaststaan en zeker niet uitgedragen worden als het niet op de feiten is gegrond. De Here kan altijd oordelen want Hij kent alle feiten. Wij moeten als mensen bescheiden zijn en vanuit Gods liefde voor ons leren onze naaste en ook zeker onze broeder of zuster in het geloof vanuit het oordeel van de liefde te behandelen. Wie dit niet wil, leeft in zonde en niet in Gods liefde. Hoe vroom je ook praat.

 

NIE BLY MET DIE ONGEREGTIGHEID NIE

 

Die liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie”. 1 Kor 13:6

Die verhouding tussen die lidmate van Christus se gemeente behoort deur die liefde gekenmerk te word. Dit beteken dat ons baie van mekaar verdra. Dat ons vir mekaar die goeie soek en ook mekaar se goeie naam versprei. Beteken dit dat die sonde en die verkeerde dinge vry spel in die gemeente het? Nee, dit kan nie so wees nie. So was dit in die gemeente van Korinte op sekere punte wel. Die Korintiers het op hulle gemeente gespog. Nogtans leef hulle in groepe waarvan die een groep hulle beter voel as ander. Sien hoofstuk 1-3. Nogtans laat hulle in die gemeente op seksueel terrein ‘n lewe toe wat so duidelik teen God se wil ingaan. Sien hoofstuk 5. Nogtans is daar broers en susters wat mekaar in hofsake bestry. Sien hoofstuk 6. Dit is sake wat in Christus se gemeente wat van die ware liefde leef nie mag bestaan nie. Die liefde beteken dat ons nie bly is met dinge wat die HERE verkeerd en sondig noem nie. Die liefde wil juis al meer liefkry wat vir die HERE goed is. Die liefde wil al meer wegdoen uit die lewe wat sondig is. Baie belangrik is hier dat ons dan eerste by onsself en ons eie gemeente begin. Dit is baie maklik om by ander die verkeerde aan te wys en jouself dan eintlik lekker en beter te voel. Juis dit is sonde! By jouself begin en dit wat stry met God se wil in die krag van die Gees in jou eie lewe bestry. Dit saam ook in die gemeente doen. Nie vanuit ‘n harde houding nie maar in die gees van sagmoedigheid soos die Gees daaroor praat in Gal 6:1.

 

BLY MET DE WAARHEID

 

"Maar verheugt zich over de waarheid” 1 Kor 13:6

De liefde van God in ons leven is nooit dat we van een leven houden tegen Gods goede geboden in. Het is ook nooit een leven waarin we voor ons gevoel de mazen van de wet opzoeken. Op dit punt is de Bergrede, Matt 5-7, van onmisbare betekenis voor ons leven. Hier zien we hoe diep die band met de HERE in het leven van Gods kinderen gaat. Dan zie je dat het alleen zo kan als je met je hart de HERE hebt leren liefhebben. Dat betekent dat je Christus met liefde omhelst. Hij is de Waarheid. De echte liefde heeft de waarheid in leer en leven lief. Je hebt leren zien hoe de Vader de Zoon gegeven heeft. Hoe de Zoon zich onder de straf en toorn voor onze boosheid gesteld heeft om die te ondergaan. Zijn liefde voor jou en mij valt voor ons als mensen niet te verklaren. Ondanks onszelf heeft de Zoon Zijn leven onder Gods toorn gegeven en die toorn voor de gelovigen gestild. Wat een liefde! Wat een teerheid door de Geest is er in het ons overtuigen van die liefde. Wie zo de Drie-enige God kent, verheugt zich over de waarheid. Dan ga je als eerste in je eigen leven haten wat tegen die waarheid ingaat. Dat wil je wegdoen. Dat staat leven in liefde met God in de weg. Afstand nemen van de HERE in je leven, gaat dan slecht voelen. Je wilt die afstand niet meer. Je wilt in de warme stralen van de liefde van Christus staan. Daarom vraag je steeds om vergeving en om vanuit Gods liefde weer te leven. Dan breekt de blijdschap in je leven als Gods kind weer door. Dat wordt de dragende kracht in je leven. 

 

DIE LIEFDE BEDEK ALLES

 

 Korinte 13: "Dit bedek alles, glo alles".

Hoe belangrik is wat ons hier lees. Verseker in 'n tyd waarin alles openbaar moet wees, waar elkeen moet kan oordeel, Waar meerdere mense al skuldig bevind word voordat hulle veroordeel is. 
Ons leef in 'n tyd waarin elkeen meen dat hy amper orals oor moet saam oordeel. Hoe anders die de regte liefde. Die liefde wat vanuit God kom en wat ook liefde vir die naaste is, hoef nie alles te weet nie. Jy gaan dan seker nie alles wat 'n ander verkeerd gedoen het aan ander vertel nie. Die ware liefde ken die regte vertroulikheid. Sonder om dinge in die doofpot te doen. Dinge wat verkeerd is moet reggestel wordt. Moet ook op die regte plek bely word. Wie straf verdien het, moet daardie straf ook kry. Dit word hier nie ontken nie. Waar verkeerde dinge bely en reggestel is, gaan ons dit nie verder vertel nie. Die geheim van die regte liefde is ook dat as dit vergeef is, ons die sonde wat vergeef is nie meer in rekening bring nie. Laat ons mooi bedink dat die eerste Christelike gemeente ook bestaan het uit mense wat geen mooi verlede gehad het nie. Ek dink nou aan 1 Kor 6: "Weet julle nie dat onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerf nie? Laat julle nie mislei nie: geen onsedelikes of afgodedienaars of egbrekers of manlike prostitute of mans wat met mans intiem verkeer, of diewe, geldgieriges, dronkaards, kwaadpraters of rowers, sal die koninkryk van God as erfdeel ontvang nie. So was sommige van julle ook, maar julle is gewas, julle is geheilig en julle is vrygespreek in die Naam van die Here Jezus Christus en deur die Gees van God." vs 9-11 Meerdere van hulle was later met eer ampsdraers in Christus se kerk. Christus se bloed het hul sondes uit die verlede bedek.

 

ECHT VERGEVEN

 

1 Korinthe 13:7: "Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen."

Gisteren zagen we dat de echte liefde ook de grootste zondaar wil vergeven. Dat als zonden uit het verleden beleden zijn er in de gemeente echt vergeving is. Dat iemand dan niet meer op zijn verleden aangekeken wordt. Dat valt ons vaak moeilijk. Ook dat zie je in de Bijbel. Een voorbeeld daarvan is Paulus. Wanneer deze vervolger van de gemeente die daardoor ook een moordenaar geworden was zich in Jeruzalem als broeder aandient, vertrouwen de leiders het niet. Zie hiervoor Hand 9:26 e.v.
Het is zo belangrijk dat we leren om echt te vergeven! Een element dat hierbij een rol speelt, is dat we moeten leren te geloven in het werk van Christus. De Here doet in Zijn grootheid en liefde dingen die wij ons niet kunnen voorstellen. Hij werkt met Zijn Geest zo grondig en diep dat mensen tot verandering van hun leven komen waar wij het nooit van verwacht hadden. Als wij hen dan toch nog op hun verleden blijven aankijken, verachten wij het werk van God in deze broerders en zusters. Zo was er eens een kerkenraad die vroeg om kandidaten om als predikant te kunnen beroepen. Een broeder schreef een brief met daarin aan het moderne leven aangepaste CV van Paulus. Als de kerkenraad belang zou stellen zou hij de naam geven. Hij kreeg als antwoord terug dat de kerkenraad geen belang stelde in iemand met zo'n verleden. Om zo iemand te beroepen, zou niet opbouwend voor de goede naam van de gemeente zijn. 
We moeten hierbij ook bedenken dat het hoogmoedig is om iemand op zijn verleden te blijven beoordelen. Wanneer de HERE dat met mij en jou zouden doen, konden we het voor eeuwig vergeten. De echte liefde leeft en voelt gelukkig zo anders.

 

DIE LIEFDE GLO ALLES

 

1 Korinte 13:7: "Die liefde glo alles."

Dit klink snaaks dat die liefde wat uit God kom alles glo. Dit kan mos nie so wees nie. Die liefde is bly met die waarheid en nie met die ongeregtigheid nie. Die ware liefde kan nie bly wees met wat nie in ooreenstemming met God se waarheid is nie. Dis reg. Dit wys ons dat Paulus hier skryf oor hoe ons in die gemeente van Christus met mekaar moet omgaan. Wat is die houding waarmee ons begin as 'n broer of suster in die geloof met ons praat? Is dit dat ons agterdogtig en wantrouend is? Is dit so dat as 'n ander praat ons eers maar moet sien of dit wel regtig so is as hy of sy se? So mag ons houding in Christus se gemeente onder mekaar nie wees nie! In die gemeente van Korinte het die een hom beter as die ander gevoel. Daar was nie die regte verhouding van liefde teenoor mekaar nie. Verseker ook nie teenoor ander gemeentes nie. Wie hom beter as ander voel gaan agterdogtig raak. Dit kan net bestry word deur die regte liefde waarvan die Here Jesus in Joh 13 sê: "Ek gee julle 'n nuwe opdrag: Julle moet mekaar liefhê. Net soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê: Dit is hoe almal sal weet dat julle my dissipels is - as julle liefde teenoor mekaar het." vs 34,35 
Die beginsituasie in die gesprek in Christus se kerk moet altyd weer wees dat ons mekaar glo. Dat ons so regtig met mekaar praat in en vanuit liefde.

 

DE LIEFDE HOOPT ALLES

 

1 Korinthe 13:7: "De liefde hoopt alle dingen."

De liefde die uit God komt is anders dan de liefde die vanuit de wereld komt. Onder anderen op het punt van de hoop. Dat heeft ook invloed op je leven van elke dag. Als we zonder de HERE als de bron van de echte liefde leven, geven we vaak op. Dan hebben we geen uitzicht meer. Dan zijn dingen zo dat ze niet meer kunnen veranderen. Bepaalde dingen zijn menselijk gezien en wat de menselijke ervaring betreft nu eenmaal onmogelijk. Hoop is er dan niet meer. Nu lezen we hier dat de liefde uit God hoop blijft geven. Hoekan dat?
De grote reden daarvoor is dat we op de HERE mogen bouwen. Hij is de God voor wie niets onmogelijk is! Hij kan dingen doen waarvan wij zeggen dat kan nooit. Dat betekent o.a. veel voor ons gebedsleven. Wanneer wij mensen van wie we veel houden bij de Christus en Zijn dienst al meer zien weggaan. Dan kun je blijven bidden voor terugkeer. Wanneer wij zien dat in de wereld het onrecht en de afval al erger worden, hoeven we niet moedeloos te worden. Dan kunnen we bidden om de snelle terugkeer van de Here Jezus en de komst van de nieuwe hemel en aarde. Zelfs met de zekerheid dat de hoop daarop eens voor eeuwig werkelijkheid wordt. Met de hoop die zekerheid zal worden dat we eens door het geloof in Christus eeuwig gelukkig zullen leven. De depressie hoeft in het leven van Gods kind nooit het laatste Woord te hebben. Dat leert ons de echte liefde!

 

DE LIEFDE BLIJFT

 

Korinthe 13:8: "De liefde vergaat nooit."

Waarin ligt het wezenlijke van het leven met Christus? In de liefde! De liefde is namelijk het blijvende. Al het andere zal op een bepaald moment vergaan. Dan zal blijken dat bijvoorbeeld onze kennis zo weinig is. Er blijkt dan zoveel meer te zijn en dingen ook anders dan wij gedacht hebben. Ons kennen is ook nu ten dele. Op onze kennis kan ons leven niet gebouwd zijn want dan komen we beschaamd uit en staan we bij onze dood en bij Christus' terugkeer met lege handen. Onze kennis kan ons nooit maar dan ook nooit redden. De Korinthiers denken te hoog van zichzelf. Het kennen van God moet ons naar iets anders leiden. Het moet ons brengen tot de liefdesband met de HERE. Vanuit die liefdesband tot liefde voor onze naaste.
Onze kennis kan ons niet redden. Wanneer ons kennen ons brengt tot het haten van wat verkeerd is volgens de HERE die alleen goed is. Wanneer ons kennen van Christus ons brengt tot liefde voor Hem en daarom te willen leven in Zijn dienst en in dienst van de naaste hebben we iets gekregen dat niet vergaat! Die liefde blijft bestaan voor wie die liefde door de Geest zoekt. Soms hoor je mensen zeggen: al dat gepraat over liefde moet maar eens ophouden want het gaat om gehoorzaamheid. Ik snap waarom mensen dit in onze tijd zeggen maar toch is dit niet goed. Onze gehoorzaamheid gaat ons niet redden want die is nog zo gebrekkig. Christus redt en de band met Hem is er alleen als het een liefdesband is. Dan raak je niet uitgepraat over Gods liefde. Dan wil je juist vanuit die liefde beeld van God op aarde zijn. Dan luister je in liefde naar Zijn stem om juist dit uit te stralen als aanbeveling voor een leven met Christus in deze wereld. Dan wil je gehoorzaam zijn uit liefde! Door Christus' lijden ook voor jou mag je dan altijd in Gods liefde delen.

 

PROFESIEË VERGAAN

 

Korinte 13:8: "Maar profesieë - hulle sal tot niet gaan".

Die liefde is meer as al die profesieë. Dit klink vir ons snaaks in ons ore. Die profesie wat van die HERE kom, is vir ons mos baie belangrik. Selfs onmisbaar. Dit is die HERE wat deur die profete vir ons gepraat het. Hy het vir ons gewys deur die profete hoe om te leef en wat Hy in die toekoms gaan doen. Dit is vir ons van die grootste belang in ons lewe om te weet wat die profete namens God gesê het. Om so die HERE en Sy wil te ken. Om so op 'n goeie manier op die toekoms voorberei te wees. Nogtans is die liefde meer as die profesie. Dit gaan daarom dat ons deur die profesie die Drie-enige God leer ken om Hom te leer liefhê. Dit gaan nooit om net te weet wat die HERE in Sy Woord sê nie. Dit gaan nie daarom dat jy die Bybel uit jou kop uit ken en nogtans leef volgens jou eie gevoel en reëls nie. Dan is jy 'n luidende simbaal wat net geluid maak maar nie regtig iets beteken nie. Die profesiee sal tot niet gaan. Hoekom? Omdat as Christus terugkom wie in liefde met Hom leef die HERE sal ken en hoor as nooit tevore nie. Alles wat ons in die Bybel lees, het dan werklikheid geword! Ons het geen profesie meer nodig nie want die heerlike werklikheid wat in die profesie genoem is, het gekom. Ons sien dan God se grootheid en trou meer as ons ooit gesien het. Die groot doelwit van die lewe is om vanuit die profesie in liefde vir die HERE te leef. Om so in liefde sonder profesie die werklikheid van God se belofte te ken ryker as wat ons dit nou kan bedink.

 

TALEN HOUDEN OP

 

1 Korinthe 13:8: " Wat talen betreft, zij zullen ophouden."

De gemeente van Korinthe voelde zich meer dan andere gemeenten. Bij hen gebeurde er in de kerkdiensten bijzondere dingen. Zoals het spreken in talen of tongen. De Geest zet deze gemeente door Paulus op zijn plaats. Hij heeft in de voorgaande hoofdstukken duidelijk gemaakt dat het spreken in talen in feite niets toevoegt. Het maakt de kerkdiensten zelfs armer als er geen gewone verkondiging van het Woord is. Bij het spreken in talen is er een deel van de kerkgangers die het niet verstaat en de kerkdiensten zijn juist bedoeld tot opbouw van iedereen. Als er dan al het spreken in tongen in de kerkdiensten is, moet het volgens de regels die de Geest door Paulus geeft heel erg beperkt worden. Als het er dan volgens deze regels blijft, moet er iemand zijn die het naar de gewone taal vertaalt. De gewone uitleg van Gods Woord en het toepassen op ons leven van vandaag is meer waard dan het spreken in talen. Dat is een heel belangrijke boodschap voor ons vandaag. Het gaat in de kerkdiensten niet om het bijzondere. Het meest bijzondere is dat de HERE in de verkondiging van het Woord tot ons spreekt. Ons aanspreekt. Dat wij in liefde luisteren en in geloof dat Woord aannemen en daaruit leven.
Dit wordt onderstreept doordat duidelijk wordt dat het spreken in talen zal ophouden. Wanneer de Here Jezus terugkomt op de wolken en de nieuwe hemel en aarde komt, zullen de bewoners van de aarde een taal spreken. Dan zullen we de HERE loven en prijzen in die ene taal waarin iedereen kan meedoen. Dan is de babylonische spraakverwarring verdwenen. Dan looft de nieuwe wereldbevolking, die de gelovigen van alle tijden zijn, de HERE met hart en ziel. Wat een vooruitzicht!

 

KENNIS GAAN TOT NIET

 

1 Korinte 13:8: "Of kennis - dit sal tot niet gaan."

Die liefdesband met die HERE is waar dit in die lewe om gaan. Wat moet ons dan dink van die kennis? God se volk gaat mos juis verlore deur die gebrek aan kennis? Dis reg. Wie voor Christus se terugkeer nie al meer die HERE volgens Sy Woord wil ken nie gaan verlore. Dit is 'n teken dat die regte liefde vir die HERE in jou lewe nie woon nie. Ons leer die HERE ken vanuit Sy Woord. As jy volgens God se Woord die HERE eer en volg, ondervind jy dat die HERE regtig doen wat Hy in Sy Woord sê. Hy is soos Hy Homself in Sy Woord wys. Ons is vir ons ken van die HERE van Sy Woord afhanklik en gaan so in die omgang met die HERE groei in kennis en liefde vir Hom. So wil die Gees in ons werk. Die kennis is nie iets wat op homself staan nie. As dit kennis is sonder die volg en eer van Christus is dit waardeloos. Dan word jou straf selfs groter. Die heerlike is dat die oomblik kom dat ons vir ons kennis nie meer van die Bybel afhanklik is nie. As ons in liefde vir die HERE leef kom die dag dat Christus terugkeer. Dan sien ons orals raak wat die HERE doen, wie Hy is. Die aarde is dan vol van die kennis van die HERE. Nu sal dan by ons woon en ons by Hom. Hy is dan so naby ons. Dan ken ons die HERE soos nooit tevore nie! Ons lees daarvan in Hab 2:14: "Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die HERE soos die waters die seebodem bedek."

 

TEN DELE  KENNEN

 

1 Korinthe 13:9: "Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele."

Wanneer je deze woorden leest. Woorden van God. Woorden van de Geest. Als je dit leest maakt het bescheiden. Wij moeten niet denken dat we alles weten. Wij moeten ook niet zekerder van eigen gedachten zijn dan we kunnen zijn. Wij kennen ten dele. Dat geldt zelfs als we lezen wat er in de Bijbel, Gods Woord staat. De HERE heeft ons niet alles geopenbaard. Er is meer! Veel meer. Soms wordt daar de conclusie uit getrokken dat we eigenlijk heel weinig zeker kunnen weten en elkaar dus maar vrij moeten laten. We zouden ook in de kerk eigenlijk over alles verschillend kunnen denken behalve over de gedachte dat God bestaat. Je ziet ook in veel discussies in onze tijd het argument dat we maar voor een deel de waarheid kennen en dus mekaar vrij moeten laten. Dat is een makkelijk argument dat niet met het geheel van Gods Woord klopt. Wat de HERE ons namelijk in Zijn Woord vertelt over Zijn daden, wat Hij ons als Zijn goede geboden voor het leven geeft is de waarheid. Wij kennen ten dele maar dat zorgt er niet voor dat Gods Woord daardoor minder duidelijk en zeker is. Dat zorgt er ook niet voor dat de waarheid anders is als wat we in de Bijbel lezen. We mogen wel weten dat de werkelijkheid nog veel grootser en rijker is als wat wij nu weten. Ik hoop mijn leven lang leerling van het Woord te blijven. Dan blijf ik elke dag leren. Om dan te weten dat Gods werkelijkheid nog grootser is dan wat we in Gods Woord lezen maakt mij op die manier bescheiden dat ik leer om de HERE vol verwondering te aanbidden.

 

HOE GROOT IS DIE HERE!

 

1 Korinte 13: "maar wanneer die volmaakte gekom het, sal wat gedeeltelik is, ophou bestaan."

Ons leef van die Woord. Die HERE wil ons deur Sy Gees liefde gee vir Sy Woord en daardeur vir Homself. Die HERE is die Spreker van die Woord. Hy spreek ons aan, Hy wys in Sy Woord wie Hy is. Hy gee ons die opdrag vanuit wat ons weet om beeld van Hom op aarde te wees. Dit is vir ons as sondige mense 'n stryd. Ons wil na die sondeval ons nie deur die HERE laat aanspreek nie. Ons wil nie Sy beeld wees nie. Nogtans kan ons geen beter lewe hê as dat ons ons deur die Gees laat verander nie. Dat die Woord van die Gees al hoe meer ons lewe so verander dat ons uit liefde vir Christus volgens Sy goeie gebooie al meer begin leef. In ons leef nog so dikwels die verlange om ons eie gevoelens en gedagtes te volg wat anders is as God se wil. Wanneer ons dan sien wat die Vader in die hemel gedoen het. As jy raaksien dat Hy Sy Seun die straf laat dra het wat ons verdien het, breek jou hart en wil jy nie meer eiewys wees nie. Dan bid jy dat die HERE jou eie ek breek en jou die liefde gee waardeur jy jouself wil verloën en jy jou aan Christus wil oorgee. Die heerlike is dan o.a. dat jy in God se Woord 'n wonderlike rykdom gekry het. Genoeg om jou hele lewe vir die HERE te leef en daarin te groei. Nogtans wag dan 'n toekoms die soveel groter en wonderliker is. Ons ken nou net 'n deel van die HERE en Sy heerlikheid. Dan is dit soveel meer! Dan dink ons nie meer terug aan die gedeeltelike nie omdat die werklikheid so baie groter is! Hoe groot is die HERE!

 

NIET MEER ALS EEN KIND

 

1 Korinthe 13:11: "Toen ik een ​kind​ was, sprak ik als een ​kind, 
dacht ik als een ​kind, overlegde ik als een ​kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan.

Je bent een kind. Je weet nog heel weinig. Je ouders zijn er om jou de dingen van het leven te leren. Vanuit hun levenservaring en vanuit de kennis die ze hebben, leren ze je al meer zelf in het leven te staan. Ze leren je heel praktische dingen. Ze leren je of laten je dingen leren die jou meer algemene kennis geven. Om zo de dingen in de wereld te kunnen beoordelen. Wanneer je in een christelijk gezin bent opgevoed, hebben je ouders je met liefde over de HERE verteld. Over de Here Jezus die als de Verlosser naar de wereld is gekomen. Dan hebben ze je geleerd en ook laten leren over de HERE en wat Zijn goede wil is. Zo groei je als mens in kennis. Als kind, als iemand die weinig kennis en levenservaring heeft, blijft je denken heel beperkt. Dan zit je er ook geregeld naast en doe je uitspraken die duidelijk niet kloppen. 
Wij moeten bedenken dat onze kennis vanuit Gods Woord op dit moment nog beperkt is. Het is wel de goede kennis, het wijst ons wel de goede weg, het laat ons wel zien hoe de HERE echt is. Toch moeten we beseffen dat we nog kinderen zijn. Het beste dat we kunnen doen is om ons in kinderlijk vertrouwen aan die HERE en Zijn Woord over te geven. Om niet te denken dat we het beter dan de Geest weten. Het geweldige is als we zo in liefde voor de HERE leven we het kinderlijke eens mogen afleggen. Dat we bij Christus' wederkomst de HERE en de werkelijkheid zullen kennen zoals we dit nog nooit gekend hebben. Dan zijn we geen kinderen in kennis meer maar volwassenen die voluit kennen en daardoor voluit liefhebben.

