NOG VOORWAARDEN?

 

Van verschillende kanten kreeg ik de vraag of er nog belemmering van de kant van de GKN is om predikanten uit de DGK te laten voorgaan en om attestaties af te geven aan kerken van de DGK

Het heel eenvoudige antwoord is dat er geen belemmeringen zijn. De synode besloot zaterdag met grote blijdschap en dankbaarheid  o.a. het volgende:

“ 1.De Gereformeerde Kerken (hersteld)te erkennen als ware kerken van Christus die staan en bouwen op het fundament van apostelen en profeten.

  1. Dit houdt in het erkennen van de ambten en ambtsdragers, het openstellen van de kansels en het aanvaarden van attestaties.”

Van de kant van de  GKN is na dit principiële besluit geen enkele belemmering meer om dit in praktijk te brengen. Wel kan ik goed begrijpen dat de DGK en de predikanten daarvan wachten totdat deze kerken dezelfde uitspraak gedaan hebben.

Er zijn dus van de kant van GKN geen obstakels meer.

De besluiten die daarna genomen zijn gaan om de verdere vormgeving van een kerkverband. Daarin wordt ook uitgesproken dat we van de kant van de GKN nu in staat van vereniging zijn.

Er is nu niets vrijblijvends meer aan. De verdere voorstellen 3,4 zijn dan ook voorstellen aan de DGK. Geen belemmering om de eenheid in Christus volgens artikel 29 uit te leven. Als je namelijk goed naar de besluiten kijkt, spreken we uit dat de eenheid zoals in artikel 29 beleden wordt er is.

Predikanten kunnen over en weer voorgaan. Dat betekent dat we samen voor de zuivere prediking van het Woord staan. Dat we bij elkaar de sacramenten kunnen bedienen en daarmee ook erkennen dat er de zuivere bediening van de sacramenten bij elkaar gevonden wordt.

We geven aan elkaar attestaties af. Dat betekent dus ook dat we elkaars bedienen van de kerkelijke tucht van nu af aan erkennen. De eenheid volgens artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis is er!  Een in Christus. Wat er verder volgt is praktische uitwerking hoe we dat het beste kunnen vormgeven. Niet meer dan dat. Geen enkele belemmering dus.

Daarom volgt op de eerdere uitspraken van de synode dan dat  de kerkverbanden GKN en DGK, na en mét de wederzijdse erkenning van de kerken als ware kerken van Christus, in staat van vereniging zijn en het proces naar een kerkverband nu al meer vorm moet krijgen.