DE WAARDE VAN HET LICHAAM V  (homoseksualiteit)

 

De eerdere artikelen (o.a over abortus, euthansie, omgaan met leven met een beperking, seksualiteit) vind je als je hiernaast drukt op: De waarde van het lichaam 

 

Scheiding geest lichaam

 

 We hebben al eerder in deze artikelen gezien dat er in onze tijd bewust of onbewust een scheiding tussen geest en lichaam wordt gemaakt. Dit heeft op verschillende manieren ook invloed op het denken over en het in de praktijk brengen van seksualiteit. In dit artikel richt me vooral het punt dat seksualiteit vooral gezien wordt als wat hoort bij het lager, bij het lichamelijke. Dat lichamelijke krijgt dan zo’n plaats dat het alleen maar gaat om uitleven van je lichamelijke verlangens. Het uitleven daarvan zegt dan niet veel over wie je bent en je neemt daarvoor eigenlijk ook geen verantwoordelijkheid. Het is alleen maar iets van het lichaam en meer niet. Eigenlijk heeft seksualiteit dan heel weinig met een relatie te maken. Zeker niet met een relatie zoals de HERE die wil. Seksualiteit alleen in de veilige relatie van het huwelijk waarin je elkaar als man en vrouw voor altijd trouw beloofd hebt.

 

#Metoo

 

Op het eerste gezicht lijkt het er op dat de losse seksuele levensstijl die er gekomen is op een kantelpunt gekomen is. Er is veel aandacht voor seksueel misbruik. Nu ook heel duidelijk in de wereld van film en entertainment. Dan zie je hoe achter het masker van veel glamour en geld er een wereld schuilgaat waar mensen elkaar misbruiken. Wat seks als een machtsmiddel wordt gebruikt. Om zelf maar de bevrediging te krijgen die je wilt. Het is goed dat hiervoor aandacht komt. Al brengt de aandacht daarvoor in de media wel met zich mee dat ook onschuldige mensen zomaar als schuldigen behandeld worden zonder dat ze schuldig worden bevonden. Zonder dat er echt bewijs is. Toch is het heel goed dat er aandacht is dit seksueel misbruik dat zich in alle delen van de samenleving voordoet. Tot ook diep in de kerk. Tot beschaming van de Christus’ kerk. Wat is het erg als kwetsbare mensen door anderen overweldigd worden en vaak voor hun leven daar de nadelige gevolgen van met zich meedragen.    

Betekent deze aandacht dat er een echt kantelpunt gekomen is? Een punt waarin voor de meeste mensen duidelijk is dat de lichamelijke eenwording tussen man en vrouw in de veilige omgeving van het huwelijk de enige goed plaats is. Zijn we in de samenleving terug bij wat in een huwelijksformulier heel mooi zo omschreven wordt: “Dit verbond zijn ze aan God en aan elkaar verplicht, als ze samen een willen zijn. Want de Schepper wil een ring van trouw zien om de intieme liefde. Alleen binnen het huwelijk mogen man en vrouw zich volledig aan elkaar geven. Zo wordt het kostbare geschenk van de seksualiteit beschermd en wordt losbandigheid tegengegaan. Ons lichaam is immers een tempel van de Heilige Geest.”[1]

De #Metoo campagne vraagt terecht aandacht voor de dwang en het geweld dat mensen op seksueel gebied uitoefenen. Toch verandert er in het denken niet wezenlijk iets. Nog steeds is de gedachte leidend dat als 2 of meer mensen seks willen hebben buiten het huwelijk om dat daar niets mis mee is. Wanneer je samen het verlangen voelt om bij elkaar seksuele bevrediging te zoeken moet dat kunnen. Zo stond er een paar maanden geleden een bericht in kranten dat de grootste playboy van Italië gestorven was. Hij had bijgehouden met hoeveel, vaak jonge vrouwen hij geslapen had. Dat waren er in zijn leven 6000. Geen kwaad woord daarover. Dat moet kunnen als er maar geen dwang aan te pas komt. De losbandigheid, de seksualiteit los van Gods wet beleven is er nog steeds heel duidelijk. Dat is maar lichamelijk en daarom niet iets om je schuldig over te voelen.  Op een heel sprekende manier wordt dat in Spreuken 30 zo onder woorden gebracht: “Zo is de weg van een overspelige vrouw: zij eet, wist haar mond af en zegt: Ik heb geen ​onrecht​ bedreven.” Na bevredigd te zijn en hun kleren weer te hebben aangetrokken, zeggen mannen en vrouwen in onze tijd: “Wij hebben niets verkeerds gedaan.” Dan is het geen punt om naast je huwelijk nog een tweede liefde te hebben. Dan is het geen probleem om naast je huwelijk af en toe eens met een ander voor een onestandnight te gaan of voor af entoe wat friends with benefits te hebben.  Dat betekent dat je gerust eens een keer je seksuele bevrediging kunt zoeken bij iemand die je bijna niet kent maar die dag of nacht voor jou lichamelijk heel aantrekkelijk is. Of dat je vrienden hebt die af en toe best ook hun seksualiteit willen geven als jij dat denkt nodig te hebben. Seks wordt bevrediging van verlangens die dan niet je relatie met een ander raken.  Want het is maar lichamelijk.