 

IN 'N SPIEëL KYK

 

1 Korinte 13:12: "Nou sien ons wel 'n geheimnisvolle beeld soos in 'n spieël, maar eendag van aangesig tot aangesig."

Die Heilige Gees beklemtoon weer dat ons nie alles weet nie. Ons ken net gedeeltelik. Die beeld wat Paulus hier gebruik is die van 'n spieël. Dit kan vir ons vreemd lyk. As ons in 'n spieël kyk sien ons 'n heldere beeld. 'n Beeld wat dikwels baie skerp is. Ons moet bedink dat dit in Paulus se tyd met spieëls nie so was nie. Destydse spieëls was van glas of metaal, maar die spieëlbeeld wat hulle gewys het, was nooit heeltemal helder nie. Ons ken slegs gedeeltelik. Ons moet dan ook nie doen asof alles weet nie. Dit vra ook van ons liefde en vertroue. Rondom ons en in ons lewens gebeur dinge wat ons nie kan rym met wat ons oor die HERE in Sy Woord lees. Dan is dit so belangrik om te bedink dat die oorsaak in ons gedeeltelike ken lê. Dit is nie dat die HERE anders is as wat Hy in Sy Woord sê nie! Ons insig is op daardie oomblik te klein om dit te kan verstaan. Hoe belangrik is dit om dan op die HERE te vertrou. Om in liefde jou aan Hom toe te vertrou wat regtig goed en betroubaar is vir 100%. Eendag sal ons met eie oë sien en verstaan wat ons nog nie gesien en verstaan het nie. Dan kom ons agter dat die nie verstaan gekom het omdat ons insig nie groot genoeg was nie. Die dag kom dat ons die HERE met eie oë mag sien. Dat die HERE onder Sy volk woon en dat ons ons oë nie hoef neer te slaan nie. Wie nou in liefde met die HERE deur die geloof in Christus leef, mag dan reg in die HERE se vriendelike oë kyk. So goed, so vol van God se genadige liefde!

 

DE LIEFDE BLIJFT

 

1 Kor 13:13: "Zo blijven dan: Geloof, hoop en ​liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de ​liefde."

Ons kennen is maar gedeeltelijk. Toch is dat kennen zoveel dat we op deze wereld als christenen kunnen leven. Genoeg om te kunnen geloven. Geloven is je vertrouwen stellen op de Ene die alle kennis heeft. Omdat Hij de waarheid is. Je kunt op Zijn woorden aan. Wat Hij zegt zo is het! Je aan Hem toevertrouwen betekent dat Hij voor je zorgt, je door het leven draagt. Hij is het die je wil vergeven en je door Zijn Geest wil leren op Zijn weg te gaan. Gods weg. Dat geeft hoop. Je kunt namelijk altijd vooruit kijken. Ook als het heel moeilijk in je leven is. Ook als je zo ziek bent dat de dag van je sterven heel dichtbij gekomen lijkt. Wie in Christus zijn of haar leven gevonden heeft, mag dan weten dat een prachtige toekomst voor je ligt. Je sterven is dan geen afdalen naar altijd maar ellende. Het is ook niet dat je er na je sterven niet meer bent. Nee, je sterven is dat meteen daarna bij de HERE bent. Dat je na je sterven meteen ademhaalt bij de HERE in de hemel. Dat is de hoop die je hebt. Geen hoop die misschien werkelijkheid wordt. Nee, het is hoop omdat je het nu nog niet hebt gekregen. Het ligt nog in de toekomst voor jou en mij. Het is zeker omdat de HERE het belooft heeft en Christus het voor de gelovigen verdiend heeft. Je gaat dan binnen in de wereld waar Gods liefde overal is en je daarvan uit genade volop mag genieten.

 

OSS  20 SEPTEMBER 2018

 

"Luister naar mijn ​gebed, HEERE, neem mijn hulpgeroep ter ore, zwijg niet bij mijn tranen, want ik ben een ​vreemdeling​ bij U, een bijwoner, zoals al mijn vaderen." Psalm 39:13

Oss gistermorgen. Een elektrische bolderkar met meerdere kinderen. De overweg. De overweg gaat dicht. De trein komt er aan. De bolderkar wil niet stoppen. Paniek en dan is er de botsing. Vier jonge kinderen sterven in het ongeluk. Verschrikkelijk. Er zijn geen woorden voor. Hoe kan zoiets terwijl we geloven in de HERE die boven alles staat? Hoe kan dit terwijl we belijden dat de HERE goed is? Zo kom je bij de woorden in Psalm 39: "Ik zal mijn wegen bewaren, zei ik, zodat ik niet ​zondig​ met mijn tong." vs 2
Dan leef en bid ik mee met de mensen rondom de getroffenen die ik niet ken. Je voelt een heel klein beetje van de pijn als je bedenkt dat het jou en jouw gezin zou overkomen. Dan blijf ik stil. Dan blijf ik belijden en zie ik het weer dat Jezus Christus regeert. Dan zie ik het weer dat de ellende onnoembaar groter was als Hij dat niet zou doen. Dan zie ik het weer: ik en alle mensen op aarde hebben schuld aan dit ongeluk. De Here God heeft deze dingen niet in de wereld gebracht maar wij. Door ons opstaan tegenover Hem. Wij hebben de dood en ellende vrijwillig in de wereld gebracht. Ik sta medeschuldig aan de dood van deze 4 jonge kinderen. Ik sta medeschuldig ook aan kinderen die al jong moeten lijden en sterven. Ik leer bidden: HERE ontferm u over de getroffenen. Geef ze kracht en troost bij U. Vergeef ook mij mijn zonden. Ik heb het niet verdiend want ik ben door eigen schuld maar een vreemdeling en bijwoner. Dank U HERE dat Uw eigen Zoon zo diep heeft laten lijden zodat wie bij Christus schuilt in alle verslagenheid mag weten dat er een eeuwige toekomst zonder deze ellende is.

 

TERREURDAAD STRAATSBURG

 

"Want een ​Kind​ is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de ​vrede​ zal geen einde komen" Jesaja 9:5,6

Kerstmarkt in Straatsburg. Ineens een man met een automatisch wapen. Nu drie doden en 12 gewonden. Zes van deze gewonden zijn in levensgevaar. De terreur gaat over de wereld. Vaak in de naam van Allah. Toch is het ook zo dat dit soort terreur plaatsvindt in de naam van Christus. Ook dat is verschrikkelijk. Een leven naar kerst toe en een leven vanuit de komst van Christus heeft niets met terreur te maken. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Terreur is iets dat de HERE haat. Hij geeft Zijn eigen Zoon uit liefde voor zondaren. Christus leert ons om zelfs voor onze vervolgers te bidden en om onze vijanden lief te hebben. Om te laten zien dat Zijn volk een gemeenschap van liefde hoort te zijn. Een volk dat die liefde zelfs geeft aan wie ze naar het leven staan. Om zelf niemand naar het leven te staan maar juist die boodschap van echte vrede te brengen. Om mensen er toe te bewegen om het steunen op haat, op zonde, op zogenaamde eigen macht achter zich te laten. Om klein te worden en eigen schuld te erkennen en bij Christus te brengen om zo vergeving te krijgen. Om zo te leren om niet jezelf te handhaven, niet eigen invloed met geweld te willen vergroten. Om echt te vertrouwen op Christus. Dan leer je liefhebben, dan leer je haat af. Dan wil je onderdaan van de vredevorst Christus zijn om in Zijn eeuwige vrede te delen. Dan heb ik geen automatisch wapen nodig. Dan heb ik alles in Christus. Dan bidden we om die echte vrede en om troost rond de doden die gevallen zijn en om herstel van de ernstig gewonden. Dan bidden we om de snelle komst van Christus om echt voor altijd verlost te zijn van terreur. Dan bidden we dat we echte vredemakers op aarde zijn voor Christus' terugkeer.

 

HET KIND IS GEBOREN! 

 

"Want een ​Kind​ is ons geboren, een Zoon is ons gegeven"Jes 9:5

Er is alle reden om blij te zijn. Een Kind is ons geboren. Het Kind is geboren. Dat ene Kind dat als enige de echte redding in de wereld gebracht heeft. Het Kind dat ook de Zoon van God is. God is mens geworden tot redding van zondaren. God is mens geworden tot redding van de aarde. Komt verwondert u hier mensen. Hier is echt alleen verwondering op zijn plaats. Hoe is het mogelijk dat God zo naar ons omziet?! Hoe is het mogelijk dat Hij ons nog liefde geeft die zo vaak Hem door onze daden en gedachten aan de kant gezet hebben. Hij is gekomen volgens Zijn belofte. Zijn liefde is groter dan onze schuld. Onvoorstelbaar. Hij is het die jou en mij roept om van Christus' liefde te leven. Kom allen tezamen naar Hem de Verlosser van de wereld. Hij is geboren heel echt in Bethlehem. 
Hij is geen kind gebleven. Hij is volwassen geworden. Hij heeft voor wie zich over Hem verwondert en tot Hem komt tot op het kruis de straf die jij verdiend hebt gedragen. Hij heeft tot in de hel geleden om voor de wereld eeuwige heerlijke toekomst te verdienen. Hij is het die door Zijn komst en werk miljoenen en miljoenen de zaligheid geeft. Wat een heerlijke nacht waarin het Kind Jezus die de Christus gekomen is. Laat Hij onze vreugde zijn vandaag en vandaaruit al de dagen van ons leven. In Hem heb je alles wat je niet verdiend hebt. Dat heerlijke eeuwige leven!

 

VERLOSSER - VERGIFNIS 

 

"en sy sal ’n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos." Matteus 1:21

Die Kind is gebore. Hy kry die naam Jesus. Dit is die naam wat die HERE vanuit die hemel voorgeskryf het. Hoe belangrik is dit dat die Here Jesus die naam kry wat die meeste by Hom pas. Dit is ook die naam wat duidelik maak met watter doelwit God se Seun na die wêreld kom. Hierdie naam beteken: Die HERE verlos. Daarby is 'n baie belangrike vraag waarvan die HERE deur die Here Jesus verlos. Hoe belangrijk is die antwoord op hierdie vraag juis in ons tyd. 
'n Mens ontmoet al meer mense wat hul Christen noem en dit ook wil wees maar sê dat vir ware Christene nie nodig is om nog oor die sondes en die vergifnis te praat nie. As jy regtig glo is dit nie meer nodig om vir vergifnis in jou eie lewe te vra nie. Die Here Jesus het die vergifnis vir jou verdien en daarmee het Hy die hoofstuk van die sondes in die lewe van die gelowiges afgesluit. Jy leef vir Christus en jy doen nog wel sondes maar daar hoef jy nie meer oor na te dink nie want jy kry vergifnis. 
Dit klink aantreklik. Nogtans is dit 'n verkeerde gedagte. Die Here Jesus het gekom om ons te verlos van die sondes. Dit het Hy ook gedoen! Hy leer ons ook hoe ons die vergifnis wat Hy verdien het elke dag kry. Hy leer ons om in die Ons Vader enige dag van ons lewe te bid: "en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe."
As gelowges het ons elke dag nodig wat Christus verdien het: vergifnis van die sondes. Ons het nodig om juis in tere liefde vir Hom teen die sondes in ons lewe te stry. Hoe heerlik dat die Kind van Bethlehem gekom het om dit vir ons te verdien!

 

KIND VAN GOD ZIJN

 

"Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven ​kinderen​ van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven" Joh 1:12

De laatste dag van 2018. Christus is in de wereld gekomen. Hij heeft Zijn werk als de Verlosser gedaan. Tot de laatste druppel toe heeft Hij de beker van Gods toorn voor onze zonden leeggedronken. Hij de Zoon van God is uit de dood opgestaan en regeert nu vanuit de hemel op weg naar de nieuwe hemel en aarde. Velen horen dit en leven ondanks dit hun eigen leven. Ze verwerpen Christus. Ze volgen Hem niet in liefde. Dat moest de Here Jezus zo schrijnend meemaken tijdens Zijn leven op aarde. Maar ondanks wat de meerderheid doet zijn er mensen die Jezus Christus als de gekomen Zoon van God aannemen. Dat betekent dat ze zich in geloof aan Hem uitleveren. Geloven betekent voor hen niet dat ze alleen met hun verstand zeggen dat het evangelie waar is. Geloven betekent dat ze verwonderd over Gods werk echt kind van God willen zijn. Echt in liefde God als hun Vader door Christus willen kennen met verstand en gevoel. Dat ze zich aan God als hun Vader willen toevertrouwen. Dat ze op de belofte van God bij de doop gedaan hun hart willen leggen. Wie zo door het werk van Gods Geest naar de HERE gaat, laat Hij nooit maar dan ook nooit staan. Dan geeft Hij in Zijn heerlijke liefde jou de macht, de bevoegdheid om echt als kind van God te leven. Om zo al in het eeuwige leven te staan. Het gaat er in het boek Johannes om dat Christus komt om je te bewegen om te geloven in Hem als Gods Zoon en zo het leven te hebben in Zijn Naam. Door Zijn lijden en sterven. Hebben jij en ik zo geleefd in 2018? Als dat niet zo is buig dan je knieën om dat leven van God te krijgen. Om in 2019 zo te leven. Er is niets beters en mooiers als om Gods kind echt te zijn!

 

GOD SE KIND IN 2019

 

"Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ’n man nie, maar uit God gebore is." Joh 1:12,13

Die nuwe jaar het gekom. 2019. Weer 'n jaar onder die regering van Jesus Christus. Nooit meer kom 'n jaar waarin Hy nie meer regeer nie. Hy regeer vanuit die hemel. Die dag kom dat ons Christus in die troon sien sit en ons nie meer jare kan tel nie omdat dit nie meer donker word nie. Eendag het alle duisternis verdwyn en kom die een ewige dag wat nooit meer eindig nie. Sien Openbaring 21:25;22;5. Vir wie is die lewe in hierdie heerlike ewigheid? Vir hulle wat in 2019 en al die jare tot Christus se terugkeer Jesus Christus aangeneem het. Vir hulle wat as God se kinders op aarde geleef het. 
Kan ons kind van God wees in eie krag? As ons Christus as ons Verlosser en Koning aangeneem het, begin ons raaksien dat dit God se geskenk in ons lewe is. Dat ons Christus as ons God in liefde volg en ons eie sondige hart leer verloën het ons aan die Here God te danke. Ons kry die reg om as God se kinders te leef nie omdat ons in eie krag daarvoor gekies het nie. Ons kry hierdie reg nie omdat ons uit gelowiges ouers gebore is nie, nie omdat ons lidmaat van 'n ware kerk van Christus is nie. Die enigste is waarom ons God se kind regtig wil wees, dat ons God se belofte wat ons gekry aangeneem het, is dat die Gees, dat God dit in ons gewerk het. Dit is die HERE wat ons vanuit die hemel tot 'n nuwe mens gemaak het. Die gevolg is dat jy nie meer kind van die duiwel en die sonde wil wees nie maar van God. Wie daarom met sy of haar hart bid, kry dit van die HERE. Laat ons in 2019 leef as God se kinders op pad na die ewige dag. Tot lof van God!

 

GOD SE KIND IN 2019 (II)

 

"Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ’n man nie, maar uit God gebore is." Joh 1:12,13

God se kind wees op hierdie aarde. Leef met de Here God as jou volmaakte Vader. Altyd God se kind wil wees en nooit meer as dit nie. Die groot sonde was dat ons nie meer God se kind wou wees nie maar self 'n god wou wees. Ons kan nie 'n beter lewe hê as om God se kind te wees en as God se kind al hoe meer die beeld van ons Vader vertoon nie. 
Ons lees in vers 13 dat ons nie in eie krag as God se kind kan leef nie. Wie sy of haar lewe in geloof aan Christus toevertrou het dit nie aan homself en ook nie aan sy velkleur, sy volk, sy ouers of watter ook op hierdie aarde te danke nie. Ons is nie God se kinders uit die bloed nie, ook nie uit die wil van die vlees nie. Op aarde bestaan geen mense wat gelowige kinders kan voortbring nie. Ons kan ons nooit op onsself of ons afkoms beroep en dan sê dat ons dus God se kinders is nie. Hoe belangrik is dit om hierdie dinge raak te sien. Ons kan ook nie sê dat ons God se kind is omdat ons tot 'n sekere kerk behoort nie. Die geloof het ons net te danke aan God se werk in ons. Ons moet vanuit die hemel deur God opnuut gebore word. 
Dit vra om die gebed tot die HERE. Dit vra daarom dat ons daarom vra dat die Gees ons lewe verander en al hoe meer verander. Die heerlike is dat as jy dit vra met jou hart die HERE dit vir jou gee. Hij het dit beloof. Hij roep ons tot geloof en Hy wil ook gee wat Hy vra. Daarvoor het Christus na die wêreld gekom en Sy werk gedoen.

 

7 JANUARI 2019

 

"Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, 
zegt de HEERE van de legermachten." Zacharia 4:6

De komende week zal ik niet actief zijn op Facebook. Nu nog een meditatie. De verwijten aan de ondertekenaars van de Nederlandse editie van de Nashvilleverklaring, waar ik er een van ben, zijn intens. Ik heb al de verwijten gezien dat ik een fariseeër ben, een homohater, een geradicaliseerde christen. Ook iemand die juist wel wil discrimineren. Je merkt ook dat deze verklaring niet goed gelezen wordt en ook het naschrift niet in rekening wordt gebracht. De koude wind van haat komt op ons af. Ben ik en mensen die deze boodschap vanuit de Bijbel uitdragen geradicaliseerde christenen? Dat wekt de indruk dat we bereid zijn tot geweld en aanslagen zoals er over geradicalisseerde moslims wordt gesproken? Zijn wij dus een gevaar voor de samenleving?
Het is echt nonsens die alleen maar kan komen uit het hart van mensen die alleen hun eigen mening op dit punt willen horen. Geweld is uit de boze! We zijn wel geroepen tot een getuigenis in deze wereld. Om vanuit Gods liefde elkaar voor te houden dat we allemaal tegenover de HERE en Zijn liefde onszelf hebben te verloochenen. Allemaal op andere punten in ons leven. Niemand die zijn of haar leven aan Christus liefde en Woord toets ontkomt daaraan. Juist vanuit Gods liefde en door Zijn Geest wil ik dan in liefde duidelijk Gods Woord uitdragen en voor ieder mens liefdevol en vriendelijk zijn. Dan denk ik niet aan geweld maar om volgens Gods opdracht vriendelijk voor alle mensen te zijn. Voor ieder mens hoe hij of zij ook leeft behulpzaam te zijn. Als we dan nog veracht worden is het de HERE die zorgt. Dan is de Geest het die ons die vriendelijkheid ook wil leren als de koude wind van haat naar ons toekomt. Geen geweld wel een in liefde duidelijk getuigen van Gods goede Woord. Dat in het leven van ieder die volgens dat Woord wil leven diep ingrijpt.

 

ELKE DAG VERGEVING VRAGEN?

 

"Bidt​ u dan zo ..... En ​vergeef​ ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren ​vergeven." Mattheus 6:12

Vergeving vragen. Is dat nog wel nodig? De Here Jezus heeft de vergeving verdiend. Hij heeft Zijn leven gegeven en de zonde en de dood overwonnen. Hij is de Overwinnaar. Vanuit die overwinning kun je leven. Als je zo leeft is vergeving vragen niet meer nodig. Die vergeving heb je al gekregen. 
Dit is een gedachte die veld wint. Niet zo'n klein beetje ook. Je merkt het om je heen. Het is onderdeel van een beweging die propageert dat Jezus de Overwinnaar is en dat Hij niet zozeer in onze plaats de straf gedragen heeft. 
Hoe zit dat nu met de vergeving? Het is waar dat de Here Jezus met Zijn leven en lijden de vergeving verdiend heeft. Hij is een keer voor ons gestorven en heeft zo het eeuwige goede leven voor de gelovigen verdiend. Betekent dat nu ook dat we niet meer om vergeving hoeven te vragen? Wie het Onze Vader goed leest, ziet dat de Here Jezus iets heel anders aan ons leert. Dat is dat we elke dag om vergeving hebben te vragen. Dat is onderdeel van het gebedsonderwijs van Christus die de Zoon van God is. Hij leert ons het Onze Vader als een dagelijks gebed. Elke dag dit gebed voor je dagelijkse voedsel en daardoor elke dag de vraag of de HERE ons wil vergeven. De hemelse Vader leert ons echt geen dingen die niet nodig zijn. Hij kent ons en weet dat we elke dag ook dit gebed nodig hebben. Als we zo niet meer bidden, wordt ons geloof anders. Dan verdwijnt al meer de teerheid uit het leven van het geloof. Dan verdwijnt de verwondering dat er zelfs vergeving voor jou en mij is. Dan verliezen we het zicht op wat echt genade is. Dan verdwijnt uit ons leven al meer dat we vragen: Here wat is uw wil en dat we vol eerbied Gods wil boven alles stellen.

 

IN ONS PLEK DIE STRAF GEDRA

 

"Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom." Jesaja 53:4

Ons kry hier in Nederland al hoe meer te doen met 'n beweging wat leer dat Christus oorwin het maar nie die straf in die gelowiges se plek gedra het nie. Dit sou nie so wees dat Christus se sondeloosheid die gelowiges toegereken word nie. Dit sou nie so wees dat Christus se geregtigheid oor die gelowiges se lewe gelê word nie. Christus sou deur steeds weer liefde te gee die duiwel oorwin het. Hy sou so gewys het dat ons deur die liefde so die duiwel en die kwaad kan oorwin. As 'n mens hieroor nadink en jy lees weer God se Woord sien jy raak dat op hierdie manier die hart uit die evangelie weggesny word. 
Hoekom het God se Seun na die wêreld gekom? Juis om in die gelowiges se plek die straf te dra. Dit is ook wat ons al in die Ou Testament vertel word. Christus het aan die kruis tot die dood toe gely vir ons. Ons lees in Jesaja 53 baie duidelik dat Hy die straf wat ons verdien het gedra het. Christus is nie net ons voorbeeld en ons inspirasiebron nie! Hy is dit wat heeltemal vrywillig op Hom geneem het om die straf wat ons as sondaars verdien het op Hom te neem. Om in ons plek gestraf te word sodat ons nie die ewige straf sal ondergaan nie. Hoe groot is die liefde en wonder van God dat Hy Sy Seun gegee het om in ons plek die straf te dra om ons so in die vryheid van God se kinders te sit. Dit vra van ons om daaglikse bekering, om daagliks vergifnis te vra. Dit vra van ons om enige dag die HERE te vra dat Sy Gees ons leer om Christus lief te hë en te volg. Die HERE gee dit vir elkeen wat so tot Hom kom omdat Christus dan vir jou, in jou plek die straf gedra het!

 

EEUWIGE STRAF EN EEUWIG LEVEN

 

"En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven." Mattheus 25:46

Ik schreef gisteren al over een beweging die in ons land al meer invloed krijgt in kerken. De beweging die zegt dat ze een vergeten evangelie weer naar voren brengt. Het evangelie waarin Christus de Overwinnaar over duivel en kwaad is maar niet de drager van onze schuld. Een van de elementen die door vertegenwoordigers van deze beweging wordt uitgedragen is dat hemel en hel geen aparte plaatsen zijn. Het zou in de toekomst zo zijn dat hel en hemel door elkaar heen lopen. ieder komt in deze hemel-hel. De een heeft op aarde meer vanuit Gods liefde geleefd als de ander. 
In die hemel-hel is het Gods liefde die de een meer brandt dan de ander. Met het doel om in de loop van de tijd ieder zover te louteren dat ieder die geleefd heeft volledig vanuit Gods liefde gaat leven. De vergeving die de Here Jezus verdiend heeft, is dan dus toch niet genoeg om ieder in een keer in een wit kleed voor God te stellen? Zelfs niet voor de gelovigen. 
Als je deze dingen leest, is het heel aansprekend voor mensen. Want uiteindelijk komt alles goed en echte bekering verdwijnt als noodzaak uit je leven. Een van de dingen die al laat zien dat deze beweging niet goed is, is dat we lezen dat de gelovigen in de hemel en op de nieuwe aarde zullen leven en niet de ongelovigen. De gelovigen zullen op de nieuwe aarde leven in een toestand waar alles goed is! Zie o.a. Openbaring 21. In de tekst hierboven wordt ook uit Jezus' eigen onderwijs duidelijk dat de hel en de nieuwe aarde plaatsen zijn waar mensen voor eeuwig zijn. Er is geen soort louteringsoord. Laten we geloven, in liefde met Christus leven als de drager van de straf die wij verdiend hebben. Waar dat ontkent wordt, hebben we te maken met een ander evangelie.

 

LOSGELD BETAALD

 

"Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen." Marcus 10:45

Ik kom nog een keer terug op de gedachte dat Christus overwonnen heeft maar niet in onze plaats gestorven is. Christus overwinning zou betekenen dat we Hem moeten volgen maar niet dat wij Christus zondeloosheid nodig hebben die ons wordt toegerekend om in het oordeel vrijgesproken te worden. 
Het verbaast mij dat velen in de christelijke wereld hierbij staan te jubelen. Of dat ze zeggen dat er aan deze benadering wel iets mankeert maar het is toch het overwegen wel waard. 
Aan het einde van de vorige eeuw was het Herman Wiersinga die verdedigde dat Christus niet voor ons was gestorven maar wel ons grote voorbeeld was die ons leerde hoe we moesten leven. Die ons zo uitzicht geeft. Toen was er diepe verontwaardiging. Ik merk daar nu heel weinig van. Hoe is dat mogelijk als het evangelie zo in het hart wordt geraakt en zo Gods hart wordt aangetast?
Het is de Here Jezus zelf die zegt dat Zijn dienen zo ver gaat dat Hij zelfs Zijn leven als losprijs zal geven. Zijn sterven, Zijn lijden is het losgeld dat betaald moet worden om ons schuldigen te bevrijden van het verdiende oordeel. Dat is Gods liefde en genade. Daar kunnen we niet zonder! Aan wie betaalt Christus dat losgeld? Niet aan de duivel. Aan God. Dat is geen handeltje! Dat is het toppunt van genade en liefde want de Here God geeft zelf Zijn Zoon om ons zo vrij te kopen. De Zoon van God die doet wat wij nooit konden bedenken geeft Zichzelf om de gelovigen te redden. Zo diep gaat Hij! Laten we die liefdevolle en heilige God toch niet in Zijn hart aantasten maar in aanbidding en liefde Hem eren omdat Hij Zijn Zoon gegeven heeft om voor de zonden van ons te betalen!

 

LOSGEKOOP

 

"Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ’n vloek te word — want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ’n hout hang". Gal 3:13

Christus het gekom om God se uitverkore kinders los te koop. Ons was in die tronk van die duiwel. Ons het onsself deur die sondes in ons lewe in daardie tronk gebring. Dit was en is ons eie skuld. Ons het skuld op ons gelaai en het daardeur ook die duiwel en die dood se tronk verdien. Christus het die sonde, die duiwel, die dood oorwin juis deur ons los te koop. Juis deur Gods se straf en boosheid oor ons sondes stil te maak. Hy het dit gedoen deur die gelowiges se straf te dra. 
Hy het dit tot die bitter end gedoen. Tot op die kruis. Dit was die swaarste wat die Here Jesus as sondelose vir ons moes maak. Die dood aan die kruis het gewys dat die Here Jesus ook deur God vervloek was. Nie om Homself nie maar omdat Hy ons sondes op Hom geneem het! Dit is dus nie so dat Christus net als Koning oorwin het nie. Hy het dit gedoen deur die gelowiges se straf te dra. God se vloek wat ons verdien het, was op Hom! Hy het ons so losgekoop waardeur ons ook vrygekoop is. Hy het elkeen wat leef in die vertroue op Hom en daardeur elke dag om vergifnis vra, bevry. Dit beteken dat jy so in die vryheid van God se kinders staan. Jy mag selfs as dit nou in jou lewe baie moelik is in die geloof weet dat jy 'n magtige toekoms het omdat Christus vir jou die vloek gedra het! Dit is regtig die groot wonder van God se genade.

 

STAANDE BLIJVEN IN VERWARRING

 

"Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de ​genade​ van ​Christus​ geroepen heeft, naar een ander ​evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het ​Evangelie​ van ​Christus​ willen verdraaien." Galaten 1:6,7

Iemand schreef mij de laatste dagen dat ze zo'n verwarring meemaakte. Hoe blijven we in tijden van geestelijke verwarring op de been. Allerlei mensen komen met gedachten en ideeën. Wat is er nu waar? Wat moet ik nu volgen en wat moet ik afwijzen? Als ik het afwijs hoe sterk moet ik het dan afwijzen? Afwijzen is in onze tijd ook iets dat heel gevoelig ligt. Het is een tijd waarin we gedachten en ideeën graag naast elkaar laten staan. Dan wijs je niet af maar zeg je dat jij liever een andere gedachtelijn volgt. Dat mag de ander ook doen en zo komt er geen echte afwijzing. Hoe zit dat nu?
Paulus schrijft aan de gemeenten van Galatië. Laten we meteen bedenken dat het de Heilige Geest is die deze brief door Paulus schrijft. De Here heeft er voor gezorgd dat deze brief deel van de Bijbel werd en daarmee deel van Gods onfeilbare Woord. We kunnen dus nooit zeggen: het is maar Paulus die dit schrijft. We kunnen nooit zeggen het is nu 2019 dus weten wij het beter. Of je moet durven te zeggen dat jij het beter dan God weet. Dan ben je een flinke jongen maar kom je eens bedrogen uit. Wat laat de Heilige Geest zien? Dat er verwarring onder in de kerken van Galatië is. Er komen daar mensen met gedachten naar voren die verwarring zaaien. Die anders zijn dan het evangelie zoals Paulus dat in opdracht van Christus aan hen verkondigd heeft. Hier komen we bij een heel belangrijk punt. Waar moeten we in de verwarring naar toe om uit de verwarring te komen? Naar het Woord zoals de HERE dat aan ons gegeven heeft. Wie aan dat Woord morrelt en zegt dat het er wel staat maar we dat nu niet meer kunnen maken, zorgt voor verwarring. Laat je door zulke mensen niet verwarren maar ga het spoor van Gods duidelijke Woord. Volg Zijn stem.

 

´N ANDER EVANGELIE

 

"Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ’n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie; behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai." Gal 1:6,7

'n Ander evangelie. Dit gaan in wat Paulus hier skryf om 'n evangelie waarby nog altyd baie oor die HERE en oor die Here Jesus gepraat word. Nog altyd is dit so dat gesê wordt dat jy nie sonder Christus kan nie. Nog altyd word verkondig dat die goeie nuus is dat Christus die Verlosser is. 
As ons dit hoor, moet ons mooi bedink dat ons in ons tyd geneig is om te sê: As mense in die Here Jesus glo is dit reg. Dan kan ons op sekere punte van mekaar verskil maar nogtans is ons een in Jesus. Jy sien hier raak dat ons met so'n redenering versigtig moet wees. Dit is so dat onder christene verskille kan wees. Oor dinge wat vanuit die Skrif nie heetemal so duidelik is nie. Dit is nie die dinge wat die hart van die evangelie raak nie. Dit is nie die dinge waarin die Gees ons duidelik vertel wat God se wil vir ons is nie. As mense dinge begin sê wat in God se Woord anders staan en dit eenkant skuif, raak dit die een wees in Christus. As mense soos in Galasië begin sê dat Jesus Christus die Verlosser is maar dat ons ook 'n deel van ons verlossing self moet verdien raak dit die evangelie. Dan word die evangelie wat hulle vertel 'n valse evangelie. As mense gaan verkondig dat die Here Jesus nie in ons plek die straf gedra het en dat ons Christus net moet volg, is dit 'n evangelie wat nie van Christus kom nie. Hoe baie ook oor Hom gepraat word. Hoe ook gesê word dat Hy wonderlik is. Ons mag nie die evangelie volgens eie smaak of die smaak van die tydgees verander nie. Die Gees self maak dit ons duidelik!

 

HET ENE EVANGELIE

 

"terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het ​Evangelie​ van ​Christus​ willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een ​engel​ uit de hemel, u een ​evangelie​ zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt." Galaten 1:7,8

Paulus schrijft dat er geen ander evangelie is. Dan het ene dat o.a. hij de mensen verkondigd heeft. Het is de Heilige Geest die er voor gezorgd heeft dat juist zij die het echte evangelie gebracht hebben dat hebben opgeschreven in de Bijbel. In de Bijbel vind je het echte evangelie. Niet in de zin dat je dat ook in de Bijbel vindt maar dat de hele Bijbel het ware evangelie is. Daarbij is de Bijbel ook Gods duidelijke Woord. Ik geef even twee plaatsen uit de Bijbel weer waar we lezen dat juist dat evangelie verkondigd en opgeschreven is en dat je vanuit dat duidelijke evangelie dan ook moeilijke plaatsen in de Bijbel moet lezen. Die kunnen nooit iets anders betekenen dan wat er op andere plaatsen voor ons duidelijker staat. Dan gaat het niet om moeilijk voor ons gevoel. Niet ons gevoel heeft het evangelie te vormen. Wij moeten ons en ook ons gevoel volgens het evangelie vormen. 
1 Korinthe 15: "Verder maak ik u bekend, broeders, het ​Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt." vs 1,2
2 Petrus 3: "en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder ​Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften." vs 15,16
Het evangelie, heel de Bijbel staat als een huis op de rots. Zo komt de HERE met Zijn zuivere stem, met Zijn hart tot ons.

 

NET GOD SE WOORD

 

"terwyl daar geen ander is nie; behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons of ’n engel uit die hemel julle ’n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ’n vervloeking wees." Gal 1:7,8

Wat moet 'n mens doen as jou iets anders verkondig word as wat ons in die Bybel lees? Wat moet ons doen as iemand sê dat Christus nie in ons plek die straf gedra het nie maar nogtans ons Koning is. Dat ons Hom moet volg na 'n mooi toekoms. Dat Christus so oorwin het dat eendag alle mense, na gelouter te wees, volmaak op die nuwe aarde leef. Hoe mooi klink dit. Hier word mos goeie dinge van die Here Jesus gesê?
Dan moet ons mooi bedink dat wat hier geleer word nie in ooreenstemming is met wat die Gees ons in God se Woord leer nie. Hoe mooi en aantreklik dinge ook klink. Sekere mense wat lidmate van die gemeentes in Galasië is, sê ook mooi dinge oor die Here Jesus. Hulle leer dat Hy die Verlosser is maar dat jy ook self iets moet verdien. Paulus maak dan duidelik dat mense allerhande mooi dinge oor Christus kan sê maar as dit nie is volgens wat de Gees ons geleer het mag ons dit nie glo en volg nie. Selfs as iemand wat baie goed bekend staan, selfs as dit 'n engel sou wees, selfs as was dit Paulus self wat op daardie oomblik dinge leer wat stry met wat hy eerder deur die Gees verkondig het. Selfs as hierdie dinge gebeur moet ons dit verwerp. Net wat die Here ons in Sy Woord leer is die waarheid. Net wat die Gees in die Skrif ons leer is die HERE se suiwer stem. Net so leer ons die HERE en Jesus Christus reg ken. Alles wat anders is moet ons verwerp. Hoekom? Om heerlik te kan leef met wie die HERE regtig is!

 

TE STERKE WOORDEN?

 

"Maar zelfs als wij, of een ​engel​ uit de hemel, u een ​evangelie​ zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een ​evangelie​ verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt." Galaten 1:8,9

Wij vinden wat we hier lezen wel heel sterke woorden. Die passen niet bij onze tijd en bij ons gevoel. Strijden over de waarheid voelt niet goed. Graag alles naast elkaar en als we het vanuit onze liefde voor Christus doen, doen standpunten en de manier van leven er niet zoveel toe. Je moet zeker niet strijden over de leer want dat brengt alleen maar verdeeldheid. Dat zorgt alleen maar voor veel woorden maar koude harten. Het gaat niet om woorden maar om daden. 
Als je dan gaat zeggen dat afwijking van Gods Woord erg is. Als je dan gaat zeggen dat wie daarvan afwijkt vervloekt is, komt snel in de stoel van de beschuldigde te zitten. Toch moeten de woorden van God, van de Heilige Geest die we hierboven lezen ons hier heel voorzichtig maken.
Natuurlijk moeten wij geen muggenzifters worden. Wij moeten elkaar niet binden boven de Schrift. Elkaar niet binden aan eigen gedachten. We mogen de ruimte van de Schrift niet kleiner maken omdat we eigen duidelijkheid willen hebben. We moeten als gelovigen en als kerken leven binnen de ruimte van de Schrift en daarin uit liefde royaal zijn. Toch mag dat er niet toe leiden dat we minder duidelijk zijn dan de HERE in Zijn Woord. Wat Hij dwaalleer noemt, wat duidelijk strijdt met wat de Geest in Gods onfeilbare Woord leert moeten wij verkeerd noemen. Wie toch anders leert dan Gods Woord, stelt zichzelf onder Gods oordeel. Zo'n dwaalleraar mag dit niet uitdragen in Christus' kerk. Omdat het mensen op een verkeerde weg en tot een verkeerd leven brengt. Juist om elkaar bij de echte liefde van God en bij de echte Christus te brengen en te bewaren. Om te leven met de HERE zoals Hij is!

 

DIE BYBEL HEELTEMAL GOD SE WOORD

 

"Maar al sou ons of ’n engel uit die hemel julle ’n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ’n vervloeking wees! Soos ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand julle ’n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ’n vervloeking wees!" Gal 1:8,9

As ons die Bybel lees waarom gaan dit dan? Is die Bybel 'n baie mooi boek? Dalk die beste en die mooiste boek wat bestaan? Is die Bybel 'n boek waarin ek God se Woord kan vind sonder dat dit heeltemal God se Woord is? Is die Bybel 'n belangrike kompas vir my lewe? 
Baie mense sê baie mooi dinge oor die Bybel sonder om te vertel wat die Bybel regtig is. Ek het baie boeke op my studeerkamer. Ook boeke wat baie goeie boeke is. Nogtans is al die duisende boeke selfs saam nie van dieselfde waarde as die Bybel nie. Die Bybel is God se Woord vanaf Genesis 1 tot en met Openbaring 22. As ons die Bybel lees is dit die HERE, die enigste lewende God, wat praat. Dit is is Sy suiwere woorde. Dit beteken dat ons vol eerbied met daardie Woord moet omgaan. As mense of engele dinge sou leer wat anderste is as wat die Gees ons in die Bybel vertel dan is dit nie reg nie. Dan moet ons daardie woorde nie volg omdat die HERE in Sy Woord ons anders leer. Jy sien so raak hoe belangrik die Bybel is. As jy daarby bedink hoe baie tyd ons aan ander sake ons tyd gee, is dit so belangrik om elke dag na die stem van die enigste God te luister wat selfs jou Redder wil wees. Om jou eie lewe te toets aan die enigste volmaakte norm. Om te hoor hoe die Gees jou na Christus en 'n daaglikse lewe met Hom wil trek. Heerlik om die Bybel te lees as God se Woord waaraan ons niks wil toevoeg en niks van wil afneem nie!

 

CHRISTCHURCH

 

"Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in ​vrede​ met alle mensen. Wreek uzelf niet"mRom 12:17-19a

Christchurch gisteren. 49 doden en veel gewonden. Iemand schiet in naam van het witte ras vooral moslims dood. In een woord verschrikkelijk. De kans bestaat dat bij deze daad er ook nog gesproken wordt over christelijke wortels en waarden die op deze manier tegenover moslims beschermt moeten worden. Het is een soort stemming die bij een klein deel van mensen in de Westerse samenleving heerst. In een woord verschrikkelijk. Het heeft ook werkelijk niets met echt christelijk geloof te maken. Het is anti-christelijk. Het is duivels. Leven vanuit Christus en wat de HERE ons geleerd heeft betekent dat we juist niet zelf met geweld optreden. Het betekent dat we juist met liefde naar ieder ander mens willen toegaan. Het is Christus zelf die zo duidelijk liet zien dat het juist de echte liefde is waarmee we zelfs onze vijanden moeten benaderen. Hen als ze honger hebben zelfs eten moeten geven in plaats van martelen en doodschieten. Hen oproepen in liefde om ook bij Christus de verlossing van hun leven te zoeken. Niet met het pistool op de borst of het zwaard op de keel maar in diepe liefde voor de ander met Zijn Woord. Christus roept ons op om over de hele wereld te gaan en alle volken te leren wat Hij ons geleerd heeft. Om hen juist in het leven samen als christenen te laten zien dat Gods liefde ons leven beheerst, ook liefde voor wie zich als vijanden van ons opstellen. Dan heb je geen goed woord over voor zulke moordenaars als in Nieuw-Zeeland. Dan bid je voor de mensen die dit verschrikkelijke hebben moeten meemaken. Dan stel je je als christenen tegenover al dit soort geweld op en voed je dat ook niet door heel stoer te praten en moslims en anderen te verachten. Heb lief en verkondig met liefde aan elke verloren zondaar het evangelie!

 

DAG NA DE AANSLAG IN UTRECHT

 

Een aanslag in eigen land. Verschrikkelijk. Mensen die een ander stukmaken: antichristelijk. Gods liefde is nooit op de dood van iemand gericht. De HERE heeft geen behagen in de dood van de goddeloze. Hij is uit op de verlossing. Hij is blij over elke zondaar die zich bekeert. Het verschrikkelijke onrecht moet gestraft worden. Juist om de samenleving te beschermen. Niet een groep maar alle mensen in de samenleving om in vrede samen te leven. Dat vraagt om gebed voor ons land en volk. Dat vraagt om gebed voor de overheid en ieder die nu onder zware omstandigheden zijn of haar werk doet. Dat vraagt ook om de verantwoordelijkheid om onze stem deze week niet uit te brengen op partijen die groepen tegen elkaar opzetten. Vooral ook om het gebed voor hen die zo zwaar getroffen zijn door deze aanslag. HERE ontferm u over ons!

Een dag na de aanslag in Utrecht merk je hoe in ons land het gevoel van veiligheid is aangetast. Angst is meer voelbaar als voor die tijd. het is stuitend dat je dan merkt dat een politieke partij probeert daaruit eigen politieke voordeel te slaan door toch met de campagne voor de verkiezingen door te gaan. Ongeveer een jaar geleden heb ik een uitgebreid artikel geschreven juist over deze angst. Dat is nu jammer genoeg heel actueel. Het is goed om juist ook door er over na te denken weer houvast in je angst te krijgen. Het artikel kun je vinden op: https://www.evangeliebelijden.nl/artikelen/hoe-veilig-ben-ik

 

UITSLAG VERKIEZINGEN

 

"Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in ​vrede​ met alle mensen." Romeinen 12:17,18

Nederland wordt wakker. De stembusuitslag is bekend. Toen ik gisteravond het begin van de uitslag zag, moest ik al aan de woorden uit Romeinen 12 denken. Vooral toen ik Theo Hiddema als vertegenwoordiger van de grote winnaar Forum voor Democratie hoorde spreken. Een partij is de grote winnaar die heel laatdunkend doet over het verbinding met elkaar zoeken. Dat kwam zo duidelijk uit in zijn toespraakje. Ook een partij die niets met echt christelijk leven heeft. Ook een partij die mensen zelfs tegen elkaar wil opzetten rond een aanslag in ons land. Wat staan deze dingen ver af van echt christelijk leven. Wat staan deze dingen veraf van wat deze partij wel genoemd heeft de Joods-christelijke wortels van onze samenleving. Kort door de bocht gaan, arrogant optreden waarbij je de ander belachelijk maakt, hebben niets te maken met de een leven waarin je vanuit een leven met Christus vrede zoekt met alle mensen. Waarin je vrede zoekt in een samenleving om in vertrouwen in die samenleving te kunnen leven en overleggen. 
Het vreemde is dat dit soort partijen bij aanslagen altijd naar anderen wijzen als de oorzaak maar zelf juist het zaad zaaien van mensen tegen elkaar opzetten en zo zorgen voor een sfeer waarin zulke aanslagen een voedingsbodem krijgen. Wat is het goed om altijd weer vanuit Gods Woord over de dingen te denken en zo te willen handelen. Dan zoek je juist verbinding, Dan zoek je vrede. Om juist ook in de vrede met liefde de ander op Christus te wijzen als de enige Verlosser en de Koning. Zonder om daarbij geweld te gebruiken, zonder om met haat tegenover een ander te staan, zonder laatdunkend over een ander te spreken en te denken. Omdat je zelf beseft hoe nodig jij de genade van God nodig hebt. Hoe nodig we Christus hebben om in vrede met God te leven. Als het grote goed dat je nodig hebt en daarom ook anderen tot Christus wil brengen.

 

GOEIE VRYDAG: VAT MOED

 

"Nadat Pilatus Jesus laat gésel het, het hy Hom oorgelewer om gekruisig te word." Markus 15:15

Goeie Vrydag. Hoe goed is die dag vir jou? Dit kan wees dat jy geboelie word. Jy en jou mense. Dit kan wees dat jy verontreg word. Dit kan wees dat jy baie onveiligheid ervaar. Hoe swaar kan dit wees! Hoe kan jy nog volhou? Hoe kan jy bly werk, bly saai, bly omgee vir ander? Hoe kan jy hande bly vat om regtig saam met ander te kan leef? Dit kan voel asof dit vir jou geen goeie dag is nie. 
Nogtans is dit so belangrik om te sien wat die Goeie Vrydag beteken. Ons dink aan Christus wat gekruisig is, wat deur God tot sonde gemaak is. Hy die enigste op hierdie wêreld wat sondeloos en in volle liefde vir God en Sy naaste geleef het. Hy word geboelie, Hy word selfs gemartel en vermoor. Hy moet selfs God se toorn, God se straf vir my sondes ondergaan. Terwyl Hy op geen enkele manier dit verdien het nie. Hy doen dit vir elkeen wat by Hom vergifnis en nuwe krag soek. Hy verdien ook vir hulle wat verontreg word, wat geboelie word, wat somtyds selfs doodgeskiet word die lewe! Die lewe wat geen onreg God se kinders kan afneem nie. Die ewige lewe waar al die geboelie en al die onreg vir altyd verdwyn het vir hulle wat op hierdie aarde by Christus hul lewe gesoek het. 
Christus het vir jou dan ook die moed en die hoop verdien om te leef. Om te saai, om te werk, om hande te vat daar waar die HERE jou 'n plek op aarde gegee het. Om selfs jou vyande lief te hê hoe moeilik dit ook kan wees. Dan leef ons deur Christus met die sekere hoop op die ewige lewe deur Sy offer in ons plek. Dan vat ons weer moed! Hoe goed is dit om God se kind te wees.

 

STILLE ZATERDAG

 

"Zij gingen erheen en beveiligden het ​graf​ met de wacht, nadat zij de steen ​verzegeld​ hadden." Mattheus 27:66

De dag tussen Christus kruisiging en Zijn opstanding wordt stille zaterdag genoemd. Was het wel zo stil? Nee, er was veel activiteit in Jeruzalem. In de tempel was het heel druk. Er werden veel offers gebracht. Op dat moment overbodige offers want het offer dat gebracht moest worden had Christus op het kruis gebracht. Het gordijn in de tempel dat gescheurd was, was daar het teken van. Het teken dat van boven, van God zelf kwam. Het is ook druk bij het graf waarin de Here Jezus ligt. je ziet daar de wachten die er voor moeten zorgen dat het lichaam van de Here Jezus niet uit het graf gehaald zal worden.
Ondanks al die drukte ligt het lichaam van de Here Jezus deze zaterdag in alle rust in het graf. De Here Jezus is met Zijn menselijke ziel in de hemel bij Zijn Vader. De wachten voor het graf zijn het teken van de duivelse activiteit om Jezus in het graf te houden. De duivel zet nog alles op alles om de overwinning van de Here Jezus tegen te houden. Dan moet je er aan denken dat God in de hemel lacht. Psalm 2. De Here Jezus kan in alle rust nu in de hemel zijn. Om morgen voor veel rumoer te zorgen door op te staan. Door vanuit de hemel de wachten en alle helse krachten zo de stuipen op het lijf te jagen dat ze machteloos wegvluchten. Het is alleen jammer dat het zo stil is bij Jezus' volgelingen. Ze hebben geen hoop door hun ongeloof. Toch komt Christus morgen naar hen om hun de hoop van hun leven te geven. Die ook in diepe eerbied onze hoop en zekerheid mag zijn. Wat een genade!

 

SRI LANKA EN DE OPSTANDING VAN CHRISTUS

 

"Jezus​ zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?" Johannes 11:25,26

Pasen. Christus is opgestaan. Meer dan 200 doden op Sri Lanka door aanslagen. Waarbij juist ook mensen die het Paasfeest in de kerk vierden slachtoffers werden. Heel bewust uitgekozen. Verschrikkelijk wat mensen elkaar aandoen. Elkaar de dood injagen om jouw ideeën. Dat is zo in strijd met het evangelie! Zo in strijd met wat Christus ons in de Bijbel leert. Je vijanden liefhebben en zelfs weldoen is Zijn opdracht. Zijn gemeente moet een gemeente zijn die in de wereld bekend staat om het liefhebben van elkaar. Het is zo ellendig dat dit vaak niet zo is. Dat is wel onze opdracht en als we dat niet doen zijn we ongehoorzaam aan onze Heer. Als we daar in de kerk eigenlijk onze schouders over ophalen doen we in de praktijk aan Schriftkritiek!!!
Zijn al die doden nu geen streep door het Paasevangelie? Is er echt wel reden om nog feest te vieren als dit soort dingen gebeuren. Laten we goed bedenken dat als we door aanslagen getroffen worden als mensen die bij Christus horen en met Hem leven juist de opstanding van Christus onze enige troost en houvast is. Dan kan het zijn dat een kind van God in stukken uiteen gevallen is. Dan kan het zijn dat een gelovige verbrand is. Juist dan spreekt Christus opstanding zo: Gods kind leeft! Leeft nu in de hemel en zal door Christus opstandingskracht eens met een nieuw lichaam opstaan. Terreur kan Christus echte kerk niet stuk krijgen! Wie in geloof met de opgestane Christus leeft zal niet sterven in eeuwigheid!