 

Tot een vlees worden

 

Het huwelijk betekent ook dat je op een bepaalde manier afstand van je familie neemt. De man moet vader en moeder verlaten en zich helemaal aan zijn vrouw geven en toewijden. De verhouding tussen die twee in het huwelijk moet voor hun nu de innigste levenseenheid in hun leven zijn. Deze woorden laten ook zien dat het de wil van God is dat het huwelijk een unieke verbintenis tussen 1 man en 1 vrouw is. Waar mensen tot één vlees worden, waar ze een totale eenheid vormen, is er geen plaats voor een derde in die verhouding. Het één vlees zijn heeft niet alleen betrekking op het seksuele. Het gaat erom dat man en vrouw in alles een levenseenheid vormen.

Die levenseenheid is in het paradijs tussen Adam en Mannin zo dat ze er naakt kunnen rondlopen. Er was niets tussen hen dat scheiding of schaamte bracht. Ze hebben elkaar volledig vertrouwd. Ze leefde in tere liefde voor elkaar. In niets waren ze voor elkaar een bedreiging. Er was geen enkele angst voor elkaar. Daarvan is het naakt zijn een teken, voor ons, na de zondeval.

Het huwelijk volgens Gods goede norm betekent dat de man zijn vader en moeder verlaat en zich aan zijn vrouw hecht. Je ziet hier dat de Schepper de plaats van de man als eerst-verantwoordelijke benadrukt. Hij heeft Adam als eerste geschapen en daarmee is de man de eerst-verantwoordelijke tegenover de HERE geworden. (Zie 1 Tim 2,12-13). De man is in het huwelijk het hoofd van de vrouw. Dat is de reden waarom van hem het initiatief moet uitgaan om het ouderlijke huis te verlaten.

De onthechting van vader en moeder moet gestalte krijgen. Dit moet er toe leiden dat de kracht en tijd die daardoor vrijkomt aan de hechting aan zijn eigen vrouw besteed wordt. Het verlaten van vader en moeder betekent niet dat je vanaf het moment van je huwelijk niets meer met vader en moeder te maken hebt. Nog altijd blijft ook dan het vijfde gebod staan dat je je ouders moet eren. Toch is de eerste verantwoordelijkheid dan voor de man een levenseenheid met zijn vrouw te vormen.

Het woord levenseenheid is belangrijk als we op het laatste deel van vs. 24 letten: “en zij zullen tot één vlees zijn”.

Wanneer je alleen op vs. 24 let zijn er drie dingen die op de hechte en innige verhouding tussen man en vrouw wijzen, welke verhouding ook een levenseenheid genoemd kan worden:

  • Het werkwoord ‘hechten’.
  • Niet aan een vrouw, maar aan zijn vrouw. Dat maakt al meteen duidelijk dat Gods norm is dat het huwelijk bestemd is voor een bijzondere verhouding tussen één man en één vrouw. We zien ook dat in het Nieuwe Testament op dit gedeelte als Gods norm voor het huwelijk voortgebouwd wordt. Het is Gods norm die vanaf het paradijs geldt in de hele geschiedenis.

Paulus wijst er op dat iedere man zijn eigen vrouw moet hebben en elke vrouw haar eigen man (1Kor. 7,2). We vinden dit ook weer in Ef. 5 terug. We lezen daar in de verzen 22-33 een aantal keren het meervoud mannen en vrouwen; en dan gaat het om mannen en vrouwen die ieder hun eigen vrouw of man hebben. Dat is heel duidelijk in vs. 28 en 33: “Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. ….. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man”.