 

KONINGSDAG

 

"Voor Salomo
O God, geef de ​koning​ Uw recht" Psalm 72:1a

Koningsdag hier in Nederland. We vieren feest. Feest rondom de koning die jarig is. Juist op zo'n dag is het nodig om na te denken over de taak van de koning. Daarbij komt dat het dan ook nodig is om na te denken over de taak van onze regering die in feite veel meer macht heeft dan onze koning. 
Feestvieren is goed maar wat is daarbij ons perspectief? Moet een regering doen wat ik wil? Moet een regering doen wat grote groepen mensen willen? Kunnen we alleen feestvieren als de koning en de regering dat doen wat mijn verlangens op aarde het meest bevredigt? Zo lijkt het vaak wel in onze wereld.
We lezen hier een gebed in de eerste plaats voor Salomo als koning. Het allereerste wat hier gevraagd wordt, is dat hij zal regeren volgens Gods recht! Dat Hij de HERE erkent als zijn Koning. Dat hij in Zijn koningschap juist het beeld van God als de altijd rechtvaardige Koning laat zien. De Koning die dat voor 100% heeft laten zien en die nu zo regeert is een van de nakomelingen van Salomo: Jezus Christus!
Wat is het belangrijk dat we ook voor onze koning en regering zo bidden dat ze Gods recht als het uitgangspunt voor heel hun regering nemen. Dat ze Gods wijsheid al meer gaan zien en volgen. Dan zien we bij heel veel onrecht en verkeerde regeringsdaden ook uit naar de komst van Koning Christus. Bij Zijn terugkeer komt de tijd zonder einde dat de zegen van Zijn regering voor ieder die bij Hem zijn of haar leven gezocht heeft het hele leven kenmerkt. Laten we feestvieren met het hart gericht op Christus en vol verwachting op Hem!

 

HOE GEBRUIKEN WE ONZE VRIJDHEID? (I) 

 

"Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte. De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn ​schild​ en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting." Psalm 18 2b,3

We zijn hier in Nederland op weg naar Bevrijdingsdag. Een dag daarvoor gedenken we de doden die hun leven voor de vrijheid hebben gegeven. In deze dagen wordt er ook veel geschreven over de prediker Steven Anderson die in Nederland niet welkom is. Een man die bij een aanslag verklaard heeft dat hij het jammer vindt dat niet meer mensen die tegen de normen van God inleven gedood zijn. Wanneer we de HERE hartelijk liefhebben, o.a. omdat Hij Zijn Zoon gestuurd heeft om ons te redden van eigen schuld en zonden, moeten we dan uit zijn op de dood van anderen? Moeten we dan blij zijn als anderen gedood worden? Kan het zo zijn dat wij als mensen het recht in eigen hand nemen? 
Nee, en nog eens nee. Mensen die dit als bevrijding in Christus naam verkondigen zijn bezig om Gods naam te bezoedelen. Christus roept ons op om juist mensen waarvan we menen dat ze niet op de goede manier leven met liefde en bewogenheid op te roepen om dat anders te gaan doen. Daarbij komt nog eens dat ik niet beter dan die ander ben van mijzelf. Wie dat beseft pakt niet het geweer om eigen rechter te spelen. Die prijst niet de mensen die zulke dingen doen. Dan ga je in diepe bewogenheid voor de ander hem of haar van Christus vertellen met het doel die ander tot een leven met Hem te brengen. Dan maken we niet dood maar willen de vrijheid die er is gebruiken om jezelf en anderen altijd weer dichtbij de HERE en Zijn Woord te brengen. Dan is ons wapen o.a. het gebed voor de ander dat hij of zij vanuit een leven in het donker tot het licht mag komen. Dan verhef ik mij niet maar wil juist getuigen van de Christus die mij geleerd heeft om voor de overtreders te bidden en ze met liefde te benaderen.

 

HOE GEBRUIK ONS ONS VRYDHEID? (II) 

 

"En hy het gesê: Ek het U hartlik lief, HERE, my sterkte. Die HERE is my rots en my bergvesting en my redder; my God, my rots by wie ek skuil; my skild en die horing van my heil, my rotsvesting." Psalm 18:2,3

Vryheid. Jy was angstig omdat die gevaar groot was. Omdat jy verdruk word, omdat die dood dreig, omdat jy na die tronk gaan. Dawid moes vir koning Saul vlug wat hom bedreig het. Dit het selfs sover gekom dat Saul hom amper dood gemaak het. Die dood het so naby gelyk toe die koning met sy soldate by dieselfde grot gekom het waar Dawid met sy manne was. 
Steeds is het weer die HERE wat hom red. Is dit die HERE wat daarvoor sorg dat hy bly leef op pad na die koningskap. Dit is die HERE wat hom as koning laat salf het. Die HERE is die groot Koning. Hy sorg dat Sy plan werklikheid word tot redding van Sy volk. As 'n mens sien hoe jy deur die HERE in die vryheid word geset, is die groot vraag hoe reageer jy daarop? Maak jy so asof jy nou kan doen wat jy self maar wil? Lyk dit so dat jy dink dat jy jou die vryheid aan jouself te danke het? Dan is ons ondankbaar en besig om onsself weer slaaf van die verkeerde, van onsself te maak. 
Dawid wys ons hier die regte pad. Dit is dat ons die HERE vir ons vryheid loof. Dit is dat ons steeds weer vra: HERE wat is U wil om te doen. God se wil is altyd goed en ook die beste. Selfs as dit ons pyn doen. Dit is vir ons dikwels moeilik om ons aan die slawerny van die sonde te ontworstel. Juis omdat ons van sondige dinge hou. Christus wil jou deur Sy Gees maak tot 'n mens wat in die regte vryheid staan en wat die vryheid in diens van Hom gebruik.

 

HOE GEBRUIKEN WE ONZE VRIJDHEID? (III) 

 

"Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte. De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn ​schild​ en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting." Psalm 18 2b,3

Dodenherdenking. Velen zijn gevallen voor onze vrijheid vandaag. Ook velen uit andere landen. Ze hebben hun leven opgeofferd voor ons. Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. Om juist ook daarom de vrijheid te koesteren. Een vrijheid waarin mensen zonder bedreiging voor anderen hun leven kunnen leiden. Een samenleving waarin de een de ander niet onderdrukt. Juist in deze dagen is het heel schrijnend als je dan hoort dat Joden in Europa zich al minder veilig voelen. Dat uitingen van anti-semitisme weer sterk toenemen. Dat Joden zich ook in ons land niet meer veilig voelen als ze met een keppeltje op straat rondlopen. Wat is het belangrijk dat we elkaar levensruimte geven. Een levensruimte waarin we elkaar kunnen aanspreken zonder de ander te onderdrukken, beledigen of zelfs met geweld te lijf gaan. De ruimte ook om de ander het evangelie van Jezus Christus te verkondigen met de bewogen oproep om te Hem te komen als de Bevrijder. Je moet bij Hem zijn om niet alleen tijdelijk van verdrukking en bezetting bevrijd te zijn. Bij Hem is er redding van de dood. Zijn dood is zo bijzonder. Hij is het die als de enige mens zonder enige schuld en zonde Zijn leven als de Zoon van God gaf om schuldige mensen die tot Hem vluchten het eeuwige leven te geven. Eeuwig leven en dan vrij van alles wat moeite en ellende geeft. Eeuwig in de vreugde dat God als je Vader bij je is. Juist dan krijgt de dodenherdenking het uitzicht op de eeuwige bevrijding. In Christus is dan zeker dat Gods liefde zo naar je toekomt zoals we dat in Psalm 116 lezen: "Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen." Zo kostbaar dat Hij Zijn eigen zoon gaf om je van de eeuwig dood te redden.

 

VERKIEZINGEN

 

"Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het ​vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!" Gen 1:26

Verkiezingen in Nederland. Dat heeft alles met politiek en besturen te maken. Wanneer je daar aan denkt kan dat nooit zonder een bepaald doel. Wanneer dat doel is dat jezelf macht en invloed wil hebben,gaat het mis. Je ziet dat vaak bij politieke partijen. Ze kijken er naar met welke standpunten ze de meeste kiezers trekken. Om zo maar de meeste invloed te krijgen. Dan is de zucht naar macht en invloed beslissend. Dan ga je ook denken in groepen als rechts en links, conservatief en progressief. 
Toch kan en mag dat nooit de manier zijn waarop christenen denken en handelen. Ook niet in de politiek. Ook niet bij het invullen van het stembiljet. Het is namelijk zo dat Christus Koning over alles is. Hij vraagt om liefde en gehoorzaamheid aan Hem in alle dingen van het leven. Ook in de politiek, ook in het besturen. Dat betekent als christen dat je niet kiest voor conservatief of progressief maar om ook in de politiek te streven naar wat volgens Gods Woord is. Dat we ook daarin willen voldoen aan de opdracht om zo te heersen over de aarde dat we dat als beelden van God doen. Verantwoordelijk tegenover Hem en Zijn wil. Dat betekent dat we Gods schepping goed beheren. Dat we het goede zoeken voor alle mensen en dat we daarin Gods wijsheid als de beslissende leidraad gebruiken. Dan is het geen politiek ten koste van anderen. Geen politiek waarbij we alles doen om macht. Dan is het politiek die op weg naar de nieuwe aarde laat zien hoe goed een leven volgens Gods bedoeling is. Is dat wereldvreemd? Nee, dat past bij de wereld zoals God die gemaakt heeft en wil zien.

 

HEMELVAART

 

"En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. ​Amen" Matheus 28:20

Let op! Dat is de betekenis van: "En zie". Houd het goed voor ogen in alle omstandigheden dat Christus vlak voor Zijn hemelvaart heeft gezegd: "Ik ben met u."
Niet maar eventjes maar tot het moment dat Hij terugkomt op de wolken en de hele geschiedenis tot haar doel komt. De nieuwe hemel en aarde tot eer van God. Op weg daarnaar toe met de opdrachten die Christus gegeven heeft, is Hij met wie op Hem bouwen in geloof. Hij gaat naar de hemel maar niet om ons alleen te laten. Hij stuurt na 10 dagen Zijn Geest om in de wereld van Hem te kunnen getuigen wat de omstandigheden ook zijn. De Geest legt op het gebed ons dan de woorden in de mond. Hij geeft geloofsmoed en geloofsblijheid. Hij stuurt de Geest om een christelijk leven te kunnen leiden. Een leven dat zo vreemd aan ons eigen zondige hart is. Hij wil door de Geest ons veranderen en dat we ook zelf al meer daarin onze vreugde vinden. Zodat we kunnen laten zien wie Christus is, wie de HERE is. Om zo beeld van God te zijn. Wie beeld van God is, is een aanbeveling om tot Christus te komen. In alle verleiding wil Christus de Geest geven om zo te leven. Met gebrek maar wel met een heel duidelijke richting dat je kind van God bent en zo wil leven. Geloven en doen, geloven en echt christelijk leven horen bij elkaar. Dan leef ik door Christus als Koning en Priester tot Gods eer. Dan leef ik elke dag uit vergeving om met nog meer liefde als Gods beeld te willen leven. Christus is met ons om ook dit te geven.

 

PINKSTEREN SCHULDBELIJDENIS?

 

"Petrus​ antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u ​dopen​ onder aanroeping van ​Jezus​ ​Christus​ om ​vergeving​ te krijgen voor uw ​zonden. Dan zal de ​heilige​ Geest​ u geschonken worden." Handelingen 2:38

Pinksteren, geloofsbelijdenis en belijdenis van je eigen schuld en zonden. Is dat nu wel zo'n gelukkige en goede combinatie? Moet je het op het blijde feest van de uitstorting van de Geest over schuldbelijdenis hebben? Juist op en rond Pinksteren is het gebruik dat jonge mensen belijdenis van hun geloof doen. Daarmee krijgen ze toegang tot het vieren van het avondmaal. Wat heeft het jezelf toetsen en dan je zonden belijden daarmee nu te maken? Alles. Dat zie je ook op de Pinksterdag wanneer mensen ontdekken dat ze schuld hebben aan de dood van Christus. Ze worden opgeroepen om zich te bekeren. Dat betekent dat je door de Geest aanklopt bij Christus voor vergeving van je zonden. Niet maar als een idee maar heel concreet. Dat betekent ook dat als iemand zijn of haar zonden niet belijdt en toch belijdenis wil doen en avondmaal wil vieren dat niet kan. Dat is niet omdat je iemand dan dwars wilt zitten. Nee, dan leeft iemand met misschien heel vrome woorden in feite nog als ongelovige. Wie in zonde leeft of heeft geleefd en dat niet echt wil erkennen en daar geen verdriet over heeft tegenover de HERE kan ook geen vergeving ontvangen. Dan wordt belijdenis doen en avondmaal vieren een poppenkast en verzwaring van je eigen oordeel. De Geest leert juist belijdenis van schuld. Heel concreet. Zo geeft de Geest ook die diepe blijdschap over de vergeving en dat Hij je weer op de echte smalle weg gebracht heeft die zo goed is. De weg waarop je over Christus bloed heen in vrede en blijdschap voor de Vader leert leven.

 

OPWEKKING

 

"En word niet dronken van ​wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest". Ef 5:18

Opwekking. Een opgewekt leven leiden. Dat hoort bij het leven door de Heilige Geest. Wat is dat eigenlijk? Er wordt veel over opwekking gesproken en dan wordt aan allerlei bijzondere dingen verbonden. Je zou allerlei dingen moeten meemaken die heel speciaal zijn. Dat zou dat opgewekte leven zijn. Als je dat nu niet meemaakt ben je dan geen gelovige of een gelovige van lager niveau? 
Moet ik stemmen horen, moet ik in andere talen spreken, moeten zieken door mij genezen worden, moet ik in trance raken om door en met de Geest te leven? Wanneer ik heel rustig mijn Bijbel lees en weet dat de Bijbel de stem van de Geest is, is het antwoord: Nee!
Wat is het speciale dat de Geest in het leven van mensen werkt? Dat ze niet meer voor zichzelf leven, dat ze niet meer hun zondige hart volgen maar voor Christus in liefde leven. Dat ze vanuit die liefde in liefde voor hun naaste leven. Dan ben je geen slaaf meer van bijvoorbeeld drank, dan ben je geen slaaf meer van de zonde die je wil leiden. Dan ben je door de Geest opgestaan uit de dood van de zonde om te leven met Christus. Wat is de vrucht van de Geest volgens de Geest zelf in Galaten 5? Niet allerlei sensationele of speciale dingen maar leven in liefde voor de HERE en je naaste volgens Gods eigen Woord. Dan ben je opgewekt tot een nieuw leven door de Geest. Dan vind je je troost en blijdschap in Christus als je Verlosser en Here. Laat je niet de last opleggen dat het meer of anders zou moeten zijn om echt Gods kind te kunnen zijn.

 

WAT IS ECHTE THEOLOGIE? (I)

 

We waren drie dagen weg met 6 theologische studenten die ons toevertrouwd zijn. Dat heeft geleid tot o.a. deze meditatie:

 

"Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen licht." Psalm 119:130

Vanmorgen wakker geworden in Eibergen. Gisteren een heel mooie dag samen met de studenten. Wat is het goed om ook in theologisch onderwijs in de eerste plaats eenvoudig te willen zijn. Nederig tegenover de HERE en Zijn Woord. Om te werken vanuit de belijdenis dat de Bijbel Gods Woord is en dat we ons steeds weer door dat Woord laten leiden. Dan gaan de woorden van God ook open. Dan zie je juist omdat je de Bijbel leest als ene het onfeilbare Woord van God steeds meer en groter de wijsheid van God. Dan gaan die woorden al meer in hun rijkdom oplichten. Dan kun je theologie als wetenschap ook niet beoefenen met God tussen haakjes. Dan kan het niet zo zijn dat je het onwetenschappelijk vindt om ook in de theologie te belijden dat de Bijbel voor ons de bron en de norm voor onze theologie is. Het is het gelovig nadenken en onderzoeken van Gods Woord en vanuit dat Woord gaan zien wat er om je heen allemaal gebeurt. Dan krijg je inzicht in het ontstaan van de wereld. Dan krijg je inzicht in wie je bent, wat de natuur is en wat de toekomst ons brengt. Dan krijgen we zicht op Christus als de Verlosser die we nodig hebben. Dan geeft de Geest wijsheid die we vanuit ons eigen verstand en gevoel niet kunnen krijgen. Dan krijgen we zicht op wie de Vader is. Dan leren we de Drie-enige God kennen en zo ook onszelf en de wereld. Dan raken we in ons leven nooit uitgeleerd. Als we maar eenvoudig blijven en niet gaan denken dat we het beter weten dan de HERE zoals Hij zich in Zijn Woord openbaart. Echte theologie belijdt het Woord van God echt als het Woord van de Drie-enige. Als die belijdenis betekent dat je voor onwetenschappelijk wordt uitgemaakt dan zij het zo. Dan is het belangrijkste dat ik ook in het theologisch bezig zijn zuiver voor mijn God en Verlosser blijf staan. Dat ik ook daarin Christus belijdt en mij daarvoor niet schaam. Zo hopen we nog 2 dagen met de studenten vanuit de rijkdom van Gods Woord te spreken!

 

WAT IS ECHTE THEOLOGIE? (II)

 

We waren drie dagen weg met 6 theologische studenten die ons toevertrouwd zijn. Dat heeft geleid tot o.a. deze meditatie:

 

"Zij zullen de heerlijkheid van uw Koninkrijk in herinnering roepen en van uw macht spreken, om de mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken, de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk." Psalm 145:11,12

Samen weg met een aantal theologische studenten. Dat betekent ook nadenken over wat theologie is. Wat is het doel? Wat is het om wetenschappelijk theologie te bedrijven? Is het wel een wetenschap en hoe voldoe ik er aan om wetenschappelijk te zijn? Wat is dan de plaats van de Bijbel daarbij? Heel belangrijke vragen. Wat is het doel van ons leven? Kan het wel zo zijn dat als je de Bijbel als bron en norm voor je leven hebt dat je dan wetenschappelijk bezig bent? Laten we eerlijk zijn: velen vinden dat wie zo denkt en leeft niet veel te zeggen heeft. 
Dan is de grote vraag; Wie is de HERE? Wie is Jezus Christus? De HERE is de Schepper van alle dingen. Christus is de Verlosser die ook de schepping weer tot haar volmaakte doel zal brengen. De Heilige Geest wil ons dat door Gods onfeilbare Woord laten zien. Die wil ons door het Woord bij de HERE en Zijn Goddelijke wijsheid brengen. Wat ben je onwetenschappelijk bezig als je de wijsheid van God niet in rekening brengt. Dan laat je het aller belangrijkste liggen voor je leven en ook voor de theologie. Juist als je samen bezig bent met Gods eigen Woord zie je Gods grote daden. Leer je de HERE en de werkelijkheid kennen. Dan komt het leven en ook de theologie tot haar doel. Dan zie je een geweldige rijkdom, dan ga je de werkelijkheid al meer zien. Wat heb je mensen dan veel te vertellen. Wat een geweldige dingen heb je dan te vertellen. De echte theologie gaat het Woord niet beoordelen en zelf op de troon zitten. De echte, de echte wetenschappelijke theoloog wil Christus belijden, wil Gods grote daden uitdragen, wil de mensen laten zien wat Gods wijsheid ons in allerlei situatie te zeggen heeft. Steeds weer de weg wijzen naar Christus. De theologie die dit niet doet kan in de wereld hoog aangeschreven staan maar stelt zo weinig voor. Het belangrijkste is ook voor een theoloog en voor theologische studenten dat je leerling van de Geest en daarmee van Gods onfeilbare Woord wil zijn om God te kennen en ook jezelf en de wereld. Moge de HERE ons de moed geven om zo in de wereld te staan en te blijven staan.

 

WAT IS ECHTE THEOLOGIE? (III)

 

"Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting is op de HERE, zijn God". Psalm 146:5

 

Er kan een storm opsteken. De laatste dagen heb ik geschreven over wat echte theologie is. Wat stormt het om ons heen. Wat is er veel theologie en kerkelijk leven dat zich van Gods onfeilbare Woord verwijdert. Wat kan dat je raken in je hart. Je voelt ook zelf hoe het aan je trekt. Je ziet hoe kerken en gemeenten het spoor van het Woord en van Christus kwijt raken. Je probeert van alles te doen, te zeggen maar het lijkt je bij je handen af te breken. Een ontwikkeling lijkt niet te stoppen. Je wilt niet conservatief zijn maar je God en Heiland op Zijn Woord volgen en toch word je er van beschuldigd conservatief te zijn en dat je dingen stuk maakt. Dan is de neiging groot om op mensen te gaan bouwen in de storm die opsteekt. Wat is het dan belangrijk om koers te houden niet volgens eigen gevoelens, niet door op mensen te bouwen, niet door op kerken of kerkverbanden te steunen. Het komt er juist dan op aan om de HERE te volgen volgens Zijn Woord. Door op Christus als de Koning van de kerk te bouwen. Om de God van Jakob altijd het laatste Woord te geven voor de keuzes die je maakt. Wat mensen ook tegen je zeggen en waar mensen je ook van beschuldigen. Laat je verwachting zijn op de HERE. Hij die volledig betrouwbaar is en Zijn betrouwbare Woord voor alle tijden en culturen gegeven heeft. Hij is de Schepper van hemel en aarde en Zijn wijsheid is wijsheid voor alle tijden. Wie daar aan komt, komt aan Hem zelf. Laat onze keuzes daarom door Zijn Woord bepaald worden. Dan is Hij het die je draagt ook als dingen je in verwarring brengen. Christus bewaart Zijn kerk, de kerk die het echt van de HERE verwacht door te leven en te denken volgens Gods wil en Woord dat duidelijk tot ons komt vanaf de schepping. Dat we lezen in de Bijbel. HERE verenig in ons land allen en elke vergadering die zo Christus wil volgen. Blind voor de toekomst, ziende op het gebod. Laat mensen maar praten dan zorgt de HERE vast en zeker.

 

9 JULI

 

"In de vreze des Heren ligt sterke gerustheid, zelfs voor zijn zonen is er een schuilplaats." Spreuken 14;26

Ik onderbreek even de meditaties vanuit de geloofsleer. de komende dagen wil ik aandacht geven aan twee verzen in Spreuken. Dit naar aanleiding van twee overdenkingen die ik zondag bij het avondmaal gehouden heb.

In Spreuken 14:26 komt die vrees voor de HERE weer op een bijzondere manier naar voren. Hier wordt deze diepe eerbied, dit ontzag voor de HERE met vertrouwen en veiligheid verbonden.
Je ziet het bijzondere van de vrees die van de HERE in ons leven komt en diep ontzag voor Hem wordt. Hier wordt duidelijk dat deze vrees iets heel anders is dan slaafse gehoorzaamheid. Het is iets heel anders dan angst. Angst verlamt, angst maakt onzeker, angst zorgt voor afstand. Angst kent geen liefde en verbondenheid. De echte eerbied, het echte ontzag voor de Here kent juist de liefde, de verwondering. In het Nieuwe Testament maakt de Geest dit heel duidelijk wanneer we in 1 Joh lezen: “Hierin is de ​liefde​ bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de ​liefde​ geen vrees, maar de volmaakte ​liefde​ drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de ​liefde..” 4:17,18
We lezen dit op een andere manier in Rom 8:14,15: “Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!” 
“In de vrees voor de HERE ligt sterke gerustheid.” Wat werkt die eerbied voor Christus als onze God en Verlosser uit? Gerustheid, vertrouwen! Morgen meer hierover.

 

10 JULIE

 

“In die vrees van die HERE lê ’n sterk sekerheid, ook vir die kinders van ’n sodanige sal daar ’n toevlug wees.” Spreuke 14:26

Wie vol verwondering boontoe na die HERE kyk, ken Hom as Vader en Verlosser. Jy ken Christus dan as die draer van jou straf. Jy ken Hom vol van verwondering en bewondering as die Heer van jou lewe. Sy offer vir die gelowiges en selfs vir jou leer ’n mens om Hom bo alles lief te hê. Dit is ’n liefde waar die diepe eerbied vir die Here altyd weer deel van is. Juis daarom wil jy Christus op Sy Woord volg en daarom ook volgens Sy Woord. 
Die gevolg daarvan is sterk sekerheid. Dit sorg daarvoor dat jy gerus kan wees. Die HERE word vir jou die veilige toevlug. Dan kan dit wees dat in jou lewe ’n storm opsteek. Dit kan ook so wees dat die gehoorsaam wees aan Christus se woorde vir jou beteken dat jy jou werk verloor en dat ou vrienden nie meer jou vriende wil wees nie. Die verleiding om die HERE nie meer heeltemal volgens Sy wil te dien, kan dan baie groot word. Dit kan wees dat vir jou werk aangebied word waarby jy baie kan verdien maar jy moet dan wel vir ’n ruk dinge doen wat teen God se wil ingaan. Party mense, dalk ook in die kerk, sê vir jou: jy moet dit doen want dan het jy ’n goeie toekoms. Die HERE sal jou vergewe dat jy ’n ruk nie volgens Sy wil leef nie. Jy moet hierdie kans benut. 
Hoe kan hierdie dinge vir jou ’n verleiding wees! Die Gees sê vir ons: Laat jou nie verlei nie. In die eerbied, in die volg van die HERE lê die sekerheid dat Hy altyd sorg. Ook as jy nie gebruik maak van kanse waarby jy teen God se goeie gebooie moet ingaan. Jy kan sonder vrees en bekommernis die HERE volg. Die HERE is naamlik die enigste lewende God. Hy bly vir Sy kinders sorg tot in die moeilikste omstandighede. Jy is in die HERE, in Christus skatryk al is jy vir die mense brandarm. Wie baie ryk is deurdat jy nie volgens God se wil leef nie is in werklikheid so arm deurdat jy dan skuldig teenoor die HERE bly staan.

 

11 JULI

 

"In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en voor Zijn ​kinderen​ zal Hij een toevlucht zijn." Spreuken 14:26

In de HERE, in het in liefde eerbiedig leven voor Hem ligt voor jezelf en voor je kinderen wanneer ze je daarin volgen gerustheid. Ook voor de toekomst. Het is Christus die voor wie in liefde voor Hem leven het eeuwig thuis zijn bij HERE als je Vader verdiend heeft. We lezen dat in Joh 14 zo: “Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.”
In Christus hebben we een eeuwige schuilplaats. Waar we veilig en gerust kunnen leven. 
Het was Abraham die zelf door de vrees voor de HERE (zie Gen 22:12) met een gerust hart, hoe ook vol vragen en aanvechting, zijn zoon Izak op het altaar kon leggen. Hij kende God en overwoog daarom: “Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren,hij, tot wie gezegd was: Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken,en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen.” Hebr 11:17-19 
Echte rust en zekerheid vind je in deze onrustige en onzekere wereld bij de HERE!

 

12 JULIE

 

“Moenie sê: Ek wil die kwaad vergelde nie! Wag op die HERE, dat Hy jou help.” Spreuke 20:22

Ons het hier te doen met ’n Spreuk wat nie so bekend is nie. Nogtans het ook hierdie woorde groot waarde vir ons lewe. Dit wys vir ons hoe ons vanuit die liefdevolle eerbied vir die HERE regtig rus in ons lewe kan vind. Hoe ons onder mekaar en in die samelewing God se liefde kan uitlewe. Dit wys ons hoe ons ook vanuit God se liefde die liefde vir ons naaste vorm kan gee.
Die HERE kom in die prediking en in doop en nagmaal na ons toe. Ook as ons daarin aan ons sondes ontdek word. As ons vermaan word. As ons op ons sondes aangespreek word en God se oordeel oor ons sondes aangesê word. 
Juis daarin klink God se liefde wat ons roep om met ons sondes en ons skuld na Christus te vlug. As die enigste redmiddel wat die HERE self gegee het. Die HERE roep ons dan om so vergifnis en die nuwe lewe te kry. Wie so God se liefde in eie lewe ontvang het, word opgeroep om as God se kind sekere dinge nie te sê nie. 
“Moenie sê nie”. Dit wat ons hier hoor is nie net ’n advies nie. Dit is ’n bevel van die HERE. Ons moet hiervan leer om die gevoelens en dade wat hier genoem word in ons hart nie aan te wakker en te koester nie. God se liefde en krag is so groot dat dit ook nie nodig is nie. Nogtans kan dit ín sekere omstandighede baie moeilik wees. Ons kan ons bepaalde gevoelens en dade so goed indink. Die HERE sê dan laat dit aan My oor. Konsentreer en fokus jou op My liefde wat ek jou sondaar elke dag weer wil gee. Soek daarin jou lewe.

 

13 JULI

 

Spreuken 20:22: “Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden;
wacht op de Here, Hij zal u helpen.”

Gisteren zagen we dat we bepaalde dingen niet tegen anderen moeten zeggen. Bepaalde gevoelens bij onszelf ook niet moeten aanwakkeren of koesteren. Daarbij hoort dat we gedachten om het recht in eigen hand willen nemen geen plaats geven. We lezen dat niet alleen in deze Spreuk. Dat dit zo is en dat het ook niet nodig is, komt ook in het Nieuwe Testament duidelijk naar voren:
Romeinen 12:19-21: “Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.”
De Here Jezus is in het grootste onrecht dat een mens ooit moest meemaken het grote voorbeeld om in geloof te volgen: “ Want hiertoe bent u geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat u in zijn voetstappen zou treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt; die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.” 1 Petrus 2:21-24
Bij Hem is door de Geest de kracht om biddend zo te leven en daarin te groeien.

 

15 JULIE

 

“Moenie sê: Ek wil die kwaad vergelde nie! Wag op die HERE, dat Hy jou help.” Spreuke 20:22

Jouself nie wreek oor die kwaad wat jou aangedoen is nie. Ons weet hoe moeilik dit kan wees. Verseker in Suid-Afrika. In ons mooi land waarin jou kwaad aangedoen word terwyl dit lyk asof hulle wat vir opsporing en straf moet baie min aandag daaraan gee. Staatskaping, korrupsie, moord dit kan jou op allerhande maniere tref en niks gebeur nie. Jy bly agter as ’n regtelose. 
Dan het jy lus om die reg in eie hand te neem. Dit kan tog nie so wees dat die onreg en hulle wat vir die onreg sorg kan bly aangaan nie?! Dit kan vir ons baie swaar en moeilik wees. Hoe is dit moontlik dat die onreg oorwin? 
Nogtans sê die HERE dat ons nie deur eie reg onsself moet wreek nie. Hoe kan ons so leef? Dit kan as ons steeds bly besef dat Hy wat dit vir ons sê die HERE is! Hy wat alles weet, Hy wat elkeen tot in sy of haar hart ken. Hy is dit wat deur Christus eendag die reg sal herstel. Sy oordeel is altyd regverdig omdat hy alle omstandighede ken. Niks ontgaan Hom nie. Dit is belangrik om ook hierdie woorde van God tot ons te laat deurdring: “So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan Hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade.” 1 Petrus 4:19
Ons moet leer, hoe moeilik kan dit wees!, om die onreg los te laat en dit in die HERE se hande te lê. Om op die HERE te wag en dit van Hom te verwag. Hy herstel die reg op Sy tyd. Hy wil jou en my help om so te leef en so God se liefde deur alles heen uit te straal. Hoe kan jy met hierdie dinge in jou lewe worstel! Dit is die Gees wat om Christus werk in jou wil woon en jou steeds weer by die HERE en Sy liefde en genade tuis wil bring. Ook as jy in die lewe baie swaar gekry het. Hy wil jou leer om jou hart nie steeds op die onreg wat jou aangedoen is te rig nie maar op Christus en Sy onverdiende liefde vir jou sondaar. So wil Christus ons selfs liefde vir ons vyande leer. Om so vanuit Sy liefde in liefde vir ons naaste te leef.

 

VAN WIE IS MIJN LEVEN? 

 

"Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder ​geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed." Psalm 139:13,14

Gisteren kwam de uitspraak van de rechter in een zaak waarbij euthanasie gepleegd was op een demente bejaarde. Iemand die toen ze nog helder was een verklaring had getekend dat als ze naar een verzorgingshuis zou moeten vanwege o.a. dementie er euthansie op haar toegepast moest worden. Later in haar demente toestand gaf ze meerdere keren aan dat ze toch wilde blijven leven. De rechter in ons land heeft besloten dat voor iemand die wilsonbekwaam geworden is volgens onze samenleving de eerdere verklaring beslissend is. Het is een logische beslissing in de ontwikkeling van gedachten in onze samenleving. Een samenleving die de mens en de individu die bij zijn of haar verstand is op de troon gezet heeft. Een samenleving die doet als of het leven van ons is. Alsof wij als mensen goden zijn. Daarom worden we voor elkaar een bedreiging. Het leven is niet meer veilig omdat we niet eerbiedigen dat het leven van de Schepper van alle dingen komt. Van de HERE die ons vanaf het allereerste begin gemaakt heeft. Wij zijn niet ons eigen eigendom. We zijn gemaakt door de enige God die onze Vader wil zijn. De Vader die ook voor ons wil zorgen als de schaduw van de dood al meer over ons leven komt. Ook als ik wilsonbekwaam geworden ben. Dan zorgt Vader in de hemel er voor dat wie zich tijdens zijn of haar leven aan Christus heeft toevertrouwt door alles heen thuiskomt waar geen dood, geen pijn, geen wilsonbekwaamheid, geen dementie meer is. Waar onze wil altijd helder is en altijd voor 100% Gods wil doen en daar haar vreugde in vindt. Het beste middel tegen de mens op de troon die de samenleving onveilig maakt, is het evangelie van Jezus Christus als de Verlosser en Heer van je leven.

 

ECHT ALS GODS BEELD GESCHAPEN!

 

"En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen." Genesis 1:27

Even een meditatie tussendoor. Dat omdat al dat gepleit voor het aanvaarden van de evolutietheorie en dat de mens er gekomen is doordat in miljarden jaren de sterksten overleven funest is voor het christelijke geloof. Het staat zo haaks op wat de HERE ons verteld heeft en op een leven met de HERE. Het staat zo haaks op wie de HERE is! Hij is de de enige God. Hij is helemaal goed en haat de zonden. Hij is niet de God van de sterksten die overleven, Hij heeft de pijn en het verdriet niet in de wereld gebracht. Dat hoort niet bij Zijn goede schepping. Dat zal er ook niet op de nieuwe aarde en de nieuwe hemel zijn. Als we toch de evolutietheorie en dat pijn, dood en kwaad er vanaf het begin waren aanvaarden, gaan we recht tegenover de HERE staan die liefde is. Die goed is. Die nooit maar dan ook nooit het kwade en het ellendige geschapen heeft.
De mens komt niet voort uit de natuurlijke selectie waardoor het sterkste, het meest aangepaste overleefde en het andere moest sterven. De HERE heeft de mens naar zijn beeld gemaakt! De mens is niet door een lange en ellendige weg beeld van God geworden. Als je daaraan denkt en je neemt de evolutietheorie aan met een christelijk sausje was de mens nooit echt beeld van God. Dan was er altijd strijd en vanaf het begin ook het kwaad, de zonde in zijn leven. Dat hoort niet bij Gods beeld! Zo is de HERE niet, zo is de Here Jezus niet! De HERE maakte de mens naar Zijn beeld als een gegeven, als een feit. Houd dat vast. Laten we de goede naam van de HERE niet aantasten door onze gebrekkige menselijke theorieën. Dan zien we ook de roeping om tegen de zonden en ellende die wij in de wereld hebben gebracht te strijden en bij Christus vergeving te vragen en om al meer weer Gods beeld te worden.

 

DANKDAG - BIDDAG

 

"Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed." Jes 55:2b

Dankdag voor gewas en arbeid. Dankdag om vooral aandacht te geven aan het gebed om ons eten en ons werk. Dat hoort bij het leven met de HERE. Dat is een heel belangrijke zaak. Geloven wordt vaak gezien als iets dat niet echt bij het gewone leven hoort. Het zou daarin om geestelijke dingen gaan en niet om die gewone dagelijkse dingen. Dat hoort bij dat gewone leven waarbij godsdienst geen plaats inneemt. Dat gevoel en die gedachten leven niet alleen bij mensen die zelf niet geloven. Meerdere keren kom je dat op verschillende manieren ook tegen bij mensen die zeggen te geloven in Christus.
Een van de belangrijke dingen in het leven met Christus is dat we de HERE kennen als de Schepper van alle dingen. Dat we Christus kennen als de Heer over alles in ons leven. In de tijd van de Bijbel hadden volken vaak veel goden. Elk terrein van het leven hoorde bij een bepaalde god. De werkelijkheid is dat er maar een God en Verlosser is. Er is er maar een die jou en mij de adem geeft om nu te leven. Dat is de HERE. Luisteren naar Hem, leven op de stem van Jezus Christus is levensbelangrijk. In afhankelijkheid leven en bidden om je eten en om voedsel dat er groeit en komt, hoort bij echt geloven. Eerst luisteren en dan leven volgens Gods woorden. Wie dat in liefde doet, mag weten dat het gebed om eten en werk verhoord zal worden. Misschien dit keer niet direct op aarde maar wel in een toekomst waar je eeuwig zult genieten. Die toekomst is ook weggelegd voor Gods kind dat vandaag vanwege honger sterft en blijft opzien tot God en dan de eeuwige welvaart ontvangt. 'n Christen verwacht ook in de gewone dingen van de hemelse Vader.

 

HARDE TAAL?

 

"Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het ​genade​ geeft aan hen die het horen. En bedroef de ​Geest​ van God​ niet, door Wie u ​verzegeld​ bent tot de dag van de verlossing.Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en ​barmhartig, en ​vergeef​ elkaar, zoals ook God in ​Christus​ u ​vergeven​ heeft." Efeze 4:29-32

 

Voor vandaag even een heel andere meditatie. Het valt me namelijk op hoe zowel in de wereld om ons heen als in de kerk de taal harder wordt. In discussies kunnen mensen zomaar door harde woorden worden weggezet. Waarbij er harde beschuldigingen worden geuit. Beschuldigingen die ook over het hart van de ander gaan. In de kerk wordt dan meerdere keren een beroep gedaan op Christus die de farizeeën heel duidelijk veroordeelt en zegt dat ze alleen hun eigen eer zoeken. Of Paulus die zegt dat wie niet volgens wat Christus leert spreekt en leeft vervloekt is. Dan moeten we wel bedenken dat de Here Jezus die ook God was en is in het hart van mensen kon kijken en wij niet! Paulus gaat niet op een groffe manier met mensen om. Als hij over vervloekt spreekt in Galaten 1 dan vertelt hij ons dat wie aan dwaalleer vasthoudt onder Gods vloek en oordeel ligt. Hij vertelt ons in de verzen hierboven hoe we met mensen hebben om te gaan als we met ze in gesprek zijn. Wanneer we over de ander praten. Dan mag je duidelijk zijn maar dan moet in de taal die je gebruikt de liefde spreken. Ook in de woorden die je kiest. Dan mag niet onze emotie leidend zijn. Dan moet de vriendelijkheid ook uit de woorden spreken die we gebruiken. Dan mag je niet in twijfel trekken dat iemand iets goed bedoelt. Je mag en moet meerdere keren wel zeggen dat iemand op een weg is die van de HERE afleidt. Die je op de brede weg naar het verderf brengt. De manier waarop we een gesprek en discussie voeren moet juist willen trekken. Dan kies je vriendelijke woorden die toch duidelijk stellen wat verkeerd is. Dan zoek je juist ook in de woorden die je kiest de opbouw. Op een heel mooie manier vinden we dat ook terug in vraag en antwoord 107 van de Heidelbergse Catechsimus: "Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals gezegd, niet doden?
Antwoord: Nee, want terwijl God afgunst, haat en toorn verbiedt, gebiedt Hij dat wij onze naaste liefhebben als onszelf, jegens hem geduldig, vredelievend, zachtmoedig, barmhartig en vriendelijk zijn, zijn schade zoveel mogelijk voorkomen en dat wij ook onze vijanden goed doen." Ook dit hoort bij een leven onder Christus als onze Here!

 

TOT U ALLEEN

 

"Heer waar dan heen?".

Een dorp in spanning. Het ergste wordt verwacht. Een kotter gezonken. Twee mannen vermist. Een dorp bidt. Met hen velen. Op Urk wordt opgezien naar de HERE die in de hemel woont. De HERE die er echt is. Wat kunnen we tot Hem klagen. Juist als het zo onzeker is. Zeker als diepe ellende ons treft zoals het ook Job trof. Waar dan heen? Waar moet je heen? Je kunt er niets meer aan doen.
Waarom o HERE?! Er zijn zoveel andere omstandigheden waarin mensen dat uitroepen. Wat kan het leven zeer doen. Het leven dat wij door onze opstand tegen God van de dood voorzien hebben. Het leven waarin het zo kan schuren. Dat hebben wij als mensen in het leven gebracht. Waar dan heen? Want wij kunnen het niet veranderen. Wij kunnen die ellende en de dood niet de wereld uitbannen.
Dan bidden en hopen we op een wonder. De HERE is de enige die dat kan doen. We weten en vrezen ook dat het anders is. Waar is dan onze hoop gebleven? Die hoop is weg als we de HERE, als we Christus niet kennen. Als we met Hem niet leven. Maar wie met Hem leeft, hoe eenvoudig ook mag als het hart bonst en de tranen vloeien en de angst en de moedeloosheid om je hart gaan het antwoord kennen. "Waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten!" De HERE vind je geen zwakkeling als je nu bidt. Met verdriet en angst. Wie echt tot de HERE komt, mag weten dat de HERE bij je is. Dat alleen door de Here Jezus die voor zwakke en zondige mensen de straf gedragen heeft.: "Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ontsloten."
We bidden mee voor alle mensen in nood en rouw. Want er is er maar een die echt kan helpen en troosten. Dat is de HERE. Wie in geloof sterft of angstig is, mag weten dat je leven veilig is in
Gods handen. Waar dan heen? Tot Hem alleen!

 

 

 

ADVENT 2019

 

DIE HERE IS GENADIG

 

"Geloofd sy die Here, die God van Israel, omdat Hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het" Lukas 1: 68

Die herout van die Verlosser is gebore: Johannes. Sy vader en moeder wat so oud is dat niemand meer verwag het dat hulle nog 'n kind sou kry nie, het hom hierdie naam gegee. Dit is spesiaal. Die mense rondom Sagaria en Elisabet het verwag dat hy 'n naam sou kry wat by die familie pas. Nogtans kry hy 'n naam wat nie vanuit die familie kom nie. Dit is die naam wat die HERE vir Sagaria genoem het. Johannes beteken: die HERE is genadig. Sagaria loof die HERE. Hy maak God se naam groot. Juis vanweë die genade wat God aan Sy volk bewys. Die HERE het Sy volk wat dit nie verdien nie in genade, in liefde opgesoek. Die geboorte van Johannes as herout van die Christus is daarvan 'n duidelike bewys.
Die HERE het in Johannes Sy volk met genade opgesoek. As ons daaraan dink wat die boodskap van Johannes omtrent 30 jaar later is, sien ons raak dat genade en die oproep tot bekering nie teenoor mekaar staan nie. Wanneer Johannes mense oproep om Christus as Verlosser in vrede te kan ontmoet, is dit God se liefde wat tot ons kom. Die Gees wys ons dan die pad van die vrede. Die vrede met God en die vrede vol van ewige toekoms bestaan net as ons Christus as ons Verlosser en Here erken. As ons so met Hom leef. In Christus het die verlossing gekom. As ons mooi bedink wat dit beteken kan jy die HERE net loof en prys!

 

DE HERE ZIET NAAR ZIJN VOLK OM

 

 "Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht." Lukas 1:68

Wat is nu het bijzondere van de God van Israël? Dat Hij omziet naar Zijn volk. Dat Hij dat doet zonder er eerst zelf beter van te worden. Het is geen 'voor wat hoort wat' relatie. Zo is de HERE niet. Bij al de andere goden die in feite niets voorstellen is dat wel zo. Zij komen jou helpen als jij hun iets geeft. De HERE ziet naar ons om uit liefde alleen. Op een indrukwekkende manier lezen we dat in Rom 5. Lees deze woorden eens heel rustig door. Wie tot Christus komt krijgt zo iets bijzonders! Wat een heerlijke God die zo is, die zo omziet naar Zijn volk! Dan nu het gedeelte uit Romeinen 5: "Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven.God echter bevestigt Zijn ​liefde​ voor ons daarin dat ​Christus​ voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere ​Jezus​ ​Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben." vs 7-11

 

DIE HERE SE VERLOSSING IS DOODSEKER

 

"Geloofd sy die Here, die God van Israel, omdat Hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het" Lukas 1: 68

Sagaria sing dat die HERE vir Sy volk verlossing bewerkstellig het. Let daarop dat Sagaria dit so sê asof die verlossing al aanwesig is. Dit terwyl Johannes die Doper 8 dae gelede gebore is en die Here Jesus nog in Maria se buik leef. Ons sou sê dat ons eers nog maar moet sien of die verlossing regtig kom. Ons moet dit nie sê voordat dit regtig gebeur het nie. So leef ons dikwels.
Nogtans kan Sagaria as God se profeet so praat! Hoekom? Omdat God se plan van ewigheid in Johannes en in Christus uitgevoer word. Sonder dat dit iets van mense se verantwoordelikheid afdoen.
Dit is die HERE wat die Verlosser en die verlossing beloof het. As Hy beloof dan gaan dit gebeur. Ons kan daarop bou! Niks is sekerder as wat die HERE gesê en beloof het. Dat word juis duidelik in die kom van de Here Jesus, van God se Seun as die Redder van die wêreld. De Gees laat Paulus later die volgende skryf: "Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Maar Hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het."2 Kor 1:20-22
Ons kan op die HERE bou vir ons verlossing. Ons kan en moet op Christus bou vir ons hele lewe!

 

HET VERWOESTENDE BRILLENGELOOF

 

"Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele ​profetie​ van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de ​profetie​ is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar ​heilige​ mensen van God, door de ​Heilige​ Geest gedreven, hebben gesproken." 2 Petrus 1:20,21

Ik onderbreek even de adventsmeditaties. Er moet me iets van mijn hart. Dat is het verschrikkelijke en verwoestende brillengeloof. Jonge mensen in hun opleiding, op opleidingen die zelfs gereformeerd of christelijk heten!, wordt voorgehouden dat de Bijbel voor iedereen weer iets anders vertelt. Ieder heeft zijn eigen bril op. Daardoor betekent de Bijbel voor de een dit en voor de ander dat. Niets mis mee wordt dan gezegd en zo moeten we elkaar aanvaarden. Wie daartegenin gaat wordt heel vreemd aangekeken. Een of andere fossiel. Weet je wat je doet als je zo lesgeeft, zo leiding geeft? Dan zeg je tegen de HERE als de enige God dat Hij een fossiel is! Dat Hij, dat de Heilige Geest ons bedrogen heeft! We lezen namelijk in de tekst hierboven dat we de Bijbel niet op onze eigen manier mogen uitleggen. Weg met onze brillen! Je bril toetsen aan het Woord van God zelf en dan al meer de bril van Gods Woord op je neus zetten. Dan ga je zien hoe het echt is. Wie zegt ieder zijn eigen bril wil zichzelf handhaven is bezig met een tactiek van de zondige mens waarbij de duivel lacht en het heerlijk vindt als je zo denkt. Petrus weet heel goed dat we zo graag onze eigen bril opzetten. De Geest laat hem ook dit schrijven: "beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder ​Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften." 2 Petr 3;15,16
Dit brillengeloof geeft mensen een excuus om Gods Woord te verdraaien. Verschrikkelijk dat het zo verwoestend rondgaat. Laten we in Gods naam in eigen leven het brillengeloof stukslaan en de bril van Gods Woord opzetten. Dat Woord dat zuiver en duidelijk is. Weg met de waas van eigen bril. De bril van Gods Woord op dat al meer eigen gedachten en gevoelens ontmaskert!