Een ander in dit verband belangrijk gedeelte in het Nieuwe Testament is 1Tim. 3,2,12. De Geest geeft daar door Paulus voorwaarden voor het ouderling of diaken worden in de gemeente van Christus. Zowel bij de voorwaarden voor ouderling als bij de diaken lezen we dan dat hij: “de man van één vrouw moet zijn”.

  • Man en vrouw behoren in het huwelijk één vlees te zijn. Dat betekent dan ook dat er geen derde bij kan komen. Voor een derde is er geen ruimte.

Hier zie je hoe geest en lichaam bij elkaar horen. De lichamelijke eenheid in de beleving van de seksualiteit is door de schepper bedoeld op de geestelijk eenheid die man en vrouw in het huwelijk hebben. Die juist ook in liefde al meer naar elkaar hebben toe hebben te groeien. Geestelijk en lichamelijk zo een unieke eenheid vormen in de wereld.

 

Genieten van de seksualiteit

 

 Wanneer je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat de manier waarop over seksualiteit gesproken wordt steeds weer verandert. Je kunt zeggen dat de waardering van seksualiteit schommelt tussen verwerping en verafgoding. Tussen afwijzing van seksueel genot tot hedonisme. Heel lang hebben de gedachten van Augustinus over seksualiteit een grote invloed in de kerk gehad. Augustinus heeft sterk negatief over het genieten van de seksualiteit gesproken. Het genieten daarvan was in zijn ogen zonde. Je ziet dat o.a. in het volgende  citaat uit zijn boek De stad van God. Hij schrijft daar in XIV,16: “Wij zien nergens duidelijker de vernedering van de mens dan in het orgasme van de seksuele lust. Wanneer twee mensen seksuele gemeenschap hebben, eist hun lust immers het hele lichaam voor zich op. Niet alleen het uiterlijk maar ook het innerlijk. Het brengt de hele mens in beweging, omdat de hartstocht van de ziel zich met de begeerte van het lichaam verbindt en vermengt om voor dit genot te zorgen. Dit genot kan door geen ander lichamelijk genot overtroffen worden. Het is zo dat door het hoogtepunt hiervan de helderheid en het wakker zijn van ons denken bijna helemaal bedolven wordt.”[2]

Wie vanuit een antiseksuele gedachtegang denkt, kan niet begrijpen dat God in Zijn Woord zo openlijk over de seksualiteit tussen man en vrouw spreekt. Toch maakt de Heilige Geest duidelijk dat de seksualiteit tussen man en vrouw in het huwelijk een geschenk van God is. Ik noem nu twee gedeelten uit de Bijbel die dit duidelijk maken:

  1. Spreuken 5:15-20: “Drink water uit uw eigen regenbak en welwater uit uw eigen bornput. Moeten uw ​bronnen​ op straat overstromen, (uw) waterbeken op de pleinen? Zij moeten voor u alleen zijn, niet voor vreemden nevens u. Uw ​bron​ zij gezegend, verheug u over de vrouw uwer jeugd: een liefelijke hinde, een bekoorlijke ree; laat haar boezem u te allen tijde vreugdedronken maken, wees bestendig verrukt over haar liefkozingen. Waarom zou u dan, mijn zoon, afdwalen naar een vreemde, de boezem van een onbekende omarmen?”
  2. Paulus kent in de kerken mensen die vanuit het leven met Christus het gewone leven gaan minachten. Het gewone leven en ook de seksualiteit zou minderwaardig zijn. Zijn reactie hierop is geïnspireerd door de heilige Geest: “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt ​geheiligd​ door het Woord van God en door het ​gebed.” 1 Tim. 4:1-5

 

 Een conclusie

 

 Er valt nog veel meer te schrijven en te zeggen. Voor nu is belangrijk dat we zien dat de seksualiteit bedoeld is voor de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk. Dat daarbij ook hoort dat we genieten van de seksualiteit als kroon op de liefde die er tussen man en vrouw is. Die het hele leven van man en vrouw samen vormt zowel geestelijk als lichamelijk. In een volgend artikel iets over wat dit betekent voor een verhouding tussen mensen van hetzelfde geslacht. Is het huwelijk en daarmee de volledige beleving van de seksualiteit er alleen voor de verhouding tussen man en vrouw of ook voor andere verhoudingen. Wat betekent daarbij het lichaam dat je gekregen hebt? 

 

[1] Gereformeerd Kerkboek  Heerenveen Jongbloed 2006 p. 789

[2] Via J.H. van Wijk 2002 Venialis culpa Augustinus over huwelijk en seksualiteit In: In die Skriflig 36,3 p. 342