 

BRILLENGELOOF EN KERST

 

"Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele ​profetie​ van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de ​profetie​ is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar ​heilige​ mensen van God, door de ​Heilige​ Geest gedreven, hebben gesproken." 2 Petrus 1:20,21

Nog even verder over het verwoestende brillengeloof. Juist ook naar aanleiding van de reacties op de meditatie van zaterdag. Dit keer met een voorbeeld dat juist in verband met het Kerstfeest staat. Je hoort mensen zeggen dat je met de bril van eigen tijd niet meer kunt geloven dat de Here Jezus uit een echte maagd geboren is. Lukas zou ook de bril van zijn tijd opgehad hebben toen hij schreef dat de Here Jezus uit de maagd Maria geboren zou zijn. Anderen zeggen ze het daar niet mee eens te zijn maar geen probleem te hebben met hen die er zo over denken. Als zij zo geloven en toch Jezus willen volgen staat het de eenheid niet in de weg. Het ontkennen dat Christus uit een maagd geboren is, is geen echt probleem voor eenheid.. Ieder zijn eigen waarheid vanuit zijn eigen bril als we maar een zijn in Christus. Dit soort verhalen verslaat zijn miljoenen. Eenheid is dan niet meer de eenheid van het geloof dat op Gods eigen Woord gebouwd is maar is dan onze afgod geworden. Met onze eigen menselijke, eigenmachtige inhoud.
Kerstfeest vieren betekent dat we ons aan Christus overgeven, in Zijn dienst staan, Hem liefhebben zoals Hij zich in Gods Woord heeft laten zien. Uit de maagd geboren! Gods bijzondere werk. Nodig om echt onze Verlosser te kunnen zijn. Om echt als zondeloos mens naar de wereld te komen. Om de schuld en zonden van ons te kunnen dragen en wegdragen. Zonder deze dingen is er geen eenheid van geloof hoe vaak iemand ook over Jezus spreekt. Het gaat om het liefhebben van de echte Christus zoals de Geest Hem in Gods eigen Woord laat zien. Een andere Christus is er niet! Dat zie je alleen als je de bril van Gods eigen Woord wilt opzetten. Al biddend om de Geest die in onszelf de weerstand daartegen wegneemt.

 

DIE KRAGTIGE VERLOSSING

 

"Geloofd sy die Here, die God van Israel, omdat Hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het, en ’n horing van heil vir ons opgerig het in die huis van Dawid, sy kneg". Lukas 1:68,69

Die HERE het na Sy volk omgesien. Hy is dit wat die herout van die Verlosser gegee het. Johannes is gebore. Die kom van die herout beteken dat die beloofde Verlosser ook aan die kom is. Hy word drie maande daarna gebore.
Die omsien van die HERE is nie sommer iets nie. Dit is nie iets dat 'n keer gebeur het en dat na 'n rukkie geen of min bekenis meer het nie. Die Gees sê vir ons dat die HERE 'n horing van heil vir Sy volk opgerig het. Die horing van 'n dier wys op sy krag. Ons lees van wat Sagaria hier sing ook in Psalm 132: "Daar sal Ek vir Dawid ’n horing laat uitspruit; Ek het vir my gesalfde ’n lamp toeberei." vs 17
Die HERE is die Sterke God! As ons dit raaksien gaan ons gedagtes ook dadelik na die pragtige profesie oor die kom van Christus in Jesaja 9 uit. Van die Verlosser wat kom word daar o.a. dit gesê: "Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors" vs 9.
Johannes mag die herout van die Sterke God wees wat mens word. Van Hom wat kom om mensen van hulle skuld en van 'n ellendige toekoms deur eie skuld te bevry. Dit is die Sterke God wat dit kom doen en daarom is dit 'n daad wat beslissend is vir die geskiedenis!

 

UIT HET HUIS VAN DAVID

 

"En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van ​David, Zijn knecht,zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn ​heilige​ profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn," Luk 1:69,70

De HERE is de God die spreekt. Hij is de God die belooft. Waarom kan de HERE zo duidelijk beloven? Omdat Hij de geschiedenis in Zijn hand heeft! Niets en niemand kan Hem dit uit handen nemen. Daarin spreekt ook Zijn heerlijke liefde en trouw. Wanneer Hij naar de wereld kijkt en ziet wat voor puinhoop wij er samen van maken, kon Hij gezegd hebben: Ik trek Mijn handen van de wereld af. Ik laat de duivel en de mensen die voor de zonde gekozen hebben hun gang gaan. Dan had Gods oordeel ons leven diep getroffen. Dan was het een hel op aarde geweest.
De HERE doet dat in Zijn liefde niet. Hij komt meteen na de zondeval met Zijn belofte van de Verlosser die Hij zal sturen. Hij belooft dat deze Redder uit het huis van David zal komen. Hebben David en Zijn huis dat verdiend? Nee, ook David was een moordenaar en een overspeler. Wel iemand die altijd weer met berouw en bekering tot de HERE terugkeert. Daarom is hij een man naar Gods hart. Ook het nageslacht van David heeft niet door eigen leven verdiend dat uit hen de Verlosser geboren zal worden. Toch geeft de HERE Hem uit het huis van David! Omdat Hij trouw is aan Zijn genadige belofte. Hij maakt waar wat Hij Zijn profeten heeft laten zeggen. Zo is de HERE! Zo mogen we ook vandaag op Hem en Zijn Woord bouwen. Dat Woord dat zeker is. We zien dat ook in de komst van Christus de enige echte Verlosser.

 

 SOOS DIE HERE BELOOF HET

 

"en ’n horing van heil vir ons opgerig het in die huis van Dawid, sy kneg — soos Hy gespreek het deur die mond van sy heilige profete van ouds af" Lukas 1:70,71

Christus kom en het gekom. Hy is gebore uit Dawid se geslag in die stad van Dawid: Betlehem. Die HERE wys dat wat Sy ware profete gesê het ook gebeur. God se volk kan terugkyk in die Bybel, wat toe die Ou Testament was, en so die Christus herken in wie Hy is en wat Hy doen. Die HERE is dit wat Sy Woord waarmaak.
Dit is Jesus Christus self wat dit in Sy lewe gedoen het. Hy is dit wat die profete se woorde vervul het. Hy is dit ook wat dit gaan doen op pad na die wederkoms en die kom van die nuwe hemele en aarde. Die Here Jesus wys daarop o.a. in Matteus 5:17,18: "Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie."
Hierdie dinge het ook vir ons betekenis. As ons die bril van God se Woord gebruik, sien ons raak dat die HERE volledig betroubaar is. Ons bely dit ook as dit gaan om die betroubaarheid van die hele Bybel: "Ons aanvaar al hierdie boeke en hulle alleen, as heilig en kanoniek om ons geloof daarna te rig, daarop te grondves en daarmee te bevestig. Ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is, nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie maar veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is. Hulle het ook die bewys daarvan in hulleself, aangesien selfs die blindes kan tas dat die dinge wat daarin voorspel is, plaasvind."
Hoe goed is dit om steeds weer op God se Woord gefokus te wees en raak te sien hoe God se woorde vervul is en die waarheid is. Hoe groot is die houvas wat die HERE ons gee!

 

BIJ MONDE VAN ZIJN HEILIGE PROFETEN

 

"zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn ​heilige​ profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn," Lukas 1:70

 

De HERE heeft profeten laten spreken. Mensen die Zijn woorden hebben overgebracht. De HERE is de levende God die spreekt. Die met Zijn Woord schept, die met Zijn Woord oordeelt, die met Zijn Woord belooft. Die Zijn Woord waarmaakt.

Als Zijn profeten spreken dan gebeurt er iets. Dat is niet zo bij valse profeten. Bij mensen die zich Gods profeten noemen maar niet verder komen dan het woord van mensen. Dan het woord van Gods grote tegenstander. Die met al zijn macht niet meer dan een schepsel is.

Wanneer Gods profeten spreken, komt de enig levende God naar ons toe. Dan zijn het de woorden waar je op kunt bouwen voor eeuwig. Nooit lege woorden, nooit onware woorden. Als je dan bedenkt dat Petrus door de Geest in 2 Petrus 1 de hele Bijbel het profetische Woord noemt, leren vol ontzag en liefde dat Woord te ontvangen. Om ons door de HERE te laten lezen en te laten leiden naar Christus toe. Naar Christus ook als onze Heer. Als het Woord voor alle tijden en culturen. Als het Woord dat ons ontmaskert en onze perspectieven en brillen wegveegt en schoonveegt. Om ons te laten leiden door het werk van de Geest door het profetische Woord dat de wijsheid voor alles en altijd is. Dan kom je altijd volgens dat Woord weer bij Christus uit als de Wijsheid, de Verlosser, de Waarheid. Laten we ons helemaal toevertrouwen aan het Woord dat geschreven is en daardoor laten leiden naar het Woord dat in Christus naar de wereld gekomen is.

 

REDDING VAN ONS VYANDE

 

"soos Hy gespreek het deur die mond van sy heilige profete van ouds af — redding van ons vyande en uit die hand van almal wat vir ons haat, om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige verbond te dink," Lukas 1:70-72

Wat beteken die kom van die Christus onder andere? Dat God se volk van hul vyande bevry word. Die grootste vyand is die duiwel wat allerhande mense en magte gebruik om die gelowiges te vervolg. In ons eie hart is daar die vyand wat so graag na die duiwel luister. Dat is die sonde wat in ons hart woon. Wat ons hart so verander het dat ons in ons hart meer liefde vir die duiwel en die verkeerde het as vir God. Ons kies in eie krag vir die sonde en vir 'n sondige lewe.
Die wonderlike is dat die HERE vir mense wat so het gaan leef Sy eie Seun na die wëreld gestuur het. Om vir hulle wat met hulle sondenood tot Hom vlug die Gees te verdien wat ons tot ander mense maak. Tot mense wat al meer liefde in hulle hart vir die HERE en wat regtig goed is ken. So groot is God se liefde en genade!
Dit beteken dat Christus se koms die waarborg is dat wie tot Hom kom al meer afgebreek word. Dat al meer jou sondige ek verwoes word om al meer 'n nuwe mens te word. Die HERE word al minder jou vyand. Hy word al meer jou God en Vader waarvan jy hou. So wil die Gees van Christus in jou werk.
Dan het ons ook 'n heerlike toekoms. 'n Toekoms waarvan ons weet dat alle vyande van God vir altyd weg is. Hulle is dan opgesluit in die hel. Hulle kan nie meer daar uit kom nie. Hulle wat vandag om hul geloof in Christus vervolg en doodgemaak word, gaan dadelik na die hemel. Daar is nie meer een vyand nie. Na Christus se wederkoms is daar die nuwe aarde waarop ons leef sonder dat nog iets en iemand ons aanval. Daar is ons hart en lewe vol van God se eer. Ook dit is adventboodskap!

 

ZO BARMHARTIG!

 

"om ​barmhartigheid​ te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan Zijn ​heilig​ ​verbond," Lukas 1:72

Waarom geeft de HERE de Verlosser? Wat is daarvoor de rede? Is dat omdat wij het toch er wel aardig vanaf hebben gebracht? Zijn er mensen die zo leven dat de HERE eigenlijk wel een Redder voor ze moet geven? Zijn wij of andere op deze wereld de oorzaak voor het komen van de Verlosser?
Nee en nog eens nee! Dat komt alleen voort uit Gods barmhartigheid. Dat komt alleen voort uit Zijn hart. Het is alleen Zijn onverdiende liefde die wij voor 0,0% verdiend hebben. Het komt alleen voort uit de barmhartigheid die vanuit Gods hart komt en waardoor Hij voor zondaren de Verlosser beloofd heeft. Die barmhartigheid, die onverdiende liefde is maar geen opwelling. Dat is niet een of andere hype voor een bepaalde tijd. Nee, het komt uit Gods hart dat trouw is. De HERE is en blijft trouw aan wat Hij beloofd heeft. Hij heeft Zijn verbond gesloten met Abraham en volgens Zijn belofte is de Christus gekomen uit de nakomelingen van Abraham. Ook voor Abraham was dat alleen genade. Ook hij was een zondig mens die dat niet verdiende.
Wie Christus ziet, ziet de liefde van God. Wie de echte liefde van God ziet, ziet eigen zonde en schuld als nooit te voren. Wie dat ziet in geloof vlucht naar Christus en ontvangt de eeuwige redding. Alleen Gods onverdiende in mijn leven. Zou ik dan niet danken en juichen in mijn God?!

 

GEEN ANGS NIE

 

"om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige verbond te dink, aan die eed wat Hy gesweer het vir Abraham, ons vader, om aan ons te gee dat ons, verlos uit die hand van ons vyande, Hom sonder vrees kan dien, ". Luk 1:72-74

Die HERE is trou aan Sy verbond. Die kom van Christus as die Verlosser spreek van daardie trou. God se trou roep ons wat van onsself ontrou is om trou te word. Om die regte trou aan God en mense van Christus te leer. Om te bid dat die Gees ons al hoe meer tot mense maak wat regtig vanuit God se Woord en belofte trou wil wees.
As jy dan op die Here Jesus let, sien jy Sy trou raak tot in die dood. Tot die dood aan die kruis. Om ons te verlos van ons vyande het Christus gekom om Sy lewe vir ons te gee uit liefde alleen. Hy het Homself om hulle wat as sondaars tot Hom vlug onder God se toorn gestel. Hy het dit gedoen terwyl Hy God se oordeel self op geen enkele manier verdiend het nie. Die Seun van God word mens om so trou te wees dat Hy Hom deur die duiwel laat verlei, dat Hy die oordeel wat ons verdien het op Hom neem om ons daarvan te verlos. Om selfs vir die gelowiges te verdien dat hulle die HERE sonder vrees kan dien.
Wie die regte vrees vir die HERE ken en daaruit leef, is nie meer bang vir die HERE en Sy oordeel nie. Jy het dan geleer om in liefde met groot eerbied vir die HERE te leef. So te leef dat jy volgens Sy wil wil leef. Uit liefde! Liefde van God gekry. Dan het ek nog elke dag vergifnis nodig en daar vra ek dan ook om. Juis vanuit die vergifnis word die verlange al hoe groter om toe te neem in liefde en gehoorsaamheid aan die HERE. Dit stimuleer juis om al hoe meer afstand van sondes in jou lewe te neem. Deur Christus kom, deur Sy lewe vir my, deur Sy offer vir my, verdwyn die angs vir God uit my lewe en bly die diepe eerbied en ontsag vir Hom ewig in my lewe. Deur God se liefde in Christus.

 

CHRISTUS IS GEBOREN!

 

"en zij baarde haar ​eerstgeboren​ Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg." Lukas 2:7

Christus is geboren. De belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de wereld! Een wereld verloren in schuld krijgt weer hoop. Een leven verloren in schuld krijgt weer uitzicht. Voor het hoertje achter een raam, voor de crimineel die mensen heeft doodgeschoten, voor de mensen die voor tirannen en oorlogsgeweld moeten vluchten. Voor mensen die door een dodelijke ziekten zijn getroffen, voor mensen die in een diepe depressie verkeren. Voor al die mensen is er hoop door Christus komst.
Ja maar ik ben geen prostitué en geen misdadiger. Ik ben iemand die netjes leeft. Heb ik de Here Jezus niet minder dan hen nodig? Heb ik toch niet meer recht op de verlossing dan die grote misdadiger en de mensen die in de seksindustrie werken? Meer dan mensen die overspelig leven en daarin laten zien hoe los ze van God zijn komen te staan. Zonder maar iets van schuld en zonde af te doen, moeten we bedenken dat jij die zo netjes leeft vanuit jezelf geen haar beter bent dan mensen die zo openlijk tegen Gods wil in leven. Niets verdiend alles van God uit genade gekregen. Here wees mij zondaar genadig! HERE leer mij met ontferming bewogen te zijn om ieder die zonder Christus leeft en als het kan laat me een instrument zijn om van hen tot U te brengen. Kerstfeest: Christus is gekomen, betekent hoop voor de wereld die zichzelf opbrandt omdat wij zoveel mogelijk luxe en welvaart willen hebben. Ook dat is schuld en zonde! Christus is gekomen voor de grootste zondaar die met berouw tot Hem komt. Dan is geen zonde te groot voor vergeving! Dan zijn we op weg naar dat geweldige leven op de nieuwe aarde waar niets verslijt en vergaat. Dat alleen om Christus die Zijn werk voor zondaren verlossend heeft gedaan!

 

GEEN PLEK NIE

 

"En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar; en sy het haar eersgebore Seun gebaar en Hom toegedraai in doeke en Hom in die krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie." Lukas 2:6.7

Hoe baie plek is daar in ons lewe vir Christus? Dit is 'n baie belangrike vraag as jy lees dat vir Christus nie 'n plek in die herberg was nie. Nie 'n plek vir die Heiland, nie 'n plek vir die enigste Verlosser wat die Koning van die konings is nie.
Dit kan so wees dat ons glo maar dat ons op sekere punte van ons lewe nie volgens die wil van Koning Christus wil leef nie. Ons wil eintlik koning oor ons eie hart en lewe bly. Ons wil nie in alles wat nodig is verander nie. Dan wil ons net dit van Christus kry wat vir ons goed voel en wat ons kan help. Hoe nodig het ons dat die Gees ons dan regtig bekeer. Dat ons leer om die Here Jesus nie as Here buite ons lewe te hou nie. Ons het nodig dat die Kersevangelie ons tot diep in ons hart leer om Christus in ons te laat woon en deur Sy Gees ons hele lewe te beheers.
Dan leer ons ook om vir mense wat in nood is oop te staan. Om mense waarvoor op hierdie wêreld geen veilige plek is nie so'n plek te wil gee. By die evangelie van Christus behoort ook wat Hy in Matteus 25 oor die laaste oordeel sê: "Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Ek het honger gehad, en julle het My nie te ete gegee nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie te drinke gegee nie. Ek was ’n vreemdeling, en julle het vir My nie herberg gegee nie; naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die gevangenis, en julle het My nie besoek nie." vs 41-43
Hulle is geseend wat dit nogtans in liefde vir God en hul naaste doen. Ons sien hier weer dat die kersevangelie ons leer om God en ons naaste lief te hê.

 

BENAUWD

 

"God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden." Psalm 46:2

De laatste dagen van 2019 en op weg naar 2020. We hopen dat te doen met Psalm 46. God is een toevlucht. je kunt bij Hem schuilen. Hij is de God waar je terecht kunt als het heel benauwd in je leven geworden is. Als de adem je stokt in de keel vanwege problemen, verdriet, angst. ook vanwege zonden die groot kunnen zijn in je leven. De HERE snijdt je de adem niet af. Hij is het die jou en mij de weg laat zien waarop je weer adem kunt halen. Hij laat je Jezus Christus zien als de weg naar Hem. Als de weg waarop er vergeving is, waarop er heling van je leven is. Waarop de angst verdwijnt omdat Christus en wat Hij verdiend heeft meer dan de angst en de problemen is. Zelfs als de benauwdheid zo groot wordt dat je adem op deze aarde stokt en je sterft is er door Christus het eeuwige leven. Je ademt verder in de hemel als je als gelovige sterft. Dat heeft Christus als de weg, de waarheid en het leven laten zien door Zijn overwinning op de dood. Door Zijn opstaan uit de dood op de derde dag.
Wanneer we onze toevlucht buiten de HERE zoeken, komen we bedrogen uit. Vaak kom je dan nog in grotere problemen omdat je om je positie of leven te redden nog meer mee moet doen met het verkeerde. Ook ziekte en andere dingen die je leven teisteren kun je zelf niet voor altijd uit je leven bannen. Bij Christus krijg je het leven en blijf je eeuwig ademen. Bij en door Hem kom je in de vrijheid en de ruimte te staan. Heb je daar ook als het benauwd voelt altijd uitzicht op.

 

'n STERKTE

 

"God is vir ons ’n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see." Psalm 46:2,3

Die HERE is vir die gelowiges 'n sterkte. Hy is vir hulle die bron van krag en lewe. As jy as mens wil oorleef het jy die Here God nodig. Hy is naamlik die enigste God. Hy is die enigste wat bo die hele skepping staan. Hy is meer as al die kragte wat in die skepping is. As jy daaraan dink begin dit in jou kop duisel. Die HERE is so groot, so wonderlik dat dit bo ons vuurmaalplek gaan. Die enigste God wat ons deur Jesus Christus mag ken, is die Skepper en die Verlosser. Die enigste God het nie 'n skepping gemaak wat Hy nie meer kan beheer nie. Die skepping het nie 'n god langsaan die HERE geword nie. Die skepping bly heeltemal aan Hom onderwerp. Die HERE het dit ook in die geskiedenis bewys. Byvoorbeeld toe Hy Sy volk uit Egipte bevry het. Toe het hy al die gode van Egipte verslaan het. Hy het dit gewys in die plae. Hy het dit gewys toe die volk oor 'n droë pad deur die Skelfsee gelei het en die farao saam met sy leër daarin laat verdrink het. Hy het dit gewys toe Hy Jesus Christus uit die dood opgewek het. Die HERE is die ewige God. Die enigste God. Dit gee viir God se kinders houvas. Jy leer op Hom bou en vertrou. Jy mag weet dat niks jou meer in die ewige dood kan bring nie as jy vir Christus leef. Die enigste God wat die Almagtige is, sal daarvoor sorg.

 

HULP GEBLEKEN

 

"God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het ​hart​ van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid." Psalm 46:2-4

De HERE op Hem kun je aan! Hij is een hulp gebleken in benauwdheden. Hier zien we de echte betekenis van het woord bevinding. Dat is dat je ziet in je leven en in wat er in de wereld gebeurd dat de HERE werkt. Je bevindt Hem in je leven. Zelfs wanneer het lijkt alsof Hij niets doet. Wanneer de moeiten van het leven je soms blind maken om God te zien. Dan is het zo dat je mag terugvallen op wat we in Gods Woord lezen over Zijn grote daden. Hij heeft gedaan wat Hij beloofd heeft. Hij heeft Christus als de Verlosser gegeven. Christus heeft tot in de hel voor zondaars geleden die bij Hem komen schuilen. Dan kan het in ons leven als een hel voelen. Als iets ongelooflijks zwaars waar we nooit uitkomen. Dan kunnen we zo zwaarmoedig zijn dat het lijkt alsof er nergens een lichtpuntje is.
Dan zegt de HERE: Bouw op Mij, bouw op Christus al zie je het niet, al voel je het niet. Ik maak Mijn belofte waar. Ik ben het die ieder die op Mij bouwt een eeuwig goed thuis geeft bij Mij. Ik zorg er voor dat de ellende die jij voelt niet eeuwig duurt want Christus heeft wie op Hem bouwt van de echte hel verlost.
De HERE heeft in de geschiedenis bewezen dat Hij de rots in de branding is waarop jij kunt staan. Dan komen er weer tijden dat je leert zeggen: Zo heeft de HERE genadig en reddend in mijn leven gewerkt. Zoals de dichter van Psalm 66 dat zegt: "Voorwaar, God heeft naar mij geluisterd, Hij heeft acht geslagen op mijn luide ​gebed. Geloofd zij God, Die mijn ​gebed​ niet heeft afgewezen, en Zijn goedertierenheid mij niet heeft onthouden." vs 19,20
De HERE doet wat Hij belooft. Daarop kun je altijd bouwen!

 

OP PAD NA 2020

 

"Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim; laat die berge bewe deur sy onstuimigheid!" Psalm 46:3,4

Die laaste dag van 2019. 'n Jaar dat vir elkeen weer ander dinge gebring het. Nou is ons op pad na 2020. As die HERE ons hierdie jaar gee hoe gaan ons daardie jaar in? Het ons rede om daardie jaar met vertroue tegemoet te gaan? Ook as ons in 'n land leef met baie korrupsie en onreg? Ook as ons leef in 'n land met baie geweld en waar mense sommerso doodgeskiet word?
Ons kan nooit sê dat dit maklik is nie. Nogtans is dit so dat as die HERE ons ons plek op aarde gegee het, 'n plek waarvoor ons met ons mense dikwels baie lief geword het!, ons met vertroue die nuwe jaar kan ingaan. Die enigste regte medisyne daarvoor is dat ons met die HERE as ons God in liefde verbind is. Dat ons ons veilig weet in Jesus se arms!
Die digter van psalm 46 vertel ons in God se naam dat ons dan nie bang hoef te wees nie. Die HERE sorg. Selfs as dit deur die dood heen moet gaan is Hy dit wat ons in die hemel verwelkom waar ons vyande ons nie verder kan agtervolg nie. Selfs as 'n groot aardbewing kom, kan ons op die HERE bou. Hy bly vir Sy kinders sorg deur alles heen. So kan ons orals op hierdie wêreld as God se kinders ons werk doen. Hoe moeilik dit ook is. Ons mag op die deel van die aarde waar Hy ons 'n plek gegee het Christus se getuie wees. Hy gee elkeen wat daarom met sy of haar hart vra die krag van die Gees wat jy daarvoor nodig het. Ook in 2020.

 

EEN GEZEGEND 2020

 

"De beekjes van de rivier verblijden de stad van God, het ​heiligdom, de woningen van de Allerhoogste.God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen."

We begroeten een nieuwe dag en daarmee een nieuw jaar dat de HERE ons geeft. 2020. Wat maakt dit jaar nu goed? Wanneer het levende water van Christus onze voeding is. Wanneer de stem van de Goede Herder voor ons de goede stem is die ons leidt. Wanneer we graag komen waar de HERE woont met Zijn Woord. Wanneer we elkaar zoeken die werkelijk van het Woord van God leven. het Woord van God zijn dan niet alleen letters., Dat zijn dan niet alleen de dingen die we moeten doen. Nee, dat is dan voor ons persoonlijk, voor de gemeente waar we samenkomen de liefdesband met de HERE.
Dan is het de stem van God die zelf die tot ons komt vanuit de hele Bijbel als je richtsnoer. Christus die het Woord is, is dan voor ons de weg naar de Vader. Samen het zoeken bij de HERE. Niet maar ergens achteraf, niet maar in je eigen vertrouwde omgeving. Nee, we hebben een woord voor de wereld, De Vader gaf de Zoon omdat Hij de wereld liefheeft. Dat moet ons er toe aanzetten om het mooiste wat er is naar de wereld toe te brengen. De wereld zit er niet op te wachten maar heeft het wel heel erg nodig. Net als jij en ik dat zo nodig hebben. Thuis zijn bij God de Allerhoogste door het werk van Christus is zo goed, is zo'n groot wonder. Daarover kunnen we toch niet stil blijven?!. We zijn toch geen mensen die het mooiste wat er is alleen voor onszelf willen bewaren? Wat zou dat egoïstisch zijn en ook Gods eer van onze kant aantasten. Wanneer we zo in 2020 leven hoeven we niet bang te zijn want dan is God met Zijn Geest in ons midden. Beter kan het niet. Uit genade! Een gezegend 2020!

 

U WOORD IS WONDERBAAR!

 

"U getuienisse is wonderbaar; daarom bewaar my siel hulle." Psalm 119:129

Ons het gister by die Tolplas in Hoge Hexel aangekom. Twee predikante en 5 studente. Om teologiese onderwys te gee en te ontvang. Om ons saam oor die Skrif, oor die magtige woorde van God te buig. Om ons saam oor God se wonderlike Woord te verwonder en dit te bewonder. Om die rykdom van de HERE se Woord al meer raak te sien en so te groei in die lewe met die HERE. Om in alle nederigheid al meer met die Woord van ons God en Verlosser die goeie leiding te kan gee. Om die gemeente te kan wei en dien met God se woorde wat so goed is.
Die getuienisse van die HERE is wonderbaar. Hulle is nie om krities te benader nie. Hulle is om van te leer. Om onsself te laat lees. Om onsself en hoe ons werk en leef onder die kritiek van God se Woord te sit. Om daarvan te leer en onsself en ons eie lewe deur God se krag te verander. Om al hoe meer God se beeld te wees.
Hoe goed is dit as jou siel, as jou hart verwonder raak vol liefde oor God se woorde. Nie om die interpretasie wat ek aan die woorde gee nie maar omdat God se bedoeling met Sy Woord al ryker vir my duidelik word. Dan leer die Gees ons om God se woorde bo alles te stel. My hart wil in alles God se Woord volg. Ons hoop so vandag weer saam ons werk te doen in Hoge Hexel.

 

EENVOUDIG

 

"Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht." Psalm 119:130

 

Gisteren een heel goede dag met de vijf studenten. Wat een vragen. Wat goed om ons samen over het Woord te buigen en dan het Woord te zien opengaan. Heerlijk om in de avond naar een goede preek van een van de studenten over Galaten 3:10-14 te mogen luisteren en daarover door te praten. Vanuit de vragen van gisteren gooi ik mijn deel voor vandaag om. Het blijkt een belangrijk onderwerp vanuit wat de studenten te horen krijgen te zijn: Wat was de verwachting van de gelovigen in het Oude Testament ten aanzien van de toekomst van hun eigen leven? Wat komt er voor Gods kind na de dood? Leefde er echt op dat punt verwachting bij de Oud-Testamentische gelovige en had de HERE daar toen al iets over gezegd? Was het zo dat in de tijd van het Nieuwe Testament woorden uit het Oude Testament werden geherinterpreteerd of lag wat er in het Nieuwe Testament van gezegd wordt al meteen in die woorden? Zonder dat dit voor ieder zelf meteen duidelijk as? Belangrijke vragen. Goed om daarmee bezig te gaan vanochtend. Waarschijnlijk wel de hele ochtend mee bezig. Wat is het belangrijk om dan zelf eenvoudig te blijven. Om leerling van het Woord te blijven. Om ons door de Geest te laten leren door het Woord eenvoudig te laten staan. Om eigen redeneringen op te geven tegenover wat de Geest door het Woord zegt. Zo willen we vandaag ons werk doen als eenvoudigen die zich door de Geest, door Zijn rijke Woord laten leren. Dat is echte theologie.

 

OPENING

 

"Die opening van U woorde gee lig". Psalm 119:130

Gister saam met die studente die Woord van God weer oopgemaak. Saam met kollega van der Wolf wat gewys het op die Woord wat die uitgangspunt is as ons nadink oor wat die taak van die kerk is in die bedien van die Woord is. Saam met kollega 'd Assonville wat daarop gewys het dat dit die HERE self is wat deur Sy Woord ons wys wat die Bybel is hoe die Bybel gelees moet word. Self het ek vanuit God se Woord kon vertel wat die hele Skrif ons vertel oor die verwagting wat die gelowiges gehad het oor die lewe na die dood. Dat en hoe die verwagting daar al was in die Ou Testament. Dat ook Abraham die stad met fondamente, die Nuwe Jerusalem, al verwag het. Dit is so ryk. Hoe arm is dit as mense wat hul teloë noem beweer dat die verwagting en hoop daar nie was by die gelowiges in die tyd van die Ou Testament. Dit gaan eintlik nie om die verwagting maar om God se openbaring waarop die verwagting gegrond was. Die HERE het daarvoor gesorg dat die gelowiges in die Ou Testament nie net op die aardse lewe gerig was nie. Die Saduseeers wat net op die aardse gerig was, word deur die Here Jesus tereggewys! Hy sê vir hulle dat hulle die Skrif nie ken en dat hulle God se krag nie ken nie. Dit moet ons leer om die Skrif en die onderwys van God se Seun te glo en so ook die Ou Testament te lees! Heerlik om so in die lig van God se Woord te staan!

 

ECHTE THEOLOGIE 

 

"Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord,
laat geen enkel ​onrecht​ over mij heersen." Psalm 119:133

Terug van een heel intensieve week samen met de 5 theologische studenten en de 2 collega- docenten. Het was voor iedereen heel intensief en zeker ook na de tijd van Kerst en Oud en Nieuw met heel veel preken. Allemaal moe maar wat zijn we samen gezegend. Wat was het goed. Nu voor mij een week echt vakantie.
Het is zo goed om in de wereld van vandaag en ook in de kerkelijke en theologische wereld vanuit het gegeven geloof in de HERE en daarmee het vertrouwen op Zijn onfeilbare Woord bij elkaar te zijn. Om toegerust te woorden vanuit Gods Woord. Op een heel goed niveau waarop we ons niet afzonderen van wat er om ons heen gebeurt. Om vanuit de rijkdom van Gods Woord te antwoorden op wat er in de wereld om ons heen gezegd en geschreven wordt. Theologie in rapport met eigen tijd. Om dan ook juist te bouwen aan het positieve. Wat zegt de Geest in het Woord wel. Wat is de rijkdom die we mogen uitpakken in de wereld, in de kerk, voor het persoonlijke leven en ook voor en in de theologie. Wat was het bijvoorbeeld goed om samen te zien wat het feit van uittocht uit Egypte en intocht in het beloofde land betekent in het geheel van de Bijbel. Hoe de HERE dat in allerlei verbanden in Oude en Nieuwe Testament laat functioneren. Hoe de Here God al Zijn daden als echte daden met elkaar verweven heeft. Hoe de HERE ons zo in de wereld en ook de theologische wereld leert vaststaan in Zijn Woord. We hoeven ons niet te schamen en terug te trekken met echte gereformeerde theologie! Laten we de moed hebben die vrijmoedig uit te dragen en ons niet door het onrecht van kritiek en twijfel aan de Schrift te laten overheersen. De HERE is God, de HERE is de Betrouwbare. Christus heeft het voluit betrouwbare Woord gegeven en tegen het onrecht van de twijfel aan dat Woord mogen we de rijkdom die vast en zeker is en die we steeds weer nieuw mogen ontdekken, uitdragen. Dan is er zegen te verwachten. Ook voor de kerken. Wanneer dienaars van het Woord zo het Woord spreken!

 

17 januari 2020

 

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn ​juk​ op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van ​hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn ​juk​ is zacht en Mijn last is licht."

Ik onderbreek even de meditaties over de geloofsleer. Die nu over de kerk gingen. We willen nu eerst een poosje onze aandacht richten op wat de Geest ons leert over de zachtmoedigheid. Dat is belangrijk. Voor je hele leven als christen. Dat is belangrijk ook voor de ambtsdragers in de kerk om te zien hoe om leiding te geven. Dat is onmisbaar in het omgaan met elkaar in de gemeente van Christus. Je kunt ook in de kerk van Christus met hardheid te maken krijgen. Hardheid waarbij veel over eigen gelijk en de waarheid gesproken wordt maar waarbij de ander snoeihard wordt neergesabeld. De persoon of de personen die het raakt kunnen daardoor diep geraakt worden en uit het lood raken. Wat kan dat een verdriet en zuchten veroorzaken. Ook in onze samenleving worden veel mensen aan hardheid blootgesteld. Harde woorden, pesten. Mensen worden stukgemaakt.
Juist als je geroepen bent door Christus om ambtsdrager te zijn, kan dat je raken. Paulus heeft dat ook heel wat keer moeten meemaken. O.a. vanuit de gemeente van Korinthe kwamen de harde verwijten naar hem toe. Wat is het dan belangrijk om te weten dat Christus die zachtmoedig en nederig is je geroepen heeft. Dat die Christus, die de Verlosser en Koning van de kerk is je de kracht wil geven om tegenover die hardheid je plaats te blijven innemen. Dat je je getroost weet dat Christus de zachtmoedige liefheeft en wie hard is en blijft het met Hem aan de stok krijgt. De HERE wil juist de zachtmoedige de kracht geven om vol te houden en de juiste leiding te blijven geven. Om de gemeente te blijven onderwijzen wat echt leven met Christus is. Zachtmoedig door de onverdiende van genade van God!

 

SAGMOEDIG SELFS AAN DIE KRUIS

 

"Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele;" Matt 11:28,29

Die Here Jesus was sagmoedig. Sy hart was sag vir sondaars. Hy het gekom om sondaars te red. Hy was nederig. Hy het Hom aan die wil van Sy Vader onderwerp. Hoe swaar dit Sy lewe ookal gemaak het.
Die Here Jesus was sagmoedig maar hoe het mense op Hom gereageer? Baie van hulle het kwaad van Hom gepraat. Baie het Hom veroordeel. Het het in die kerk te doen gekry met hardheid en veroordeling. Sy liefde vir sondaars is beantwoord deur veroordeling tot aan die kruis. Nogtans het Hy nie gereageer met die ewige veroordeling nie. Hy het op die kruis nog vir hulle gebid wat Hom aan die kruis gebring het. Hy het Sy werk as die Verlosser bly doen. Hoe belangrik is dit en hoe bemoedig dit as ons met hardheid en liefdelose veroordeling te doen kry. Hoe moeilik kan dit wees om daarmee om te gaan!
Dan sê die Here Jesus vir ons: Bly op jou pos. Bly bid en bly My sagmoedigheid uitdra. Bly My Woord verkondig. Ook baie duidelik na hulle wat met hardheid reageer. Dit kan baie moeilik wees maar hy, wat vir wie in sagmoedigheid Hom volg, kry die krag van die Gees om te bly glo. Ook om as ampsdraer jou werk te bly doen. Jy mag weet dat Christus at dit nog swaarder deurgemaak het by jou is en bly. Hy voel met jou saam en gee om Sy lyding jou wat nodig is om te glo en om die leiding wat Hy vra te gee. So mag de sagmoedige ook as hy of sy oneerlik behandel word verseker wees van die HERE se seën.

 

HET LICHTE JUK

 

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn ​juk​ op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van ​hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn ​juk​ is zacht en Mijn last is licht."

Het juk dat Christus ons oplegt is geen zwaar juk. Het is niet het juk dat alleen maar verplichtingen en regels zijn. Zijn juk is juist dat Hij je echte liefde leert, jou leert om met liefde, de liefde van je hart voor God en je naaste te leven. Die last is niet zwaar want die redt ons van straf en oordeel. Die liefde wil de Geest uit genade geven. Je kunt er in je leven mee worstelen om Gods wil te doen maar je weet dat als je met je hart steeds weer je door Gods geboden laat leren je in de vrijheid staat. Dan valt juist straf en oordeel van je af en zie je Gods vriendelijke ogen. Luister maar naar 1 Joh 5:3,4: “Want dit is de ​liefde​ tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof."
Om God lief te hebben en Zijn heerlijke wil, leren we door juist het onderwijs van de Here Jezus ter harte te nemen. Christus die zachtmoedig is, die juist gekomen is om te redden. Die juist hoeren en tollenaars en ook mij die niets beter van mijzelf ben in liefde opzoekt. Die mij juist wil leren om bij Hem als mijn God en Verlosser mijn leven aan Hem te verliezen. Dan leren we door de Geest om het harde juk van een leven voor onszelf en ons eigen belang op te willen geven. Om sterk te staan in een leven voor God om dan ook juist met een zacht hart vol van Gods liefde te willen leven. Een leven vol van de Geest en daarom niet te leven voor mijn eigen belang.

 

SAGMOEDIGHEID EN EIE BELANG

 

"Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele;" Matt 11:28,29

Moses het baie dinge in sy lewe moet leer. Mense sê meerdere kere dat hulle is soos hulle is. Hulle kan nie anders nie. Ander moet nie dink dat hulle nog gaan verander nie. Hoe anders is dit as jy regtig in die Heilige Gees se leerskool wil leer. As jy bid dat die Gees jou al meer na God se beeld wil verander. Moses was ’n man wat opvlieënd was. Nogtans sien ons later dat hy geleer het. Sien ons die vrug van die Gees in sy lewe ook op daardie punt. Ons lees naamlik in Numeri 12 dat hy met onteregte kritiek te doen kry: “En Mirjam en Aäron het teen Moses gespreek vanweë die Kusitiese vrou wat hy geneem het; want hy het ’n Kusitiese vrou geneem. En hulle het gesê: Het die HERE dan maar alleen met Moses gespreek? Het Hy nie ook met ons gespreek nie? En die HERE het dit gehoor. Maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem.” vs 1-3
Moses het geleer om nie met geweld te reageer nie. Hy lê dit aan die HERE voor. Aan die HERE wat hom die posisie as leider van die volk van die HERE gegee het. Sagmoedigheid beteken dat jy ook moeilike dinge aan die HERE voorlê en Hom vra om die regte wysheid. Dan gaan dit nie om jou eie belange nie maar om die HERE en Sy Koninkryk. Hoe dien jy die beste in die HERE se diens. Hy gee dit aan die HERE oor sonder om te versaak in die taak wat die HERE hom gegee het. Hy kon leiding bly gee ondanks al die kritiek omdat die HERE vir hom daardie opdrag gegee het. Dit is die HERE wat duidelik maak dat Hy Moses die taak as leier gegee het. Die HERE is dit wat rondom Sy ampsdraers staan as hulle volgens Sy Woord hulle opdrag uitvoer. Die HERE is by ons as ons as God se kinders leef wat die kritiek ookal is wat mensen op ons het.

 

ZACHTMOEDIG VANUIT CHRISTUS

 

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn ​juk​ op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van ​hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn ​juk​ is zacht en Mijn last is licht." Matt 11:28-30

Echte zachtmoedigheid vanuit Christus vraagt er om dat jij steeds weer met Christus Woord jezelf en anderen naar dat Woord terugbrengt. Dat is ook het geheim van wat we in 2 Korinthe 10 gelezen hebben.
Wat is het geval? Paulus weet dat er in de gemeente van Korinthe op dat moment meerdere dingen zijn die niet volgens de wil van God zijn. Paulus heeft al meerdere keren laten weten dat er zaken in deze gemeente zijn die echt niet kunnen. Die de boosheid van God oproepen omdat leven in zonde er wordt toegelaten. Juist dan zie je hoe het hart van Paulus uitgaat naar deze gemeente. Hij schrijft ze niet af maar komt weer met zijn liefdevolle vermaan. Hij waarschuwt met het doel wanneer hij bij ze komt hij hen niet in heilige boosheid moet aanspreken. Luister maar eens naar het eerste 2 verzen: “Ik nu, ​Paulus​ zelf, roep u op door de zachtmoedigheid en welwillendheid van ​Christus​ – ik, die volgens sommigen in uw tegenwoordigheid wel schuchter ben, maar in mijn afwezigheid flink tegen u doe – ja, ik smeek u dat ik, wanneer ik aanwezig ben, niet flink hoef te doen met de vrijmoedigheid waarmee ik meen het te moeten opnemen tegen sommigen die van mening zijn dat wij naar het vlees wandelen."
Het is belangrijk dat we elkaar in de gemeente vanuit het evangelie juist met zachtmoedigheid zoeken om elkaar steeds weer terug te roepen naar Christus en Zijn Woord alleen. Ook als je weet dat het bij andere negatieve reacties zal opleveren. Het gaat er niet om dat jij als de populaire man of vrouw bekend blijft staan maar dat we elkaar juist bij Christus brengen. Dat dit de bewogenheid van ons hart bepaalt.

 

TOT OPBOUW

 

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn ​juk​ op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van ​hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn ​juk​ is zacht en Mijn last is licht." Matt 11:28-30

Hoe spreek ik een ander aan? Hoe doe ik dat in de kerk van Christus en vanuit Zijn kerk? De Heilige Geest geeft ons daarvoor een heel duidelijk aanwijzing in Galaten 6:1: "Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige ​overtreding​ komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt."
Wie zichzelf kent en weet hoe jezelf snel van Gods weg afgaat in leven, denken en spreken laat het wel na om hard te zijn. Om harde woorden vol wantrouwen te gebruiken. Dat past niet bij Christus en Zijn kerk! Ook heel behoudende gereformeerde mensen zijn vaak veel meer door de tijdgeest beïnvloed dan ze zelf zien. Je moet overal over mee kunnen beslissen. Alles moet voor jou transparant zijn. Als jij een bepaalde indruk van iemand hebt moet je dat kunnen zeggen. Wanneer jij denkt dat er achter iemands gedrag iets zit waar jij niet van houdt zonder het zeker te weten, moet je het kunnen zeggen. Hoe het de ander ook kwetst, Hoe het de naam van een ander ook aantast. Jij met jouw indruk en jouw gevoelens moet dat kunnen zeggen. Als klap op de vuurpijl is het dan meerdere keren zo dat die ander vergeving moet vragen omdat hij bij jouw die indruk gewekt heeft. Terwijl dat helemaal er niet achter zat. Dat is de wijsheid en hardheid van de wereld. De duivel vindt het prachtig als dit in naam van de waarheid de kerk in komt. Hij wil zaken zo graag kapotmaken. De Geest wijst ons zo'n andere weg! De weg van de geest van zachtmoedigheid. Teer met elkaar omgaan. Wie eigen zonden kent en echt met Christus leeft, wil niet hard en kwetsend zijn. Tot opbouw van Christus' kerk.

 

ACH DIE DOMME PAULUS TOCH

 

"Want eerst is ​Adam​ geformeerd, en daarna ​Eva." 1 Tim 2:13

 

Het gaat mij vanochtend om een manier van redeneren. Het gaat om het omgaan met de Schrift.Ik lees hoe op de synode van de GKV vanuit Genesis 1,2 betoogd wordt er geen sprake van een eerstverantwoordelijke plaats tussen man en vrouw is. Dat zou je vanuit de schepping niet kunnen zeggen. Het vreemde is dat ik in de Bijbel juist iets heel anders lees. Paulus onderbouwt zijn betoog over de verhouding van man en vrouw in bepaalde verhoudingen met: "Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva."
Wanneer de HERE bij de schepping niet over de man als eerstverantwoordelijke spreekt, heeft Paulus het grondig mis in wat hij hier schrijft. Natuurlijk wist Paulus ook niet alles en zat hij er als mens ook meerdere keren naast. Paulus als mens was niet onfeilbaar. Het bijzondere is hier dat de Heilige Geest, dat God zelf deze woorden van Paulus in Zijn Woord heeft opgenomen. De hele Bijbel is Gods betrouwbare Woord. De Geest neemt deze woorden van Paulus in Gods Woord op als uitleg van wat er bij de schepping gebeurd is. Vreemd om dan te zien dat deze woorden van God buiten beschouwing worden gelaten. Zo laat je zien dat het beter dan Paulus denkt te weten. In dit geval komt het er op neer dat je meent het beter dan de Geest, beter dan God te weten.
Ik voel en weet dat het in onze tijd veel makkelijker is en voelt om zo te denken en te spreken. Dan ben ik veel meer in de lijn met het denken in de samenleving. Dan hoef ik geen lastige vragen te beantwoorden. Toch kan ik daar niet voor kiezen. Ik hoop en bid samen velen. Ik hoop en bid ook dat op de synode uiteindelijk dit soort gedachten zullen verdwijnen. Hoe kan ik de uitleg die de Geest geeft aan de kant schuiven als ik zie dat Christus zelfs voor mij aan het kruis heeft willen lijden?! Hoe kan ik dan nog eigenwijs mijn eigenmachtige uitleg geven terwijl de Geest ons door Paulus een andere uitleg geeft?! Ik kan dat niet. Wijzer zijn dan de Geest leidt op dwaalwegen. Laten we hopen en bidden dat wij en ook kerken in deze bijzondere dagen blijven bij de wijsheid van God. Ook als dat voor ons voelt als dwaasheid.

 

SAGMOEDIG DEUR LIEFDE

 

"Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele;" Matt 11:28,29

Wie regtig sagmoedig, soek die HERE en sy naaste. ’n Rukkie terug sê ’n broeder vir my : “Dominee die eis van die verbond moet duideliker verkondig word. Wat bedoel jy broeder? Ek bedoel dat ’n mens met die liefde vir God en die naaste nie kom waar hy moet wees nie. Dit is nie voldoende om mense op te roep om die HERE en ons naaste lief te hê en dit dan konkreet te maak.”
Ek was verbaas. Ek vra weer. “Dominee daar bestaan meer as die liefde vir God en jou naaste in God se Woord.” My verbasing word groter. Maar broeder dit is die Here Jesus self wat ons leer wat die kern van die lewe is. Dit is die Here Jesus self wat ons leer wat God van ons eis: Hom liefhê en vanuit daardie liefde van Hom ook ons naaste. Selfs as hy ons vyand is. Wanneer ’n mens die liefde van God leer ken, is daar niks anderste nie dat ons die diepte van God se eis in die verbond kan wys nie. Juis dan ontdek ek my sondes tot in die skuilhoeke van my hart. Juist dan leer ek elke dag om my tekort aan liefde, my liefdeloosheid te bely. Juis dan leer ek hoe nodig ek vergifnis het en dat ek vandaaruit my medesondaar liefdevol en sagmoedig behandel. Juis om ook hom of haar in die lig van Gods se liefde te plaas met die gebed dat dit hom of haar bring tot ontdekking van eie sondes. Dat dit my naaste tot Christus bring en dat hy of sy juis vanuit God se liefde volgens God se gebooie begin leef. Al hoe meer omdat jy in God se gebooie Gods se liefde ontdek tot in jou hart. Om die HERE vol verwondering en bewondering te dien. Dan word jy regtig ’n sagmoedig mens wat niks van God se liefdeseis in jou lewe wil aflê nie.

 

AUSCHWITZ

 

"Rechtvaardig is Hij, de HERE, want ik ben Zijn bevel ongehoorzaam geweest." Klaagliederen 1:18

Wat een ellende. Wat een geweldige schok. Hoe kan het leven eigenlijk verder? Je zit bij de puinhopen van het bestaan. Zo was het toen Jeruzalem was ingenomen en de tempel was verwoest. Een groot deel van Gods volk in ballingschap. Velen gestorven en vermoord. Hoe kan dit? Hoe moet het verder. Waar was de HERE?
Miljoenen Joden vermoord. Velen in de gaskamers van Auschwitz. Ook andere groepen van wie Hitler niet hield trof dit lot. Volken die elkaar uitmoorden. Steeds weer komt het in de geschiedenis voor. Echt verschrikkelijk als je de verhalen hoort. Steeds weer komt het terug. Ook de vraag: Here God waar was U?
De schrijver van Klaagliederen zit bij de puinhopen en ook hij stelt deze vragen. In al die aanvechting, in al die ellende, bij al zijn klachten en vragen zegt hij dan toch: Rechtvaardig is Hij, de HERE Wij kunnen intens de vraag stellen: HERE waar was U? Waar was U als U die goede God bent?
Wie dieper kijkt, kan met veel vragen blijven zitten maar een ding is duidelijk en dat is dat de enig levende God rechtvaardig is. Al die ellende op deze wereld, een cultuur die zijn eigen failliet laat zien bij Auschwitz mag God niet als schuldige aanwijzen. Die schuldige ben ik! Die schuldige is elk mens omdat wij de zonde en daarmee de haat in de wereld gebracht hebben. Dat heeft de Here God niet gedaan! Hij heeft ons goed gemaakt. Wij hebben voor de haat gekozen. Hij heeft aan mensen die liever de haat hebben dan de liefdevolle God Zijn Zoon, Zijn liefde gegeven. Hij roept ons tot Christus om verlost te worden van haat en dood. Om de vrede te zoeken. Hij is het die mensen die door die verschrikkelijk haat van andere mensen getroffen worden hoop geeft. De haters kunnen wie bij Christus zijn of haar leven zoekt niet echt dood krijgen. Al sterven ze door het geweld van tirannen toch leven ze bij de HERE voor eeuwig onaantastbaar. De enige weg van hoop voor deze wereld en voor mensen op deze wereld en voor de toekomst is om tot Christus te gaan!

 

DE ZACHTMOEDIGE IS EEN BEWOGEN MENS

 

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn ​juk​ op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van ​hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn ​juk​ is zacht en Mijn last is licht." Matt 11:28-30

Wie echt zachtmoedig is zoekt steeds weer de HERE en zoekt steeds de ander. Dan is het belangrijkste van mijn leven niet meer mijn eigen belang en populariteit. Nee, dan leer je om eigen belang en populariteit op te geven om die ander maar te kunnen dienen. Dan leer je om jezelf voor de ander op te offeren. Hoe leer ik dit? Door met gebogen knieën te bidden dat de Geest mijn hart zachtmoedig zal maken steeds maar weer. Door zo op de Here Jezus, de Zoon van God te letten die zich echt opofferde voor ieder met hart en ziel bij Hem zijn of haar leven zoekt. Laat het in onze harten gebrand staan wat de Geest in Fil 2 zegt: “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.” Vs 5-8
Wie zo door de Geest leert leven, leert om echt bewogen met anderen te zijn. Zelfs met mensen die jou heel veel aangedaan hebben. Dan leer je dingen te doen die alleen door de Geest van God in je leven kunnen gebeuren. Dan houden we die houding elkaar voor als hoe Christus het in ons leven wil. Wie zo niet wil leven en spreken is hard wijst een weg die van de HERE afleidt.

 

HET DOET ZO ZEER!

 

"De ​wegen​ van ​Sion​ treuren, ze zijn zonder feestgangers. Al haar ​poorten​ zijn verwoest; haar ​priesters​ zuchten. Haar jonge vrouwen zijn bedroefd, en zijzelf – bitter is het haar." Klaagliederen 1:5

Ik denk aan mijn jonge jaren. Een jongetje nog. Het is zondag. We gaan op het dorp twee keer naar de kerk. De kerk zit vol. Het evangelie klinkt. De HERE geeft dat je juist daar en in het gezin waar je groot wordt Christus leert kennen.
Die kerk is nu gesloten. Als ik er langsloop doet het vandaag nog zo zeer. Velen van je eigen leeftijd waarmee je er twee keer per zondag het evangelie hoorden, geloven niet meer. Komen niet meer om het evangelie te luisteren.
Je bent ongeveer 15 en je verlaat om het evangelie deze kerk. Het doet zo zeer. Je gaat naar de GKV en de concrete aanleiding is de vrouw in het ambt. De aanleiding is het gezag van Gods eigen Woord zoals de Geest het gegeven heeft. Met al je pijn ben je zo blij dat je in de GKV de eerbied en trouw aan het Woord weer vindt. Gods weg om je bij het geloof in Christus te bewaren. Je mag dienaar van dat Woord worden in de kerken. Met velen optrekken en vol liefde en enthousiasme in dienst van Christus werken. Wat doet dat goed!
Dan komt de tijd dat het evangelie van zonde en genade niet meer gepikt wordt. Je moet weg. Je ziet hoe in de GKV en ook in andere kerken de ontwikkeling die je eerder aan de lijve hebt ondervonden ook komt en doorzet. De Bijbel lezen volgens de smaak van de maatschappij. Je voelt ook in je eigen hart de aantrekkingskracht ervan. Wat doet scheiding een pijn. Je voelt het nog elke dag. Nog elke dag het gebed: HERE breng toch terug naar Uw Woord alleen! Het doet zo zeer om die afval te zien. Om geliefden te zien meegaan met deze ontwikkeling die er toe leidt dat juist de jeugd de kerk verlaat. Je bidt voor GKV en CGK en anderen in deze moeilijke tijd die om dappere, gelovige besluiten vraagt tegen de tijdgeest in. Je weet het soms niet meer. Dan spreken de Klaagliederen om je verdriet te verwerken. Dan blijf je bidden om de vereniging van allen die in diepe liefde en trouw Gods Woord laten staan en zich daarnaar richten. Ik heb het zelf ook zo nodig dat de Geest mij om Christus'werk staande houdt. HERE bewaar en vermeerder Uw kerk!

 

DAGELIJKS LEVEN NIET ZO BELANGRIJK?

 

"HEERE, wie zal verblijven in Uw ​tent? Wie zal wonen op Uw ​heilige​ berg?" Psalm 15:1

Gisteren het evangelie mogen verkondigen in Ede en Den Bosch. In beide diensten vanuit een gedeelte uit de Bergrede gepreekt. Mathheus 5-7. Juist omdat ik daar mee bezig ben, viel me de laatste tijd op dat er gezegd wordt: Wij geloven samen dat de Bijbel Gods Woord is maar we verschillen over meerdere punten over wat goed en verkeerd is. Wat in Gods ogen goed is en wat zonde is. We verschillen over ethische zaken. Dat zou dan niet zo belangrijk zijn en daar zou kerkelijke eenheid niet mee te maken hebben.
Natuurlijk zijn er zaken die moeilijk zijn maar met veel dingen is het zo dat de HERE in de Bijbel daar duidelijk over is maar wij en onze cultuur het anders willen. Is het zo dat verschil over de manier van leven niet zo belangrijk is? Maakt het niet uit hoe je over abortus, euthanasie, je seksuele leven voor God ogen en zoveel anders denkt? Gaat het er alleen om dat we samen zeggen dat de Bijbel Gods Woord is en de verdere praktische invulling in ons leven niet zoveel uitmaakt?
Als er iets is dat in de Bijbel door de HERE zelf bestreden wordt is het dit. Een groot deel van de prediking van de profeten was juist het terugroepen van het volk naar een leven heel concreet volgens Gods geboden! Ook in Psalm 15 wordt dat heel duidelijk. De Here Jezus laat juist in de Bergrede zien dat leven in liefde voor de HERE betekent in je dagelijkse leven, leven volgens Gods geboden. Tot in je hart, tot in je gevoelens, tot in je gedachten! Ook als kerken hebben we uit te dragen en met overtuiging te laten zien wat concreet leven volgens Gods geboden is. Niet als een wettisch leven maar vanuit de liefde van en voor de HERE. Dat vraagt om bekering van ons eigen hart. Elke dag weer.

 

NAÏEF GELOVIG?

 

"Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek, voeren zij oorlog." Psalm 120:7

Op zo'n ontmoeting met studenten zoals een paar weken geleden komt weer naar voren wat ik ook zelf op veel theologische congressen gehoord heb. In de trend van: We moeten onze eerste gelovige naïviteit kwijtraken. Dat eenvoudige geloof met daarbij de onfeilbaarheid en het volle gezag van de Schrift kan niet meer. We moeten dat kwijtraken en dan hopen dat we weer ergens vastheid vinden om een soort tweede naïviteit te kunnen krijgen. Dat werd en wordt ook uitgedragen door mensen en theologen die zich gereformeerd noemen. Wat kan dat verwarrend zijn.
Wie in alle liefde en ernst eenvoudig de Schrift neemt zoals de Geest die geeft, krijgt dan zelfs uit vroeger vertrouwde kring heel kritische woorden te horen. Er wordt zelfs oorlog tegen je gevoerd. Zelfs zo dat als je met liefde en bewogenheid voor de naaste aan de normen van Gods Woord vasthoudt je er van beschuldigd wordt die ander richting zelfmoord te brengen. De oorlog kan onder heel vrome woorden gevoerd worden. Je wordt als Schriftgetrouwe theoloog, student, gelovige in het nauw gedreven. Er wordt negatief over je gesproken. Je zou geen echte theologie beoefenen omdat je in alle eenvoud het Woord van God in de diepte die de HERE geeft laat spreken en laat aanspreken. Dat kan je eenzaam maken. Dat kan je tot de gedachte brengen: Ben ik gek geworden. Wat hebben we elkaar juist nu nodig. Wat hebben we nodig dat juist de theologen die op een goede manier voorop hebben te gaan het gezonde geluid samen laten horen. Om juist de gelovigen, de gemeente te bemoedigen. Samen werken vanuit dat diepe Woord dat altijd dieper is maar dat ook duidelijk is en Gods duidelijke boodschap voor het hele leven geeft. Laten we daarvoor bidden en dan ook bidden en werken.

 

HOE BEOORDEEL JE?

 

"De mens die zondigt, díe zal sterven." Ezechiël 18:29

We zien in de samenleving en ook in de kerk dat mensen worden beoordeeld op de groep waarin ze leven of waar ze uit komen. Mensen worden beoordeeld op hun huidskleur, hun afkomst of hun achtergrond. Vaak worden mensen daardoor veroordeeld. Je kunt die en die mensen niet vertrouwen. Ze zijn getint of blank, ze horen tot dat volk of ze waren nog niet zolang geleden deel van een kerk of groep die we niet zo vertrouwen.
Mensen beoordelen uit de groep waar ze uitkomen. Hele groepen mensen over een kam scheren. Je ziet het steeds weer gebeuren. Zeker in een samenleving die al harder wordt en waar het gaat om eigen belangen en eigen gedachten. Een samenleving en ook een kerk waar we in groepen denken.
Hoe moet je daar nu tegenover staan? Dat moeten we vanuit het diepst van ons hart verwerpen. Daar moeten we politiek ook met geen haar aan verbonden willen zijn. Ook niet in de kerk. Wie iemand beoordeelt op de groep waar jij denkt dat hij of zij bij hoort, zet de HERE op afstand. Dan volg je in je leven Jezus Christus niet. De tekst die hier boven staat komt uit Ezechiël 18. Daarin maakt de HERE duidelijk dat Hij ieder mens beoordeelt op zijn of haar eigen daden. Hij veroordeelt en straft niemand om de groep of familie waar hij uit komt. Laten we vanuit Gods wijsheid in deze wereld en in de kerk staan. Het gaat niet om onze eigen belangen en gevoelens. Het gaat om echte rechtvaardigheid. Die is alleen bij Christus te vinden!

 

HET DIE BYBEL DUN GEWORD?

 

"By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê die Heilige." Jes 40:25

Die Bybel van baie mense en kerke het in ons tyd dun geword. So dun  dat die HERE moet wees soos ons wil dat Hy is. Hy is die God wat ons wense moet vervul, wat ons moet help, wat daarvoor sorg dat ons planne werklikheid word. Die HERE moet al hoe meer op ons beeld gaan lyk.
Die gevolg hiervan is dat baie dinge in God se Woord deur ons nie meer gelees word nie. As ons dit lees vererg ons ons daaroor. Die grootheid van die HERE word al meer vergeet omdat ons wil dat die HERE ons wense uitvoer. God se heiligheid raak al hoe meer in die vergeetboek. So het die mense toe gedink maar ons kan nie meer so dink en die HERE dien nie. Dit was die beeld van die verlede. Ons kan in ons tyd nie meer so kerk wees nie. So 'n heilige God pas nie meer by ons as mondige mense nie.
Ons weet dinge altyd so mooi te draai. Laat ons bedink dat ons op hierdie manier afskeid neem van die enigste God wat leef. Ons gaan dan op God se troon sit waarop ons geen reg het nie. Dit gaan verkeerd met ons as ons nie meer die grootheid van die HERE wil sien en daarvolgens wil leef nie. In die vroeë kerkgeskiedenis was daar 'n man met die naam Marcion wat ook 'n klein bybel gemaak het. 'n Bybel volgens eie smaak. Hy het baie volgelinge gehad maar is deur die kerk as ketter veroordeel. Laat ons nie op God se troon gaat sit nie maar Sy grootheid al hoe meer gaan raaksien en daardeur al meer in eerbied vir Hom leef.

 

ERG TEGENSTRIJDIG

 

"Met wie zou u Mij vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige." Jes 40:25

Uitwaaien bij op het strand. De zee en de golven zien en horen. Dan bedenken dat je daar iets ziet van de Schepper van alle dingen. De kracht en macht van het water is zo groot dat wij het niet definitief kunnen weerstaan. Een macht en kracht die klein is als je dat vergelijkt met de HERE die de zee en al haar geweld gemaakt heeft.
In de vorige meditatie heb ik geschreven over de kleine Bijbel die veel mensen en kerken lijken over te houden. Een Bijbel en een God volgens eigen smaak en verlangens. Dan houd je een bijbel met kleine letter en een god met kleine letter over.
Toch zijn er ook in dit opzicht soms vreemde dingen. Je hoort en ziet mensen die helemaal opgaan in het zingen over de grootheid van God. Over het geweldige van Jezus Christus. Mensen die helemaal in dat zingen opgaan. Ze krijgen er een kick van. Zo moet het vinden velen. Het gaat om die beleving. Er zijn ook prachtige liederen over de grootheid van de Here God.
Dan praat je verder. Dan praat je samen over een leven met Christus elke dag van je leven. Het vreemde is dan dat dezelfde mensen die zo enthousiast zingen tegen je zeggen: dat staat wel in de Bijbel. Daar staat wel dat Gods wil zo is maar zo doen wij het niet hoor. Zo wil ik niet leven. Dat past niet bij 2020. Waar is dan de grootheid van de HERE gebleven? Die God die zo groot is dat Hij alles en de hele geschiedenis overziet en voor alle tijden Zijn goede heilige wil gegeven heeft. Wat is het belangrijk dat we zo onder de indruk van Gods grootheid komen dat we ook echt in alles Hem op de troon van ons leven erkennen. Christus echt als de Heer van ons leven. Niet alleen in onze woorden, niet alleen in ons zingen maar ook echt voor ons hele leven.

 

GROTER AS SY SKEPPING

 

"By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê die Heilige." Jes 40:25

Die HERE is meer en groter as wat ons ooit vanuit die skepping kan dink en verklaar. Die HERE is God en alles wat ons sien en voel rondom ons is skepsel. Hoe belangrik om dit steeds weer te bedink. Ons kan die HERE nie vanuit onsself, nie vanuit die skepping verklaar nie. Ons kan God se werk en Sy wese nie vanuit die skepping verklaar nie. Hy is so baie meer. Ons kan die skepping alleen vanuit Hom as die enigste God en vanuit Sy Woord verklaar!
Die Gees beklemtoon die HERE se grootheid in die Bybel op verskillende maniere. Een daarvan is dat die Gees dit op 'n negatiewe manier wys. Ek gee twee voorbeelde:
Eksodus 9:13,14: "Verder het die HERE aan Moses gesê: Maak jou môre vroeg klaar en stel jou voor Farao en sê vir hom: So spreek die HERE, die God van die Hebreërs: Laat my volk trek, dat hulle My kan dien. Want hierdie keer sal Ek al my plae in jou hart stuur, en teen jou dienaars en jou volk, dat jy kan weet dat daar niemand op die hele aarde is soos Ek nie."
1 Samuël 2:1,2: "Toe het Hanna gebid en gesê: My hart jubel in die HERE, my horing is hoog in die HERE; my mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in u verlossing. Niemand is heilig soos die HERE nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie."
Niemand is soos die HERE nie. Regtig niemand en niks nie. Hy is God en niks en niemand anders nie. Dit is een bedreiging vir wie nie vir Hom wil buig nie. Dit is 'n groot bemoediging vir wie in liefdevolle eerbied Hom as Vader ken en volg. Daaroor Woensdag meer.

 

GOD OP AFSTAND?

 

"Met wie zou u Mij vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige." Jes 40:25

Niemand is zoals de HERE hebben we in de vorige meditatie gezien. Hij is God en Hij alleen. Hij kan en doet dingen die ons verstand en voorstellingsvermogen te boven gaan. Die voor ons onverklaarbaar zijn en als schepsels dat ook blijven. Daarom verdient de HERE al onze eerbied. Hij verdient het dat Hij door ons met liefde en ontzag gediend wordt. Hij is de Heilige die zo ver boven ons uitstijgt. Hij is onvergelijkbaar met ons als mensen. Wij zijn vergeleken met Hem zo anders, zo klein. Dan heb ik het nu nog niet over onze schuld. Ook voor de zondeval waren wij zo klein in vergelijking met de HERE. Die geweldige God wil onze Vader zijn! Hij heeft ons gemaakt als Zijn kinderen.
Wanneer ik nu schrijf over eerbied en ontzag, voel ik al weer het innerlijke en vaak ook het uitgesproken protest. Zo zet je God op afstand. Zo druk je onze menselijkheid en onze mondigheid plat. Eerbied en ontzag hoort niet bij kinderen. Het gaat daarbij om liefde en jezelf kunnen zijn wordt vaak gezegd.
Zo maken we de HERE klein volgens onze gevoelens en bevattingsvermogen. We doen alsof de grootheid van de Here God een bedreiging is. Dat is een leugen van de duivel die hij ons wil laten geloven. Hij probeert daarmee ons hart te veroveren. Gods grootheid en Hem in eerbied en met ontzag als onze God en Vader eren, is juist een geweldige bemoediging. Wie in eerbied en met ontzag voor Zijn Woord leeft, krijgt juist dat Hij je draagt door alles heen. Uit genade! Lees maar verder in Jesaja 40: "Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden."vs 29-31
De God volgens ons voorstellingsvermogen en volgens onze gevoelens betekent in werkelijkheid niets. Alleen de omgang in liefdevolle eerbied met de Heilige God geeft echt moed en kracht!

 

OP JEZELF VERTROUWEN? 

 

"Met wie zou u Mij vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige." Jes 40:25

Hoe meer we denken te weten, hoe meer we denken te kunnen, hoe meer invloed en macht we hebben hoe groter het gevaar dat we op onszelf gaan vertrouwen. Dat we de HERE als de enig levende God uit het oog verliezen. Dat we onze eigen kennis en invloed aan Hem niet meer ondergeschikt maken. Denk maar eens aan Nebukadnessar die een geweldige stad had laten bouwen. Babel was in zijn tijd echt een wonder van pracht en praal. Een wonder van architectuur. Al is hij door de HERE gewaarschuwd toch roept hij het uit: "Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb?!" Dan 4:30. De HERE laat hem voelen dat hij niets voorstelt doordat de HERE er voor zorgt dat deze koning 7 jaar als een dier moet leven. We zien zoiets bijvoorbeeld ook bij koning Lodewijk XIV van Frankrijk. Hij omringde zich met allerlei pracht en praal. Hij liet zich Lodewijk de Grote noemen. Zelfs toen hij gestorven was wilde hij nog laten zien dat hij de grootste was. Hij had bepaald dat de kandelaars in de Notre Dame niet mochten branden. Alleen op zijn kist mocht er licht schijnen. Wanneer de voorganger (Massilon) de preekstoel op gaat bedenkt hij zich. Hij gaat weer naar beneden. Hij blaast het licht op die ene kandelaar uit. Hij gaat weer de trap van de preekstoel op en roept luid en duidelijk: "Alleen God is groot! Alleen God is groot!"
De Geest laat Nebukadnessar na 7 jaar straf weer gezond worden en laat hem het volgende doen: "ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte Hem Die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U?" Dan 4:34,35
Deze dingen gelden niet alleen voor koningen en machthebbers. Dit geldt voor iedereen die het beter denkt te weten dan de HERE ons zelf in Zijn Woord zegt. Laten we dat elke dag met diepe eerbied beseffen en daaruit leven.

 

HOE WONDERLIJK GROOT IS HY! 

 

"By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê die Heilige." Jes 40:25

De HERE is God. Die enigste God. Ons kan Hom met niks in de skepping vergelyk nie. Hy is altyd meer. Hy is dit wat uit niks die skepping gemaak het. Hy het gesê en dit het gekom. Sy bevel was genoeg om die hele skepping te maak. Ons het gesien dat die Gees baie duidelik sê dat niks en niemand soos die HERE is nie. Die Gees wys dit vir ons nie net deur dit so te sê nie. Hy wys dit ook deur wat ons retoriese vrae noem. Dit is vrae waarop net een antwoord moontlik is.
Ek gee twee voorbeelde van hierdie vrae:
"So sê die HERE, die Koning van Israel en sy Losser, die HERE van die leërskare: Ek is die Eerste, en Ek is die Laaste, en buiten My is daar geen God nie. En wie roep soos Ek — laat hom dit dan te kenne gee en aan My voorlê — vandat Ek die volk van die ou tyd gegrond het? En laat hulle die toekomstige dinge en wat sal gebeur, te kenne gee. Wees nie verskrik nie, en moenie bewe nie! Het Ek jou dit nie lank tevore laat hoor en te kenne gegee nie? En júlle is my getuies! Is daar ’n God buiten My? Ja, daar is geen rotssteen nie; Ek ken geeneen nie." Jes 44:6-8
Ons sien hier in de eerste plek weer die openbaring dat net die HERE God is. Dan die vraag: "Wie roep soos Ek?" en ook die vraag: "Is daar 'n God buiten My?" Die antwoord is duidelik. Net die HERE kan as die enigste God so maak!
Nog een ander voorbeeld: "O HERE, God van die leërskare, wie is soos U? Grootmagtig is U, o HERE, en u trou is rondom U!" Psalm 89:9
Wie in geloof die vraag stel hoe groot die HERE is, kan nie anders antwoord as dat die HERE so groot is dat ons dit nie kan bevat nie. Ons mag bou en moet bou op Hom, op Sy grootheid, op Sy Woord as die Woord vir alle eeue!

 

TOCH WELKOM BIJ DE HERE

 

“Sion​ spreidt haar handen uit, maar zij heeft geen trooster. Wat ​Jakob​ betreft heeft de HEERE geboden: Zijn omstanders zullen zijn tegenstanders zijn. Jeruzalem​ is geworden als een afgezonderde vrouw onder hen.”  Klaagliederen 1:17

De schrijver gebruikt het beeld dat de inwoners van de stad van God die verwoest en verlaten is de handen uitstrekken naar de HERE. Ze zoeken hun hulp in gebed bij de HERE. Het uitstrekken van hun handen laat zien hoe machteloos ze zich voelen. Ze kunnen zelf geen vuist maken tegenover de tegenstanders. In hun machteloosheid berusten ze niet. Ze strekken hun handen uit. Ze zoeken hulp. Toch lijkt het of dat niets helpt. Want er is geen trooster. Er is niet iemand die in deze nood de nood wegneemt!  Alles blijft hetzelfde. Toch zie je dat het zicht op de HERE niet verdwenen is. Er is geen afscheid van Hem genomen.  De schrijver belijdt in de nood de HERE als de enig levende God. De nood overkomt Gods volk niet in die zin dat de HERE hier machteloos staat. Het gebeurde onder Zijn regering. Hij was het die als welverdiende straf over hen liet komen dat de omstanders die er zijn nu hun vijanden zijn. De omstanders zijn geen gasten maar het zijn de verdrukkers, het zijn de mensen die de stad bezetten.

Wie in diepe nood is, wie zelfs door eigen zonden in diepe ellende is, mag zijn of haar handen naar de HERE uitstrekken. Ook als je er niets van begrijpt, ook als je met heel veel vragen zit waarom dit je overkomt, mag je weten dat het de HERE niet uit de hand loopt. Je voelt en ziet de troost en de hulp niet en toch mag je naar Hem die belooft heeft voor je te zorgen tot in de diepste nood. Hij is meer dan alle ellende die mensen en de wereld overkomt. Bij Hem is er houvast zelfs als je het niet ziet of voelt.  Op een heel mooie manier wordt dat op grond van Gods Woord in de Heidelbergse Catechismus in vraag en antwoord 129 zo verwoord: “Wat betekent het woord: Amen?  Amen wil zeggen: Het is waar en zeker. Want God heeft mijn gebed veel stelliger verhoord, dan ik in mijn hart voel dat ik dit van Hem begeer.”

'